Halomsorjan.hu ­

Inacs halom sorján – egy régi helynév

Földes egykori határában

Herpay Gábor: Földes község története – Képek

Herpay Gábor: Földes község körténete – Községtörténet

Földes község térképe 1888-ban

Földes község határrészei 1888-ban

A földesi templom építésének története

Emlékiratok a földesi templom torony-

és templomgombjában

A földesi Bóldogh Imre írásos füzete I.

A földesi Bóldogh Imre írásos füzete II.

Bakoss Lajos népnyelvhagyományokat bemutató földesi

gyűjtései a Magyar Nyelvőrben 1873–1876 között

Kemény János: Kiss József Földesen született

honvéd hadnagy levelei édesapjának 1847–1849

Ölveti Gábor: Az iskoláztatás története egy Hajdú

megyei településen Földesen 1849–1918

Vitéz Lépesfalvi Lépes Győző – Mátéfy Artur:

A 39.Gyalogezred Világháborús Története 1914–1918

Vitéz Kubinyi Gyula: A Magyar Katona – Isoznócsaták

Földes téves személynévi eredete

Az 1937-es Hajdúvármegye és Debrecen sz. kir. város

Adattára című könyv szerepe Földes történetében

Az 1215-ös Váradi Regestrum az 1342-es Egri Káptalan

és az 1779-es Szabályrendelet  Földes történetében

Földes Mezőszentmiklós és Sáp a

Magyarországi török kincstári defterek I és II-ben

Emlékművek a Földesi Hírlevélben

Eddig ismert elöljárók Földesen

 

 

Karacs Zsigmond:

Körtvélyesi István veszprémi várkapitány

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

Régi földesi helynevek – külterület

Földes község belső helynevei 1969–1972

Földes község utcanevei

Két XVII. századi oklevél Földesről 1974

Földes történeti és mai család-

és ragadványnevei 1974

Balásházy János munkássága 1978

Társadalom és település

Földes családjainak múltjában 1978

Jókai-regényalakok nyomában Földesen 1978

Csáth Géza Kosztolányihoz írt

két levele földesi napjairól 1979

 

Földes kulturális örökségei – A Sarló 1980

Bakoss Lajos nyomában: egy százados

földesi néprajzi kincsestár 1980

Egy száz év előtti önkéntes nyelvjárási–

gyűjtő Bakoss Lajos 1981

Földesi katonák levelei a II. világháborúból 1981

Jókai-adalékok Földesről 1981

Adatok a Földes határába olvadt

Mezőszentmiklós birtoklástörténetéhez 1982

Karacs Ferenc és munkássága 1988

Karacs Imre és a New York-i

hivatásos magyar színészet 1992

A „Nagy Iván” és a földesi családnevek 1992

Földesiek Ady körül 1992

Pércsi Lajos élete és halála 1992

Karácsony Sándor bibliográfia 1992

Karácsony Sándor és Csökmő 1993

Karácsony Sándor és a cserkészet

Földesi katonalevelek a II. világháborúból–könyv 1993

Földesi hősi halott katonák, leventék és civil

áldozatok a fenti könyvben

Emlékezés Karacs Terézre 1993

Bihari kutatások a helytörténész szemével 1996

A váradi Kun család históriája a

XVII. századtól napjainkig 1996

Csanád megye ébresztése 1996

Köszöntjük a 90 éves Boross Zoltánt 1997

Adalékok a Pércsi-család történetéből 1997

Földes az 1848/49-es szabadságharcban 1998

A földesi közigazgatás hagyományai 1998

Címerek és zászlók - az önigazgatás jelképei 1999

II. világháborús földesi katonalevelek–írás 2000

Az oltalomra szorult Zilahy Lajos 2000

Képek a Széchényi Könyvtár alapításának

kétszázadik évfordulójához 2002

Lapok a Medgyesi család történetéből 2003

A földesi zsidók népiskolai és

felekezeti oktatásának múltja 2004

Karacs Teréz és a 19. századi nőnevelés

Földesi cigány családtörténetek

Karácsony Sándor reneszánsza 2016

Magyarrá vált keleti rokon népünk: a kunok 2016

Pillanatképek a pesti református egyház

újjászületésének a korából 2017

Séták a honismeret forrásvidékein 2018

Földes a Rákóczi szabadságharcban 2019

A 80 esztendős Karacs Zsigmond köszöntése 2020

Száz évvel Ady után 2020