Halomsorjan.hu

 

Honismeret 1992. XX. évf. 1. szám 101–102. old.

 

Karacs Zsigmond

A „Nagy Iván” és a földesi családnevek

 

Örömmel és boldog várakozással vettem birtokba a reprint kiadásban megjelent Nagy Iván Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal című munka köteteit. Örömmel, mert a könyvtárak olvasótermeiben mindig csak futó találkozásra jutott alkalom az éppen időszerű téma érdekében. Lakva ismeri meg egymást az ember, a könyv lapjait forgatva mélyedhetünk el tanulmányozásában, szeretetében. Mennyire hagyja hát magát „Nagy Iván” megismeri?

A helytörténetet kutató nem élhet meg mélyreható családtörténeti búvárkodás nélkül. A legjobban elérhető, XVII. század vége és XIX. század közepe közti másfélszáz év nemesi összeírásai és nemességigazolásai Földesről száznyolcvan Különböző eredetű családdal ismertettek meg. Az előbbi, illetve későbbi korok még mintegy harminc famíliával bővítették a repertoárt, s elébem tárult szülőfalum nemesi társadalma. Semmi sem akadályozhatott most már meg abban, hogy a szinte királyi könyv (Liber Regius)-ként tisztelt kötetekben azonosítsam e famíliákat, hiszen talán nincs is olyan nemes család Magyarországon (a teljeset értve alatta), aki a „Nagy Iván”-ban benne ne volna. Így tartotta a századforduló környékén a közhiedelem, bár maga a szerző sem osztotta e vélekedést, teljes joggal, hiszen szerzőként ismerte munkája erényeit és hibáit, legfeljebb mai bemutatója kelthet hasonló reményeket a külön füzetként mellékelt tanulmányában.

1. A száznyolcvan nevet végigfutva hangalakját tekintve huszonnégyet egyáltalán nem sikerült megtalálnom. Néhány közülük:

Barcsa – 1666. szeptember 29-én kelt címeres nemeslevele, amit a következő esztendőben Szabolcs vármegye közgyűlésén kihirdettek. E család tagja a tetétleni születésű neves debreceni kollégiumi professzor Barcsa János, számos és becses történeti munkával örvendeztette meg az utókort a századfordulón.

Karacs – 1654. augusztus 18-án kelt címeres levele, amit a következő évben Heves és Külső-Szolnok vármegye közgyűlése hirdetett ki. E família tagja a reformkori térképmetsző, a püspökladányi születésű Karacs Ferenc, akiről Nagy Iván a Századokban megemlékezik. Karacs Imre pedig a századforduló után alakult New York-i magyar színtársulat igazgatója.

Karmazsin – a família nem szerzett címeres levelet, de a nemesi összeírásokban rendszeresen megtaláljuk őket. Ezek az oklevelek, amelyek a Habsburg-házi királyok alatt váltak általánossá, nem voltak a nemesség kritériumai, csak a későbbi köztudatban. Ebből a családból való Karmazsin László, aki a közelmúltban volt a Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora.

2. Mintegy nyolcvan családot ölel fel a következő csoport, akiknek a nevét megtaláljuk ugyan a „Nagy Iván”-ban, de a feltüntetett adatok kétségtelenné teszik, hogy semmiféle kapcsolat nem áll fenn köztük, tehát csak névalakban egyeznek. Közülük is bemutatok néhány családot.

Boross, másként Borissza mezővéggyantai, címeres levele 1649. augusztus 6-án kelt. Boross László az erdélyi fejedelem lovaskapitánya, több falu birtokosa.

Farkas – bogdányi, több száz éves szabolcsi illetőséggel, két földesi tagja részt vett a Kossuth Lajos által is bírált nagykállói véres választáson, címeres levéllel nem rendelkeztek.

Földesi – a XIV. századtól bizonyíthatóan a község birtokos családja. Címeres levelet is kapott Hunyadi Jánostól 1449-ben.

Karácsony – a família 1606. november 14-én kapott címeres levelet. E családból származik Karácsony Sándor egyetemi tanár, pedagógiai és filozófiai író.

Széles – 1666. február 8-án nyertek címeres levelet. A címerszerző Széles Péter a XVII. század közepén Debrecen legmódosabb kereskedői közé tartozott.

Zöld – 1651. szeptember 23-án kelt a címeres levele. A családhoz tartozik Zöld Marci hírhedett betyár és Zöld Sándor, a tragikus véget ért orvos és miniszter.

3. A következő nagyobb csoportnál már feltételezhető a kapcsolat, még ha biztosra nem is mehetünk az adatainkkal. Mert vagy azt látjuk, hogy Nagy Iván több megye mellett Szabolcsot is felsorolja a családok lakóhelyei között, közelebbi helységmegjelolés nélkül vagy Fényes Elek Geográfiáját jelöli meg forrásul, miszerint a famíliát Szabolcs vármegye nemessége sorában találjuk. Sajnos, Nagy Iván következetlenül használta megjelölt forrását, hiszen akkor az első és második csoportban lévő családok neveinek egy részét feltételenül a Magyarország családai... lapjain kellene találnunk. Fényes Elek: Magyarország geográphiai szótára ...Pest, 1851. szabolcsi adatai Szabolcs vármegye 1833. évi nemesi összeírása felhasználása útján, tehát hiteles adatok alapján kerültek be a munkájába, bár elírások találhatók benne. Lássunk azonban ebből a csoportból is néhány famíliát.

Domokos – címeres levelük elveszett, de 1674. évi kihirdetését bizonyítani tudják. Domonkos János, Jókai Aranyemberének egyik mintája, állítólag ebből a családból származott.

Kun – az 1649. június 8-án nyert címeres levelet Kun Mihály téeszelnök családja együtt őrzi Rákosi által a beadásban való élenjárásként adott új „nemeslevéllel”.

Mata – a Rákóczi György adományozta és Bihar megyében kihirdetett nemes levelük elveszett, a famíliához tartozik Mata János neves grafikus.

Medgyesi – 1642. május 10-én kapta a címeres levelet Medgyesi Pál Rákóczi György udvari papja III. Ferdinándtól. A család tagja Medgyessy Ferenc orvos-szobrász-művész.

4. Az újabb csoportnál Nagy Iván már egyértelműen Szabolcs megyére utal, ami majdnemhogy kétségtelenné teszi, hogy földesi családokról van szó. E jellegzetes nevű famíliákból a megyében aligha fordul elő más eredetű család. A Boldogh, Habokai, Harangi, Harmati, Jámbor, Nagyidai és Zsidai családok ide számíthatók.

5. Kétségtelen, hogy a következő családok Földesen éltek, bár helységre utalással náluk sem találkozunk, sőt névelírás Koronkai a Koroknai helyett is található. Balásházy, Budaházi, ecsedi Csapó, Héti, Koroknai, Ritók, Sápi, Ványi, Zákány, Zoltai.

6. Végül is csak két famíliánál van feltüntetve az, hogy Földesen él, a Nyirő és a Pércsi család ismertetésénél. Ez utóbbi tagja Pércsi Lajos 1958-ban kivégzett vértanú.

Gondolom más települések esetében hasonló eredménnyel találkozunk.

Van ugyan egy másik lezárt és megjelent életmű a magyar családtörténeti irodalomban (Kempelen Béla: Magyarország nemesi családai), mely a „Nagy Iván”-hoz képest a családok többszöröséről tájékoztat és a kutató is jobban hasznosíthatja, mivel a különböző családokról pontosabb adatokat és forrásjelölést találunk, de hát a kiadók útjai kifürkészhetetlenek, talán reprezentálni akart a színes mellékletekkel. Pedig színes címereket Kempelennél is lehetett volna hozni, mégis Nagy Ivánra esett a választásuk. Vajon rövid idő elteltével Kempelen életművével is találkozhatunk reprint kiadásban?