Halomsorjan.hu

 

ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport

Névkutató Munkaközössége

Budapest 1980. 89 oldal

 

Karacs Zsigmond

FÖLDES TÖRTÉNETI ÉS MAI CSALÁD- ÉS

RAGADVÁNYNEVEI

 

 

 

Tartalom

 

Előszó

Bevezetés

Régi megkülönböztető nevek

A földesi református egyház anyakönyveiben

1746–1852 között előforduló nevek

Családnév nélküli ragadványnevek

A betűnevek

Az ismert rövidítések föloldásai

Az 1857-es földesi kataszteri telekkönyv ragadványnevei

Élő ragadványnevek

Földesi családok a XIX. század első harmadában

Bakoss Lajos adatai A Magyar Nyelvőr 1873.

évfolyamában a földesi személynevekről

Kihalt családok

Élő családok (mai családnevek)

Gúnynevek

Az 1970-es népszámlálás földesi családnevei

 

 

 

 

Előszó

Ebben a kis füzetben összegyűjtött anyaggal szeretnék hozzájárulni szülőfalum hagyományainak megőrzéséhez, s jó 1enne, ha az érdeklődőket további kutatásokra ösztönözné ez a kis tanulmány. Így méltó emléket állíthatok szeretett nagya­pámnak, Karacs Józsefnek. Az ő kedves emlékének ajánlom ezt a kis füzetkét, hiszen ő keltette föl bennem a vágyat szüló­falum megismerésére és megismertetésére. Hálás köszönetet mondok adatközlőimnek is, akik nélkül elhatározásom nem va­lósulhatott volna meg. Név szerint a következőktől kaptam a legtöbb adatot: Antós Imre, néhai Balogh Márton, Gál Imre, néhai Harmati Gábor, Karacs József, Márton Károly lelkész és Nagy Sándor, de ugyanúgy köszönet illeti azokat, akik keve­sebb vagy akár csak egy adattal is segítették e munka elké­szülését. (

Hajdúböszörmény, 1974. április 20

 

.

 

Bevezetés

 

A falu mindennapjaihoz hozzátartoznak a ragadványnevek is, sokhoz kisebb-nagyobb történet is kötődik, a nép képze­letének apró gyöngyszemei. Elsődleges mégis a gyakorlati hasznuk, segítségükkel például könnyebb megállapítani, hogy a sok Domokos Lajos közül melyikről van, szó, ha történetesen egy utcában három is lakik, mint Téglás, Veres és az öreg Domokos Lajos.

A ragadványnevek kialakulásának kezdete a családnevek állandósulásának idejére, a XVII. század közepe tájára tehe­tő. A családneveket ugyanazon kényzerítő körülmény hatásá­ra kapták viselőik, mint e ragadványneveket. Amíg több egy­forma keresztnevű ember élt ugyanabban a közösségben, más módon nem tudtak különbséget tenni, minthogy valamiről, fog­lalkozásukról, származási helyükről és még számtalan más do­logról, elnevezték őket.

Ebben a kis tanulmányban a Földes községben előforduló ragadványneveket szeretném bemutatni, visszapillantva, amen­nyire forrásaim – főleg a református egyház anyakönyvei ­lehetővé tették, a múltba. Mivel bő névanyagot kaptam az anyakönyvben, ezek külön fejezetet képeznek, míg a mai ra­gadványnevek alkotják a második, valamivel nagyobb részt. Az anyakönyv anyagával egy fejezetben ismertetem a községben 1813-ban lejátszódott népi vígeposz ragadványneveit is.

Mielőtt a ragadványnevek ismertetéséhez kezdenék, egy rövid vázlattal megkísérlem bemutatni a ma is a községben la­kó családok beköltözésének a folyamatát. Az első ismert ös­szeírás a község lakóiról az 1572. évből való török fejadó defter, ekkor 39 ház volt található a községben, az ebben fel­sorolt családok közül három családnál lehet kimutatni a foly­tonosságot, míg további két családot csak valószínűsíteni lehet. Ezenkívűl még két család élt már az összeírás idő­pontjában Földesen. A Földesi család, amely a Nagy családdal egy törzsből ered és a Ványi család, amely ekkor költözött a faluba. Így két család már legalább 400 éve a község lakója, ezeknek az utódai ma 80–85 családot alkotnak. A családtagok száma földesi átlagban nem éri el a 4-et, tehát a jelenlegi 5300 főből 300–350 fő tartozik a legrégebben itt lakó csa­ládokhoz.

 

A defterben szereplő 5 család illetve családfő a követ­kő:

1./

Nagy Borbás. Számos utódja él a faluban, egy törzsből származik a község első földesúri családjával a Földe­siekkel, 1449-ben közös elődeik kaptak címeres levelet Hunyadi Jánostól.

2./

Sóti (Sápi) László. A család férfi ága a XVII. század első negyedében kihalt, utolsó férfi tagjának, Benedek­nek, 4 lánya volt, egyik unokája Oláh Lukács fia Já­nos vette fel a Sápi nevet, és ezen a néven 1646-ban

III. Ferdinándtól címeres levelet kapott. Az ő utódai a mai földesi és debreceni családok.

3./

Szabó András. Az összeírásban szereplő András 1607-ben Rákóczi Zsigmondtól donációt nyert egy nemesi kúriára.

4./

Tóth Ambrus. Talán elődje annak a Tóth Mihálynak, aki 1650-ben kapott III. Ferdinándtól címeres levelet, ha igen, úgy az ő utódai a Földeses élő Tóth nevűek egy része.

5./

Vörös András és Veres János. Szintén csak feltételez­hető az azonosság azzal a családdal, amelynek Gergely, János és István nevű tagjai 1652-ben II. Rákóczi György­től kaptak címereslevelet.

 

A község teljes lakosságát átfogó második összeírást Rá­póti Pap Mihály, egykori földesi református lelkész készítette 1678-ban, amikor 113 család élt a faluban, de a következő é­vben pusztító járvány 31 családra apasztotta a község lakossá­gát. Az akkoriban és a ma is élő családok a következők: Boldogh, Domokos, Földesi, Jenei, Katona, Körtvélyesi, Nagy, Nagyidai, Sápi, Pércsi, Szabó, Tóth, Török, Ványi és Veress. Az aláhúzottak már a XVI. sz.-ban Földesen éltek.

A következő összeírás 1692-ben kelt, a község lakosai számára I. Lipóttól nyert kiváltságlevél megszerzése alkalmá­ból született, ekkor 38 család élt a községben. Az újabban, beköltözött és ma is élő családok a következők: Bíró, Gál, Karacs, Karmazsin, Körösi, Mocsári, Nyírő, Pásztor, Szabó, Vincze.

Az utolsó feudáliskori teljes összeírás 1733-ban kelt, amikor 92 család élt a községben, és a következő ma is élő újabb családok neveivel találkozunk: Bene, Kiss, Bereczki, Bona, Jó, Kádár, Szabó, Tóth és Varga.

A későbbi időkről, a község teljes lakosságát átfogó ösz­eírás nem maradt, a II. József féle összeírásnak csak össze­sítettt adatai ismeretesek, mely szerint 1784-ben 435 család élt a községben. Számos adat található a Szabolcs vármegyei levéltárban az 1661–1848-ig terjedő időszakból a lakosság különböző rétegeiről. A II. József féle népszámlálás adatai szerint a lakosság jogi megoszlása: 80% nemes, 20% adófizető. Ez az arány nem változott a jobbágyfelszabadításig.

A szabadságharcot követő önkényuralom két népszámlálása, az 1852 és 1857. évi, majd az 1869-től tízévenként ismétlődő népszámlálások fogják át a lakosságot.

Földes lakóinak száma 1970-ben 5297 volt, a lakásoké pe­dig 1556. ez adja kis eltéréssel a családok számát ie. Az 1733-ig beköltözött családok alkotják a község lakosságának többségét, legtöbbjük 15–20 családot alkot, sőt olyan óriási családokat is találunk mint a Pércsi és a Domokos, amelyek 40–50 önálló családra szaporodtak. Ezeknek ismeretében látha­tó mennyire szükséges a ragadványnév. Ezeknek egy része örök­lődik, más részük pedig csak egy személyre szóló. A reformá­tus egyház anyakönyvei 1746–1852-ig számos megkülönböztető ­nevet őriztek meg. Sajnos 1852-től a századfordulóig semmiféle adat nincs az akkori ragadványneveket illetően, míg az utolsó hatvan évet áthidalják az idős emberek emlékezései

 

Régi megkülönböztető nevek

 

A Földesi református Egyház XVIII–XIX. századi anyaköny­veiben megkülönböztető nevek sokasága található. Több mint száz évből gyűjtöttem össze a keresztelési, házassági és halotti anykönyvekból a ragadványneveket. A XVIII. századi a­nyakönyvek különösen gazdag anyaggal szolgáltak. A XIX. szá­zad első negyedében kevesebb és már rövidített (csak egy be­tűből álló) nevek is találhatók, míg a század második negyedében zömmel csak rövidített nevek lelhetők fel.

Az anyakönyvben előforduló megkülönböztető nevek közül még nem mind ragadványnév, de azzá válhatott, mint pl. az 1810-ben elhunyt Boldog Ferenc, a „veszett marha orvosló”, akinek a fiát már három ével később Veszett Boldognak hívták és utódai máig is ezen a néven ismertek. Nevük eredetét ma már a család tagjai sem tudják, ezért szépíteni is igyekeztek Vesztőre illetve Vesztősre. Több ma használatos ragadványnév eredetére is magyarázatot találtam. Kiss István özvegye

1784-ben Hajós Erzsébet, utódai ma is Hajós Kissnek hívják, és ugyanígy volt bejegyezve az anyakönyvbe 1923-ban Hajós Kiss János. Jenei Mihály feleségének Rásó Sára volt a neve s utódait ma is Rásó Jeneinek hívják.

A ragadványnevek értékes felvilágosítást adhatnak az ille­tő család eredetéről is, pl. Kassai Szabó János vagy Derecskei Zákán Mihály.

Nem szerepelnek ebben a dolgozatban azok a jelzők, amelyek határozottan egy másik helységre utalnak, mint a „Szalontán lakó Darvasi István”. A helynevekből képzett ragadványnevek közül csak azokat hagytam el, amelyekről teljes bizonyossággal tudom, hogy nem laktak a faluban.

Kihagytam a korra, családi állapotra és a jogi helyzetre utaló jelzőket, a néhai előnevet. A betűnevek közt nem tüntettem föl az I (Idős), Ö (Öreg), N (Néhai, vagy Nemzetes) és a Ns (Nemes) rövidítéseket, kivéve a Domokos családnál az I. jelzőt, mivel egy családot ma is I. Domokosnak hívnak.

Megemlítem még hogy az anyakönyvekben a tárgyalt időszak adataiban több helyen hiányosság található, ezek a követ­kezőek: 1741–1748.IX.24. (keresztelési), 1805.V.23–1806.IX.19. (házassági), 1824.1.1–17., 1824.II.14–III.26., 1824.IV.7 –1827.XII.31., 1830.I.1–XII.31.

Egy 1813-van, játszódó, „Tatos György vendégeinek Mars Nótája” című népi vígeposzt ifjú Nagy Antal jegyzett le 1839-ben. A műben szereplő ragadványneveket, az anyakönyvek­ben szereplők előtt közlöm, mivel ezek külön egységet képeznek.

 

Családnév

Ragadványnév

Boldog Ferenc

Veszett

Gál János

Vese

Kőrösi György

Török

Nagy Ferenc

Ősz

Ritó, Ritók

Kurátor, Nagy

Sápi István

Járomtörő

Tóth Mihály

Kopaszgazda, Tutor

 

 

A földesi református egyház anyakönyveiben

1746–1852 között előforduló nevek

 

Családnév

Ragadványnév

Keresztnév

Előfordulás

 

 

 

első éve

Angyal

Cigány

1768

Angyal

Debreceni

András

1784

Angyal

Mészáros

András

1779

 

Angyal v. Nyiri

András

1782

 

Nyiri v. Angyal cigány

István

1768

Antos (Anthos)

Magyarosi

Bálint

1838

Antos (Anthos)

Magyarosi

Józsefné

1836

Antos (Anthos)

Mogyorósi

Bálint

1848

Antos (Anthos)

Mogyorósi

István

1835

Antos (Anthos)

Mogyorósi

Klára

1839

Antos (Anthos)

Mogyorósi

Mihály

1837

Aranyi

Debreceni Kovács legény

János

1807

Aranyi

Molnár

1770

Asztai

az uj Molnár

Mihály

1773

Balku

Danosházi

István

1780

Balogh  (Balog)

H.M.Vásárhelyi

Sámuel

1785

Balogh  (Balog)

Pártai

János

1797

Balogh  (Balog)

Pladányi uj magyar

János

1726

Balogh  (Balog)

Sápi

Péter

1321

Balogh  (Balog)

Sápi

Mártop

1341

Balogh  (Balog)

Tetétleni

Bálint

1817

Bán

Orvos

1751

Barabás

Kenderesről ide szakadt

Sámuel

1830

Baranyai

Püspökladányi

1793

Baranyai

Püspökladányi

Balázs

1836

Bartha (Barta)

Leánytanítója

Mihály

1809

Bartha (Barta)

Tanító

Mihály

1811

Bartha (Barta)

Szolga

Pál

1778

Benke

a Kis

1758

Bere

Cigány

János

1766

Bereczki

Berek Böszörményi

István

1765

Bereczki

Nádudvari

György

1820

Berki

Cigány

Péter

1770

Berki

Cigány

Ádámné

1775

Berki

Kabai

József

1776

Bihari

Bakonszegi

Sámuel

1772

Bíró

Curátor

András

1834

Bíró

Földesi

István

1784

Bíró

Hadnagy

Sámuel

1801

Bíró

Juhász

István

1765

Bíró

a Kolosné veji

Mihály

1756

Bíró

Kovács

Mihály

1748

Bíró

a Kugli veji

István

1765

Bíró

Matolcsi

Klára

1784

Bíró

Nótárius

János

1802

Bíró

Vályogházbeli

András

1749

Boldog

Veszett marha orvosló

Ferenc

1810

Bóné

Kondás

1764

Bóné

a Vén

1769

Boros

Derecskei

Ferenc

1794

Boros

Tetétleni

János

1777

Boszányi

Cigány

Mihály

1748

Budaházi

Veskolczi

Sándor

1852

Bujdosó

Derecskei

Mihály

1750

Csapó

Etsedi

Miklós

1777

Csapó

Etsedi

István

1768

Csapó

Etsedi

János

1756

Csapó

Etsedi

Mihály

1768

Csapó

Árva

Juhász

1835

Csató

Nótárius

István

1779

Csató

Nótárius

József

1787

Cseke

Nádudvari

István

1765

Cseke

Nádudvari

János

1799

Cseke

Nádudvari

Sámuel

1823

Csóka

Tordai

József

1928

Csordás

Sápi

Ferenc

1777

Csordás

Sápi

István

1776

Daróczi

Cigány

Mária

1762

Dede

Kabai

Mihály

1777

Domokos

Bojtor

Ferenc

1808

Domokos

Csizmadia

Bálint

1806

Domokos

Esküdt

Ferenc

1801

Domokos

Képháti

Ferenc

1754

Domokos

Képháti

János

1766

Domokos

Kis

Ferenc

1765

Domokos

Középső

János

1755

Domokos

Szabó

Ferenc

1778

Domokos

Szabó

Mihály

1782

Domokos

Ujfalusi

Ferenc

1759

Domokos

Vastag

Ferenc

1781

Dulkács v. Banya

Cigány

Mihály

1770

Elek

Rábai

Mátyás

1793

Elek

Tetétleni

Mihály

1777

Erdélyi

Gyarmati

István

1794

Erdélyi

Gyuláról jött

Dávid

1779

Erdélyi

Hadikianus katona

Ferenc

1793

Erdélyi

Kabai

Sándor

1772

Erdélyi

Kondás

1766

Erdős

Tetétleni       

Mihály

1776

Farkas

Bogdányi     

Ferenc

1808

Farkas

Bogdányi

Lajos

1837

Farkas

Bogdányi

László

1816

Farkas

Élesdi           

János

1827

Farkas

Esküdt         

Imre

1836

Fejér

Juhász          

István

1755

Fekete

Chirurgus

Szatmárnémeti

János

1804

Fekete

Sápi Váradi 

Péter

1794

Fekete

Szolga          

János

1751

Forgács

Kovács         

János

1768

Földesi

Méhész        

János

1806

Földesi

a szegény

templomsepergető

Györgyné

1764

Földesi

Ványi

Benedek

1794

Gara

Szolgalegény

Pál

1774

Gatsályi

Nótárius

András

1779

Gál

Borjúpásztor

István

1750

Gál

Képháti

öreg György

1820

Gál

Kis

János

1811

Gál

Lázár

György

1820

Gál

Prédik

András

1828

Gál

Sz.Miklósi

János

1790

Gál

Sz.Miklósról

János

1788

Gál

Tetétleni

ifj.György

1778

Gál

Tetétleni

József

1826

Göntzi

Esküdt

László

1790

Görbe

Cigány         

István

1759

Gyöngyösi

Devinsionus

regementbeli katona

István

1787

Gyöngyösi

Juhász          

1750

Gyöngyösi

Juhász

Mihály

1756

Gyöngyösi

Sápi  

Mihály

1766

Györfi

Szakállba való

Pál

1778

Gyulai

Leányiskolai tanitó  

Gábor

1796

Gyulai

Tanitó          

Gábor

1802

Hajdú

Bajomi         

Gábor

1815

Hajdú

Bajomi

István

1701

Hajdú

Hajdú v. Lakatos     

József

1770

Hegedűs      

Tanitó ember

1749

Hetij 

Egyekről való

András

1771

Hodosi (Hodosy)

Nádudvari

Ádám

1828

Hodosi (Hodosy)

Nádudvari

János

1761

Hodosi (Hodosy)

Nádudvari

János

1821

Horváth       

Cigány

Ferenc

1763

Horváth

Igen nyomorult ember

István

1771

Horváth

Nádudvari Szilitzei

János

1784

Horváth

Püspökladányi

Ferenc

1768

Horváth

Sánta

1778

Hunyadi       

Tetétleni

Márton

1750

Hunyadi

Praeceptor

Elek

1834

Idai

Nagy

György

1753

Idai

Nagy

István

1828

Jámbor

Dancsházi

István

1782

Jámbor

Dancsházi

János

1778

Jámbor

Tetétleni

János

1790

Jenei

Bajomi

András

1766

Jenei

Esküdt

Mihály

1801

Jenei

Esküdt er

Mihály

1803

Jenei

Képháti

János

1814

Jenei

Turi

Mihály

1751

Kállai

Katona

István

1783

Kállai

Leányok tanítója

István

1788

Kállai

Nótárius

György

1752

Kántor

Tetétleni

István

1779

Karácson

Ujfalusi

Gábor

1789

Karácson

Ujfalusi

Gergely

1756

Karácson

Szoboszlai

János

1777

Karmasin

Katona

Ferenc

1802

Katona

Kenderesi ifjú

János

1767

Katona

Sápi

Mihályné

1789

Katona

Sápi Kenderesi

János

1798

Katona

Sápról jött

Mihályné

1754

Katona

Török

János

1803

Katona

Török

Mihály

1819

Kemecsei

Jó Istenfélő ember

Mihály

1758

Kemecsei

Nádudvari

Mihály

1818

Kemecsei

Nótárius

Péter

1810

Kerekes

Tordai

György

1806

Király

Bagaméri

Mihály

1761

Királyi

Siskovits regementbeli

András

1781

Királyi

Szent

Sándor

1777

Kiss

Bajomi         

András

1766

Kiss

Hajós

János

1828

Kiss

Hatsi

András

1808

Kiss

Képháti        

János

1789

Kiss

Méhész        

Dániel

1813

Kiss

Mózes (Móses)

András

1779

Kiss

Mózes (Móses)

János

1770

Kiss

Nádudvari

Gáspár

1794

Kiss

Püspökladányi

András

1781

Kiss

Püspökladányi

Bálint

1912

Kiss

Rektorságot itt végzett

Mihály

1824

Kiss

Sz.Miklósi

János

1767

Kiss

Sz.Miklóson lakó

János

1768

Kiss

Sz.Miklósról

János

1766

Kiss

Szováti

Mihály

1822

Kiss

Tanító

Mihály

1832

Kiss

Tépei

Mihály

1751

Kiss

Újfalusi

Ferenc

1756

Kontz

Kiskereki

János

1788

Káti

Tetétleni

Benjámin

1806

Kovács

Derecskei

András

1754

Kovács

Derecskei

János

1758

Kovács

Kondás Szalontai

István

1766

Kovács

Lakatos legény

János

1807

Kovács

Molnár

1767

Kovács

Szatmári

Sára

1798

Körtvélyesi

Bakonszegi

Sámuel

1793

Kristóf

Tetétleni

István

1776

Kristóf

Tetétleni

Mihály

1778

Kuslih

Egyházfi

András

1790

Kultsár

Furtai

Mihály

1816

Kun

Tetétleni

István

1778

Kutron

Debreceni

János

1774

Lakatos

Ároktőről való

aprólékos

jószágokkal kereskedő

Mihály

1808

Lakatos

Kereki

István

1769

Lakatos

Péterszegi

János

1794

Lakatos

Piriensis Tigannis

Sámuel

1787

Lázár

Bába asszony

özv.Mihályné

1787

Lázár

Tetétleni

Ferenc

1778

Lénárt

Régi juhász

1751

Losonczi

Leányok tanítója

János

1753

Losonczi

Tanító ember

János

1754

Lukáts

Molnár

Márton

1786

Madarász

Kondás

Mátyás

1751

Madarász

Komádi

Ferenc

1777

Makai

Árva

Erzsébet

1940

Máté

Tetétleni

György

1777

Megyesi

Szolga

Mihály

1778

Mészáros

Nádudvari

Mihály

1786

Mészáros

Úfalusi

Gergely

1789

Mile

Nádudvari

György

1806

Mile

Szerepi

János

1792

Mile

Szerepi

József

1792

Mile

Szerepi

Mihály

1809

Mogyorósi

Antos

Imre

1551

Mogyorósi

Antos

Sándor

1842

Mogyorósi

Antek (elírás Antos

helyett)

Bálint

1834

Molnár

Csikósbojtár

János

1767

Molnár

Dancsházi

János

1777

Molnár

Juhász

János

1758

Molnár

Juhászbojtár

János

1768

Molnár

a Kis

1757

Molnár

Kondás

Ferenc

1770

Molnár

Nádudvari

György

1806

Molnár

Sz.Miklósi

János

1789

Molnár

Sz.Miklósról

János

1815

Molnár

Sz.Miklóson

János

1785

Mónus

Szolgalegény

András

1761

Nagy

Cigány Csatári

István

1763

Nagy

Csatári

János

1804

Nagy

Csatári

Mária

1805

Nagy

Csikós

György

1751

Nagy

Csizmadia

1754

Nagy

Csősz

György

1788

Nagy

Dancsházi

András

1777

Nagy

Dancsházi

Bálint

1781

Nagy

Dancsházi

István

1784

Nagy

Dancsházi

Mihály

1781

Nagy

Esküdt

János

1797

Nagy

Gáborjáni

Ferenc

1753

Nagy

Hadnagy

János

1792

Nagy

Juhász

György

1750

Nagy

Juhász

János

1768

Nagy

Kabai

János

1769

Nagy

Kondás

István

1750

Nagy

Kovács

ifj.György

1775

Nagy

Kovács

György

1795

Nagy

Lippai

János

1788

Nagy

a Mosó fölé lakó

György

1749

Nagy

a Mosó fölé lakó

János

1752

Nagy

Nádudvari Makai

István

1778

Nagy

Parti

István

1750

Nagy

Parti

János

1787

Nagy

Pirtsi

Istvánné

1791

Nagy

Püsp. (valószínű

püspökladányi)­

János

1780

Nagy

Püspökladányi

János

1790

Nagy

Sápi

Gergely

1790

Nagy

Sápi

István.

1796

Nagy

Szabadszállási

Mihály

1828

Nagy

Szabó

Ferenc

1794

Nagy

Szabó

István

1807

Nagy

Szabó

Sándor

1928

Nagy

Szalkai

György

1777

Nagy

Sz.Miklósi

János

1724

Nagy

Szoboszlón lakott

Sándor

1785

Nagy

Szolga legény

András

1758

Nagy

Szolga legény

István

1748

Nagy

Szödényi

Klára

1819

Nagy

Tanitó

István

1823

Nagy

Telegdrő1 ide szakadt

János

1830

Nagy

Temető utcai

János

1788

Nagy

Tépei

János

1786

Nagy

Tépei nótárius

János

1765

Nagy

Tetétleni

László

1827

Nagy

Tetétleni

Mihály

1749

Nagy

Tetétleni

Sándor

1802

Nagy

Tiszteletes

Mihály

1803

Nagy

Tiszteletes Tudós

Prédikátor

Mihály

1787

Nagy

Tordai

Bálint

1780

Nagy

Tordai

István

1748

Nagy

Túlsó végi

György

1750

Nagy

Váncsodi

István

1792

Nagy

Váncsodi

Mihály

1783

Nagy

Valki

Gábor

1779

Nagy

Volt tanító ember

István

1769

Nemes

Bakonszegi

János

1786

Nyíri

Cigány

István

1756

Oláh

Szoboszlai

Mihályné

1767

Ondódi

Baró de Vins

Regementbeli

katona

György

1803

Orbán

a Kis

1758

Osváth

Püspöki

Ferenc

1779

Pálházi

Molnár

János

1807

Pap

Tanító

András

1826

Pataki

Prédikátor

István

1759

Parti

Nagy

Erzsébet

1835

Parti

a Kis

 -né

1755

Pércsi

Árva

Mária

1768

Pércsi

Bótos

Ferenc

1779

Pércsi

Fekete

János

1780

Pércsi

Hadnagy

József

1821

Pércsi

Jenei

György

1786

Pércsi

Juhász

György

1788

Pércsi

Juhász

János

1804

Pércsi

Patalyi

György

1794

Polgári

Molnár

János

1813

Rácz

K.Pércsi

Kata

1784

Rácz

Nádudvari

Mihály

1776

Rácz

Püspökladányi

Mihály

1796

Rácz

Püspökladányi

Gergely

1793

Rácz

Szerepi

István

1781

Rácz

Szoboszlai

András

1759

Rácz

Szolgalegény

György

1775

Rácz

Madarasi

István

1776

Ritók

Kalmár

József

1817

Sápi

Esküdt

Mihály

1820

Sápi

Tanító

István

1814

Sápi

Zsákai (Sákai)

Márton

1789

Seprenyi

Kondás

1754

Simon

Nótárius

János

1784

Sipos

Tetétleni

Gergely

1826

Sipos

Mészáros

Mihály

1774

Szabó

Árva

Kata

1760

Szabó

Curator

Bálint

1792

Szabó

Csaplár

György

1752

Szabó

Csordás

Mihály

1756

Szabó

Csökönyi

Jánosné

1766

Szabó

Derecskei

Jánosné

1790

Szabó

Esküdt

István

1829

Szabó

az Egyházfi fia

János

1760

Szabó

Gróf Gyulai Sámuel

regement katona

János

1802

Szabó

Gulyás

István

1747

Szabó

Gulyás

Mihály

1751

Szabó

Gyöngyösi

Pál

1746

Szabó

Hadnagy

János

1818

Szabó

Jenei

Sára

1844

Szabó

Kassai

János

1752

Szabó

Képháti

István

1800

Szabó

Kisbiró

János

1750

Szabó

Kondás

Mihály

1749

Szabó

Molnár

István

1787

Szabó

Pircsi

Erzsébet

1750

Szabó

Pircsi

János

1751

Szabó

Predik

János

1803

Szabó

Püspöki

Mihály

1757

Szabó

Rábéi születés

Mihály

1836

Szabó

Régi Egyházfi a

kegyes istenfélő

Miklós

1767

Szabó

Rossz

Gergely

1764

Szabó

Sápi

Mihály

1789

Szabó

Sz.Miklósi

Gábor

1783

Szabó

Szolgalegény

János

1760

Szabó

Tetétleni

András

1816

Szabó

Tetétleni

Bálint

1779

Szabó

Tetétleni

Ferenc

1801

Szabó

Tetétleni

György

1781

Szabó

Tetétleni

István

1777

Szabó

Telegdi fi

Mihály

1807

Szabó

Tiszteletes

János

1802

Szabó

Tordai

János

1784

Szabó

Tuny (ogi?)

János

1829

Szabó

Váncsodi

Mihályné

1797

Szabó

Vásárhelyi

Erzsébet

1784

Szabó

Vásárhelyi

Mihály

1764

Szabó

Vásárhelyi

Mihályné

1792

Szabó

Vásári

Mihály

1771

Szigeti

Juhászbojtár

János

1766

Szilágyi

Asztalos

János

1789

Szilágyi

Bába fia (i)

1752

Szilágyi

Bába fia (i)

János

1758

Szilágyi

Bába fia (i)

András

1758

Szilágyi

Hadikianus katona

János

1795

Szilágyi

Szováti

Sámuel

1755

Szilasi

(Rossz Tiszai János)

hasonló

Sára

1769

Szitóné

A Nyomorult

1770

Szokus

Szolgalegény

János

1760

Szőke

Hadikianus katona

Mihály

1784

Szőke

Tordai

János

1825

Szökös

Juhász

Mihály

1760

Szűcs

Pelbárhidi

(Pelbárthidi)

János

1793

Szűcs

Sákai (Zsákai)

István

1778

Szűcs

Sz.Miklósi

István

1776

Szűcs

Szolga

András

1770

Szűcs

Tetétleni

Mihály

1777

Szűcs

Tetétleni

Sára

1825

Szűcs

Váncsodi

József

1779

Tatai

Oskola mester

Mihály

1755

Tatai

Predik

Mihály

1807

Tatai

Tiszt

Mihály

1806

Tímár

a Falu kocsisa

János

1751

Tímár

Katona

János

1783

Tímár

a vén

1764

Tiszai

Árva hajadon

Julia

1935

Tiszai

Rossz

János

1769

Tiszai

A Szegény vak

1779

Tiszai

A Szegény világtalan

István

1774

Tizedes

Szerepi

Márton

1810

Tóth

Asztalos

István

1808

Tóth

Bajomi

János

1804

Tóth

Curátor

Mihály

1788

Tóth

Devisionum

regementbeli katona

István

1787

Tóth

a Dombon lakó

János

1751

Tóth

Földesi

István

1789

Tóth

Gazsi (Gasi)

János

1803

Tóth

Illyés

Sára

1807

Tóth

Juhász

György

1796

Tóth

Juhász

János

1756

Tóth

Kabai

István

1758

Tóth

Kabai

János

1767

Tóth

Katona

György

1786

Tóth

Kérges

András

1751

Tóth

Kérges

Mihály

1749

Tóth

Nyájjuhász

János

1817

Tóth

Nyájjuhász

Mátyás

1760

Tóth

Okányi

János

1817

Tóth

Okányi

Sándor

1838

Tóth

Palatinus

Regementbeli katona

 

Péter

 

1807

Tóth

Sischovitiánus Katona

György

1784

Tóth

Sz.Miklósi

János

1784

Tóth

Sz.Miklósi pusztáról

János

1905

Tóth

Sz.Miklósra való

János

1775

Tóth

Udvari

Péter

1777

Tóth

Udvari

János

1747

Tóth

Vántsodi

Gábor

1790

Tóth

Vántsodi

László

1792

Tóth

Vántsodi

Péter

1793

Töltsér

Rábéi

József

1827

Töltsér

Tőcsér juhász

1750

Török

Bajomi

György

1783

Török

Bajomi

József

1826

Török

Hadnagy

Sámuel

1833

Török

Újfalusi

Kata

1750

Udvarhelyi

Mészáros

János

1788

Vajda

Besenyődi

-

Vajda

a 100 esztendős

Pál

1760

Ványi

Katona

1749

Ványi

öreg katona

1763

Ványi

a Vén katona

1763

Váradi

Kovács

István

1748

Varga

Juhász

György

1769

Varga

Nádudvari

András

1758

Varga

Nádudvari

György

1800

Varga

Nádudvari

Imre

1828

Varga

Nádudvari

István

1802

Varga

vén Pithia hajadon

Anna

1823

Vas

Kabai

Mihály

1753

Végh

Molnár

János

1834

Végh

Szoboszlai

János

1750

Végh

Szoboszlai

Menyhárt

1754

Vékony

Újfalusi

János

1777

Veres

Égett boros

István

1754

Veres

Egyházfi

János

1756

Veres

Pályinkás

János

1756

Veres

Sasi

István

1781

Veres

Szentmiklósi

István

1780

Veres

Tizedes

János

1750

Vincze

Koldus

Péter

1838

Vincze

Koldus

Mihály

1806

Vincze

Kondás

1767

Zákán (Zákány)

Derecskei

Mihály

1806

Zákán (Zákány)

Derecskei

István

1771

Zákán (Zákány)

Derecskei

Mihály

1773

 

 

Családnév nélküli ragadványnevek

(Zárójelben a családnév, ha sikerült megállapítani)

A Bába unokája

(Szilágyi)

Borju Pásztor N. N.

 

A Burda leánya (lehet családnév)

 

János cigány

 

Disznópásztor Mihály

 

Az öreg Énekes Mihály (lehet családnév)

 

Tolvaj Juhász (valószínű családnév)

 

A Kolosné vejinek fia

(Biró)

Mátyás kondás

(Madarász)

Gábor kondás

 

István kovács

 

Az öreg István kovács

 

Az öreg Malom Mester

 

A templom seprő lakója

 

Okányi János

(Tóth)

Néma Mihály

 

Szilitzei János

(Horváth)

Kondorosi János

(Katona)

Kérges Mihály

(Tóth)

Mogyorósi Bálint

(Antós)

Mózes János

(Kiss)

Parti János

(Nagy)

Vásári Mihály

(Szabó)

                       

A három utolsó nem teljesen tisztázott, mivel Mózes nevű család élt Kabán, Parti nevű Szováton és Vásári nevű Sápon. Az utolsó viszont lehet Vásárhelyi rövidítése is, mivel a föl­desiek hajlamosak a név rövidítésére, pl. Kemecsi Kemecsei he­lyett.

 

 

 

A betűnevek

 

Antos, Anthos

M.

Bálint

1841

Antos, Anthos

M.

Gergely

1842

Antos, Anthos

M.

György

1847

Antos, Anthos

M.

István

1845

Antos, Anthos

M.

Sándor

1841

Bereczki

N.

Gergely

1852

Bíró

B.

József

1850

Bíró

B.

Lajos

1847

Bíró

Cs.

István

1822

Bíró

G.

Balázs

1840

Bíró

G.

Sándor

1846

Bíró

K.

Mihály

1826

Bíró

V.

András

1817

Bíró

V.

Istvánné

1848

Boldogh

A.

Bálint

1823

Boldogh

K.

Bálint

1852

Csató

N.

József

1852

Csordás

K.

Ferenc

1789

Domokos

B.

Bálint

1850

Domokos

B.

Ferenc

1801

Domokos

B.

István

1834

Domokos

B.

János

1824

Domokos

B.

Márton

1794

Domokos

B.

Mihály

1814

Domokos

B.

Sándor

1834

Domokos

Cs.

Bálint

1815

Domokos

F.

Márton

1812

Domokos

F.

Mihály

1813

Domokos

F.

Sándor

1811

Domokos

G.

Ferenc

1848

Domokos

G.

Gáspár

1848

Domokos

G.

István

1835

Domokos

G.

József

1842

Domokos

G.

Márton

1844

Domokos

G.

Mihály

1826

Domokos

I.

Ferenc

1771

Domokos

I.

János

1768

Domokos

I.

Márton

1806

Domokos

I.

Pál

1766

Domokos

P.

Ferenc

1820

Domokos

P.

István

1847

Domokos

P.

József

1823

Domokos

P.

Márton

1811

Domokos

P.

Sándor

1820

Domokos

Sz.

Ferenc

1802

Domokos

Sz.

János

1784

Domokos

Sz.

Márton

1802

Domokos

T.

Mihály

1805

Domokos

V.

Bálint

1808

Domokos

V.

Ferenc

1780

Domokos

V.

Lajos

1829

Domokos

V.

Sándorné

1848

Farkas

T.

Imre

1840

Gál

P.

György

1849

Jenei

T.

Mihály

1764

Katona

T.

Mihály

1845

Kovács

Sz.

Zsigmond

1840

Kiss

B.

Gábor

1856

Kiss

B.

János

1812

Kiss

B.

Mihály

1836

Kiss

H,

János

1815

Kiss

L.

Bálint

1852

Kiss

O.

András

1819

Kiss

O.

János

1845

Kiss

Sz.

Bálint

1820

Kiss

Z.

András

1842

Kiss

Z.

Bálint

1820

Kállay

T.

István

1797

Karácsony

Sz.

Mihály

1846

Kemecsi

R.

János

1842

Királyi

Sz.

ifj. István

1760

Királyi

Sz.

István

1806

Királyi

Sz.

Erzsébet

1810

Királyi

Sz.

János

1842

Királyi

Sz.

Sándor

1773

Mogyorósi

A.

István

1808

Mogyorósi

A.

János

1842

Mogyorósi

A.

Julia

1852

Mogyorósi

A.

Sándor

1842

Mogyorósi

V.

István

1908

Molnár

P.

Mihály

1812

Nagy

B.

Gábor

1846

Nagy

B.

Szoboszlón

született

Mihály

 

 

1848

Nagy

C.

István

1845

Nagy

Cs.

Bálint

1823

Nagy

Cs.

Gábor

1839

Nagy

Cs.

István

1847

Nagy

Cs.

János

1821

Nagy

Cs.

József

1851

Nagy

D.

Bálint

1798

Nagy

D.

Mihály

1787

Nagy

D.

András

1834

Nagy

D.

Ferenc

1823

Nagy

D.

István

1818

Nagy

D.

János

1815

Nagy

D.

Márton

1851

Nagy

D.

Sámuel

1819

Nagy

E.

Jánosné

1852

Nagy

E

Lajos

1851

Nagy

G.

Istvánné

1809

Nagy

H.

Bálint

1814

Nagy

H.

János

1793

Nagy

K.

Bálint

1822

Nagy

K.

György

1802

Nagy

K.

István

1822

Nagy

K.

János

1819

Nagy

K.

Márton

1825

Nagy

K.

Mihály

1847

Nagy

L.

Bálint

1805

Nagy

L.

Gergely

1812

Nagy

L.

János

1802

Nagy

M.

Bálint

1812

Nagy

M.

János

1804

Nagy

M.

Márton

1827

Nagy

O.

András

1794

Nagy

O.

István

1848

Nagy

O.

József

1842

Nagy

P.

István

1812

Nagy

P.

János

1807

Nagy

P.

József

1851

Nagy

P.

Mihály

1802

Nagy

P.

Sámuel

1832

Nagy

P.

Sára

1809

Nagy

S.

Gergely

1791

Nagy

Sz.

Bálint

1823

Nagy

Sz.

Gergely

1813

Nagy

Sz.

Imre

1851

Nagy

Sz.

János

1817

Nagy

Sz.

József

1837

Nagy

Sz.

Sándor

1835

Nagy

T.

Mihály pr.

1797

Nagy

T.

Mihály úr

1838

Nagy

T.

Gergely

1851

Nagy

T.

Sándor kápl.

1836

Nagy

T.

Sándor lelkész

1847

Nagy

V.

Gergely,

1824

Nagy

Sz.

Nagy Sz.Gábor

1847

Nyírő

K.

Péter

1819

Oláh

Cs.

János

1839

Oláh

K.

Mihály

1835

Pércsi

B.

Márton

1944

Pércsi

C.

József

1841

Pércsi

F.

Sándor

1920

Pércsi

G.

Ferenc

1806

Pércsi

H.

József

1848

Pércsi

K.

Ferenc

1819

Pércsi

O.

József

1840

Pércsi

R.

György

1794

Pércsi

Sz.

János

1784

Pércsi

V.

János

1847

Pércsi

V.

János fia Márton

1827

Rácz

B.

András

1813

Sápi

T.

István

1820

Szabó

A.

János

1843

Szabó

Cs.

Ferenc

1819

Szabó

Cs.

Mihály

1802

Szabó

D.

József

1851

Szabó

D.

Mihály

1814

Szabó

F.

Sándor

1848

Szabó

G.

Bálint

1817

Szabó

G.

István

1788

Szabó

G.

László

1848

Szabó

G.

Mihály

1852

Szabó

H.

Bálint

1827

Szabó

H.

János

1851

Szabó

K.

Mihály

1845

Szabó

P.

Bálint

1812

Szabó

P.

Ferenc

1808

Szabó

T.

Istvánné

1846

Szabó

T.

János

1834

Szabó

V.

Bálint

1851

Szabó

V.

Ferenc

1831

Szabó

V.

Györgyné

1850

Szabó

V.

János

1821

Szabó

V.

Mihály

1792

Tóth

B.

János

1766

Tóth

Cs.

Mihály

1818

Tóth

G.

Ferenc

1824

Tóth

G.

István

1806

Tóth

G.

János

1790

Tóth

G.

Péter

1840

Tóth

G.

Zsuzsa

1851

Tóth

K.

Gergely

1812

Tóth

K.

István

1839

Tóth

L.

Gábor

1835

Tóth

L.

Mihály

1808

Tóth

M.

János

1828

Tóth

O.

János

1824

Tóth

O.

Sándor

1843

Végh

K.

János

1842

Ványi

Sz.

János

1815

Veress

Cs.

János

1797

 

 

Az ismert rövidítések föloldásai

 

A.

=

Antós

B.

=

Bacsó

Cs.

=

Csizmadia

D.

=

Dancsházi

G.

=

Gazsi

H.

=

Hadnagy

H.

=

Hajós

M.

=

Mogyorósi

N.

=

Nagy

N.

=

Nótárius

O.

=

Okányi

P.

=

Parti

S.

=

Sápi

Sz.

=

Szabó

Sz.

=

Szatmári

Sz.

=

Szent

T.

=

Tanító

T.

=

Tekintetes

T.

=

Tiszteletes

T.

=

Túri

V.

=

Vastag

V.

=

Vásárhelyi

 

 

Az 1857-es Földesi kataszteri

telekkönyv ragadványnevei

 

A Hajdú-Bihar megyei levéltárban levő telekkönyv hihetetlen mennyiségét őrzi a földesi ragadványneveknek. A személyek azonosítása a legtöbb esetben megoldható, hiszen a telekkönyvben a teljes név és a házszám is föl van tüntetve. Az anyakönyvek és az osztálylevelek, valamint a nemesi bizonyságlevelek segítségével összeállított leszármazási táblák segítséget adnak egyes családokon belül is a ragadványnevek viselői­nek, az öröklődésnek vagy a ragadványnevek eltűnésének meg­állapításához.

Az 1857-es ragadványnevek többsége családnévi eredetű, nagyobb csoportot alkotnak a foglalkozás után kapott, kisebbet a községen belüli helynevekből származók, végül a keresztnévi eredetűek és a gúnynevek zárják a sort.

 

 

Antós

G.

Bába

Aranyi

Képháti, Képh.

Balogh

Cz.

Lippai, Lipp.

Nagy

Vasadi

Bene

Asztalos, Aszt.,

Asztal.

András

Csősz

Csaplár

Cs.

Földvári

Fu.

Gál, Gál vő.

Keni

Kerti

Kis

Kovács

K.

Lippai, Lipp.

Trési, Trézi, Tr.

Turi

V.

Biró

Balási

Barom

B.

Csizmadia, Csizm.

Cs.

Bagosi

Fekete

Fu.

Fel.

G.

Gál

Karacs

Képháti, Képh.

Kérges, Kérg.

K. I.

Kis

Kovács

Juhász, Juh.

M.

Méhész

Nagy

Széles

Sziki

V.

Vh.

Ványi

Varga

Bojtor

Kocsis

Péter

Szücs

Boldogh

A.

Balog

Csősz

Csür

G.

H.

K.

Koncz

Körösi, Kör.

Lőrinc

Porcsalmi, Porcs.

S.

Sajtós, Sajt.

Szücs

Tör.

Turi

Domokos

Aranyi, Arany

Árva, Árv.

Bácsó

Bancsik, Ban. Bancs.

B.

Baranyi, Bar.

Bojtor

C.

Cs.

Csákány

Csizmadia, Csizm.

D.

Deme

Fekete

G.

Juhász, Juh.

Jutka, Jutba

Kocsis

Kováts

Kemecsi

Lippai, Lipp.

Lütt

Mihály, Mih.

P.

Pap

T.

Tat.

V.

Vas(tag)?

Erdélyi

Oláh

Földesi

Tégla vető

Füleki

Bibil

Csősz

Gál

Fu.

Geszti

Hegedüs, Heg.

Juhász, Juh.

Katona

Képháti

Kisei

KI

Kocsis

Korsós

L.

Lázár

4ik tizedbeli, 4ik T.

P.

Szélső

Szücs

V.

Ványi

Ványai

Gonda

Csizmadia,

Csiz. Csizm.

Kis

2ik Tizedbeli, 2ik T.

T.

Gyöngyösi

Juhász. Juh.

Lippai

Rét.

Horvát

Bucsi

Csősz

Jámbor

Molnár

Jenei

Ács

Bik

Borka

Dorka

Jj.

Képháti

Kezetlen, Kez.

Lippai

M.

4ik Tizedbeli, 4ik T.

Öreg

R.

Rázsó

Tánczi

Kállai

G.

Karacs

Busa

Juhász, Juh.

KI

Lajos

M.

Malmos

P.

Szilasi

Gergely

Karácson

G.

M.

Mihály

Miklós

Szücs

Katona

Csizmadia. Csiz.

Képháti

Kis

Panda

T.

Kemecsei

G.

Gergely

Gólya

H.

K.

Katona

KI

K.t.Katona

Kis

Masifus

S.

Ser

Tót

Kiss

B.

Bazgé

Bátori

Bodó

Cz.

Debreceni, Debr.

H.

Hajós

Hódi

Iklódi, Iklód., Ikl.

Juhász, Juh.

K.

KI.

Kap.

Lippai, Lipp.

Malmos

Mészáros, Mész.

O.

Oláh

S.

Sámuel

Z.

Koroknai

G.

L.

Lukács

Nagy

Kovács

Liba

Körtvélyesi

D.

Gál

Sajtós, Sajt.

Lakatos

Csősz

Kép(háti)?

Vesztő

László

Cs.

Marton

KI.

Kisez.

Szélső

Megyesi

Fu.

G.

Sz.

Szélő

Szücs

Molnár

Cs.

Nagy

Ács

Babos

Bába

Beretzki

Borbély

Beszédes

B.j.

B.v.

C.

Cs.

Csató

Csifi

Csizmadia,

Csizm., Csiz.

Cs. kun

D.

Dancsházi,

D.házi, Dancs.

Éva

Feke

G.

Györfi

H.

I.

Jenei

Juhász, Juh.

Kerti

Kj.

Kováts

Kölömpöcz

Kupecz

Kopasz

M.

Mészáros, Mész.

Megyesi, Megy.

Mogyoró(si)?

Molnár

Orosz

Ökrös

Parti

Sápi

Szalkai, Szalk.

Szilágyi, Tehenes, Teh.

Tiszai

V.

Ványi

Veress

Nyírő

Fejes

Gy.

Képháti. Képh.

Szücs

Oláh

Dül

Kemetsei, Kemetsi

Képháti

P.

Wachter

Orbán

Képháti, Képh.

Pásztor

Csősz

Feder

Pécsi

Csősz

Kiss

Pércsi

Árva

B.

Bálint

Bld.

Bottyán, Boty.

Böncsök

Cs.

Csaplár

Fekete

G.

H.

Juhász, Juh.

Hodosi

Képháti, Képh.

Kis

Kovács

M.

Malmos

Mátyás

Mike

Pite ?

Siros (Zsiros)

V.

Vágó

Zs.

Rácz

Szücs

Tapasztó

Sápi

KI.

Nagy

Lippai, Lipp.

Szabó

Baj

Fakó

Fütő

G.

Elek

H.

Háló

Hentes

K.

Katona

Képháti, Képh.

Kiss

Lippai, Lipp

Macher, Mach.

P.

Padra

Palotai

PS.

S.

Sajtós

Siket

Szélső, Sz.

Szücs

Tépei

V.

Széles

Péter

Szöllősi

Csapó

Csősz

Gara

Juhász, Juh.

K.

Kádár

Patai

Szélső

Tiszai

Gedeon

Taré

Tóth

Czövek

G.

Gasi (Gazsi)

Gazda

H.

Kanta

Kérges

Kiss

Kondás

Korsós

L.

Lakatos, Lak.

Magyar

Mátyás

Ó.

Okányi

Pataki

Pités

Szentmiklósi,

Sz.miklósi, Sz.m.

V.

Verebi

Török

Bálint

Csizmadia, Csiz.,

Csizm., Csizmad.

D.

Domokos

Juhász, Juh.

Pásztor vő, Pásztor

Sámuel

Z.

Ványi

Benedek

Bormérő, Bor.m.

Gábor, G.

H.

Halász

K.

Kis

Kun

Nagy

Simon, Sim.

Szabó

Veress

Bene

Csizmadia, Csizm.

D.

Dobozi

Gáspár

Juhász

Lippai

Molnár

Végh

Fu.

Gazda

G.

Kerékjártó

Kotsis

Körösi

Körtösi (Körtvélyesi)

Molnár

Siket

Szücs

Vincze

Csizmadia, Csizm.

Kard. ?

Koldus, Kold.

 

Élő ragadványnevek

 

Ebben a részben ismertetem azokat a ragadványneveket is, melyeknek viselői már nem élnek, de adatgyűjtésem során a többi, ma is élő személyek nevével együtt mondtak el adatköz­lőim. Annál is inkább ide tartoznak, mivel ezek a nevek még „élnek”, hiszen egykori viselőik személyes ismerősei, rokonai voltak az adatközlőknek,és a mindennapi szóhasználatban is szerepelnek, attól függetlenül, hogy némelyik gazdája  már nem csak néhány, hanem 50 éve is elmúlt, hogy eltávozott az élék sorából.

Feltűnően kevésnek tartom a közel félezer, egykor itt élt zsidó ragadványneveit, számuk a tízet sem éri el. Szintén furcsállom, hogy a ma is itt élő 80 főnyi cigány lakosság köréből eddig egyetlen nevet sem tudtam gyűjteni, (akinek Cig­ány a ragadványneve, valójában nem az) pedig s község lako­sainak számát figyelembe véve minden tíz főre jut egy ragad­ványnév.

Több név magyarázatával adós maradtam, annak ellenére, hogy igyekeztem kideríteni mindegyik eredetét. Adatközlőimtől kapott magyarázatok között több olyan is vas, amelyikről tu­dom, hogy más volt a névadás előzmény­e.

Bemutatják ezek a nevek az egykori népélet érdekességeit, régi falusi foglalkozásokat, mivel nagyrészüket örökölték mai viselőik. Több névhez sokak által ismert, közszájon forgó történet is tartozik, és ezt a ragadványnév említésekor azonnal közlik. Említésre méltónak tartom még néhány parasztember bámulatos ismeretanyagát a falu és családjuk történetéről és néprajzáról.

 

 

Családnév

Ragadványnév

Magyarázat

Ambrus

Könyvelő

Takarékpénztári könyvelő volt, az utcát, ahol lakott könyveló utcájának is hívják.

Andódi

Fuvaros

 

Antós

Kovács

 

Antós

Mogyorósi

A család nemesi előneve. Földes­re kerülésük után 1707–1836-ig ezen a néven szerepeltek, ekkor nemességigazolás folytán köte­lezték őket eredeti nevük vise­lésére, azóta felváltva és egy­szerre is használták mindkét ne­vet, újabban kezdik a Mogyorósi nevet elhagyni. Helyesen Magya­rosi.

Antós

Pattogatós

Pattogatott tengerit árult.

Antós

Vaksi

Mindkét szemével rosszul lát.

Aranyi

Bőrbajusz

Szakálltalan, bajusztalan férfi.

Aranyi

Fuvaros

 

Aranyi

Kovács

 

Balku

Cimbalmos

A kocsmában szokott cimbalmozni.

Balku

Ócskás

 

Balku

Ószeres

 

Balku

Suszter

 

Balku

Vörösszakáll

 

Balogh

Bakter

 

Balogh

Cigány

 

Balogh

Gépész

Féllábú.

Balogh

Hétördög

Sokat beszélő.

Balogh

Juhász

 

Balogh

Kossuth

Tagja volt a 48-as olvasókörnek.

Balogh

Pudlipattogó

Kis, fürge, pattogó ember.

Balogh

Tuta

Kistutának is hívják.

Barabás

Tolvaj

 

Barcsa

Jójárt

„Beleesett a vagyonba”, ráhagyták a felesége szülei.

Bendász

Tyukodi

A nagyanyja nevéről.

Bene

Aranykokas

 

Bene

Bádogos

 

Bene

Bütyi

 

Bene

Fődvári

Anyja neve Földvári.

Bene

Kokas

Kakasa volt.

Bene

Köhögős

 

Bene

Röhögős

 

Bene

Siket

 

Bene

Termínyes

Terményraktárban dolgozott.

Bene