Halomsorjan.hu

 

Karacs Zsigmond

Karácsony Sándor bibliográfia

(II. javított és bővített kiadás)1

 

 

Karácsony Sándor önállóan megjelent művei

Szülőfalumnak Földesnek ajánlom

Az utóbbi években közelmúltunk minden területére kiterjedő kutatás nem kerülhette el Karácsony Sándort és tevékenységét. Kétségtelen németellenessége, a szomszéd népekkel való megbé­kélés szorgalmazója, s vallásossága mellett, a haladás minden­kori élharcosa: Ady-ról tanított akkor, amikor még a dekadencia és magyartalanság vádjával illették a költőt; a szárszói konferen­cia egyik nagyhatású előadója, majd 1945 után a szabadművelődés országos mindenese volt.

Földes tiszteleg az emléke előtt, nevével díszítve a szülőháza helyére tekintő művelődési központot, mintegy emlékeztetve az 1919–1920-ban általa szervezett földesi kísérleti parasztgimná­ziumra, a népi kollégiumok ősére. Regöscserkészete és a szlo­venszkói Sarló regösportyái között Földesen húzódott az az eleven vonal, mely az Ady-tiszteletben is megtestesült. Debrecenben a földesi Zoltai Lajos Ady pártfogója, az újságírásban útnak indítója. Karácsony Sándor a költő halála után áll ki nyilvánosan Ady igaza mellett.

A Földesről el, majd visszaszármazott Boross Zoltán így emlé­kezik: „A Sarlóban Ady volt a példánk.”

Minduntalan előbukkan Karácsony Sándor műveiben a család és a szülőfalu. A legendák szerint Karácsony Györgytől, a fekete embertől származnak. Biztosat csak 1606-tól Bocskai címeresnemeslevél adományozásától tudunk. A família tagjai előbb Csökmőn, majd Gáborjánban és Szentpéterszegen éltek. A török uralom végén 1692-ben Berettyóújfalun hajdúként írják össze a családot. A XVIII. század eleji igazolások során elfogad­ták nemességüket.

Földesre 1767-ben kerülnek, amikor Karácsony Máté özvegye házasságot köt Kis Domokos Ferenccel és magával viszi új lak­helyére két árva fiát Gergelyt és Miklóst. Karácsony Sándor a Miklós ágából származik.

Földes kuriális község volt, a lakosság nyolcvan százaléka a nemességhez tartozott. A család úgy élt, mint a földesi nemesek többsége egy-két cseléddel maga látta el néhány tucat holdnyi gazdaságát.

Fordulatot a XIX. század közepe hozott, az ősiség eltörlése felol­dotta a nemesi birtok mozdulatlanságát. A kettős földesi határon azonban akkor még mindenki ragaszkodott a kisebb-nagyobb birtokocskákhoz, a legnagyobb harminc-negyven tagból álló gazdaság sem érte el 1848-ban a kétszáz holdat. Karácsony Lajos, a nagyapa, forgótőkéjét csak a szomszédban fektethette földvásárlásba: a bihari Eszterházy dominium kiárusítása ehhez alkalmat jelentett.

Berettyóújfalu Földessel szomszédos határrészén, az Anda­házi pusztán sikerült pár száz hold jól termő területet vásárolni az uradalmat átvevő, majd szétparcellázó Móricz Pál, Tisza Kál­mán és Lovassy Ferenc alkotta vállalkozó csoporttól. Családjuk életmódjáról, történetéről Karácsony Sándor számtalan munká­jában olvashatunk. A századfordulón már ritka patriarkális közép­nemesi éleformával ismerkedünk meg, ahol a kultúra is otthonra talált. A kezeügyében levő forrásokból számunkra is közeli isme­rősökké válnak elődei.

Szeretettel szól szülőfalujárói és lakóiról, helynévi adataival a belterület és a határ megismeréséhez is hozzásegít bennünket. Jól ismerte és szerette Földest, akár egy szép kötetet is összeál­líthatnánk szülőfalujáról szóló írásaiból.

Szülőházát, ahol 1891. január 10-én látta meg a napvilágot, ma már nem találjuk, helyén egy emeletes iskola áll. A szom­édjukban Csáth Géza tengette egy ideig nyomorúságos életét, utolsó erőfeszítéseivel gyógyítgatva a földesieket. Édesapja Karácsony Zsigmond két vármegye – Hajdú és Bihar – törvény­hatósági bizottságának a tagja, sokat olvasó, könyvszerető ember. Az elemi osztályokat a nagy hagyományú, hajdan gimná­ziumi tagozatú földesi iskolában járta. Vallásoktatója Kiss Ferenc, az 1914-ben alakuló debreceni egyetem első, rektora ekkor még földesi lelkész. Tanítói a tucatnyi tankönyvet megíró Vincze József rektor és Papp Imre kántor róluk írta később: „Talán sohasem lettem volna pedagógus, ha már a földesi elemi iskolában két áldott nevelői lelkületű tanítóm nem lett volna. A gimnáziumot 1902-től 1910-ig a debreceni kollégiumban végezte.

Érettségi után a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarának hallgatója, majd Genfben vendéghallgató, ahol
megismerkedik Pestalozzi tanaival. (Itt kell megemlítenem, hogy a közelmúltban elhunyt Lengyel Imre számos tanulmányban dolgozta fel Pestalozzi magyarországi kapcsolatait, a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ pedig részben a földesi Lengyel-ház helyére épült.) Karácsony a müncheni, a bécsi és a grazi egyetemeket is látogatta, de kitört az első világháború, és sorsát ő sem kerülhette el: a fronton tartalékos tisztként súlyosan megsebesült. Felépülése után csak bottal járhat, ezért egy morvaországi tisztiiskolába küldik tanárnak, később Kassára helyezik. A Tanácsköztársaság alatt Nagy László mellett tevékenykedik a nyolcosztályos elemi iskola előkészítésén. Ősztől a budapesti Tavaszmező utcai Zrínyi Miklós gimnázium tanára. Közben – 1919–20 telén – visszaálmodja a földesi partikulát és gimnázi­umi tanterv szerint tanítja a gyerekeket, s nyáron majd harminc földesi tanulóval tétet sikeres vizsgát. Szathmáry Lajos szerint ez az első népi kollégium. A Tavaszmező utcai diákjait nyaranta a szülőfalujába viszi, a villany nélküli földesiek a diákok ügyessé­géből rádiót hallhatnak.

Karácsony fokozatosan országos vezetőszerephez jut az ifjúság nevelését irányító szervezetekben: ő szerkeszti Az Erőt és a Diák­világot; társelnöke a Magyar Cserkészszövetségnek; megszervezi a regöscserkészetet, s szerkeszti a Regős kátét; munkatársa a Kodály Zoltán előszavával hét kiadást megért 101 népdalnak; a KIE-ben pedig az országos tisztségek mellett a KIE világszövet ségének is tagja. E szervezetekből később azok fasizálódása miatt kilép.

1927-től hosszú éveken keresztül kirendelt munkatársa – mint középiskolai tanár – a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Bizottságának. (Itt említem meg, hogy a száz évvel előbb alakult Akadémia első tagjai közt volt a Földesre került Balás­házv János, kinek még a Tudós Társaságba való felvétele indoklásában olvastunk a magyar nyelv művelésében vitt kiemelkedő szerepéről. A magyar nyelvtudomány más földesi segítőjével is találkozunk: a Magyar Nyelvőrben száz, jórészt földesi nyelvészeti adattal jelentkezik, 1873-tól Bakoss Lajos.

Karácsony Sándor doktori disszertációja A népoktatási reform és az alsó néposztály lelki alkata, a közelmúltbon újból megjelent Magyar észjárás című kötetének első nagy fejezete. 1934-ben a debreceni egyetemen magántanárrá habilitálják, s ugyanott 1942-től 1950-ig a pedagógia professzora, miközben óriási irodalmi munkásságot fejt ki. A közéletben is aktív, a KIÉ-n keresztül a szárszói konferenciák egyik szervezője és előadója. A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetségnek egész 1949­-ig elnöke, az itt szervezett szemináriumait Rajk László is látogatta. A háború után a MADISZ elnöke, a cserkészmozgalom újjászer­vezőie, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság vezetőségi tagja, az Országos Szabadművelődési Tanács elnöke. Az erősödő dog­matizmus háttérbe szorítja: az egyetemről nyugdíjazzák és iro­datmí munkálkodását is lehetetlenné teszik.

Utolsó éveiben gyakran tartózkodott Földesen és balaton­akarattvai nyaralójában. Földesen – ahol Illyés Gyula és Németh László is meglátogatta – láthatta még miként lelnek gazdára az Exodus bizományban levő kötetei Koroknainé trafikjában. 1952. február 23-án halt meg Budapesten, megfáradt testét a Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomba és szellemét is hosszú hallgatásra ítélték, ami csak napjainkban ért véget.

Befejezésül köszönettel tartozom szülőfalumnak, aki őt adta és most másodszor is adja azzal, hogy segít bibliográfiája kinyomtatásában. Köszönet egykori tanítványainak, akik jó taná­csaikkal segítették a bibliográfia létrejöttét. És hadd modjam együtt Karácsony Sándorral: „Szülőfalumnak, Földesnek aján­lom.”

Megjegyzések

Bibliográfiánk a teljességre törekvés igényével tárja fel Karácsony Sándor önálló kiadványként megjelent műveit. Továbbá szükségét éreztük a kutatás melléktermékeként összegyűlt, ide be nem sorolható művek nagyobb hányadát a függelékben elhe­lyezni, melynél már korántsem beszélhetünk teljességről – bár az megfelelne szándékunknak –, amiben a különböző csoportok elnevezésének megállapítása, illetve az ezekbe való besorolás nehézségei is közrejátszottak. Épp ezért tisztelt olvasóinktól bár­milyen kiegészítést, megjegyzést szívesen veszünk és várunk.

Az alapműnek szánt első részt csak a Karácsony Sándor által írt bármilyen terjedelemben, névvel, vagy anonim megjelent munkákat tartalmazna. Itt találtunk helyet az új háromkirályok csillaga 1939-ben megjelent színdarab gyűjteménynek, melyben a külön is megtalálható öt füzet mellett egy hatodik társszerzős és csak e gyűjteményben előszóval is bővített füzetet találunk. Ebben a csoportban nyilván nem egyértelmű a helye. Más problémákat vet fel A teljes írás Istentől ihletett, című Biblia­olvasó kalauz néhány kiadása. Szabó Imre az Exodus kiadvá­nyait bemutató listáján 1944-ben három, 1947-ben kettő és 1948-­ban három kiadást találunk, annak ellenére, hogy az 1944-es három kiadást megnyugtatóan megkülönböztetni nem tudtuk, eddig két változatát ismerjük – a Sylvester, ill. a Bethlen nyomda termékei – eltérő betűtípussal; s az utóbbit nagyobb mérettel, úgyszintén az 1947-es két kiadást sem. Itt a kiadó jegyzékébén levő nyomás jelölést az egységesség érdekében kiadásra változtattuk, e két kiadást különféle színű papírra nyomták, melyből öt színválozatot találtunk, melyek azonban nem meghatározóak a kiadások megkülönböztetése szempontjából. Az 1948-as három kiadást a feltüntetett nyomdai azonosító számok alapján megha­tározhattuk (3503, 3635, 3639). Ugyancsak A teljes Irás Istentől ihletett... a sorozatcíme a füzetes Bibliamagyarázatoknak. Az egyes füzetek nem újrakezdett, hanem folyamatos oldalszámo­zással jelentek meg. Egy-egy füzetben több Bibliamagyarázatot találunk, de csak az első címet közöljük, a többire az (etc) kife­jezéssel utalunk. Az első számból két eltérő betűtípussal szedett címsorú füzetet találunk, valószínű próbanyomásról van szó. Szabó Imre sem említi, így nem vettük külön kiadásnak. A Hatalom alá vetett ember címmel egybekötött sorozatban egységes betűtípusú füzetekkel találkoztunk. A csucsai front első kiadásának megma­radt (netán újranyomott) példányait 1938-ban védőborítóval látták el, melynek a rajzát a második kiadás külső címlapján újból láthatjuk.

Az egyes tételeket folyamatos sorszámmal láttuk el, mely a Függelékben is tovább folytatódik.

A megjelenési éven belül a sorrendet a művek címének betű­rendje határozza meg. Néhány esetben Szabó Imre a kiadványon levőtől eltérő évszámot ad meg, itt a köteten levőhöz ragaszkod­tunk. Az egyes tételeknél igyekeztünk az érvényes bibliográfia készítési előírásoknak megfelelő adatokat hozni, azonban meg­próbálunk bővebb tájékoztatást nyújtani, hogy lehetőleg a kiad­ványhoz tartozó minden fontosabb információ együtt legyen, kiadások száma, éve, az esetleges címváltozat. Bemutatjuk a kiadványokból előbb, vagy utóbb készült rövidebb, nem feltétlenül különnyomatként készült füzeteket. Úgyszintén azt, hogy a megne­vezett munka, még mely nagyobb gyűjteményes kötetekben található.

A könnyű áttekinthetőséget úgy oldottuk meg, hogy a megjegy­zések adatait a bibliográfiai leírás utolsó adatcsoportjában közöljük. Érezzük munkánk fogyatékosságait, elsősorban az egyes tételek megjelenése utáni ismertetések, bírálatok feltartásának a hiányát. Néha igen körülményes úton sikerült az eredeti nyomdai állapotnak megfelelő példányt kézbe venni, nem lehetek elég hálás az ebben segítőknek, mégis néhány munkájára nagy könyv­tárainkban sem sikerüt rábukkanni. Feltáratlanok maradtak az évkönyvek, naptárak, sokszerzős gyújtemények, folyóiratok, napi­lapok oldalain megbúvó írások.

A Függelékbe Karácsony Sándor közreműködésével megje­lent kiadványok, minden bizonnyal nem teljes jegyzéke került. Az első csoport a különféle kiadványokban közölt tanulmányaiból áll. A második csoportba kerültek a Karácsony Sándor közremű­ködésével megjelent kiadványok: gyűjteményes könyvek, időszaki kiadványok, más szerzők művei. Az Akkumulátornak, Az Erő kalendáriumának Karácsony Sándor nemcsak szerkesztője, hanem feltehetően egyedüli szerzője, jellege miatt mégis itt a helye. Első évfolyamának sajnos nem sikerült a nyomára bukkanni. Ide helyeztük a Konferenciai énekek című füzetet, aminek tartalmát Karácsony gyűjtötte össze, illetve szerkesztette.

A kimaradt kiadványok közül legalább az említés szintjén szólunk néhányról. Szendrő Ferenc szerkesztette 1947-ben A munkásműveltség c. könyvét, mely tartalmazza Karácsony tanul­mányát, új magyar műveltség – különös tekintettel a dolgozókra – címmel, A pápai főiskolai ifjúság képzőtársasági jubileumi évkönyvét, mely 1941-ben jelent meg, továbbá az 1948-ban kia­dott, A köznevelés évkönyvét, vagy Hajdú vármegye Szabadmű­velődési Tanácsa 1948-ra kiadott naptárát és az újabbak közül az Esszépanorámát, valamint a Fél évszázad két évtizedét is kihagytuk. Eljárásunk talán mégsem teljesen önkényes, az Orszá­gos Széchenyi Könyvtárban levő gyakorlatot követtük, ahol a katalóguscédulákon csak azt tüntetik fel társszerzőként, akiknek a neve a címoldalon olvasható. A kimaradtakat egy Karácsony Sándorral foglalkozó jövendő bibliográfusra bízzuk, de olvasóink ügyszeretetét sem hagyjuk számításon kívül.

Az Exodus kiadó közismerten Karácsony Sándor munkáira specializálódott. A köréhez tartozók, Exodusnál megjelent munká­inak egy részéhez ő írta az elő-, vagy utószót. A sajtó alá rende­zett klasszikusokhoz tanulmányokat, írt, melyek egy része önálló életre kelve megtalálható munkái sorában. Így a fellelt kísérő tanulmányait nem mellőzhetjük.

Karácsony Sándor sorozatairól érdemes megemlíteni, hogy bennük szinte az egész életműve megtalálható, mert az egyszer valahol megjelent írását igyekezett valamelyik gyűjteményes köte­tében elhelyezni, bár ezzel tematikailag egyenetlenné tette azokat. Egy későbbi bibliográfus feladata lehet majd, bemutatni, mégis mi minden maradt még összegyűjtetlen az írásaiból.

A Karácsony által szerkesztett folyóiratok szerkesztői munká­jának érzékeltetésére említettnek meg. Az Új Szántásról a közel­múltban jelent meg, Az Erőről pedig most készül értékelő tanul­mány.

Végül csak a tájékozódást segítve soroljuk fel a különböző fórumokon hirdetett, de meg nem jelent művek címeit.

* A csillaggal jelölés:

– az önálló kötetek esetében azt jelenti, hogy megtalálhatók a Kará­csony Sándor Általános Művelődési Központ Könyvtárában;

– folyóiratok esetében egyes évfolyamok vagy számok találhatók a

könyvtárban.   (fm = fénymásosat)

 

 

 

Karácsony Sándor önállóan megjelent művei

 

Kiadványok

 

1928

00*1.

 

A csucsai front: Egy tanár és egy osztály története. –

Bp.: Erő, [1928] (Bíró). – 160 o.; 15 cm – K., Fűz.

2. kiad. 1d.: 54.

1929

00*2.

A tanulás mesterfogásai –

Bp.: Középfokú Isk. Orsz. Ref. missziói Biz., 1930 [1929!]

(Mezőtúr: Török). – [236] o.; 23 cm –

(A református diák; 1.). – Fűz.

Folytatása: Leckék a leckéről 5.

0003.

Utazás a Biblia mélységei felé. – Pápa: MEKDSZ, 1929

(Pápa: Főisk. Kvny.). – 24 o.; 15 cm – Fűz.

2. kiad. 20.

3. kiad. 66.

Ld. még: A magyarok Istene 56.

1931

00*4.

 

Gergely bácsi levizitel: Énekes cserkészjelenet. –

Bp.: Erő, 1931 (Bethánia). – 32. o.; 16 cm+mell. – Fűz.

Mell.: Prológus a közönségnek, IV. o.

00fm

 

00*5.

Leckék a leckéről. –

Bp.: Erő, 1931 (Bethánia). = 88 o.;.16 cm

– Fűz.

Előzménye: A tanulás mesterfogásai 2.

2. kiad. 104.

1933

00*6.

Nyugati világnézetünk felemás igában. –

Bp.: Pro Christo, 1933 (Bethlen). – [160] o; 21 cm – Fűz.

2. kiad: 105.

1934

0007.

Tévesztett élet. –

Beregszász: Kálvin Ny., 1934: – 22 o; 16 cm – Fűz.

Ld. még: A magyarok Istene 56.

1935

00*8.

A teljes élet felé. –

Debrecen: KIE, 1935. (Nagy K.) – [88] o; 17 cm – Fűz.

Ld. még: A magyarok Istene 56,

1936

00*9.

Szulamit és Salamon avagy az ifjúság és a szerelem:

Szemelvények az Énekek énekéből.

Cluj: Ifjú Erdély. 1936 (Grafica). [80] o; 15 cm – Fűz.

Borítócím: A szerelem.

Ld. még: Barátság és szerelem 13.,

Barátság és szerelem. 3. bőv. kiad. 48.,

Szerelem és ifjúság 18.

0010.

A hegyi beszéd.

Bp.: KIE; 1937. (Sylvester). [168] o; 21 cm Fűz.

Klny. ld.: A boldogság grádicsos útja 108.,

A mai ember „Miatyánkja” 109.,

2. kiad. ld.: 37.

3. kiad, ld.: 102.

1937

0*11.

A mai magyar ifjúság lelki arca.

Bp.: M. Ifj., 1937. (Bethánia). 32 o; 25 cm Fűz.

Ld. még: Ocsúdó magyarság 51.

1938

0*12.

Barátság ifjúság.

Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). [84] o; 21 cm Fűz.

Barátság és ifjúság címmel. 2. kiad: 47.,

Ld. még: Barátság és szerelem 13.,

Barátság és szerelem. 3., bőv. kiad. 48.

0013.

Barátság és szerelem.

Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). [136] 1. kiad.

Szulamit és Salamon avagy Az ifjúság és szerelem címmel 9.,

2. kiad. Szerelem és ifjúság címmel 18.,

3. kiad. 48.

0*14.

Ki-ki világítson a maga helyén:

Kis színdarab az iskolai életből ellesve vasárnapi iskola, bibliakör,

vagy cserkészcsapat jelentő­ségéről 4 jelenetben.

Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). 24 o; 18 cm Fűz.

Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

0*15.

A magyar lélek.

Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). 24 o; 15 cm Fűz.

2. kiad. 50.,

3. kiad. 81,,

4. kiad. Háromezeresztendős törvény címmel 68.

Ld. még: A magyar észjárás. 2., jav., bőv. kiad. 101.

0*16.

Magyar nyelvtan társaslélektani alapon.

Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). [XLVIII], [191] o; 24 cm

(A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. 1.,

A nyelvi nevelés és a társaslélek értelmi működése. 1. köt.) K., Fűz.

2. kiad. 106.

0*17.

A Sicckibanda: A barátkeresés regénye.

Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). [176] o; 21 cm K., Fűz.

0*18.

Szerelem és ifjúság. 2. kiad.

Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). [80] o; 21 cm Fűz.

1. kiad. Szulamit és Salamon avagy Az ifjúság és a szerelem címmel 9.,

Ld. még: Barátság és szerelem 13.,

Barátság és szerelem. – 3., bőv. kiad. 48.

0019.

A szeretet hatalmát áldom: Jelmezes ifjúsági színdarab két felvonásban. –

BP.: Exodus, 1938. (Bethánia). – [32] o; 16 cm – Fűz.

Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

0020.

Utazás a Biblia mélységei felé. 2. kiad.

Bp.: Exodus, 1938. (Bethánia). 24. o; 15 cm Fűz.

1. kiad. 3.,

3. kiad. 66.,

Ld. még: A magyarok Istene 56.

1939

0*21.

Az aktuális Arany János.

Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). 24. o; 16 cm Fűz.

Ld. még: A könyvek lelke 42.

0022.

Irodalmi kóstoló: Népi tárgyú irodalmunk:

Munkaanyag leány­egyesületek számára.

Bp.: MKLNSZ, 1939. (Bethánia). 60 o; 18 cm Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Ld. még: A magyar világnézet 43.

0023.

Karácsony Kiskoszmályon: Karácsonyi játék 3 felvonásban.

Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). 36 o; 15 cm Fűz.

Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

0024.

Kétféle Karácsony:

Egyfelvonásos karácsonyi színdarab előjáték­kal,

három látomással és egy fehérszárnyú angyallal.

Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). – [32] o; 15 cm Fűz.

Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

0025.

Kik vagyunk és mit akarunk?

Bp.: KIE, 1939. (Bethánia). 20 o; 15 cm

(A Magyar Ifjúság füzetei; 1.). Fűz..

Ld. még: Magyar ifjúság 77.

0026.

Krisztus urunk kis-szógái: Hat élőkép az utolsó ítéletről.

Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). [28] o; 15 cm Fűz.

Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

0027.

Lányok ülnek a fonóban: Népies magyar jelenet:

Énekes jelenet fiú- és leányszereplőkkel.

Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). [40] o; 15 cm Fűz.

2. kiad. 70.,

3. kiad. 71.

0*28

A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja. –

Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). – [304] o; 24 cm –

(A neveléstudomány társaslogikai alapjai) – K., Fűz.

2., jav. bőv kiad. A magyar észjárás címmel 101.

Ld. még: A népoktatási reform és az alsó néposztály lelki alkata 107.

0029.

Új háromkirályok csillaga: 5 gyermekszíndarab. –

Bp.: Exodus, 1939. (Bethánia). – [304] o; 24 cm –

(A neveléstudomány társas­logikai alapjai). – K., Fűz.

Az egyes darabokat ld. még: 14., 19., 23., 24., 26.

A bev. tanulmányt ld. még: 155.

1940

0030.

Csokonai. – Debrecen: Exodus, 1940. (Nagy). – [32] o; 16 cm: – Fűz.

Ld. még: A könyvek lelke 42.,

Csokonai Vitéz Mihály: A lélek halhatatlansága 129.

0*31.

A magyar Budapest. –

Bp.: Exodus, 1940. (Bethánia). – 32 o; 16 cm – Fűz.

Ld. még: Ocsúdó magyarság 51.

0032.

A teljes Irás Istentől ihletett...: Bibliaolvasó kalauz. –

Bp.: Exodus, 1940. (Bethánia). – [16] o; 15 cm – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Ld. még: A magyarok Istene 56.

0033.

Testvérem, Suomi. –

Bp.: Exodus, 1940. (Bethánia). – [32] o; 16 cm – Fűz.

2. kiad. 34.,

Ld. még: A magyarok Istene 56.

0*34.

Testvérem, Suomi. – 2.kiad. –

Bp.: Exodus, 1940. (Bethánia). – [32] o; 15 cm – Fűz.

1. kiad. 33.,

Ld. még: A magyarok Istene 56.

1941

0*35.

Arany János „Toldi”–ja. –

Bp.: Exodus, 1941. (Bethánia). – 16 o; 15 cm – Fűz.

Ld. Még: A magyarok kincse 63.

Arany János: Toldi 126.

0*36.

Felkavart régi avar: Versek (Csökmei Sándor.) –

Bp.: Exodus, 1941. (Sylvester). – 76. o; 19 cm – Fűz.        

0*37

A hegyi beszéd. – 2. kiad. –

Bp.: Exodus, 1941. (Sylvester). – [168] o; 21 cm – Fűz.

1. kiad. 1o.,

3. kiad. ld.: 102.

A boldogság grádicsos útja 108.,

A mai ember „Miatyánk”–ja 109.

0038.

Az irodalmi nevelés. –

Bp.: Exodus, 1941. (Első Kecskeméti Hlk. és Ny. Rt.). – [92] o; 24 cm –

(Neveléstudományi dolgozatok társaslélektani és – logikai alapon 2.). – Fűz.

Ld. még: A könyvek lelke 42.,

0*39.

Katona József. – 2. kiad. –

Bp.: Exodus, 1941. (Sylvester). – [24] o; 16 cm – Fűz.

1. kiad. ld. Széchenyi és Katona 45.,

Ld. még: A könyvek lelke 42.,

Katona József: Luca széke 139.

0*40.

Kit vegyek el? –

Bp.: Exodus, 1941. (Bethánia). – [18] o; 15 c

cm – Fűz. 2. kiad. 55.,

Ld. még: Magyar Ifjúság 76.

0*41.

Komáromi János. –

Bp.: Exodus, 1941. (Első Kecskeméti Hlk. és Ny. Rt.). – [52] o; 24 cm – Fűz.

Ld. még: A könyvek lelke 42.,

0*42.

A könyvek lelke: Irodalmi nevelés. –

Bp.: Exodus, 19+11. (Első Kecskeméti Hírlk. és Ny.). – [396] o; 25 cm –

(A neveléstudomány társas–lélektani alapjai. 1.,

A nyelvi (irodalmi) nevelés és a társaslélek értelmi működése. 2.). – K., Fűz.

Az egyes tanulmányokat ld. még:

21., 30., 38., 39., 41., 45., 127., 129., 139., 142., 143. 152.

0*43

A magyar vilagnezet.

Bp.. Exodus, 1941. (Sylvester). – LXXII, 52 o; 25 cm –

(A neveléstudomány társas–lélektani alapjai. 2.,

 A társaslélek felső határa és a transcendensre nevelés. 1.). – K., Fűz.

Egyes részeit ld. 22., 128., 132., 153., 154., 171.

0*44.

Széchenyi. – 2. kiad. –

Bp.: Exodus, 1941. (Sylvester). – [24] o; 15 cm – Fűz.

1. kiad. ld. Széchenyi és Katona 45.,

Ld. még: A magyarok kincse 63.

0*45.

Széchenyi és Katona: Két évforduló. –

Bp.: Exodus, 1941. (Sylvester). – [48] o; 20 cm – Fűz.

Tartalma: Széchenyi; Katona József.

Széchenyi. – 2. kiad. ld.: 44.,

Katona József. – 2. kiad. ld.: 39.,

Ld. még: A könyvek lelke 42.,

Ld. még: A magyarok kincse 63.

Katona József: Luca széke 139.

0046.

A teljes írás Istentől ihletett... II. –

Bp.: Exodus, 1941. (Bethánia). – [16] o; 15 cm – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Ld. még: A magyarok Istene 56.

1942

0047.

Barátság és ifjúság: Ifjúság: barátság, szerelem, hivatás. – 2. kiad. –

Bp.: Exodus, 1942. (Bethánia). – 64 o; 19 cm – Fűz.

1. kiad. Barátság ifjúság címmel 12.,

Ld. még: Barátság és szerelem 13.,

Barátság és szerelem. – 3. bőv. kiad. 48.

0*48.

Barátság és szerelem: Ifjúság: barátság, szerelem, hivatás. – 3. bőv. kiad. –

Bp.: Exodus, 1942. (Bethánia). – [212] o; 20 cm –

(A magyar diák eligazítása; 1.). – Fűz.

Ld. még: Szulamit és Salamon 9.,

Barátság, ifjúság 12.,

Barátság és szerelem 13.,

Szerelem és ifjúság 18.,

Barátság és ifjúság 47.,

Ifjúság és hivatás. 49., 103.

0*49.

Ifjúság és hivatás. –

Bp.: Exodus, 1942. (Bethánia). – 64 o; –

Címváltozat a, borítón: Hivatás és ifjúság.

Ld. még: Barátság és szerelem. – 3. bőv. kiad. 48.

(2. kiad. 48.)

3. kiad. 103.

0050.

A magyar lélek. – 2. kiad. –

Bp.: Exodus, 1942. (Bethánia. – 24 o; 16 cm – Fűz.

1. kiad. 15.,

3. kiad. 61.,

4. kiad. Háromezeresztendős törvény címmel 68.,

Ld. még: A magyar észjárás. – 2. jav. bőv. kiad. 101.

0*51.

Ocsúdó magyarság.   

Bp.: Exodus, 1942. (Sylvester). – [548] o;­

24 cm – (A neveléstudomány társas–lélektani alapjai. 3., A

társadalmi nevelés és a társas–lélek akarati működése. 3.). – K., Fűz.

Egyes részeit ld.: 11., 31., 110., 149., 151.

0052.

A teljes Írás az Istentől ihletett... III.

Bp.: Exodus, 1942. (Bethánia). – [16] o; 16 cm – Fűz.

Ld. még: A magyarok Istene 56.

1943

0*53.

Aki dudás akar lenni... –

Kolozsvár: Exodus, 1943: (Erzsébet). – 24 o; 16 cm – Fűz.

0*54.

A csucsai front: Egy tanár és egy osztály története. – 2. kiad. –

Bp.: Exodus, 1943. (Sylvester). – [136] o; 20 cm – K., Fűz.

1. kiad. 1.

0055.

Kit vegyek el? – 2. kiad. –

Bp.: Exodus, [1943.] (Sylvester). – [16] o; 15 cm – Fűz.

1. kiad. 40.,

Ld. még: Magyar Ifjúság 76.

0*56

A magyarok Istene.

Bp.: Exodus, 1943. (Sylvester). – 336 o; 25 cm –

(A  neveléstudomány társas–lélektani alapjai 2.,

 A társas–lélek felső határa és  a transcendensre nevelés. 2.). – Fűz.

Egyes részeit ld.: 3., 7., 8., 20., 32., 33., 34., 46., 52., 58., 66.

0*57.

Pásztortüzek: Két egyfelvonásos játék:

Este van, este van, kiki nyugalomba...: Mintha pásztortűz ég... –

Bp.: Exodus, 1943. (Sylvester). – [44] o; 20 cm – Fűz.

2. kiad. 73.

0058.

A teljes Írás Istentől ihletett... IV. (Sylvester). – [16] o; 15 cm – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Ld. még: A magyarok Istene 56.

1944

0*59.

A cinikus Mikszáth. –

Bp.: Exodus, 1944. (Sylvester). – [112] o; 24 cm – Fűz.

Ld. még: A magyarok kincse 63.

0*60.

Magyar ébredés és irodalom. –

Bp.: Exodus, 1944. (Gyoma: Kner). – [40] o; 21 cm – Fűz.

Ld. még: A magyarok kincse 63.

0*61.

A magyar lélek. – 3. kiad. –

Szikszó: Exodus, 1944. (Szebb Jövő). – 24 o; – 15 cm–Fűz.

1. kiad. 15.,

2. kiad. 50..

4. kiad.: Háromezeresztendős törvény címmel 68.,

Ld, még: A magyar észjárás. – 2. jav. bőv. kiad. 101.

0062.

Magyar nevelés. –

Bp.: M. Élet, 1944. (Bp.: Pesti Lloyd.) 32 o; 20 cm – Fűz.

Az 1943. évi szárszói előadás anyaga.

Ld. még: A magyarok kincse 63.

Magyarság, tudomány és nemzetnevelés. 146.

0*63.

A magyarok kincse. –

Bp.: Exodus, 1944. (Sylvester). – [CXII], [216] 25 cm –

(A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. 3.,

A társadalmi nevelés és a társas-lélek akarati működése. 1. köt.). – Fűz.

Egyes részeit ld.: 35., 44., 45., 59., 60., 62., 69., 126., 134., 145., 146.

0*64.

A nyolcéves háború: A diákélet mindennapi problémái. –

Bp.: Exodus, 1944. (Pápa: Főisk. Ny.). – 244 o; 20 cm

(A magyar diák eligazítása 2.). – Fűz.

Klny. ld.: 113., 114., 115., 116., 117., 118., 1)19., 120.

0065.

A teljes Írás Istentől ihletett. V. – 1–3. kiad. –

Bp.: Exodus, 1944. (Sylvester, Bethlen). – [16] o; 14 cm – Fűz.

A Szerző nevének feltüntetése nélkül,

0066.

Utazás a Bibilia mélységei felé. – 3. kiad. –

Kolozsvár: Exodus, 1944. (Erzsébet). – [24) o; 15 cm – Fűz.

1. kiad. 3.,

2. kiad. 20.,

Ld. még: A magyarok Istene 56.

1945

0*67.

Évszázadok és kontinensek. –

Bp.: Exodus, 1945. (Gyoma: Kner). – [16] o; 21 cm – Fűz.

Ld. még: A magyar demokrácia 72.

0*68.

Háromezeresztendős törvény. –

Bp.: Exodus, 1945. (Gyoma: Kner). – [20] o; 21 cm – Fűz.

Az előző kiadások címe: A magyar lélek.

0*69.

Közvélemény és nevelés. –

Bp.: Exodus, – [16] o; 21 cm – Fűz. Ld. még: A magyarok kincse 63.

0070.

Lányok ülnek a fonóban: Népies magyar jelenet:

Énekes jelenet fiú- és leányszereplőkkel. – 2. kiad. –

Bp.: Exodus, 1945. (Bethlen). – [40] o; 15 cm – Fűz.

1. kiad. 27.,

3. kiad. 71.

0*71.

Lányok ülnek a fonóban: Népies magyar jelenet:

Énekes jelenet fiú- és leányszereplőkkel. – 3. kiad. –

Bp.: Exodus, 1945. (Bethlen). – [36] o; 15 cm – Fűz.

1. kiad. 27.,

2. kiad. 70.,

0*72.

A magyar demokrácia. –

Bp.: Exodus, 1945. (Sylvester). – [132] o; 25 cm –

(A nevelestudomány társas-lélektani alapjai 4.,

A társaslélek alsó határa és a jogi nevelés. 1. köt.). Fűz.

Egyes részeit ld.: 67., 75., 111., 112.; 150.

0073

Pásztortüzek: Két egyfelvonásos játék:

Este. van, este van, kiki nyugalomba...: Mintha pásztortűz ég... – 2. kiad.

Bp.: Exodus, 1945. (Sylvester), –. 40 o; 20 cm – Fűz.

1. kiad. 57.

0074

A teljes írás Istentől ihletett... VI. –

Bp.: Exodus, 1945. – 16 o; 16 cm – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

1946

0075.

Demokrácia és cserkészet. –

Bp.: Exodus, 1946. (Móricz). – [161] o; 15 cm – Fűz.

Ld. még: A magyar demokrácia 72.

Demokrácia és pedagógia 113.

0*76.

Magyar ifjúság, –

Bp.: Exodus, 1946. (Sylvester). – 328 o; 25 cm –

(A neveléstudomány társas-lélektani alapjai. 3.,

A társadalmi nevelés és a társas-lélek akarati működése. 2. köt.). – Fűz.

Egyes részeit ld.: 25., 40., 55., 133., 135. 

0077.

A teljes Írás Istentől ihletett,.. VII. –

Bp.: Exodus, 1940. – 16 o; 15 cm – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

1947

0*78.

A magyar béke. –

Bp.: Exodus, 1947. (Hollósy). – 184 o; 24 cm

(A neveléstudomány társaslélektani alapjai. 4.,

A társas-lélek alsó határa és a jogi nevelés. 2.). – K., Fűz.

0079.

A teljes Írás Istentől ihletett... VIII. – 1–2. kiad. –

Bp.: Exodus, 1947. – 16 o; 15 cm – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

1948

0080.

Aki a testiségen győzött [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai). – 81. – [88] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett...; 11.) – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0081.

Aki előtt nagyon szép jövő áll [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai). – 105 – [112] o; 15 cm –

(A teljes Irás Istentől ihletett... ; 14.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0082.

Ami nem fulladt az özönvízbe [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai). – 73 – [80] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett...; 10.) – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0083.

Bábeli zűrzavar [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1848.] (Vinnai). – 97 [104] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett... ; 13.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0084.

Férfi sorsa a nő és megfordítva [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai). – 9 – [16] o; 16 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett...; 2.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0085.

Gyönyörködünk Benne? – [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai). – 33 – [40.] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett... ; 5.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0*86.

Holdbéli diákélet. –

Bp.: Exodus, 1948. (Hollósy). – 136 o; 21 cm – Fűz.

0087.

Krisztus kapatja az ijedt embert. [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai). – 89 – [96.] o; 15. cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett...: 5.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember. 98.­

0088.

A lüktető élet [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai). – 49 – [58.] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett... ; 7.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0089.

Mi a gyilkosság? [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948.] (Vinnai) – 41 – [48]. o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett.. 6.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0090.

A nagy fa alatt [etc.]. –

Szikszó: Exodus [1948.] (Vinnai). – 25 – [32] o; 16 cm, –

(A teljes Írás Istentől ihletett... ; 4.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0091.

Az özönvíz cseppekben [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948] (Vinnai). – 57 – [84.] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett...; 8.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0092.

A sors embere és a végzet embere [etc.] –

Szikszó: Exodus, [1948] (Vinnai). – 121 – [128.] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett... ; 15.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0093.

Száz esztendő, az idő hogy eljár? [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948] (Vinnai). – 65 – [72.] o; – 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett... ; 9.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0094.

A teljes Írás Istentől ihletett... IX. – 1–3. kiad: –

Bp.: Exodus, 1948 (Móricz). – 16. o; 15 cm – Fűz.

A három lenyomat azonosító száma: 3503, 3635 és 3639.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

0095.

Az új élet napja [etc.] –

Szikszó: Exodus, [1948] (Vinnai). – 17 – [24.] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett. ; 3.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0096.

A válás pillanata [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948] (Vinnai). – 113 – [120.] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett... ; 15.). – Fűz.

Ld. még: Hatalom alá vetett ember 98.

0097.

A világ teremtése [etc.]. –

Szikszó: Exodus, [1948] (Vinnai). – [8] o; 15 cm –

(A teljes Írás Istentől ihletett... ; 1.). – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Ld.,még, Hatalom alá vetett ember 98.

1949

0098.

Hatalom alá vetett ember. –

Bp.: Exodus, [1949] (Sylvester). – [128] o; 15 cm – Fűz.

Tartalma: A teljes Írás Istentől ihletett... 1–16.

Egyes. részleteit ld. még: 80., 81., 82., 83., 84., 85., 87.,

 88., 89., 90., 91., 92., 93., 95., 98., 97.

0099.

A teljes Írás Istentől ihletett... X. –

Bp.: Exodus, 1949 (Móricz). – [18] o; 14 cm – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

*100.

Úrnak szolgái mindnyájan: Színjáték 1 felvonásban. –

Bp.: Exodus, 1949 (Bethánia). – 32 o; 15 cm – Fűz.

1985

*101.

A magyar észjárás. – 2. jav. bőv. kiad. –

Bp.: Magvető, 1985 (Gyomaendrőd: Kner). – [584] o; 17 cm –

(Magyar hírmondó). – Köt.

1. kiad. ld.: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja 20.

Egyes részeit ld.:

A másik ember 168,

A magyar lélek 15. – 2. kiad. 50. – 3. kiad. 61. – 4. kiad.

Háromezeresztendős törvény 68.

A népoktatási reform és az alsó néposztály lelki alkata 107.

*102.

A hegyi beszéd. – 3. kiad. –

Bp.: A református Zsinati Iroda Sajtóosztálya. 1991

(Egyetemi). – 144 o; 19 cm Fűz 2. kiad. ld.: 37.

1. kiad. 10.,

A mai ember „Miatyánk”–ja 109.

A boldogság grádicsos útja 108.,

*103.

Ifjúság és hivatás. – 3. kiad. –

Bp.: A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1991.

(Somhegyi). – 67 o; 19 cm – Fűz.

1. kiad. 49.

(2. kiad. 48.)

Ld. még: Barátság és szerelem. – 3. bőv. kiad. 48.

*104.

Leckék a leckéről. – [2. (reprint) kiad.]. –

Bp.; Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, (1991)

(OPKM). – 91 o; 15 cm –

Fűz. (új lenyomat 1992-ben, különbség a külső címlap fül nélkül.)

Előzménye: A tanulás mesterfogásai 2.

1. kiad. 5.

*105.

Nyugati világnézetünk felemás igában.  (2. kiad) –

Kolozsvár: Az Üzenet szerkesztősége, 1991

(Református Egyház Misztótfalusi Sajtóközpontja). – 111 o; 24 cm – Fűz

1. kiad. 6.

1992

*106.

Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. – (2. (reprint) kiad.]. –

Pécel: Csökmei Kör, (1992) (ITC Plantin). [XLVIII], [192] o; 23 cm –

(A neveléstudomány társas-lélektani alapjai 1.,

A nyelvi nevelés és a társaslélek értelmi működése. 1.köt.) –

Fűz. 1. kiad. 16.

 

Különlenyomatok

 

1924

fm

 

*107.

A népoktatási reform és az alsónéposztály lelki alkata. –

Bp.: Bethlen. 1924. – 48 o; 24 cm – Fűz.

Klny.: Protestáns Szemle. 1924.

Ld. még: A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja 28.,

A magyar észjárás 101.

1937

*108.

A boldogság grádicsos útja. –

Bp.: KIE, 1937 (Sylvester). – [481] o; 19 cm – Fűz.

Klny.: A hegyi beszéd 10., – 11–52. o.

Ld. még: A hegyi beszéd. – 2. kiad. 37., 3. kiad. 102.

0109.

A mai ember „Miatyánk”-ja. –

Bp.: KIE, 1937 (Sylvester). –16 o; 19 cm – Fűz.

Klny.: A hegyi beszéd 10., – 104–120. o.

Ld. még: A hegyi beszéd. – 2. kiad. 37., 3. kiad. 102.

*110.

A magyarság mint idegenforgalmi probléma. –

Bp.: IUE, 1941 (Debrecen: Tiszántúli Kv. és Lk. Rt.) – [30] o: – 24 cm–– Fűz.

Klny.: A magyar idegenforgalom évkönyve. – 1941. – 229–257. o. 147.

Ld. még: Ocsúdó magyarság 51.,

Az idegenforgalom 148.

*111.

Demokrácia és egyház. –

Bp.: Exodus. 1946 (Sylvester). – [24] o: 24 cm – Fűz.

Klny.: A magyar demokrácia 72.

*112.

Demokrácia és pedagógia. –

Bp.: Exodus. 1946 (Sylvester). – [40] o; 24 cm

(Neveléstudományi dolgozatok társaslélektani és logikai alapon. 5.). – Fűz.

Klny.: A magyar demokrácia 72.

Ld. még Demokrácia és cserkészet 75.

0113.

Diáknóták prózában. –

Bp.: Exodus. 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). – 40 o; 22 cm –

(A diákélet mindennapi problémái; 6.). Fűz.

Klny.: A nyolcéves háború 64.

0114.

Feketebetűs diáknaptár. –

Bp.: Exodus. 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). 40 o: 22 cm

(A diákélet mindennapi problémái; 7.). – Fűz.

Klny.: A nyolcéves háború 64.

0115.

Hazulról az iskolába. –

Bp.: Exodus, 1948 (Pápa: Főisk. NY.). – 32 o: 22 cm

(A diákélet mindennapi problémái; 3.). – Fűz.

Klny.: A nyolcéves háború 64.

0116.

Az index belső lapja. –

Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). – [261 o; 22 cm –

(A diákélet mindennapi problémái; 4.). – Fűz.

Klny.: A nyolcéves háború 84.

0117.

Az index első lapja. –

Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). –­16 o; 22 cm –

(A diákélet mindennapi problémái; 2.). – Fűz.

Klny.: A nyolcéves háború 64.

0l18.

A pad alatti forradalom. –

Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). – [40] o; 22 cm –

(A diákélet mindennapi problémái; 5.). – Fűz.

Klny.: A nyolcéves háború 64.

0119.

Pirosbetűs diáknaptár. –

Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). – 24 o; 22 cm –

(A diákélet mindennapi problémái; 8.). – Fűz.

Klny.: A nyolcéves háború 64.

0120.

Szeptembertől–júniusig. –

Bp.: Exodus, 1946 (Pápa: Főisk. Ny.). – 16 o; 21 cm –

(A diákélet mindennapi problémái; 1.). – Fűz.

Klny.: A nyolcéves háború 64.

 

Egyéb kiadványok

 

0121.

Álljunk szeretettel serdülő gyermekünk mellé. –

Bp.: Globus, [194?]. –, [8] o; 20 cm – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

0122.

Ismeretterjesztő előadások a Leányegyesületben. –

[H. n.] : [K. n,], [193?]. – [31] o; 26 cm – Fűz

0123.

Az Út: Bibliaolvasó vezérfonal az 1950. évre. –

[H. n.]: (k. n.]. [1949]. – [12] o; 13 cm – Fűz.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Az Út című folyóirat melléklete.

 

FÜGGELÉK

Könyvekben, időszaki kiadványokban közölt tanulmányok

 

0124.

Az analfabétizmus ellen = Küzdelem az analfabétizmus ellen:

Az Országos Szabadművelési Tanács analfabéta-oktatói

tanfolya­mának anyaga: 1947. november 17–18–19.

Bp.: Hollósy, 1948. 3–4. o.

Klny.: Új Szántás. 1948. Jan.

0125.

Apró képek Árokháty Béla életéből = A másik ember felé

Debrecen: Exodus, 1942. 99–116. o. 169.

0126.

Arany János „Toldi”-ja = Toldi (Arany János).

Bp.: Exodus. 1941. 5–14. o.

Ld. még: A magyarok kincse 63., 51–60. o.

Arany János „Toldi”-ja 35.

*127.

Az aranyrózsa = Az aranyrózsa:

Magyar mese a törökvilágból 3 felvonásban/ Szele György.

Bp.: Exodus, 1943. 5–13. o.

Ld. még: A könyvek lelke 42., 314–319. o.

0128.

Cserkészelvek a magyar nép szolgálatában = Regős káté.

Bp.: M. Cserkészszöv., 1930. 54–62. o. 171.,

Ld. még: A magyar világnézet 43.

0129.

Csokonai = A lélek halhatatlansága/ Csokonai Vitéz Mihály.

Debrecen: Exodus, 1940. 5–25. o.

Ld. még: A könyvek lelke 42., 101–116. o.,

Csokonai 30.

0130.

[Előszó] = Szent Dávid király százötven zsoltára/

Théodore de Béze és Clément Marot. Bp.: Exodus, 1948. 5–16. o.

Cím nélkül.

0131.

Előszó = A helyesírás gyerekjáték/ Farkas János.

Bp.: Exodus, 1941. 5–7. o.

(Neveléstudományi dolgozatok társaslélektani és -logikai alapon. 1.).

2. kiad. 1941.

0132.

Előszó = Nádtetők alatt: Elbeszélések/ Látos Sándor.

Bp.: Látos, 1933. 3–4. o.

5. kiad. 1944.

Ld. még: A magyar világnézet 43., 219–220. o.

0133.

Előszó = Az ember tragédiája/ Madách Imre.

Bp.: OSzT., 1948. 3. o.

0134.

[Előszó] = Cseresnyés/ Németh László.

Bp.: Exodus, 1942. 5–9. o. Cím nélkül.

Ld. még: A magyarok kincse 63., 60–64. o.

0135.

Fehér Gábor = A másik ember felé. –

Debrecen: Exodus, 1942. 99–116. o. 169.

Ld. még: Magyar ifjúság 76., 11– [27] o.

Semmibe ívelő hidak/ Fehér Gábor. 2. kiad. 1947. 188–192. o.

0136.

Egy gyöngéül látott önkörében végtelenül erős szellem =

Semmibe ívelő hidak/ Fehér Gábor. 2. kiad.

Bp.: Exodus, 1947. 188–192. o.

Ld. még: Magyar ifjúság 76., 11–25. o.

A másik ember felé 169., 99–116. o.

0137.

Előljáró beszéd = A farmtól a székesegyházig/ Williams J. E. Hodder.

Bp.: KIE Nemzeti Szöv.; 1936. III1VII. o. 2. kiad. 1941.

0138.

Az igazi mellérendelés = A másik ember.

Bp.: Exodus, 1940. 147–160. o. 168.

Ld. még: A magyar észjárás. 2., jav., bőv. kiad. 101., 17–33. o.

0139.

Katona = Luca széke: Dráma 3 felvonásban/ Katona József.

Bp.: Exodus, 1942. 5–22. o.

Ld. még: A könyvek lelke 42., 121–132. o.

Széchenyi és Katona 45., 23–44. o.

Katona József 39.

0140.

Kedves cserkésztársaim = 101 magyar népdal.

Bp.: M. Cserkész­szövetség., 1929. 92–94. o. 156.

0141.

Kedves kisöcsém, kedves nagyöcsém és kedves öcsém! =

Cserkész­próbák könyve. 1., III. oszt. próba.

Bp.: Légrády, 1947. 3–5. o.

0142.

Képmutogató: Nézni kell a pálcám végit... =

Lúdas Matyi/Fazekas Mihály.

Debrecen: Exodus, 1939. 5–11. o.

2. kiad. 1941.

3. kiad. 1942.

Ld. még: A könyvek lelke 42., 97–101. o.

(Az első kiadás nagy alakban + mell. is megjelent – K., Fűz.)

0143.

Kisfaludy Károly = Kisfaludy Károly egyfelvonásosai.

Bp.: Exodus, 1941. 3–8. o.

A szerző nevének feltüntetése nélkül.

Ld. még: A könyvek lelke 42., 133–136. o.

0144.

Kulcs, mely az Almanach-ot nyitja = A másik ember.

Bp.: Exodus, 1940. 3–6. 168.

0145.

Magyar lélek, magyar építészet Hajlék.

Bp.: M. Élet, 1944. 18–31. o. (Építőművészeti füzetek 1.)

Ld. még: A magyarok kincse 63., 71–80. o.

*146.

Magyar nevelés = Magyarság, tudomány és nemzetnevelés,

Debrecen: Debreceni Kv., 1944. 63–86. o.

Ld. még: Magyar nevelés 62.,

A magyarok kincse 63., 190–213. o.

0147.

A magyarság, mint idegenforgalmi probléma =

A magyar idegen­fogalom évkönyve. – 1941. –

Debrecen: Idegenforg. Újságírók Egyes., 1941. 229–257. o.

Ld. még: A magyarság, mint idegenforgalmi probléma. – Klny. 110.,

Ocsúdó magyarság 51., 376–421. o.

Az idegenforgalom 148.

0148.

A magyarság, mint idegenforgalmi probléma = Az Idegenforga­lom –

Bp.: Idegenforg. Újságírók Egyes., 1941. 229–257. o. 110.,

Klny: A magyar idegenforgalom évkönyve – 1941. 146.

Ld. még: A magyarság, mint idegenforgalmi probléma. –

Klny. Ocsúdó magyarság 51., 376–421. o.

0149.

A másik ember = A másik ember felé:

Debrecen: Exodus, 1942. 3–22. o. 169.,

Ld. még: Ocsúdó magyarság 51., 525–535. o.

0150.

Mit és hogyan? = Szabadnevelés: Elvi kérdések és beszámolók.

Bp.: M. Vallás és Közokt. ügyi Min., 1945. 5–7. o.

Ld. még: A magyar demokrácia 72., 67-71. o.

0151.

Mit üzennek a radikális mozgalmak a mai kor keresztyénségnek = Ítélet alatt:

M. E. K. D. SZ. 1933. évi téli konferenciáján tartott előadásokból.

Bp.: Szövétnek, 1938. 6–13. o.

Ld. még: Ocsúdó magyarság 51., 369–375. o,

0152.

Mostani és leendő énekeskönyvünk

esztétikai és irodalomtörténeti szempontból =

Mostani és leendő énekeskönyvünk.

Debrecen: Városi ny., 1941. 11–29. o.

(Az Igazság és Élet füzetei 22.)

Ld. még: A könyvek lelke 42., 335–355. o.

0153.

Népmese és népdal a cserkészek és cserkészregősök prakszisában =

Regős káté.,

Bp.: M. Cserkészszöv., 1930. 19–25. o., 171.,

Ld. még: A magyar világnézet 43.

0154.

Program = Regős káté.

Bp.: M. Cserkészszöv., 1930. 63–67. o., 171.,

Ld. még: A magyar világnézet 43.

0155.

A színdarabrendezés elvi kérdései =

Játékmester gyermek- és ifjúsági színpadon.

Bp.: Exodus, 1939. 3–6. o. 2. kiad. [Bp.]: [OKK.), [1947]. 3– [6]. o.

Ld. még: Új háromkirályok csillaga 29.

 

Közreműködésével megjelent kiadványok

 

*156.

101 magyar népdal/

Karácsony Sándor és Mathia Károly közreműk.

szerk. Bárdos Lajos. –

Bp.: M. Cserkészszöv., 1929. (Globus). – 128. o; 16 cm – Fűz.

(A Magyar Cserkész könyvei; 116117. sz.)

2. kiad. – 1932

3. kiad. – 1937

4. kiad. – 1939

5. kiad. – 1941

6. kiad. – 1942

7. kiad. – 1945

Tanulmányát ld.: 140.

0157.

Akkumulátor: Az Erő kalendáriuma. – 1–2. évf. (1925–1926.)

Bp.: Erő, 1924–1925. (Sylvester). – 2 db: 15 cm – Fűz.

A szerkesztő nevének feltüntetése nélkül.

Szerk. Karácsony Sándor.

0158.

Diákvilág: Ut omnes unum sint! Magyar Evangéliumi Keresztyén

Diákszövetség. 1–26. évf. (1909–1936). –

Bp.; Debrecen: M. Evangéliumi Keresztyén Diákszöv.,

1909–1936. 370 db; 25 cm

Megj. évenként 10 szám.

Szerk. felel: Karácsony Sándor. – 1931 – 1934.

*159.

Énekeskönyv magyar reformátusok használatára. – Próbakiad. –

Bp.: M. orsz. Ref. Egyh.; 1948 (Debrecen: Tiszántúl Ref. Egyh. ker.). –

738 o; 15 cm – K.

Munkatárs: Karácsony Sándor

2. kiad. – 1950

3. kiad. – 1951

1953-tól mintegy negyven hazai és külföldi kiadás.

0160.

Énekeskönyv református keresztyének számára.– Subotica

Jugoszláv Kir. Keresztyén Egyh., 1939 (Grafika). [736] o; 17 cm – K.

Munkatárs: Karácsony Sándor

2. kiad. – Szabadka, 1971

*161.

Az Erő: Magyar ifjúsági lap / Magyar Evangéliumi Keresztyén

Diákszövetség. – 1–15. évf. (1917–1932). – Bp.: Erő, 1917–1932. –

150 db; 30 cm

Megj. évenként 10 szám.

Fel. szerk. Karácsony Sándor. – 1922–1930.

Társszerk. Karácsony Sándor. – 1930–1932.

0162.

Erő: Ut onmes unum sint: a hitvalló magyar értelmiség lapja/

Pro Christo Magyar Evangéliumi Diákszövetség. – 26. évf. 1. sz. (1935.) –

Bp.: M. Evangéliumi Diákszöv., 1935 (Bethlen). – 1 db; 29 cm

Főszerk. Karácsony Sándor

0163.

Gyermekvédelem: A Magyar Szülők Szövetségének lapja. – 1–11. évf.

(1929–1939.). –

Bp.: M. Szülők Szöv., 1929–1939 (Hollósy). – 132 db; 29 cm

Megj. havonta.

Társszerk. Karácsony Sándor. – 1933–1936.

A szerk. biz. tagja Karácsony Sándor. – 1937. 1. sz. –

1938. 3. sz. – 1939. 2–9. sz.

0164.

KIE jubileumi zsebkönyv/ ...szerk. Batiz Béla és Máday Béla:

 a zsebkönyv munkatársai: ...

Karácsony Sándor [et al.]. – Bp.: KIE, 1935 (Bethlen). –

144. o; 16 cm + mell. – K., Fűz.

0165.

Konferenciai énekek –

Bp.: KIE, 1939 (Bethánia). – [32] o; 15 cm –

(A Magyar Ifjúság füzetei; 2.). – Fűz.

Szerk. Karácsony Sándor.

Ld. még: Konferenciai énekeskönyv 166.

0166.

Konferenciai énekeskönyv. –

Bp.: Pro Christo, 1931 (Sylvester). – 48 o; 16 cm – Fűz.

Kézirat gyanánt.

A szerkesztő nevének feltüntetése nélkül.

Szerk. Karácsony Sándor.

Ld. még: Konferenciai énekek 165.

0167.

Magyar Ifjúság /Budapesti Keresztyén Ifjúsági Egyesület. –

1–25. évf. (1918., 1921–1944.). –

Bp.: KIE, 1918., 1921–1944. (Bethlen). – 25 köt.; 30 cm

Megj. évi, 10–12 sz.

Munkatárs Karácsony Sándor. – 2–6. évf.

Szerk. Karácsony Sándor. – 7–8. évf.

Fel. szerk. Karácsony Sándor. – 10–11., 18–21. évf.

0168.

A másik ember: Az Exodus almanachja. – 1940. –

Bp.: Exodus, 1940 (Debrecen: Nagy). – [162] o; 21 cm – Fűz.

A szerkesztő nevének feltüntetése nélkül.

Szerk. Karácsony Sándor.

Tanulmányait ld.: 101., 138., 144.

*169.

A másik ember felé: Az Exodus munkaközösség dolgozatai. –

Debrecen: Exodus, 1942 (Lehotai). – 124 o; 24 cm – Fűz.

Tanulmányait ld.: 51., 76., 125., 135., 136., 149.

0170.

Pro Christo: Ut omnes unum sint /

Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség. – 1936–1944. –

Bp.: M. Evangéliumi Keresztyén Diákszöv., 1936–1944. (Bethánia). –

48 db; 29 cm

Megj. havonta.

Szerk. és kiad. felel: Karácsony Sándor. – 1938. 8. sz. – 1944. 12. sz.

*171.

Regős káté. –

Bp.: M. Cserkészszöv., 1930 (Admiral). – 80 o; 16 cm – Fűz.

Szerk. Karácsony Sándor.

Tanulmányait ld.: 43., 128., 153., 154.

*172.

Új Szántás: az Országos Szabad Művelődési Tanács lapja. –

1–2. évf. (1147–1148.). –

Bp.: Orsz. Szabad Műv. Tan., 1947–1948 (Hollósy). – 24 db: 25 cm

Megj. havonta.

Főszerk. a 2. évf. 7–8. sz. kivételével Karácsony Sándor.

0173.

Magyar Református Ébredés / a Református Gyülekezeti

Evangé­lizáció Baráti Társasága. – 1943–1947. –

Bp.; Nyíregyháza: Traktátus Kiadó Vállalat, 1943–1947. (Orosz Károly).

– 80 db; 30 cm

Megj. havonta kétszer

Főmunkatárs: Karácsony Sándor. – 1943. 2. sz. – 1944. 13. sz.

A szerk. biz. tagja: Karácsony Sándor 1945. 1. sz. – 1947. 18. sz.

 

 

MUTATÓ

 

Időszaki kiadványok

Ld.: 157., 158., 161., 162., 163., 167., 168., 169., 170., 172.

 

Sorozatok

A diákélet mindennapi problémái

Ld.: 113–120.

 

A neveléstudomány társas-lélektani alapjai

1. A nyelvi nevelés és a társas-lélek értelmi működése. – 1–2.

Ld.: 16., 42.

2. A társas-lélek felső határa és a transcendensre nevelés. – 1–2.

Ld.: 43., 56.

3. A társadalmi nevelés és a társas-lélek akarati működése. 1–3. köt.

Ld.: 63., 76., 51.

4. A társas-lélek alsó határa és a jogi nevelés. – 1–2.

Ld.: 72., 78.

 

A neveléstudomány társaslogikai alapjai

Ld.: 28.

 

A magyar diák eligazítása

1. Barátság és szerelem

Ld.: 9., 12., 13., X18., 47., 48., 49.

2. A nyolcéves háború

Ld.: 113–120.

 

A református diák

Ld.: 2.

 

A teljes Írás Istentől ihletett...

(Bibliai magyarázatok)

Ld.: 80–85., 87–93., 91–97.

 

A teljes Írás Istentől ihletett...

(Bibliaolvasó kalauzok)

Ld.: 32., 46., 52., 58., 65., 74., 77., 79., 94., 99.

 

Színdarabok

Ld.: 4., 14., 19„ 23., 24., 28., 27., 29., 57., 70., 71., 73., 100.

 

Tankönyv

Ld.: 53.

 

Versek

Ld. 36.

 

A Magyar Ifjúság füzetei

Ld.: 25., 165.

 

Neveléstudományi dolgozatok társaslélektani  és logikai alapon

Ld.: 38., 112., 131.

 

 

Hirdetett, de meg nem jelentetett művek

 

1. Igaz papságnak újabb tüköre (színmű)

2. Madárlátta kenyér (folyóirat)

3. Nem jó az embernek egyedül lenni

4. A másik ember (folyóirat)

5. A tanulás mesterfogásai + Leckék a leckéről 2. kiad.

6. A magyar világnézet 2. kiad.

7. A magyarok Istene 2. kiad.

8. A magyar észjárás 2. kiad.

9. Világnézet és cserkészet

10. Cserkészet és kultúra

11. A cserkészet és néplélek

12. Az öregcserkészet

13. Pestalozzi

14. Egy holnapi politikus gondjai

15. Békére nevelés

16. Szeretet

17. Nagykorúak és felnőttek

18. Karavánutazás a Biblia mélységei felé

19. Megyercsi Béla életrajza

20. KIE énekes és daloskönyv

 

 

1 A Karácsony Sándor emlékkiállítás és bibliográfia kiadvány részei:

1. Ványi Lajosné: Karácsony Sándor emlékkiállítás

2. Karacs Zsigmond: Karácsony Sándor bibliográfia