Halomsorjan.hu

 

Hajdú-Bihari Napló 1980. I. 27. 37. évf. 22. szám

 

Karacs Zsigmond

FÖLDES KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEI

A Sarló

 

Földes kulturális életé­nek jelentős hagyományai vannak a helytörténet, a néprajz, az irodalom, a munkásmozgalom, a nevelés, az agrártörténet köréből, hogy csak a legjellemzőbbeket említsem; Milyen sok hasznosítható tanulsággal szolgálnak nagyjaink életük­kel, életművükkel, ha elsik­lunk felettük, lassan feledés­be merülnek? Felsorolásuk e keretek közt szinte lehetetlen, a jelentősebbeket azért megemlítem. Zoltai Lajos, a debreceni múzeum első igaz­gatója, Balásházy János me­zőgazdász, az első akadémi­kusok egyike, Karácsony Sándor egyetemi tanár, Vincze József egy tucat tankönyv írója az elmúlt században, Lengyel Imre a közelmúltban elhunyt filológus, Karacs Im­re, a New York-i magyar színház igazgatója, a száz év előtt nyelvőrködő Bakoss La­jos, Szabó Gáspár, a Tanácsköztársaság mártírhalált halt Veszprém megyei kormány­zótanácsi biztosa, Kiss Ferenc, a debreceni egyetem első rektora, Csáth Géza író, Erőss Lajos református püs­pök, az ország legnagyobb szükségpénz gyűjteményé­vel rendelkező Éles Géza, Rápóti Mihály, a XVII. szá­zadi naplóíró lelkész.

További felsorolással nem akarom próbára tenni az ol­vasó türelmét, mégsem hagy­hatom említés nélkül a ven­dégként Földesen tartózko­dók közül Jókait, Németh Lászlót, Bóka Lászlót és Csokonait. A ma is élők kö­zül most csak egyet említek: dr. Boross Zoltánt, aki egyike volt a most már 51 éves Sarló alapítóinak.

 

Ez volt a Sarló

 

annak a tanulmánygyűjte­ménynek a címe, ami tavaly­előtt a jubileumi évben meg­jelent a Kossuth és a Madách Kiadó gondozásában. A Párttörténeti Közlemények tavalyi második száma is­merteti röviden a Petőfi Iro­dalmi Múzeumban megrendezett, Sarló mozgalom tudo­mányos emlékülését. Itt mondta Szabolcsi Miklós megnyitó szavaiban, hogy a nép saját ügyének érzi a kö­zelmúlt új és új birtokbavé­telét. E gondolatokkal azo­nosulva elemezte Balogh Ed­gár társadalomtudományi és nemzetiségi szempontok figyelembevételével a Sarló működését, különös tekintet­tel a szociális és történeti vonatkozásaira. „Itt a népi­ség és az osztályharc ta­lálkozott, szembeszállva a két ország kétféle nacionalizmu­sával.” Megelégedéssel szólt arról, hogy érdemes volt fel­tárni és a ma fiatalságának átadni a mozgalom haladó örökségét, mely a továbbiak­ban is igen nagy feladatot ró a helytörténet, a honismeret munkásai számára Hangsú­lyozta, hogy a fiatalok ér­deklődését fel kell kelteni a szociográfia iránt, nagyobb nyomatékot kell adni az úgynevezett élményiskolának. Ezt szolgálja az ifjú­ságnak szánt üzenete: „Nvi­tott szemmel járd be ha­zád” – szoros kapcsolatban az egymás mellett élő nem­zetiségekkel. Követve a Sarló örökségét, mely az élő inter­nacionalizmust képviselte. A szülőhely története és hagyományai kutatása ve­zetett a Sarló és a honisme­reti mozgalom kapcsolatá­hoz, a Sarló mozgalom Balogh Edgár által is kiemelt feltárásához és további felkutatásához, aminek a to­vábbiakban a Déry Múzeum lett méltó gazdája és folyta­tója.

A földesi honismereti bi­zottság tagjaként kerestem fel a jelenleg Debrecenben élő dr. Boross Zoltánt föl­desi kapcsolatai miatt. Be­szélgetéseink közben termé­szetesen nem csak Földesról esett szó. Megelevenedett előttem az ifjúsága, a trianoni békeszerződés utáni csehszlovákiai magyarság sorsa, a pozsonyi és a prá­gai magyar egyetemisták mozgalmi élete, a Sarló te­vékenysége. Beszélgetéseink során alakult ki bennem a Sarló mozgalom átfogó képe, hogy felkeltse a részletek iránti érdeklődést is. A prá­gai magyar diákok Szent György Körének a távoli eszmei rokonságon kívül ta­lán semmi kapcsolata nem volt a polgárháborús Oroszország plakátjain levő vö­rös Szent Györgyhöz, még­is e megerősödő és tudatos­sá vált eszmei kapcsolat ve­zetett a Sarló nevéhez és cél­kitűzéseihez. Boross Zoltán aktív szerepet vállalt a mun­kából, agitált, cikkeket írt, előadásokat tartott. A Sarl­ó irodalmi téren is kiváló tagjaitól eltérően az élet más szerepet szánt neki: ő lett a megtartó erő. Fél év­századon át gyűjtötte és őrizte a Sarló, a sarlósok minden megnyilvánulását. Megőrizte máig terjedő ha­tállyal levelezésüket, számon tartotta a nagyvilágban szét­szóródott sarlósokat, publi­kációikból egy könyvtárnyi anyagot gyűjtött össze. Fele­lősségteljes és mindenre ki­terjedő gondoskodását még fokozta, hogy szülei Gö­mör megyei feledi házát tisztelhetjük a Sarló szülőházá­nak, erről szól Győry Dezső Öregház című verse. Az 1928-­ban Feleden új nevet kapott mozgalom a közeli Gomba­szögről indult, a most már nevével is fémjelzett, a mun­kásmozgalomba torkolló út­jára.

Boross dr. a legkritikusabb körülmények között is hű maradva ifjúkori eszményei­hez, nagyon vigyázott a sok szempontból         pótolhatatlan gyűjteményére.

A csehszlovák–magyar la­kosságcsere keretében szülei egykori földesi otthonába te­lepítették át, szinte utolsó­ként, mint a lakosságcsere lebonyolításának egyik ma­gyar megbízottját. Földesen csendes elégtétellel vette tu­domásul, hogy a megszakadt Földes–Feled testvérközségi viszonyt – amit éppen a Sar­ló révén érdemes volna fel­eleveníteni –, talán tudat alatt folytatva 1950-ben az új utcaelnevezések alkalmá­val a Sarló is nevet kapott Földesen. Egy évtizedes föl­desi tartózkodása után 1958-­ban költözött Debrecenbe.

 

A köznek felajánlott gyűjtemény

 

sorsáról beszélgetve sokféle szemponttal számoltak, az elhelyezést tekintve elsősorban Miskolcot, majd Budapes­tet vették számba. Miért dön­töttek végül a harmadik le­hetőség mellett? A sarlósok­ Ady Endre szellemi örökösei­nek vallották magukat, aki már előttük hirdette a Duna­medence népei összefogásának szükségességét. Így ke­rült szóba Ady debreceni ezen keresztül földesi kap­csolata. A földesi Zoltai Lajos vette maga mellé Ady Endrét, mint a Debrecen Reggeli újság szerkesztője, és biztosította versei megje­lenését a lap hasábjain. Zoltai pár év múlva a megala­kuló debreceni múzeum nem hivatalos első igazgatója. Szóba került a szintén Földesen született, később debreceni egyetemi tanárként is működő Karácsony Sándor, aki a legvadabb Ady-ellenes­ség idején állt ki a költő mellett, felmentve őt a haza­fiatlanság, a dekadencia vád­ja alól. Kevesek által ismert tény, hogy Karácsony a csehszlovák katasztrófa előtt, 1938-ban a brünni YMCA­kongresszuson a Duna-me­dence népei együttéléséről és megértésének szükségességé­ről szólt.

A mérleg nyelve Debrecen felé billent. Debrecennek a magyar kulturális életben betöltött szerepe méltó kere­tet biztosíthat a Sarló örök­ségének, ugyanakkor az ado­mányozó mindennap elérhető közelségében maradhat a to­vábbra is gyarapítani kívánt gyűjteményének.

Kilián István munkájá­nak és Boross Zoltán fiatalo­kat is megszégyenítő szerve­ző- és segítőkészségének eredményeként 1978. szep­tember 21-én megnyílt a deb­receni Déri Múzeumban az ötvenéves Sarló emlékkiállí­tása.