Halomsorjan.hu

 

MAGYAR CSOPORTNYELVI DOLGOZATOK
57.

Karacs Zsigmond

Földesi katonalevelek a második világháborúból

 

 

Budapest, 1993

 

Szerkeszti: Hajdú Mihály

 

Ajánlom szeretett édesapám Karacs Ferenc, valamint a háborút, a

 hadifogságot végigszenvedett, vagy elpusztult nemzedéke emlékének.

 Karacs Zsigmond

 

Megjelent Földes önkormányzata és a Lakitelki Alapítvány
anyagi támogatásával


ISSN 0209 6986

 

Kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke

valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete

 

Tartalom

Bevezetés – 3

Mutató a levelekhez – 9

A levelek betűhív közlése – 11

Földesi hősi halott katonák, leventék és civil áldozatok – 81

A földesi 1944. évi őszi harcokban elesett magyar katonák – 93

A földesi 1944. évi őszi harcokban elesett német katonák

Deutsche Kriegstote in Földes – 94

 

 


Bevezetés

Földesi helyszíni adatgyűjtéseim alkalmával gyakran szembe­sültem a második világháborúban elesettek nevével. Szomorúan vettem tudomásul, hogy halványul emlékük, hősi emlékművet nem kaptak. Az 1971-ben elkezdett adatfelvételeim során jó érzés­sel tapasztaltam a földesiek segítőkészségét. Adatszolgáltatóimmal gondolatban végigjártuk a falu utcáit. A halványuló emlé­kezet első világháborúban, vagy más alkalommal eltűntekkel ke­verte a lassan kialakuló és húsz év múltán sem végleges névsort.

Vaskos iratköteggel ajándékozott meg 1974 nyarán Kiss Sándor volt földesi lelkész, amikor édesapjáról a múlt század végén szintén földesi lelkész Kiss Ferencről – a debreceni egyetem első rektoráról, a református szeretetszövetség alapítójáról – tudakozódtam. Az iratcsomó 185 katonalevelet és két füzetet tartalmazott: „Harctéren lévő honvédeink betűsoros névmutatója” és „A hadisegélyben részesülendő családok névsora”címmel. A legko­rábbi levelet Pócsi Imre honvéd 1942. augusztus 5-én bízta a tábori postára, míg az utolsót Körtvélyesi Károly szakaszvezető adta fel 1944. augusztus 20-án Kiss Sándor lelkésznek. A leve­leket őrző borítékok számozása mutatja, hogy jóval százon felül lehetett a lelkésszel levelet váltó katonák száma, ám csak 66­-nak a levele maradt meg. A frontra került földesi katonák száma e segédletekből sem állapítható meg; az előbbi füzet 245 nevet foglal magába, ám ha összevetjük az eddig ismert hősi halottak neveivel, látjuk, mennyire nem ad teljes képet. Az utolsó hóna­pokban bevonultattak, a hadimunkára, tehát munkaszolgálatosnak elvitt leventék és idősebb korosztálybeliek nevét itt már nem találjuk, pedig köztük is aratott a halál.

Földes háborús áldozatainak a száma sajnos az első világháborúban is elérte a háromszázat. Akkor Csáth Géza görcsberándu­ló tollal számolt be Földesről Kosztolányinak, az értelmetlen pusztulásra szántak bevonulásáról. A rossz emlékek hatására a levelekből kitűnően, a reménytkeltő hírben sem hisznek a szeret­teikért aggódók: „nagyon szépen kérem a tisztelendő urat hogy a kedves családomat és a két öreg szülőmet tessék meg nyugtatni hogy nincsen semi bajom egéséges vagyok mert én nekem nem hiszik

3

hogy ha irom”– kéri Pócsi Imre. Az aggódás nem oknélküli, szo­morú reményeink szerint a második világháborús áldozatok száma Földesen elérheti a négyszázat. Nem végleges adatok szerint a földesi zsidóságból a deportálás során 145-en pusztultak el, további 10 személy sorsát nem ismerjük, feltehetően többségük az áldozatok számát szaporítja, ezenkívül 32 odaveszett munkaszolgálatos nevét ismerjük, de van aki katonaként esett el, mint Feldmann Ignác gépkocsizó honvéd 1942. szeptember 15-én Kievnél, ikertestvére Feldmann Ferenc viszont munkaszolgálatosként, 108/2 század, a Don mellett 1943. március 15-én. Eredetileg a földesi zsidó áldozatok nevét is szándékoztam közölni, de a Rabbiképző Intézet „Évkönyv 1985–1991” címe kiadványában erre már volt le­hetőségem, itt pedig a szűk megjelenési lehetőség nem teszi le­hetővé, hogy ilyen szűk időhatárok között ismét megjelenhessen. 166 a száma pillanatnyilag ismert földesi katona, levente és ci­vil áldozatoknak. Rajtuk kívül még 43 az 1944. évi őszi földesi harcokban elesett magyar, német és szovjet katonáról tudunk.

A felmerült nehézségek miatt szükségesnek láttam az életüket vesztettek adatainak minél sokrétűbb összegyűjtését, tisztázását, már amennyire ez lehetséges. Sohasem gondoltan volna, hogy néha milyen nehéz egy ötven éve még köztünk élt ember nyomát megtalálni. Milyen véges és megbízhatatlan az emberi emlékezet, és az iratok, a megbízhatóság mintaképének tekintett anyakönyvek mennyire hiányosak, vagy félrevezető adatokkal teltek. A háborús körülmények között a halálesetekről sokszor tudomást sem szerezhettek az anyakönyvvezetők, vagy ha igen iratok hiányában és a holttányilvánítási procedúrára a remény miatt nem vállalkozó hozzátartozók akadályozták meg az anyakönyvekbe való bejegyzést. Gyakran csak évtizedek múltán szánták rá magukat, s megesett, hogy időközben a hozzátartozók is elhunytak és a holttányilvá­nítás végképp elmaradt. Ha valakit a községből elköltözöttek nyilvánítattak holttá, előfordul az anyakönyvben csak az évti­zedekkel későbbi dátum olvasható, de a holttányilvánítási hatá­rozatok is a tévedések melegágyai, felcserélve a számokat 1943. helyett 1934-et találunk, s ez került be az anyakönyvbe is. A születési és a házassági anyakönyvek is szolgálnak a halotti anyakönyvekbe be nem került halálozási adatokkal.

4

Van akiről vastag iratcsomó maradt fenn, van akinek a nevét, emlékét alig lehet felidézni, még az Új Magyarország az elhunyt hadifoglyok­ról közölt névsora is okoz meglepetéseket, arról nem is szólva, hogy módosítja az anyakönyvek, vagy a család ismereteit az el­halálozás idejéről. Így nem csoda, hogy a legkisebb eredményig tévedésekkel teli út vezet. Hihetetlennek tűnik előttem, hogy évek, mosmár évtizedek szívós nyomozómunkája után sem mondha­tom, nem maradtak felderítetlen személyek a hadiesemények, vagy következményei miatt elpusztultak közül. A katonaleveleket kö­vetően bemutatott névsor a teljesség igényével készült, ám an­nak a reménye nélkül. Néhány hónapja a földesi polgármesteri hivatal Németországból egy huszonkét nevet tartalmazó listát kapott az egyik hozzátartozótól a Földesen elesett német kato­nák születési és halálozási idejének feltüntetésével. A szovjet és magyar hősi halottakról nem áll rendelkezésünkre ilyen név­sor. A hat elesett szovjet katonát összeszedték, s Hajdúszová­ton temették el újból őket. A 15 magyar katona közül háromnak még nem ismerjük a nevét, mivel úgy tűnik a földesiek között levő Orosz József ide, ebbe a csoportba is tartozik.

Bízom abban, hogy olvasóim közül lesz aki újabb, vagy kiegé­szítő adatokkal tud majd szolgálni. Mivel az anyakönyvek átbú­várlása és a szóbeli adatgytűjtés sem hozta meg a kívánt ered­ményt, sőt a második világháborús emlékmű felállítása előtti, több lapban közzétett hirdetmény sem, szükségesnek látom minden elesett legalább egy minél közelebbi hozzátartozójának felkere­sését. A sorstársak egymás fájdalmát is tovább érzik emlékeze­tükben, így talán tovább szűkíthető lesz a felderítetlen áldo­zatok száma. Már a kezdeti lépések egy újabb irategyüttes össze­gyűltét ígérik, az elesetteknek a családoknál őrzött leveleiből fényképekkel illusztrált munka lesz összeállítható, amiben az egyéni sorsok bemutatása is lehetővé válik néhány szóval.

Döbbenetes eseményeket őriznek a családok által őrzött ira­tok és levelek. „Írjanak a feleségemnek, hogy meghaltam.”- vetette papírra utolsó erőfeszítésével Karacs Imre honvéd, amikor a románok Tiszatarjánnál elfogták, és egy tarkólövéssel végeztek vele. Bejegyzés nincs róla a földesi anyakönyvekben, pedig csa­ládja 1946-ban hazahozatta a kézigránáttól elpusztult 11 éves Lajos fia mellé.

5

A bemutatott levelek szerzőinek nem kenyere az írás. A betűhöz a kérlelhetetlen sors szeszélye kényszerítette valamennyit. Életük során a földesi hat elemis iskolán kívül ritka alkalom­mal került palavessző, vagy toll a kezükbe. Földes köznyelvi állapotának legjobb kifejezői, a közel egy időben készült, a kényszerítő alkalom szülte, kétkezi munkából élő emberek leve­lei. A címzett, sőt néhány elérhető levélíró hozzájárulásával rendelkezve a teljes közzétételt tíz évvel elodáztam, mivel megjelenésüket csak most remélem következmény nélkülinek. Még 1979 ben Makai László kért egy válogatást belőlük a Confessioba, de félve a folyóirat betiltásától visszaadta a kész dolgozatot. A Honismeretben viszont Halász Péter megjelentette 1981-ben, nem csekély feddést aratva. Egy másik részlet közreadása az Igaz Szóban már nem sikerült. 1982-ben forgatókönyvet írtam a földesi katonalevelekből a Riporter kerestetik számára, a ma­gyarság problémáival való foglalkozásom miatt vágta el az uta­mat a televíziónál egy ma a Panorámánál ugyanez érdekeket kép­viselni igyekvő férfiú. 1983-ban a Mozgó Világban Kulin Ferenc közölt még egy válogatást e levelekből. A teljes anyag megje­lentetését már 1982-ben felajánlotta Hajdú Mihály, de a hatalom reagálása miatt nem óhajtottam esetleges kellemetlenségeket o­kozni a falumbélieknek. Hajdú tanár úr tíz év előtti ajánlatát fenntartotta, most már Virágh Pál is egyetértett a teljes anyag közzétételével.

A levelek címzettje Kiss Sándor lelkész 1927-től szolgált Földesen. Sokak szerint nem tudott igazán közel kerülni hívei lelkéhez, – ámbár e levelek mást bizonyítanak, – pozíciói az emberek sorsával való törődésre szánták. Lelkészi teendői mel­lett hivatalból volt az iskolaszék elnöke. A KIE-ben sokoldalú kultúrális tevékenységre serkentette a fiatalokat, nagysikerű előedásokat szerveztek. Hivatalból a levente egyesület vezeté­séből is kivette részét. A helybeli zsidósággal nem volt fel­hőtlen a kapcsolata, viszont a front elől Budapestre menekülve, ott zsidó üldözötteket bújtatott. Internálását Robicsek Gyula földesi zsidó rendőrkapitány közbenjárására szüntették meg.

6

Magyarország háborúba lépésével a férfiak nagy tömegeit bújtatták katonaruhába és küldték ki Trianon további revíziója elérésének reményében a keleti frontra. Kiss Sándor már az első harctérre került földesi katonával felvette a kapcsolatot. Ké­sőbb, első világháborús példa nyomán, imakönyveket, bibliákat küldött a harcoló katonáknak, e köszönő válaszlevelekből gyakor­ta többszöri levélváltás keletkezett. A hozzáérkezett leveleket számozott és névvel ellátott borítékokban gyűjtötte és legtöbb­ször még az érkezés napján válaszolt rájuk. Az első hullámban a Don mellett harcoló katonák leveleinek borítékján gépi számo­zással írt legmagasabb szám a 69. A második, már 1944-ben front­rakerülő nagyobb csoport leveleinek borítékján található kézzel irt legnagyobb szám a 96-os.

A levelek sokféle hangulatot tükröznek, volt akinek a felháborodását a segítő készség láttán békésebb, majd köszönő levele oldotta. A levélírók figyelme kiterjedt a megszállt területek lakosságának életkörülményeire, életlehetőségeire, megszólal bennük az együttérzés. Epedve várják az otthoni híreket, soraik­ból kicsendül a szülőföld, a szülőfalu, az otthon hagyott csa­lád féltése. A gyakorlatlan kézzel írt, megbicsakló szavak az emberi sorsok mellett, a szülőfalu nyelvi sajátosságairól is árulkodnak. A katonák szinte mindegyike hagyott otthon eltar­tásra szoruló családtagot; feleséget, gyermeket, öregszülőt, akik közül sokan magukramaradva a lét fenntartásának elemi szükségleteivel is alig rendelkeztek.  levelezés kialakulásá­ban, a front nyomasztó világa mellett, az ügyes-bajos otthoni elintéznivalók nagyban hozzájárultak. A hadvezetés látta a ha­zai problémák a fronton lévőknél való éles jelentkezését, befo­lyását a harci szellemre. Kezelésére 1942-ben honvédelmi miniszteri körrendelet, 668.687/22-1942 számú, született a csapat hadigondozói tiszti és hadtest hadigondozási felügyelői szerve­zet létesítéséről. A Belügyminisztérium is körrendeletben uta­sította, 529.150/1942. O.Sz.F. számon a szociális feladatok el­látására megszervezni a Bajtársi Szolgálatot, hogy az Országos Nép és Családvédelmi Alap helyi szerveivel együttműködve min­den településen lássa el a rászorulókat, vezetésére elsősorban e keresztyén hitfelekezetek lelkészeit ajánlotta megbízni,

7

szükségesnek tartották a rászorulók jogi tanáccsal való ellátását is. Így került sor Kiss Sándor földesi református lelkész a Bajtársi Szolgálatban kiteljesedett emberbaráti munkájára. A már említett két füzet segédletként készült, az egyikben a honvédek neve mellett a földeli lakóhely házszáma minden eset­ben megtalálható, míg a tábori posta száma néhányszor hiányzik. Egyes neveknél, eltűnt, vagy hősi halott bejegyzést olvashatunk Az 1944 nyarától behívottakat már nem tartalmazza. A másik füzetben a rászoruló szülő, feleség és gyerekek nevét, életkort és lakásának a számát találjuk. A két füzet eltérő neveket is tartalmaz. Feltűnik, hogy a zsidótörvények ellenére Margitai Jenő és Pláner Bernát 58 éves édesanyja támogatásban részesült, míg több keresztyén család kérelmét, – pl: Boldogh Menyhért, Herpay Albert, Kiss László, Karacs Gábor, Lakatos Gábor, stb. hozzátartozóinak, – elutasították. Évszámot egyik füzetben sem látunk. 1945 után a községházán, 52 özvegysége miatt segélyben részesülőt tartottak nyilván, más kimutatásnak egyelőre nem akadtam a nyomára.

Magyarázattal tartozom a levelek közlési módját illetően. Egyetlen, de jellemző címzést adunk, ami után 1-185-ig számozva következnek a megmaradt levelek. E számok a mutató használatát segítik elő, nem azonosak a fentebb említett Kiss Sándor féle borítékszámokkal, melynek számsorában sok a hiány, egyes boríté­kok is elkallódtak, a közlésben mégis ezek sorrendjét igyek­szünk követni. A feladók adatait a levél végén levő aláírások tartalmazzák, zárójelben általában odaírtuk a szükséges kiegé­szítést. A mutató az azonosítást szolgálja tábori posta számok és a földesi házszámok segítségével. A keltezés után zárójelbe tett számok a levél útját követik. Az első az ellenőrzés kelte, a második a postabélyegzőé, a harmadik és negyedik a Földesre való megérkezés, illetve a válaszadás napját jelenti, ha a vá­laszra még ugyanaznap sor került a negyedik számot nem adjuk. A --- jel adathiányt, a ... olvashatatlanságot jelez. A levelek írásmódja betűhív, az áthúzások  és törlések szintén ebben a formában találhatók. Néhány levelet írógéppel írtak, ezeknél a törlés módja árulkodik.

8

Mutató a levelekhez

 

sorszám

név és rendfokozat

táboriposta

száma

földesi

házszám

1.

Jenei Elek szakaszvezető

202/61

 

2-17.

Szeőke Imre honvéd

245/21,  245/54

213.

 

 

F.643, V.702

­

18-26.

Pócsi Imre honvéd

112/22, Z.334, 555

984.

27-39.

Benke Gábor honvéd

111/74,  F.690

651.

40- 46.

Tóth László honvéd

131/11.b, 131/17.a,

 

 

 

Z.770

 

47.

­Kiss Sándor lelkész,

Tóth Lászlóhoz

 

 

48-67.

Szőllősi Imre tiz. szkv.

Z.558,  B.568

1160.

68.

Kiss Sándor lelkész,

Szőllősi Imréhez

 

 

69-75.

ifj. Katona Lajos honvéd

K.321

 

76.

Karácsony Gyula honvéd

Z.699

66.

77-78.

Katona Albert honv. őrv.

Z.699,  P.493

1110.

79-80.

Karacs Imre honvéd

Z.558

152.

81.

Török József őrvezető

H.813

940.

82-92.

Karacs Zsigmond tiz.szkv.

M.626, Csap Pf.9

 

93.

Kiss István őrvezető

Z.231

 

94.

Török Márton őrvezető

Z.687

1182.

95.

Molnár József honvéd

Z.807

74.

96-104.

Sápi László szkv.

F.848, Z.614

876.

105.

Vékony István szkv.

8.579

161.

106.

Karacs József honvéd

A.800

431.

107-108.

Trencsényi József őrm.

K.689

1021.

109.

Kovács Sándor szkv.

Z.791

 

110-111.

Tóth László honvéd

H.728

408.

112.

Tizedes Sándor honvéd

Á.289

59.

113.

B. Kovács Károly honvéd

M.627

 

114.

ifj. Varga Lajos honvéd

L.656

737­

115.

Rácz Gyula őrvezető

Z.279

720.

116.

vitéz Kemecsey Imre őrm.

A.875

 

117-122.­

Kiss Sándor honvéd

P.132

961.

123-124.

Körtvélyesi Károly szkv.

C.156

935

125-126.

Lakatos Gábor honvéd

G.924

700.

127.

Lakatos József honvéd

G.924

34.

128-129.

Mata József szkv.

Z.166

759.

130.

P. Máté Sándor szkv.

Z.375

375.

9

131.

Oláh Antal honvéd

V.787

325.

132.

Patay Gábor őrvezető

L.944

974.

133.

Patai Gábor őrvezető

L.124

Tanya

134.

Pécsi József szkv.

P.147

 

135.

Pércsy Mihály honvéd

P.726

574.

136-138.

Szabó Lajos őrvezető

G.730

339.

139.

Szőllősi Imre tizedes

V.787

1034.

140.

vitéz Szabó Miklós honv.

A.208

455­.

141.

P. Szőllősi Imre honvéd

L.856

1005.

142-143.

Tóth István tizedes

M.454

253.

144-146.

Tóth Balázs honvéd

Z.652

260.

147.

Tóth Sándor honvéd

M.157

398.

148.

Pécsi Albert tizedes

D.842

143.

149-151.

Schlachta Sándor zls.

L.908

 

152-153.

Takács Imre szkv.

V.629

523

154-156.

Kiss Albert honv. őrv.

B.954, L.763

 

157.

Kovács Albert honvéd

D.428

931.

158.

Benke Bálint tizedes

M.885

1149.

159-160.

Benke Lajos honvéd

M.403

1168.

161.

Balogh Gábor honvéd

H.797

1109.

162.

Biró Imre honvéd

L.124

333.

163-164.

Pánti Béla honvéd

G.924

763.

165.

Csiki Sándor honvéd

V.766

72.

166-170.

Karacs Gábor honvéd

H.748

556.

171-173.

Fazekas István honvéd

H.214

1154.

174-175.

Domokos Zsimond tiz.

K.217

145.

176.

vitéz Pécsi Zsigmond őrm.

F.777

813.

177.

Kovács László őrvezető

Z.713

 

178-179.

Martin Imre őrvezető

L.053

134.

180.

Bézi Antal honvéd

F.657

260.

181.

Ványi János honvéd

V.769

1144.

182.

Szabó Imre honvéd

L.121

933.

183.

Kádár Antal honvéd

Z.314

 

184.

Vaskó József honvéd

K.391

 

185.

Arany Tibor törzsőrm.

C.749

 

 

10

 

NAGYTISZTELETÜ KISS SÁNDOR REFORMÁTUS LELKÉSZ URNAK
FÖLDES HAJDU MEGYE

 

1. Oroszország 1942. IX. 8-án /IX.8.,   IX.10.,   X.2.,   X.3./

Igentisztelt Nagytiszteletü ur !

Nagy öröm lepett megbkedves lapjával, mert egyszerre két kedves dolog volt. Az egyik, hogy volt olyan kedves a Nagy­tiszteletü ur, hogy megemlékezett rollam kedves lapjával. Amásik pedig, hogy értesitett kisfiam születéséröl. Igaz hálás köszönetet mondok a kedves joságáért. Köszönöm az otthon tör­tént dolgok felvilágositásáért. Örvendek, acséplés már befelye­zödött. Nyugott vagyok afelöl, hogy az otthon maradottak vi­gasztalást nyernek, amíg ilyen kedves lelkipásztorunk, vezetönk van. otthon. Maradok hálás köszönettel a Nagytiszteletü urnak és kezeit csokolom a Nagytiszteletü asszonynak. A viszont látás reményében Elek.

 

2. Kelt levelem messze orosz földről 1942 VIII hó 12 én /VIII.8., VIII.10., VIII.14./

Méjen tisztelt Ref. lelkész ur

VII hó 23án irott lapját megkaptam melynek nnagyom megörűl­tem. Jóegéségem van melyhez hason kívánok a Ref. lelkész urnak de kedves családjának. Olvastam a Méjen tisztelt Ref.lelkészur lapjának soraiból hogy a Bajtársi szolgálat szívén viseli a tá­vol Keleten harcoló honvédek íthon maradott szeretteinek sorsát és felkérte őket hogy bármijen kérésök van forduljanak a méjen tisztelt Ref. lelkész urhoz és ha lehetséges azonal teljesitik jogos kivánságokat. Olvastam továbbá hogy minden nap imádkoznak Szűleimmel egyűtt értem hogy minél ha marab Győztesen és egésé­gesen térjek haza szeretteim körébe. Mindezeket köszönöm a távol keleti frontról, A méjen Tisztelt Ref. lelkész urnak. Maradok tisztelettel Szőke Imre honvéd.

11

3. Kelt levelem messze oroszföldről 1942. Ag. 28án /VIII.28., VIII.29., IX.5., IX.10./

Méjem tisztelt Ref. lelkész ur

Ag. 21.én irott lapját megkaptam mejnek megörültem jóegéségem van mejhez hasonlót ki­vánok a méjen tisztelt Ref. lelkész urnak és kedves családjának. olvastam a lelkész ur lapjából hogy jóegéségük van nincs seni bajok, édes anyámék amit küldtem pénzt megkapták, anak nagyon örülök legaláb tudnak rajta kenyérnek va lót veni, Olvastam to­vábbá hogy Pestre voltak de sajnos nem nagy űnep volt szent Ist­ván napján mert hamarosan felváltotta a gyász gyász borúlt a ma­gyar hazára, hősi halált halt kormányzó hejetes urunk kint a fronton messze a magyar földtől ? Ha Isten haza segit többet mondok erről. Olvastam tová b hogy Rádión is üzentek de én azt nem kapt am meg mert akor nem halgattam a rádiót. Többet nem írok lapom bezárom, Űdvözlöm a Méjen tisztelt Ref lekész urat és kedves Családjat Maradok tisztelettel továbrais a viszont látásig Szőke Imre honv.

 

4. Kelt levelem valahol oroszföldről 1942 IX hó 27én /IX.27., IX.28., X.3./

Méjentisztelt Ref. lelkész ur.

jóegéségem van mejhez hasonlót kivánok a méjen tisztelt Ref. lelkészurnak és kedves családjának. /Tudatom/ Tudatom a Ref.lle­ kész ural hogy IX hó 11én irot lapját megkaptam, mejneks soraiból olvastam hogy egy bibliát is kűldöt a számomra A nagy tiszteletes ur, azt is megkaptam a levélel egyút, Olvastam a levél soraiból hogy olvasgasam az Istennek igéjet mihejst anyi az i­dőm, az volt az első mihejst megkaptam hogy kikerestem belőle az a szent iget amej irvatalálható. Máté evangélioma 6 Rész 9 től a 13 verséig szóló szent igét és azt olvasgatam éste Regel De ha töb időm van akkor minden sorait olvason és Bizom Istenben hogy megsegit és győztesen vezérel benűnket haza a magyar földre. Olvastan a lap első soraiban hogy én voltam az első aki a Ref. lelkész úr lapjára, Másodgyára válaszolok, Mert ha anyi az időm irok minden felé hogy tudjanak Rólan és szűleím oda haza nyu-­

12

godtak legyenek hogy nincs seni bajom aztán meg ugy illő hogy lapra, lapal kel válaszolni. Most pedig nagyon szépén köszönöm a nagytiszteletes úr ajándékát mert kedves ajándéka váratlanul lepet meg de nagyon jó mert Istennek igéjét olvason belőle. Tu­datom továbá hogy majd későbet édes anyáméknál lesz vagy 90 drb. fénykép öroszföldön készűltek amere jártam és azt majd megnézhe­tik a nagytisztelendő urék, lene töb felvétel de nincs film ha film volna nem volna seni baj, majd ha haza megyek megmondom mere készültek. Maradok Szeretettel továbrais bajtársok Szőke Imre honv.

 

5. Kelt Levelem orosz földről 1942 X hó  19én /X.19., X.19., X.27., X.28./

Méjentisztelt lelkész ur,

Szivemből kivánom hogy ezen lapom a legjobb egézségben tallálja. Tudatom a Ref. lelkész urral hogy X h6 3án irot lap­ját megkaptam mejnek megörűltem, olvastam soraiból hogy a bib­liát megkaptam és ennek megörült a nagy tiszteletes ur, én pe­dig hacsak enyi időm van olvasgatom sorait Tudatom továbbá hogy amit az utolsó lapomban irtam, fényképet azót ameg kapták kedves szüleimék és megmútatták a nagytiszteletes uréknak majd ha Rö­videsen haza megyek szabadságra majd elmondom mind holmere készűlt, Mert kint maradunk télire is, és csak szabadságra me­gyünk haza azt hiszem hogy én November hátújan fogok haza men­ni, vagy December elején előbsemi esetre sem sőt inkáb későb fogok meni Töbet nemirok jóegézséget kivánok a nagytiszteletű urnak és kedves családjának Maradok Szerettettel a viszontlá­tásig Szőke Imre honv.

 

6. Kelt Levelem orosz földről 1942 XI hó 4én /XI.4., XI.9., XI.15/

Méjentisztelt Ref. lelkész ur

Szivemból kivánom hogy ezen lapom a legjobb egézségben találja a Ref lelkész urat és kedves családját, ojanba mint nekem van. Tudatom hogy a 27 én irot lapját megkaptam mejből

13

olvastam hogy a már régen jelzet fényképeket megkapták, kedves Szűleim, de elviték megmutattni, a nagytiszteletű urnak, majd ha, Isten haza segít akor majd elmondom mejik hol készült Tuda­tom továbbá hogy rövidesen viszont látjuk egymást, végleg. Töbet nem irok Üdvözlöm A Ref. lelkész urat és kedves családját a vi­szont látásig Sz Imre. honv.

 

7. Kelt levelem valahol orosz földről, V hó 12én /1943.V.12., V.12., V.17./

Méjen tisztelt lelkész úr,

Engedelmet kérek hogy soraimal zavarom a lelkész urat, De én ugy gondoltam hogy Egy pár sorban meg irom, ujra kikerültem oda ahonét alig 3 hónapja hogy elmentem haza Még husvétkor mi­kor odahaza voltam mem gondoltam ara hogy egy hét mulva már uj­ra kint leszek orosz országba Épen máma kaptam hazulról egy la­pot hogy És aban irták. Édes anyámék hogy Jenei Imre is hősi ha­lált halt orosz országban, aki már kint volt töbmint egy éve és most kelet néki meg halni, mikor talán már rövidesen haza is ment volna Nékem jóhejem van nagyon, Jóegézségem van mejhez ha­sonlót kivánok a lelkész urnak és kedves családjának Most töbet mem irok Maradok Tisztelettel a viszont látásig, Szeőke Imre honv.

 

8. Kelt levelem valahol orosz országban 1943 VI hó 15.én. /VI.15., VI.16., VI.20., VI.23./

Méjen tisztelt lelkész ur.

Kedves sorait megkaptam már régen de még Edig nem ige volt alkalmam irni És Ezért kérek Engedelmet hogy ijen soká irok, Kedves Szüleimék irták hogy még husvétkor meg halt Jenei Imre itt kint orosz országban hát ijen sok idő után mégsem tudot haza jutni szeretei körébe Én nem akartam hini hogy ténleg ő volt az, hátha megtévesztették mert hiszen szokot az megtörténi De most a mapokban irták hogy megvolt az Isteni tisztelet az ő részére a szobornál, Méjentisztelt lelkesz ur En nemtudom hogy Gaá1 Im­réről van E már hír odahaza mert még Én odahaza voltam nem jöt haza ha tetszik tudni valamit róla legyen szíves irni nékem, vagy az uj tábori számát, vagy azóta már haza is mehetett És azt meg

14

írni nékem. Most töbet nem irok jó Egézségem van mejhez hason­lót kívánok az Egész Kedves családjának . is kivánom orosz föld­ről. Maradok tiszteletel a viszont látásig Sz. Imre honv.

 

9. Kelt levelem valahol orosz országban 1943 VI hó 30án. /VI.30., VII.1., VII.3./

Mejentisztelt lelkész úr.

Kedves ajándekát a katonák könyvét megkaptam mejnek nagyon megörültem mert még senkineksem volt, mikor megkaptam És kivettem a boritékból mindenki Elvette tőlem hogy ő olvasa El. Eléb És mikor ők ki olvasták. akor. kaptam vissza Én csak. Én szivesen át adom mindenkinek. hogy olvassa Ez a kis könyv is megmutattja hogy a magyar honvéd nem csak idehaza a béke időbe jár El az is­tenházába imádkozni, És halgatni Istennek szent igéjét, hanem messze a magyar. földtől. is Istenhez fordul segitségől, mint ahogy az Ének mondja ha Isten velünk kicsoda Elenünk. Bízunk Istenben És imádkozunk az othonmaradotakért hogy ne Érje őket semiféle veszedelem Hisz Ezért harcol a magyar honvéd És Ál. őrt fegyverrel a kezében a hitért És a szabadságért. Mostpedig hálás szível mondok köszönetett azért a fáradságért ami Ért megtett­szet irni a Gaál Imre cimjét Ő jóljárt hogy már szerencsésen r haza mehetett Itt Ere még most hánya a buza a fejét Ere még soká fognak aratni De van ám szép krumpli ojan hogy mifelénk még nem igen látam ojat mint amijen Ere van Most Pedig hálás, szívvel mondok köszönetett a Ref Egyháznak azértt a kis ajándé­kért e katonák könyvét Most zárom Soraimat jó Egézseget kivánok a Ref lelkész urnak És kedves családjának ojat mint nékem van Maradok tisztelettel, a viszont látásig Sz imre h.

 

10. Kelt levelem valahol orosz orszagból 1943 VII hó 10Én. /VII.10., VII.l0., VII.13.,VII.14./

Mejen Tisztelt lekész ur.

Jó Egézsegem van mejhez hasonlót kívánok A lekész urnak És kedves családjának. Tudatom továbbá hogy E hó 3 án irott lapjokat meg kaptam mejnek soraiból olvastam hogy a frontról még ijen hamar mem kapot lapot azt repülő vitte haza azért Ért olyan ha-

15

­mar haza, Olvastam továbbá kedves soraiból hogy Isten segitsegével lasankint megkezdődik. az aratás, az membaj legaláb lesz fris Élet olvastam még kedves soraiból hogy az idén sokal jobb termés lesz mint azt a mult Években mijen volt, az magyon jó lesz legaláb a szegény Ember tud Egy kis pénzhez jutni itt Ere ahol most vagyok majd E hó utolsó hetében fog megkezdődni az aratás vagy a jövő hónap Elsőhetében mert már kezd a vetés itt is Szőkűlni Mijen jó volna most aratási szabadságon odahaza le­ni hisz Ez már második aratás hogy memlehetek odahaza, még ma­gyar országon sem, Ez nem baj fontos hogy a vörös vörös hadse­reg ne menjen a mi Drága hazánk Elen lapom zárom Maradok tisz­telettel. a viszontlátásig Imre.

 

11. Orosz ország 1943 VII hó. /VII.hó, VII.26., VII.30./

Mejen tisztelt lelkész ur.

Tudatom hogy kedves lapját megkaptam mejet nagyonszépen köszönöm, Megkaptam még azt a kis füzetett is amit boritékba küldöt számomra azt is nagyon szépen köszönöm mert arra nagy szükség van itt, mert sokat lehet belőle tanulni, És mind az ami benne van azt mind jó tudni mert nagyszükség van reá. Olvatam még kedves lapjából hogy mostmár vége felé közeledik az aratás. az már nem baj, csak azt nem tudom hogy kedves szűlei­méknek miből lesz a télen kenyerök mert mert nincs aki tudna nékik odahaza valamit keresni télire, mert Édes apám már nem tud dolgozni, semit abból a néhány pengőbő1 meg amit odahaza kapnak nemtudnak meg Élni, Most meg azt irja Édes anyám hogy azután ami kis vetemény földem vam, azt után most bekel szolgáltattni 45 kiló búzát És 45 kiló zsirt És 135 kiló vegyes buza Egységet, Csak azt mem tudom hogy mindezeket honet szol­gáltassam be mikor már 11 hónapja hogy kint vagyok, És egy fillért nem tudtam odahaza keresni hogy mind Ezeket pénzért ha máskép nemtudtam volna beszerezni, azért vettem volna meg hogy beadjam, De mind Ezektől most ojan messze álok hogy semit sem tudok beszolgáltattni örülök hogy az adóját kitudom fizetni néki Édes apám meg Egy fillért semigen keres mert Egyáltalán

16

 nem tud. semit dolgozni, Kérem a nagytiszteletű urat hogy legyen szives megirni hogy hova forduljak Evéget kérelemmel hogy Elin­tézést kapjak hogy nékem Ezeket nekeljen be szolgáltattni, Mert Édes anyámékat Elutasítják mindenűnét, Nagytiszteletú úr Engedel­met kérek hogy ijenekel Zavarom De máshoz nemtudok fordulni semi kérelemmel Maradok tisztelettel Imre

 

12. Kelt valahol orosz földről 1943 VIII hó 7. /VIII.7., VIII.7., VIII.8., VIII.9./

Méjentisztelt lekész ur.

Kedves lapját megkaptam mejnek sorai olvasásából megértet­tem hogy ha november 15 ig kint leszek akor nemkel semit se be­szolgáltattni azután a kis vetemény föld után sajnos Ez a kiván­ság befog teljesűlni mert nincs semiféle kílátás még Egyelőre hogy haza menjek De még ha haza megyek Eléb akorsem tudok semit beadni mert már a mult Évben is kint voltam És nemtudtam semit­se keresni, Nagy gyon szépen köszönöm a lelkészurnak hogy kéré­semre Ezeket Elintézte nékem majd valamikor ha Isten segit oda­haza majd meg leljük Egymáson segitsegűnket, ha ? még Egyszer haza mehetek. De csak ugy Jóegézséget kívánok a lekész urnak És kedves családjának olyat mint nékem van Maradok tisztelettel Sz Imre honv

 

13. Kelt levelem valahol orosz földről 1943 VIII 14. /VIII.14., VIII.13., VIII.18./

Mélyen tisztelt lelkész ur

E hó 9 Én irot kedves lapját még 11 En meg kaptam, csak a­zért nemválaszoltam rá Eleb hogy nem Értem rá mindég kerül Egy kevés kis Dolog, amitől az Ember nem Érrá azt csinálni amit sze­retne, Elvégre katonák vagyunk És a kötelessegűnket kell telje­sitenűnk Nagyon szépen köszönöm a lelkész urnak az utánam való fáradozásait, hiszen nekem nincsen senki más aki Eltudná Ezt a néhány kérésemet intézni ami volt mert Én, nem Mehetek haza ínét csak majd valamikor ha Isten meg segit, Ősszel talán haza fogok menni, ha ? fog jöni váltás a számunkra Ez is akkor fog megtör­téni /csak/ Előbb semi Esetre sem Olvastam még kedves soraiból

17

 hogy odahaza soklet a buza Ez igazán kell odahaza hisz a mosta­ni Években aligtermet valami Többet most memirok Maradoktóváb­rais Tisztelettel a viszont látásig Szeőke Imre honv,

 

14. Kelt valahol orosz földről 1943 X hó 6án. /X.6., X.8., X.10./

Méjentisztelt Ref lelkész úr

Engedelmet kérek hogy ijen hoszu idő után ujra felkeresem soraimmal, Nékem jó Egézségem van, mejet kivánok a nagytiszte­letű urnak, És kedves családjának. Tudatom a Nagytiszteletű ural hogy ha Isten segit Rövidesen viszont látjuk egymást ugy a nagytiszteletű ural. mint kedves Szüleímékel Egyűt, Csak még azt mem tudjuk hogy mikor, indulunk hazafelé, csak anyit tudunk hogy rövidesen megyünk, itt ahol most vagyunk Nagyon jó idő van Szépen sűt a nap Remélem odahaza is jó idő an azóta már befe­jezéshez közeledik a tengeri szedés Többet most nem irok. Mara­doktovábrai tisztelettel a viszont látásig Szeőke Imre honv.

 

15.Valahol orosz földről 1944 VI 28.án. /VI.30., VII.8., VII.15./

Mélyen tisztelt lekész ur

Szeretettel kivánok minden Magyar Bajtársamnak oly jó Egézséget mint amijen nékem van Tisztelettel tudatom hogy ismét kint vagyok a Nagy orosz pusztaságban Most is ugy Ért a kijö­vetel mint máskor máról holnap ra. Most azért mégis jobb mint a mult Években mert vanak Földiek többen, hárman vagyunk kint Földesről Nagy Imre Mocsári János És Én De már találkoztunk töb földesi Bajtársakkal is más alakulatoknál akik kint vannak. Mi hárman majd nem Egyhejre vagyunk Be is osztva A Nagy Imrével Egyűt is vagy gyunk. Szeretettel kivánok Erőt És Egézséget A Nagytiszteletű úr kedves családjának Bizunk Istenben hogy ő mégsegit Benűnket És Erőben És Egézségben Ismét haza mehetek Ebböl az Eletből Maradok tiszteletel a messze oroszföldről Imre

18

16. Valahol Orosz földről 1944 VII hó 26 án /VII.27., VII.28., VIII.1., VIII.3./

Méjen tisztelt lelkész ur.

Kívánok magoknak Istentől oly jó Egézseget. mint amijen né­künk van. Szeretettel tudatom hogy Ismét kint vagyok valahol o­rosz földön De már most nem ara vagyunk mint máskor, most szebb És jobb hejt vagyunk, nem ugy mint a mult Évben itt már aratnak mint nálunk. Mijen Jó volna most odahaza leni, Ezen a szép Nyári napokon odahaza Dolgozni hogy a minden napi kenyerű rűnk megle­gyen Nemtudom hogy mi ujságlehet otthon mert már legaláb két hete hogy nemkaptam hazulról levelet Most nem ugy jár a pósta mint a mult Évekbe Én már irtam a nagytiszteletű urnak De amint sejtem mem kapta meg Csak a Nagy Imre levelét mert Én is akor írtam amikor ő irt Többet nem irok levelem zárom Szeretettel Kűldöm üdvözletemet a mesze távolból Szeőke Imre Tart honv.

 

17. Kelt Valahol orosz földről. 1944 VIII hó 4 Én /VIII.4., VIII.8., VIII.11./

Méjen tisztelt lelkész úr

VII hó 18 án irott kedves lapját megkaptam mejből. Olvas­tam hogy mijen boldog lehet az az Ember Aki nek van földije vélle M kint a messze idegenbe azt csak azok tudják akik már hoszu időt Eltöltöttek . messze idegenbe Egyedül azért mindenél Jobb hogy van Egy földi velem az az hogy most kető van vélem De azokközül csak Egy van ott ahol Én a másik az Egy külön hejt van De hozánk. tartozik. Szeretettel kívánok magoknak oly Jó Egézséget mint amijen nékünk van itt a messze magyar földtől. És Imádkozunk azért hogy Épen És Egézségbenhaza mehesünk inet Eről a szomorú hejről Maradok tisztelettel És Jó Egezseget ki­vánok a földesi Bajtársaknak Imre

 

18. Ket 1942 VIII h6 5én / ---, VIII.7., VIII.14./

Kedves tisztelendő úr

a hozám kül döt lapját megkaptam amej a legjob egéség ben talált és amejet nagy örömel ol vastam el de mindent megértetem belőle. Kedves tisztelendő úr nagyon szépen ké rem a tisztelendő

19


urat hogy a kedves csa ládomat és a két öreg szülőmet tesek meg nyugtatni hogy nincsen semi bajom egf afgea vagyok mert fn nekem nem hiszik hogy ha irom hogy egeséges vagyok. Kedves tisztelendő ur nagyon szépen köszönjük hogy imát koznak éretün mi is imát kozunk mikor rá érünk és nagyon jól eset hogy tecik irni hogy gondolnak szereteinkre odahaza én is üdvözlöm az othon valókat jó egéséget kivánok nekik. Ezenel levelem bezárom Kivánok az Is­ten től sok erőt egéséget a nagy tisztelendő urnak és kedves családjának és Nagy István tani urék nak a 1 mesze valahol orosz országból Pócsi Imre honvéd Isten velek

 

19. Kelt 1942 IX hó 2 án / ---, IX.4., IX.17., IX.21./

Kedves tiszteletes ur

a hozám küldöt lap ját mcegkaptam és amej a legjob egéség­ben találtKivánom az Istentől hogy ezen pár sorom a legjob egéségben találja a nagy tiszteletes urat és kedves családját és azokat akik Énrólam megemlékeznek. Kedves tiszteletes ur nagyon­jól esethogy tecet irni hogy tecet leni a szüleimnél es hogy lé­tökról tudok valamit mert ők nem irnak és a rádió üzenetet még­nem kaptam meg de ha megkapom azonal írok vagy üzenek. Méj üd­vözletem kül döm a nagy tiszteletes urnak és kedvescsa ládjának mesze valahol orosz országból Pócsi Imre honv

 

20. Kelt 1942 IX hó 27én / ---, IX.28., X.17., X.19./

Tisztel nagy-tisztelendő ur

kivánom a jó Istentől hogy ezen pár sorom a legjob egéség­ben találja a nagy tisz telendő urat kedves család jával együt ! Kedves tisztelen dő ür a hozám küldöt bibliát megkaptam mejnek nagyon meg örültem és na gyon szepen megköszönöm a rólam való megemlékezést Maradok bajtársi szeretetel Pócsi Imre honvéd

 

21. Kelt 1944 III hó 9 /---, Debrecen, III.9., III.13./

Tisztelt nagy tisztelendő ur

most már elkel meni Debrecenből mert szólit a haza , a szi­vesen elmegyek ujra mert hazafijas köteleség. Bajtár si üdvözletem küldöm a földesi tüz harcos bajtársaknak és a feljeb járó

20

elől járó imnak. Kivánok a nagy tiszte lendó urnak és kedves családjának az Istentől erőt egéséget Tiszteletel Pócsi Imre honved

 

22. Felt. 1944 III hó 17én / --- , III.19., III.27., IV.7./

Tisztelt nagy tisztelendő ur.

Nagy örömel tudatom a nagy tisztelendő urral hogy a hozám küldöt levelét meg kaptam mejet nagy örömel olvastam el és há­lás köszönetem fejezem ki a nagy tisz telendő úrnak hogy a csa­ládomró1 tecik gondol kozni. Jól érzem magamat nagyon szép hejt vagyunk csak még it még mindig tombol a tél, dehát ezt mind ki­lehet bir ni az egészet. Bajtársi üdvözletem küldöm a földesi tüzharcos vezetőségnek és a tüzharcos bajtársaknak és végül a nagy tisztelendő ur nak és kedves családjának kívánok az Isten­től erőt és egéséget. Bajtársi üdvözletel Pócsi Imre honvéd

 

23. Kelt 1944 V 5én / --- , Mozgóposta V.5., V.8., V.12./

Tisztelt nagy tiszteletes ur.

A multkori levelére nemtudtam válaszolni mert nem értem rá tudja azt a tiszteletes ur hogy miért tesék megbocsátani hogy ijen soká válaszolok tisztelt levelére. Továbá tudatom a a hej­zetemet a nagytiszteletes ural hogy április huszon hetedikén megsebesültem a balkezem feje van át lőve elég fájdalmas de ki­lehet birni behoztak Munkácsra üdvözlom a nagy tiszteletes urat és kedves családját és a tüzharcos bajtársakat Tiszteletel és bajtársi szeretetei Pócsi Imre

 

24. Kelt 1944 VII hó 2 /VII.2., VII.4., VII.15., --- ./

Tisztelt nagy tiszteletes ur.

tudatom a nagy tiszteletes urat hogy ezen levelem a leg­job egéségben találja a nagy tiszteletes urat kedves családjá­val együt. Továbá tudatom hogy ujra kint vagyok ot ahol voltam és egy kérésel fordulok a nagy tisztele tes urhoz azal hogy legaláb ab ból a sok házból tesenek egyet nekem jutatni. Mara­dok bajtársi szeretetel Pócsi Imre választ

21

25. Kelt 1944 VIII hó 9én /--- , VII.11., VIII.16./

Tisztelt nagy tiszteletes ur

tudatom vele hogy szerencsésen meg érkeztem a család közé mert akik it vagyunk ojanok vagyunk mint ha egy testvérek vol­nánk csak ez a baj hogy nagyon kevés let a család mire ki érkez tem ha lehetne irni sokat tud nék irni de ha majd haza segit a jó Isten akor mindent elfogok mondani. Kivánok az Istentől sok erőt egéséget a nagy tiszteletes urnak és kedves családjának. Tiszteletel Pócsi Imre honv

 

26. Kelt 1944 VIII hó.18 án / --- , VIII.20., VIII.24., VIII.2../

Tisztelt nagy tiszteletes ur

tudatom a nagy tiszteletes ural hogy hála Istenek egéségem jóvan mejhez hason lót kivánok a nagy tiszteletes ur nak és ked­ves családjának. Továbá tudatom a nagy tiszteletes ural hogy most jelen pilanatban jól vagyok a földszintől körülbelől vagy ezer kétszáz métere it bizony nem nagyon van meleg mindig fris le vegő van és ritkán látjuk a földet és az ország utat csak hogyha le megyünk a magaslatról de nem na gyon kiván kozunk le­meni mert visza bizony nehéz mászni mert nagyon meredek és oda lent majd nem minden nap járnak a fa madarak de hulajtják a ma­nát de felénk 1 csak megy magot szokot köpködni. Tisztelt nagy tiszteletes ur egy kérésel fordulok a nagy tiszteletes urhoz ír­ja a feleségem hogy kenyérje gyet akarnak adni a hadba vonult tak családjának vagy ha azt akarja hogy bevehese a buza fej a­dagját akor menjen a géphez de ezt az én feleségem nem teheti meg mert a két kis gyereknek gondját kel viselni és azt megint nem teheti hogy gond viselőt fogadjon meléjek mert az anyagi hejzetünk nem engedi meg amit nagyon jól tud a nagy tisz teletes ur is. Azt hiszem hogy még talán a családom megérdemel anyit földes köség előljáróságától hogy a buza vásárlási engedéjt ki adha sák nekik mert bizony nekem nagyon nehezen eset mikor irta a feleségem hogy kenyér jegyet adnak és mindjárt belegondoltam a hejzetembe hogy ezért véreztem hulajtotam vért a hazáért és az othon maradt hon polgárokért ezért let nyomorék a fél kezem e­gész életemre hogy a családunk ra enyi gond van odahaza hogy még

22

 azt is sajnálják tőlök amit könyen meglehetne teni ezért lehetis életünket és vérünket áldozni. Nagyon szépen felkérem a nagy tiszteletes urat hogy legyen szives elintézni ezt a kis ügyet is felkérem a nagy tisz teletes urat hogy legyen szíves értesi­teni eről a dologról mert énis eltudnám intéztetni idekint de bele gondoltam aba hogy van nekem egy jó párt fogóm aki gon dol ránk ugy odahaza mint levélben és istenhez szóló imában és ez nekünk mind nagyon Jól esik Bocsánatot kérek a nagy tiszte letes urtól hogy ezen levelemet zavarom de ugy gondoltam hogy van még nekem egy párt fogóm aki az én ügyeimet orvosolni tudja Ezenel levelem bezárom üdvöz letem küldöm a nagy tiszteletes urnak és kedves családjának és felesé gemnek és gyermekeimnek tesék átal adni neki üdvözletemet Valahol galiciából ahol apáink is véreztek. Pócsi Imre honv

 

27. 1943 III 10-én /III.13., III.15., III.30., IV.2/

Mélyen tisztelt Nagytiszteletű ur!

Amint megigértem, ugy meg istartom, hogy nem felejtkezem el arról, hogy soraimmal felkeressem a nagytiszteletű urat. Mostmár mi is eljutottunk erre as paradicsomnak mondott musz­ka földre. Nekem, erre csak anyi a megjegyzésem, hogy bizony elég nyomoruságos egy föld ez vagy is jobban mondva nem is a főld hanem a rajta levő itt ezek azt sem tudják mi az élet i­gaz már itten már elő szedték a szent képeket és ujra imádják az Istent. Itt már elég tűrhető az idő azt hiszem oda haza már megkezdték a tavaszi munkálkodást, nekem most mást jutott osz­tály részül, de bízunk Istenben elmulik egyszer Most kívánok a nagytiszteletü urnak és kedves családjának friss jó egész­séget mely hál Istenek nekem is van. Es marandok hüséges híve a távolból Benke Gábor

 

28. Valahol oroszországban 1943 IV. 15 /IV.15., IV.16., IV.24./

Mélyen tisztelt Nagytiszteletü ur!

Bocsánatot kérek, ha talán lapommal zavarom, de ugy dik­tálja keresztyén érzetem, hogy nem mulaszthatom el, ha már

23


messze a hazámtól idegen földről is, ne kivánjak Boldog Husvét ünnepet. Nekünk jelenleg, idegen földön, kell eltöltenünk a feltámadás ünnepét, de azért itt is megmaradunk, jó keresztyének, és igaz Magyarnak és bízunk Istenben, hogy megsegit benünket és győzelemre visszi zászlainkat, hogy ujra együtt élhetünk szereteinkkel a szép Magyarföldön. Mikor csak szolgálatunk engedi itt is eljárunk Isten tiszteletekre, hogy lélekben szereteinkkel együtt fohászkodhassunk Istenhez egy szebb és boldo­gabb Magyar – jövendőért. Lapom zárva kivánok az egész ref. egyháznak Kellemes és Boldog Husvét ünnepet és jó egészséget alázatos tisztetettel hű hive Benke Gábor.

 

29. Valahol orosz országban 1943 IV 18. /IV.18., IV. 19., IV.24./

Kedves Nagytiszteletü úr.

Előbb írott levelemben irtam, hogy nemtudom milehet az oka, hogy lapomra nemkaptam választ, most ezt vissza vonom. U­gyanis 16-án pénteken megkaptam a nagytiszteletü ur lapját és a kisbibliát. Nagyon szépen köszönöm a róllam való megemléke­zést. És fogadom, hogy ráérő időmben olvasgatni fogom Eljárunk Istentiszteletre, itt távol a hazától is, és nagypénteken ur­vacsorával is élünk. Még egyszer hálás köszönetem fejezem ki bibliáért és kivánok a ref. egyház minden eggyes tagjának Bol­dog Husvét ünnepet Bizva a viszont látás reményeben maradok teljes tisztelettel a messze oroszföldről Benke Gábor

 

30. 1943 VII. l.  /VII.3., VII.5., VII. 16./

Mélyen tisztelt Nagytiszteletü ur!

Legelőször is bocsánatott kérek, amiért a közel multban nem irtam, de valami oknál fogva mindég elmaradt Már éppen számitásomban volt, hogy melyik – napon fogok irni a Nagytisz­teletü urnak, mikor befutott a hozám küldött kiskönyv, melyet hálás szível megköszönök. Nagyon jól esik olvasni egy egy ha­zulról jött könyvet vagy bibliát sőt ilyenkor mindég közelebb kerülünk azokhoz, akik értünk, oda haza oly sokat imádköznak, hisz mi is mindig imába foglaljuk szereteinket. Különösen itt,

24

tudja az ember igazán Istent hinni, ahol a vörös pokol oly sok nyomot hagyott maga után. Soraim zárva kivánok hasonló jó egész­séget a nagytiszteletü urnak és kedves családjának, mint nekem is van, bizva a viszontlátás reményében, maradok teljestiszte­lettel a messze orosz földről hű híve Benke Gábor

 

31. Valahol oroszországban 1943 VII. 22. /VII.22., VII. 23., VII.30./

Kedves Nagytiszteletű úr!

E hó 16 án irott becses lapját megkaptam, melyre azonnal is válaszolok. Hál Istennek elég jóegészségem van, melyhez ha­sonlót kivánok Nagyon köszönöm róllam való megemlékezést, bi­zony jól esik egy egy hazulról érkező levél. Sanyitól én már réggebben kaptam levelet, találkozni még nem találkoztunk, hisz nem is találkozhatunk, mert itt kint is nagyon nagy a távolság közöttünk Soraim zárva maradok tisztetettel a messze idegenből hü hive Gábor Isten velünk /Benke/

 

32. Valahol oroszföldön 1943 VIII. 5. /VIII.6., VIII.7., VIII.18./

Kedves Nagytiszteletü úr!

A küldött kiskönyvecskét, és a 30 án irott, becses lapját megkaptam, melynek nagyon megörvendtem. Azt hiszem Bíró Lajos irt is már rólla, hogy lelkipásztor hiányában magunk szoktunk rövid Istentiszteletet tartani. Ugyanis nálunk a főhadnagy ur reformátús, igy van aki a lelkészi teendőket ellátsa s mi el­énekelgetünk, rövid tartalmu ez az Istentisztelet, de annál ő­szintébb. Ijenkor a gondolatunk, ott, van oda haza, kistemlo­munkban, s együtt imádkozunk szereteinkel Nagyon örvendek, hogy feleségem és kisgyermekem jól vannak igy mégis nyugodtabban va­gyok, itt, kint messze a szép magyarföldtől. Soraim zárva ha­sonló jóegészséget kivánok, mint nekem is van. Maradok teljes tiszteleltel hü hive Gábor /Benke/

25


33. Kelt 1943 XI. 4. /XI.6., ---, XI.13./

Kedves Nagytiszteletü ur!

Bocsánatot kérek, amiért, már rég nem irtam, de bizonyos okok miatt nem volt alkalmam írni. Mostmár Istennek hála ujra tudok időt szakajtani egy pár sorra. Ugytudon Biró Lajos írott a Nagytiszteletü urnak, igaz olvastam is a lapot amit a Nagy­tiszteletü küldött neki. Egyébkén jól vagyok, szeretnék már ha­za meni, ha bár szabadságra is, de sajos ehez kevés remény van. Nagyon kérem a Nagytiszteletü urat, amenyiben lehet szivesked­jen segitségére lenni kedves feleségemnek, ha valamiben hiánya volna, ami azt hiszem van is. Például: tüzelője nem hiszem, hogy legyen, hisz nem volt aki a nyáron beszereze nekik. Igaz ő erről egyáltalán nem ir, de gondolom nem akar engem zavarni vele. Soraim zárva kívánok a jó Istentől lehető legjobb egész­séget a viszontlátás reményében bizva maradok hü hive Benke Gábor honv.

 

34. Kelt 1943 XI. 19. /XI.23., XI.28., XII.3./

Kedves Nagytiszteletü ur!

November 13-án irott becses lapját megkaptam. melyre azon­nal is válaszolok. Igaz, hogy semmi különöset irni nemtudok, é­lünk egyhanguan Istenben bízva. Előre is köszönöm a Nagytisz­teletü ur sziveséget, sokkal nyugodtabban vagyok én is, ha a­menyiben lehet, családom minél kevesebb szükséget érez. Nagyon szeretnék, már haza menni ha még szabadság is, de sajos egyelőre kevés remény van hozzá. Soraim zárva jóegészséget és kívá­nok a messze orosz földről a viszont látás reményében bíza ma­radok teljes tiszteteltel Benke Gábor

 

35. 943 XII. 16. /XII.20., --- , XII.26./

Mélyen tisztelt Nagytiszteletü ur !

A dec. 3.án irott kedves lapját megkaptam ma 16-án melyett örömmel fogadtam. Nagyon köszönöm a nagytiszteletü urnak, hogy családomra gondolnak, tudom sokkal segítni nem lehet, mert hisz sokan vannak, de ez is jó. Ezek után mégis nyugodtabban van az ember ezen az elátkozott földön. Az idő jelen pilanatban tűrhe­-

26

tő, de ez csak átmeneti lágyulás Nagyon szeretném a szip Kará­csony ünnipet oda haza eltölteni, de sajnos nem lehet, pedig milyen jó érzés volna az ünnepen együtt imádkozni szereteinkel. Egyébként jól vagyok, egészségem jó van melyett hasonló képpen kivárok. Most pedig kívánok Kellemes és Boldog Karácsony Ünne­pet, az egísz ref. egyháznak, a viszontlátás reményében bízva maradok tiszteleltel a messze oroszföldről Benke Gábor.

 

36. Kelt 1943 II. 29. /XII.31., 1944.I.2., 1.13., 1.14.,/

Mélyentisztelt Nagytiszteletü úr!

A küldött könyvecskét megkaptam, melyet örömel fogadtam, igaz egy kicsit késett a Karácsony ünnepről, mert a postánk későn érkezett meg. Nagyon jó kis imádságos könyv, már majd csak végig is olvastam. Az ünnepünk eltelt elég szépen nagyon sokat gondoltunk szereteinkre és az értünk imádkozókra. Remé­lem, már nem sokára együtt imádkozhatok én is szereteimmel, már ha Isten segit nem sok volna hátra ebből a paradicsomban lévő időből. Egyébként jól vagyok kívánok boldog ujesztendőt bízva a viszontlátás örömteljes reményében teljes tisztelettel Benke Gábor honvéd.

 

37. Kelt 1944. I. 13. /I.14., I.15., I.24./

Kedves Nagytiszteletü úr!

A dec. 26-án irott kedves lapját megkaptam, igaz már nem éppen most, de a legjobb akaratom mellett semtudtam előbb vá­laszolni rá. Nekünk is eltelt az ünnep szépen esemény nélkül, csak itt nem volt sáros, mint ot hol. Egyébként jól vagyok, egészségem jó van melyett hasonló képen kívánok. A viszont látás reményében bizva maradok tiszteleltel Benke Gábor honvéd.

 

38. Kelt 1944 I. 25. /I.24., I.26., II.4./

Kedves Nagytiszteletü úr!

E hó 14-én írott kedveslapját megkaptam melyre azzonnal válaszolok, remélem a következő levelem helyett már személyesen fogok beszílni. Nagyon örvendek, hogy feleségem és kislá­nyom jólvannak. Az idő itten, nem tél, hanem tavasz ilyet még

27

álmodnisem mertünk volna, süt a nap egész jó enyhén. Egyébként jól vagyok remélhetőleg nemsokára othol leszek. Jó egészséget kivánva maradok teljes tisztelettel Benke Gábor honvéd

 

39. Kelt 1944 II. 17. /11.17., II.20., II.28./

Kedves Nagytiszteletü úr!

Megkaptam a febr. 4-én irott kedves lapját, melyre azon­nal válaszolok is. Előb irott lapomba már irtam, hogy nem fogok többet irni, de sajnos ez nem vált valóra, pedig az igazat meg valva hosszu ídő, már majd csak 13 hónap szabadság nélkül. De talán egyszer ránk is tekint a jó Atya és megszabadít ebből az oroszparadicsomból. Egyébként megvagyok, az idő most elég té­lies, már a mulkor pedig szép tavasz volt. A viszont látás re­ményében bízva maradok tisztelettel a messze orosz földről Benke Gábor

 

40. Valaholoroszországba 1943 III 27 /--- , III.28., IV.4., IV.5./

Kedves Nagytiszteletű ur !

Netesék haragudni hogy ezen pár soromal zavarom a nagy­tiszteletü urat de nagyon jól esik ha irhatok azoknak akikel olyan sok kelemes és boldog órát tőltőtűnk, íten tudunk csak igazán az Istenre gondolni ekőzőt a nép közőt améjík böl ki akkarták még az emlékét is irtani az Istennek. Bevalom nekem is sokszor nagyon nehéz távol szüleimtől és menyasonyomtól de őszintén merem mondani hogy sziveseben vagyok iten valamenyi bajtársamal egyűt mint hogy ez a csőcselék nép tiporta volna le az édes óthonunkat. Üdvözletemet küldöm a valamenyi kíe. tagoknak a mesze oroszföldről Laci /Tóth László honv./

 

41. 1943 ápr. 15 / --- , IV.16., IV.28./

Kedves Nagytiszteletü ur !

A hozám kűldőt kedves sorait és a bibliát mejét a legna­gyob szeretettel fogadtam a mai napon ápr tízenőtődikén meg­kaptam Hiszen olyjól esik íten a mesze idegenbe ha gondolnak ránk odahaza azok akikre mí is mindig a legnagyob szeretettel

28


gondolunk ít a távoli orosz főldőn ot ahol sir az emberben a lélek ha nézni ezt a szeretncsétlen népet mejet az állatal csak nem egy szinvonalra sűlyvesztet az Istentelen bolsevizmus. A híres vőrősparadícsomra sokkaljóban rá ilene a vörőspokol elnevezés. Kivánok a nagytiszteletű urnak és kedves családjá­nak és az őszes K i.e.  tagoknak Boldog húsvéti űnepet szere­tettel a mesze orosz főldről Laci. /Tóth/

 

42.  /VIII.4., VIII.4., 1943.VIII.8., VIII.9./

Kedves Nagytiszteletű ur !

Sok-sok üdvözletet küldök valahonan a mesze oroszfőldről hol mindig szeretettel gondolunk az odahazalévő régi ősmerö­sőkre Sajnos nagyon ritkán tudok írni. pedig egyetlen amibe ö­rőmőttalálunk ha levelet kűldhetűnk de még nagyob őrőm ha ot­honról kapunk. Martöb nem tér lapomra sok sok üdvözletet kül­dők mindenkinek valahová egy kis magyarfaluba hova mostan csak az esti szelőtől küldhetem el üzenetem Felebaráti szeretettel Laci /Tóth/

 

43. 1943 VIII 10    /VIII.12., ---, VIII.18./

Kedves Nagytiszteletü ur !

Kivánom Istentől hogy ezen lapom találja a nagytiesztele­tü urat és kedves családját a legjob egésségben mint engem ha­gyot it valahol a mesze orosz országban. Köszönőm a rólam va­ló meg emlékezést, jól esík íten a mesze idegenbe tudni hogy odahaza nem feledkeznek mek rólunk. Köszőnőm a imakönyveket mind ketöt megkaptam. Bocsánatot kérek hogy ilyen soká tudok válaszolni, de sajnos nekem mostanába igen rosz a pósta forga­lom ugyhogy sokszor két hétbe sem kapok egyetlen levelet pedig iten az a legfontosab. Maradok felebaráti szeretettel valahol mesze oroszországbun Laci /Tóth/

 

44. 1943 november 2. /XI.8, XI. ., XI.15./

Kedves Nagytászteletű ur !

Kívánom Istentől hogy ezen pár sorom találja a a Nagytész­teletű urat és kedves családját a legjob egésségben mínt engem

29


hagyott. Hála Istennek szerencsésen megérkeztem; remélem hogy mostmár egy kisé kőnyeb lesz a levelezésem mínt a nyáron volt. Igaz hogy nem valamí jó hír fogadot ídekínt mert még legaláb januáríg kínt kell lenni, Node majd csak megsegít az Isten hogy ez is el fog telni egyszer Most tőbet nem írok. Maradok ő­szinte mély tészteletel valahol oroszországban Laci /Tóth/

 

45. 1943 nov. 21 / ---, XI.22., XI.28., ---./

Kedves Nagytiszteletü ur !

Kivánom Istentől hogy ezen pár sorom találja a nagytisz­teletű urat és kedves családját a legjob egésségben mint engem hagyott Nagytiszteletü urnak november 15.ikén hozám kűldöt kedves lapját megkaptam melyet a legnagyob örömel olvastam. Bizony íten tényleg elég nagy változás történt mire visza jötem, dehát ezt már előre is vártuk. Engem is mostan csak az bánt hogy mostmár egyikőnk sincscsen odahaza hanem Berti is már íten kínt van valahol. Node bízunk a jó Istenbe hogy visza fog mind ke­tőnket segíteni ! Most töbet nem irok Maradok tiszteletel vala­hol Oroszországban Laci /Tóth/

 

46. 1943 XII 20 /---, XII.21., XII.26./

Kedves Nagytiszteletű úr !

Tudatom hogy a hozám kűldőt ímakönyvet tegnap megkaptam köszönőm szépen a rólam való megemlékezést. Igazán nagyon kellemes karácsonyi ajándék, hiszen itten a mesze oroszpusztákon mi is éppen ugy ünepellünk e napon mínt akik odahaza el is tud­nak meni a templomba és otan adhatnak halát az Istennek, mi ez tet nem tehetjük mert ide mesze idegenbe szólitot a haza íránti köteleség De talán íten tudjuk igazán meg hogy mitjelent az é­den othon és az Istent ismerni Kivánok boldog karácsonyi ünepet az odahaza levő öszes felebarátoknak Valahol mesze Oroszország­ból Mély tiszteletel Tóth László honv.

 

47. Földes 1943. dec. 26.  /Tóth László honvédnek/

Kedves Laci Fiam!

December 20-ikán kelt kedves lapodat a mai napon köszönet-

30


tel felvettem. Örülök, hogy az imakönyvet idejében megkaptad,

s Te is örömmel fogadtad, Igazad van, odakint érzi az ember mi­lyen nagy szüksége van az Istenre és az Őhozzá való imádkozásra. Itthon sáros, csunya karácsonyunk van, ott felétek biztos hó van és hideg. Berti bátyád itthon volt, beszéltem vele, kb. le­szerelik. Isten áldása legyen Veled és Bajtársa­iddal: Kiss Sándor /ref. lelkész/

 

48. Kelt 1943. V. 23.  /V.24., V.25., V.30./

Nagytisztelendő úr !

Kivánom a jó Istentől, hogy ezen pársoraim a legjobb egész­ségben találja Nagytisztelendő urat, és kedves családját mint amilyen nékem van. Én mostan távol a Szülőföldemtől messze ide­genbe teljesitem a kötelességemet. Nincsen semmi bajom, nagyon jól érzem magam. Az eső,mindig esik szüntelenül, jó időnek hí­rét sem látjuk. Reméljük nem sokára ki fog derűni ránk. Zárom, soraimat. Üdvözletünket küldjük a messze távol idegenből Szől­lősi tiz. és Karacs Imre honv.

 

49. Kelt, 1943. VI. 7.  /VI.8.,        VI.8., VI.12., VI.15./

Nagytiszteletű Úr !

A hozzám küldött kedves sorait megkaptam, Junius 7-én. Mostan egy pársorírásommal igyekszem valászolni. Amelyben há­lás köszönetemet fejezem ki azért a kedves ajándékért amit ne­kem küldött: a bibliát. Ugy a Nagytisztelendő Urnak mint a ked­ves családjának és a földesi református egyháznak, amiért meg­emlékeztek róllam: Mégegyszer hálásan megköszönöm a kedves a­jándot. Zárom soraimat, és kivánok Nagytisztelendő Úrnak és kedves családjának, erőt és egészséget. Üdvözletemet kűldöm az összes, földesi ref. egy ház tagjainak, a messze távol orosz­földről szeretettel: Szőllősi Imre tizedes.

 

50. Kelt, 1943. VI. 28. /---, VI.30., VII.8./

Nagytiszteletű úr !

Egy pársor irással megemlékezünk a messze Oroszföldről és sok üdvöz letünket küldjük a földesi bajtár sak. Nagy Imre szkv.

31


Szőllősi Imre tiz. Katona Albert honvéd Táboriszám Z 699 Karácsony Gyula honvéd /Táboriszám/ Z 699 Karacs Imre honvéd /Táboriszám/ Z 558. Takács József honv.

 

51. Kelt, 1943. VII. 10. /---, VII., 11., VII.17./

Nagytiszteletű úr !

Kivánom Istentől hogy ezen pársorom irása a legjobb egészségben találja Nagytiszteletű Urat és kedves családját, mint amilyen nékem van. Tudatom vele, hogy az ezután elkűdött lap jait B-568 tábori posta számra méltóztasson küldeni, mert a számom megvalozott. Itten nagyon jó idők járnak, mostan kezde nek érni a kalászosos vetemények. Hát ide haza talán már leg nagyobb részben folyik az aratás ? Újságot nem tudok, zárom soraimat, és maradok kiváló Tisztelettel a messze Oroszföld­ről: Imre. /Szőllősi/

 

52. Kelt, 1943. VII. 17. /---, VII.19., VII.31./

Nagytiszteletű Úr !

Ezen pársorom írása a legjobb egészségben találja mint nekem van. Nagytiszteletű úr a 9-én irott kedves levelét meg­kaptam. Mostan már énis megszoktam az újhelyemen. Nagyon jól érzem magam. A tábori számom megváltozott, mostan már az ujtá bori számomra tessék írni a levelet. A buzák, vagyis a gabona félék szépen érnek kiválló szépek különösen a rozs, és a zab. Még nállunk sem külömb. Köszönömszépen a hozzám küldött kis­könyvet. Zárom soraimat és maradok hazafias szeretettel a mesz­ze Oroszföldről tisztelettel: Imre. /Szöllősi/

 

53: Kelt, 1943. VII. 25. /---, VII.26., VIII.1, VIII.3./

Nagytiszteletű úr !

Ezen levelem irása a legjobb egészségben találja kedves családjával együtt mint amilyen nékem van. A 17-én ivott leve­lét ma kaptam meg. Egy kis hazafias könyvet is megkaptam. Egy pár sor irásommal igyekszem reá válaszolni, a kedves soraira. Hogyan telt a buza kereszt ? Itten még csak mostan kezdik az aratást. A idő hüvős és esős nem olyan mint idehaza, hogy ká­

32


nikulla van. Itten mostan már az idő kezd hűvösre fordulni. Jól érzem magam, nincsen semmi bajom. Zárom soraimat, üdvözletemet küldöm Nagy István tanitó úrnak. Sok szeretettel, gondolok rájok a messze Oroszföldről. Imre. /Szőllőei/

 

54. Kelt 1943. VIII. 6. /VIII.6., VIII.7., VIII.18./

nagytiszteletű Ur !

A hozzám kűldött kedves sorait megkaptam, és a kis könyvet is. Köszönöm szépen a hozzám küldött ajándekot. Mostan itten is nagy forróság van. Az aratást itten mos tan fejezték be, meg­kezdték a cséplést, de itten kézzel csépelik el. Ugy hogy az ember nek meg á1 szeme szája hogy milyen munkát végeznek. Ujsá­got írni nem tudok többet. Űdvözletemet kűldőm a főldesi gyűle­kezet minden egyes tagját. Zárom soraimat maradok kivaló tisz­telelettel a mesz sze Oroszföldről. Imre. /Szőllősi/

 

55. Kelt, 1943. VIII. 16. /---, ---, VIII.23., VIII.24./

Nagytiszteletű Úr !

Ezen pár sorom Írása a legjobb egészségben találja Nagy­tiszteletű Urat és kedves családját mint amilyen nekem van. A hozzám küldött kedves sorait megkaptam és a kis tanulságos könyvekből igen igen sok hasznos és szép dolgokat merítettem. Szabad időmben elővettem és olvasgattam. Sokan vannak akik e­zekből a kiskönyvekből nem értenek semmit, vagy talán amikor éppen olvassa, nem figyeli meg, hogy mit is tartalmaz. Talán ide haza többen kerűlnek elgondolásom szerint ilyenek. De it­ten a végzet minden percben lesekedik, és nem tudja hogy mikor csap le rá. Itten tudjuk értékelni az ilyen kis könyveket nem is fogunk elcsüggedni még akkor sem, ha a végzet kísérelne meg benünket, mert sok tanulságot, erőt és bátorságot merítünk belőlle. Mert itten tudja csak az ember megtanúlni: Istent félni és szeretni. Mostan pedig levelem befejezésűl Isten áldását kérem Nagytiszteletű Úrra és kedves családjára, és sok szere­tettel gondolok rájok a messze távol Oroszfőldről: Szőllősi Imre tizedes

33


56. Kelt. 1943. IX. 20. /---, IX.20., X.4., X.5./

Nagytiszteletű úr !

Mielőbb a lapom írásához hozzá fognék bocsánatot kérek Nagytiszteletü Úrtól amiért ilyen soká válaszolok kedves sora­ira. De nem a rosz akarat és nem a nem törődömség miatt nem írtam, hanem a sok elfoglaltságom miatt nem tudtam irni. Na­gyon sok volt a dolgom. De alkalom adtán pótolni fogom az el­múlasztást. Itten mostan már az idő nagyon őszies reggelibe fagy van, és derek ís járnak. Az idő nagyon változó. Nincsen semmi bajom hála Istennek egészségem jó van melyet hasonló képpen kivánok Nagytiszteletű Urnak és kedves csaladjának: Zá­rom soraimat nagyon sok udvözletemet kűldöm a messze Orosz­főldről, szeretettel Imre /Szőllősy szkv./

 

57. Kelt, 1943, XI. 9. /---, XI. ., XI.27., ---/

Nagytiszteletű Úr !

Ezen pár sorom irásával igyekszem irni hosszú utazásom után. A rendeltetési helyemre szerencsésen megérkeztem. Igaz az utazás nagyon kelemetlen volt. Az idő is rossz volt. Esett a havas eső és hó. Horta vitte eléggé hideg volt. Ha levelemet nem méltóztatik megkapni rendes időre, akkor nem leszünk régi helyünkön és a levelem késni fog. De ha időm lesz és alkalmam irni fogok. Zárom soraim. Maradok a messze Oroszfoldről kiváló tisztelettel Imre. /Szőllősi/

 

58. Kelt, 1943. XII. 16. /XII.22., XII.23., 1944.I.4./

Nagytiszteletű Ur

Ezen pársoraim irása találja a legjobb egészségben Nagy­tiszteletű Urat és Kedves családját mint amilyen nekem van. A nov. 28-án írott kedves lapját megikaptam. Amelyből megértet­tem, hogy nyughatatlanok voltak, ugy Szüleim, mint Nagytíszte­letű Úr. De mivel mostan a posta forgalom nagyon rosz nagy ritkán tudunk irni. Az idő itten mostmár, egésszen télies. Jól vagyok, nincsen semmi bajom. Zárom soraimat kívánók Boldog­karácsoni ünnepeket a messze idegenből kiváló tisztelettel: Imre /Szőllősy/


34

59. Kelt, 1943. XII. 25 /---, XII.27., ---./

Nagy Tíszteletű Úr !

Ezen pár sorom irása a legjobb egészségben találjon Nagy Tiszteletű Urat mint amilyen nekem van: A hozzám küldött ked­ves Karácsoni ajándékot megkaptam, a kis könyvecskét. Ezideáig a leveleim azért nem érkeztek meg rendesen mert postaforgalom nem volt, de mostan már remélem hogy énis rendesen fogom kapni a levelet, és Nagytiszte tű úr is. Itten az ídő rossz, esik az eső és a hó. Kaptam a Leányegyesülettagjaitól egy pár levelet amelyet nagyőrőmmel olvastam Rémelem ezután sem fognak ról­lunk megfeledkez ni. Zárom soraimat Örömteljes és Boldog Ujé­vet kívánok kedves családjának, a Leányegyesűlet tagjainak és a földesi gyülekezetnek maradok a messze idegenből sok üdvöz­lettel Imre. /Szőllősy/

 

60. Kelt, 1944. I. 22 /---, I.23., I.27./

Nagytiszteletű úr !

Ezen pársorom irása találja kedves mindnyájokat a legjobb egészségben mint nekem van: Nagytiszteletű úr mostan az alkal­mat megragadva igéretemnek eleget téve, pársort irok, mert ép­pen van reá egy kis időm. Mostan itten is eléggé mostoha idő­járás van. Éppen a napokban kaptam Edesapáméktól levelet, és irják hogy ide haza is az idő járás változó. Itten is esik a hó egyik nap, másik nap meg az eső, nagyon rossz idő jár, de azért hála Istennek nincsen az a nagy hideg mint tavaly ilyen­kor volt. Ide haza mi ujság van Nagytiszteletű úr ? Ujságot nem tudok irni. Zárom soraimat. Maradok a mesze idegenből ki­váló tisztetettel: Imre. /Szőllősy/

 

61. Kelt, 1944. II. 15. /---, II.18., II.26./

Nagytiszteletű Úr !

Már hosszú hallgatásom után ismét életjelt adok magamról. De ennek az oka a rossz postaforgalom volt egyrészt más részt meg a hosszú utazás. Mivel egy kis időm van mostan és valószi­nűleg a posta is kézbesiteni fogja a levelet, és igy az alkal­mat megragadva irtam. Mert nem akkor irunk amikor akarunk, ha-

35­


nem amikor lehet. De mi nékűnk úgy is nagyon jó, hiszen örűlűnk ha egy pár sor irásban szót válthatunk a hozánk tartozóinkkal. Ujságot nem tudok, már itten nagy hó esett, de el is olvadt. Nagy a sár. Zárom soraimat és maradok a messze távolból kiváló tisztetettel: Szőllősi Imre szkv

 

62. Kelt, 1944. III. 18. /---, III.22., III.29., IV.7./

Nagytiszteletű úr !

Hosszú hallgatásom után ismét tollat ragadva élet jelt adok magamról egy pár sor irással. A hosszú halgatásomnak az oka az volt hogy az elfoglaltságom még ezideáig sok volt, e­zért maradt el enyire a levél Írás. Ma kaptam meg az Árvaház vezetőnő által kűldőtt űdvőzletett amelyben írja hogy Szülei­met meglátogatták és jól vannak. Ekkor olvastam el a Nagy tiszteletű dr űdvőzletét is. amelyet nagyon szépen kőszőnők: Az idő rövidsége miatt zárom levelem, és kívánok örömteljes boldog névnapokat: Imre. /Szőllősy/

 

63. Kelt, 1944. IV. 15. f---, IV.15., IV.24./

Nagytiszteletű Úr !

Hosszú hallgatásom után ismét életjelt adok magamról. De ez ideáig sok volt az elfoglaltságom, meg aztán mi- mindenen mentem keresztűl azt leirni és elmondani nem lehet. De hála Istennek jól vagyok nincsen semmi bajom, ámbár a Húsvéth ün­nepek kellemetlenűl teltek el. Mostan kezd már a tavasz itten is nyilladozni. Mi újság van idehaza ? Sok üdvözletemet kül­döm a földesi ref. gyülekezetnek. Soraim zártával búcsúzom és maradok kiváló tisztelettel a messze idegenből: Szőllősi Imre szkv.

 

64. V. 1. /---, V. , V.8., V.12./

Nagytiszteletű Úr !

A hozzám küldött kedves levelét megkaptam. Annak nagyon örülök hogy mégis az idehaza szabadságon lévő bajtársaim tud­nak informaciót adni úgy a Szűleinmek, mint az ösmerősöknek. Nincsen semmi bajom, éppen olyan jó egészségben vagyok mint


36

amikor a bajtársaimmal találkoztam. Csak mégis vannak idegfe­szítő dolgok, mert a raták elől nem győzünk bujkálni, mert a csomagjaikat nem kicsit szeretik dobálni. Zárom soraimat, és maradok kiváló tisztelettel a fenyő erdő lombjai közűl: Szől­lősi szkv:

 

65. 1944. V. 18.  /---, V.20., V.27./

Nagytiszteletű úr !

A hozzám küldött kedves lapját ma kaptam meg. Mostan egy előre az idegfeszitő napokból és a harcizajból egy előre kikapcsolódtunk. Katona Albert szerencsésen erkezett vissza, beszéltem vele. Itten nállunk ma nagyon jó idő volt. Szép napsűtéses idő. Az őszi és tavaszi vetemények szépen fejlődnek itten is. Itten ahol mostan vagyunk a táj elég szép, itten folyik el előttünk egy kis hegyi folyó, amelynek a vize olyan mint a kristály. Idehaza Mi újság van ? És milyen az időjá­rás ? Soraim zártával búcsúzom, és maradok kiváló tisztelet­tel a távolból Szőllősi Imre szkv.

 

66. 1944. VI. 20. /---, VI.22., VI.'30., VII.3./

Nagytiszteletű Úr !

Kevés utazásom után ki érkeztem szerencsésen a rendelte­tési helyemre. A utazás a határig nagyon kelemetlen volt mert zsofolásig tele volt a vonat. Már kivül kényelmesen utaztunk a nagy nyitot vagonokban. Egy szép folyó partján lakunk a he­gyek között. A táj is szép. Csak itten már nincsenek olyan melegek mint amikor idehaza voltam. Ujságot irni nem tudok zárom soraimat maradok kiváló tisztelettel a távolból: Szől­lősi Imre szkv.

 

67. Kelt, 1944. VII. 11. /---, VII.15., VII.22., VII.24./

Nagytiszteletű Úr !

Ma kaptam meg a 3-án kelt kedves sorait. Már kezdtem kissé türelmetlenkedni, mi lehet az oka, hogy sem a Nagytisz­teletű Úrtól sem a Szüleimtől nem kapok levelet. De hamarosan rájöttem arra hogy miért kesnek a levelek ? A rossz közleke­-

37


dés miatt. Mostan pedig az időjárás változékony. Tegnap és az előtt nagyon meleg volt, szinte forróságnak volt nevezhető. De jelenleg a levegő lehűlt és az idő esőre van. Gondolom hogy már idehaza a búzak szépek, csak én nem tudok itthon lenni az aratásán: Zárom soraimat, és maradok kiváló tiszte­lettel a távolból: Szőllősy Imre szkv.

 

68. Földes, 1944. jul. 24. /Szöllősy Imre szakaszvezetőnek/

Kedves Imre fiam! Julius 11-én irt kedves soraidat ju­lius 22-én köszönettel vettem. Valószinüleg a rossz közleke­dés miatt késett a válaszom, mert én legtöbbször még aznap irok, de legkésőbb pár napon belül mindig szoktam válaszolni. Bizony erre felé is nagyon szélsőséges az időjárás, ami az a­ratásra nézve igen kedvezőtlen. Alig van nap, hogy ne esne az eső, igy az aratással csak lassan lehet haladni. pedig most különösen fontos lenne ennek gyors befejezése. De bizunk Is­tenben, hogy megadja mindennapi kenyerünket, amit mindennapi imánkban kérünk Tőle! Hisszük, hogy jövőre már Te is itthon aratsz! Isten áldását kérem Rád szeretettel: Kiss Sándor ref. lelkipásztor.

 

69. Kelt, 1943, VI.h 23,dikán  /---, VI.25., VI.28./

Méjen Tísztelt Nagy Tisztele Tűur,

Tudatom velek hogy szerencsésen meg érkesz tem amesze Távol ba vala hol orosz országba Kívánok Jóegéséget kedves Scalá gyokal egyűt/ /ífj. Katona Lajos honvéd/

 

70. Kelt, 1943. VII,h, 5, dikén, /---, VII.7. VII.10./

Méjen Tisztelt Nagy Tisztele tőur

Tuda tom velek hogy huszon hetedikén Irot kedves levelét meg kaptam amejet a méjen tisztelt Nagy tíszteletőur Irot nekem, mejnek nagyon meg őrűltem és nagy kőszőnetel vetem hogy tecet levelemre, válaszolni, hogy nem tecet elfelej keszni a mesze idegenben harcoló honvéd ról, éssakís Imakönyvet nagyon szépen kőszőnőm nagyon jól esik ha atőbi bajtársakal egyűt olvashag­juk amesze ídegen ben valahol orosz országban/ kérem Istentől

38


hogy eszen soraim aleg job, egéségben találja nagy tísztele­tőurékat. kedves csalágyá. valegyűt énis egéséges vagyok hál Istenek Sakat Gondolok énis rájok amesze, távolban /ifj. Ka­tona Lajos/

 

71. Kelt, 1943, VII, h, 16, dikán  /---, VII.19., VII.23./

Méjen Tisztelt Nagy Tisztele tőur

Tudatom velek hogy tisze dikén Irrot kedves levelét meg kaptam mejnek nagyon meg őrűl tem és nagy kőszőnetel veszem hogy levelem retecet válaszolni Nagy tísztele tőur tudatom velek hogy nícsen semibajom egéséges vagyok hál Istenek eszen soraim aleg job egéségben találja Nagy tísztele tőurékat ked­ves Scalágyával egyűt ahol mívagyunk még nem aratnak mert még szőldek abuszák menyivel másab vidék mint ami szíp országunk, amesze távolban. Sakat Gondolok anagy tíszteletőurékra /ifj. Katona Lajos/

 

72. Kelt, 1943, VII,h, 31, /dikén/  VIII.5., VILI.6./

Méjen Tisztelt Nagy Tísztele tőur

kívánom Isten hogy eszen soraim alegjob egéségben talál ja Nagy Tísztele tőurat kedves Scalágyá valegyüt, Tudatom Nagy tisztele tóural hogy kedves levelét meg kaptam mejet nagy ő­rőmel vetem / megkaptam akis kátétís szép tanuságok kat lehet belőle tanul mágyosz ni, jól esik ha olvasa asz ember eszen aszíva taros muszka főldőn, nagy kőszőnetel veszem akis káté könyvecskét, tecík írní hogy oda hasza is megkesz dődőt ahor dás csép lés hál Istenek, ahol mivagyunk mégnemarat nak mire­it hoszá fognak asz aratáshosz nálun elís csépelnek hál Iste­nek énis jől vagyok egéségem jővan hál Istenek Sokat Gondolók enis anagy Tisztelető urékra amesze távolban / kűszdűnk egy­szeb és boldogab jővőért /


39

73. Kelt, levelem, 1943. VIII.h. 8,dikán,  /---, VIII.9.,VIII.18./

Méjen Tisztelt Nagy tísztele tőur

kívánom Isten töl hogy eszen soraim alegjob egéségben találja Nagy Tísztele tőurékat kedves Scalágyávalegyüt tudatom vele nagy tísztele tőur hogy huszon kilencedikén küldőt káté kis könyvecskét meg kaptam mejnek meg őrűltem hogy legaláb eszen aszívataros musz kafőldőn sok szép imácságot és tanusá­got olvas hat tunk belőle egész meg vidul asz embeszíve ha amesze ídegen ben imát koszik, belőle, vala hol mesze orosz országban/ ha Isten velünk senki nem lehet elenük Tuda tom velek Nagy Tíszteletőur hogy énís jól vagyok hál Istenek egé­séges vagyok / Maradok, Tíszteletel, Katona Lajos / honvéd

 

74. Kelt, levelem, 1943, VIII,h, 16,dikán  /---, VIII.16., IX.22./

Méjen Tísztelt Nagy Tísztele tőur

Tuda tom veleé hogy agusz tus hatodí kán írot kedves levelét meg kaptam és nagy kőszőn netelvetem és kívánom Isten től hogy eszen soraim aleg job egéség ben talál ja Nagy tisz teletőurékat kedves Scalágyával egyűt, Tecík írni hogy elég szomo ruan nész kí ahatár oda hasza akár mint őszeszel asz elég nagy baj nem sok tengeri foglení debele kel nyugod nunk Isten akarata mínden Tuda tom velek hogy éní jól vagyok hál Istenek, /ifj. Katona Lajos/

 

75. Kelt, levelem, 1943. IX.h. 7.díkén  /---, ---, -­--./

Méjen Tísztelet Nagy Tísztele tőur

Tuda tom velek hogy agusztus tíszen nyócadíkán írot ked ves lapját meg kaptam anagy Tísz tele tőurnak és akís szent kőny vetís nagy kőszőnetel vetem jól esík ha amesze távol ban ímát kosz hatunk belőle atőbi bajtársokal mesze vala hol oros országban szíva taros musz kafőldőn, áljuk aposz tot végyük szép Magyar haszánk határait / Sokat Gondolok Nagy Tísztel tőurékra Jóvóna már megint meg halani szep szülőfalum harang Szavát ere ahol mívagyun nem halani hang szót / más egészen atáj / /ifj. Katona Lajos/

40


76. Kelt 1943 XI hó 6án.  /---, ---, XI.26./

Tekintetes nagy Tisztelendő úr,

Bocsánatot kérek hogy evel a pár sor irásomal zavarom a nagy Tisztelendő urat, de nem tudom elnélkülőzni hogy meg ne köszönjem a nagy Tiszte lendő urnak szivbélies ajándékát, a családomért imádkozó könyvet, amit nekem a nagy Tisztelen dő ur szeretettel küldőt, ide messze nagy orosz országba maradok szeretettel tisztelem a nagy Tisztelen dő urat kedves család­jával együt a távolból valahol nagy oroszországból.. /Karácsony Gyula honvéd/

 

77. Kelt 1943 XI/6 an   /---, ---, XI.26./

Tekintetes nagy Tisztelendő úr

Bocsánatot kérek hogy evel a pár sor irásomal zavarom a nagy Tisz telendő urat, denem túdom elnél külózni hogy meg ne köszönjem a nagy Tisz telendő úrnak szív lejes ajándékát, a családo mért imádkozó konyvet amit nékem a nagy Tísztelen dő úr szeretettel küldöt ide meszes nagy orosz ország ba. Maradok szeretettel tisz telem anagy Tisz telen dő úratt és kedves családjá val egyűt. A távolból valahol nagy orosz ország ból .. /Katona Albert honvéd/

 

78: Kelt 1944 VI hó. 19.én  /VI.19., VI.18., VI.25., VI.26./

Igen tisztelt nagy tíszteletű ur

bocsánatot kérek hogy zavarom epórsoromal de nem tudom el­kerűlní hogy meg ne köszönjem a nagy tíszteletű urnak a jósá­gát, hogy kűldőt egy ima könyvet mert ez a ímakönyv hogyha ol­vasgatyúk minden bubánatunkat elfeledjük és minden gondolatunk odahaza van kivált ha előveszem az ímakönyvet és mindegyik bajtárscsak azon van hogy olvasnak nékik is csak hogy nagyon kevesen vagyunk reformátusok de azér ha egy kis időnk van mind­gyar az imádkozásal tőltyük el és imádkozúnk hogy minél hamaráb szabaduljúk meg etől a nagy nyűktől most pedig hálásan meg kő­szönom a nagy tíszteletű urnak o jóságát hogy rólam sem tecet meg feledkezni a bajtársaim is nagyon szépen meg köszönik ró­lunk való meg emlékezést. mostpedig kivánok a nagy tiszteletű

41


urnák erőt egéséget olyat mint nékem ís van most pedig ara ké­rem a nagy tiszteletű ... hogy tesék át adni édes anyám nak az űdvözletemet meg bátyámnak is /Katona Albert őrv./

 

79. Oroszország. 1943. XII. 28. /---, XII.30., 1944.I.4./

Igentisztelt nagytiszteletű úr !

Az imakönyvet megkaptam, amit nagyonszépen köszönök, iga­zán jólesik egykis olvasni való itten is a harcok mezején, iga­zán boldog, vagyok, hogy megtecet rólam emlékezni, hálásan kö­szönöm az öszes könyveket amit a nyáron kaptam is, igaz a nyá­ron már azt megköszöntem egy levélben, de sajnos ugyhalottam, hogy nemtecet megkapni, talán haragúdott is rám a nagytiszteletü úr, bocsánatot kérek, hogy nemirtam töbször, de a jövőben töbször is irnifogok. Mégegyszer köszönök minden könyvet, Kivánok Boldog újévet a nagytiszteletü úrnak és kedves csalágyának. és minden Magyar tesvéremnek, Szeretettel az Orosz harctéről, K. Imre. /Karacs honv./

 

80. 1944. III. 15.  /III.16., III.20., III.29., IV.7./

Kedves Nagytiszteletü úr !

Kivánom Istentől, hogy eza pársorom, tanálja kedves csa­lágyával együt, olyan jó egésségben, mint engem hagyott, nála Istenek, elégjó egésségem van, csak bizony már nagyon vágyok haza a kedves családomhoz, Mostpedig kivánok sok szerencsét és boldogságot kedves nevenapjára, és kivánom Istentől, hogy még érjen, sok sok Sándornapot, erőben, egésségben kedves csalágyával együtt, Kedves Nagytiszteletü úr, Mostpedig egy kéréssel fordúlok a Nagytiszteletü úrhoz, kedves Feleségemtől megtúdtam, hogy a hadbavonúltaknak az ügyeit a Nagytiszteletü úr intézi, a főjegyző és az alezredes úrral, és arakérem a Nagytiszteletű úrat, hogy a kérésemet minél eléb sziveskedjenek elintézni, A kérelmemet iten irom, Aza házzúdvar, amelyikben Apám lakik az 548. hászám alatlévő, anak fele az éntúlajdonomat képezi, vagy is a házzúdvar az Apámé és az édes Anyámévolt, és mikor édes Anyám meghalt Apámnak marat haszonélvezetül, a mezei földel e­gyütt, Apám 1941ben mivel, hogy a földünk nagyrésze vizalat

42


volt, és az adót csak kellet fizetni meg gondolta és lemondot

a haszonélvezetről, Tehát az Anyám földje és a házúdvarnak fe­le a hármónkélett, és én, a kitbácsámtól a kétharmad részt meg­vettem, amiről nekem megisvan az adásvételi szerződés, tehát a fele házúdvar mostmár az enyém, és megvan az Apám haszonél­vezetről való lemondása is, 1943, márciúsában, mikor megnősültem, kérdeztem az Apámtól, hogy veszen e a félházúdvarért, nekem egykis házúdvart, vagy pénzül fizet e ki, ere az Apám aztmonta, hogy otvan az údvarnak az alsó része, és épicsek rá házat úgy ahogy túdok, nemakarja elismerni, hogy a házúdvarnak fele és minden épületnek és fának, fele engem ilet, Tehát, most arakérem a Nagytiszteletü úrat, hogy sziveskedjenek az ügyemet elintézni, vagy fizesenki, vagy a házúdvart árverezék el, és amit adnak érte aza pénz a kettőnké az Apámal, azthiszem, hogy most megér, 8 vagy 10. ezer pengőt, vagytalán töbet is és ara kérem a Nagytiszteletü úrat, hogy ezta kérésemet a legsürgőse­ben sziveskedjenek elintézni, Aztán, 1942 ben, amit az énföldem termet, anak a szalmaterméséből megmarat egy jófélszekérnyi, a kóróból 100 kéve és 60 kéve izik kótó, kértem az Apámtól, és nemata, aztmonta, hogy őneki is szüksége vanrá és nekem meg­kelet érni aval, hogy nemagya, otmarat még egy ágy, egy egy szép komacsésze, ésegy mézeskana, a mézeskanát meg pedig énvet­tem a saját pénzemen, az ágy és a komacsésze az Anyámé volt, és még töb porcelánt tányér is, a bácsámék elviték ami nekik jútot és ezekmeg nekem marattak, és Apám meg nemata ide, Mostpedig arakérem a Nagytiszteletü úrat, hogy amenyiben Apám nemlene hajlandó kéréseimet teljesiteni a legrövideb időn be­lől, kérem, hogy a legszigorúban járjanak el veleszembe, mert egyebet nemérdemel, hiszen nemaz övét kérem, a saját magamét, ezek a kéréseim, mind jogosak, csak ő olyan tökéletlen, hogy nemakarja adni. Mégegyszer, nagyon kérem, hogy sziveskedjenek a kéréseimet minél eléb elintézni, mert nekem nemál módomban mert engem elszólitot a haza, és távol a hazámtól harcolok a haza megvédéséért és lakosainak a boldogúlásáért, kérem az e­redményről majd sziveskedjenek értesiteni, Maradok teljes tisz­telettel, Karacs Imre,


43

81. Valahol orosz országból. Kelt, 1943, VIII 1. én.  /VIII.1., ---, VIII.5./

Kedves Nagy tuszteletes ur

ezen pár soraim találja a legjobbegégssében mint nekem­van tudatom hogy a hozám küldöt ima könyvet meg kaptam mejnek nagyon megö rültem mikor átadták és meg tudtam hogy kiküldet denem csak én hanem a töbi bajtársak is mert it szükség van az imátko zásra it a hitet lenek közöt mert az itteni lakos nem szokot templona járni hét köznap vasárnap egy formán dol­goznak tudatom továbá hogy nincsen semi bajunkse Csonka Anti a földim élunk mint hacsak nyaralni jöttünk volna mégegyszer nagyonszépen megköszönom azima könyvet a nagy tiszteletes urnak és a református anyaszent egyháznok hogymeg elmlékeztek róllam itnincsen semi ujságse csak sokesőjár jóegéséget kivá nok az egészcsaládnak és Pista bácsival és jószórakozást Ir­muska Klálika és Katóka kisaszonyoknak tisztelettel és sze­retettel az orosz paradicsomból a viszont látásra. József. /Török őrv./

 

82. 1943 december 5én. /XII.5., ---, XII.8./

Nagytiszteletü Uram !

Fogadja jó kivánataim a távolból adja át üdvözletem Orosz­lán Sándor tiszteletes urnak, és Józsi bácsinak /kurátornak/ Mély tisztelettel Karacs Zsigmond tiz

 

83. 943 december 18 án. /XII.17., XII.18., ---./

nagy tiszteletü Uram !

Kedves lapját meg kaptam, melyert fogadja sok köszönetem. Kivánok kellemes Karácsonyi Ünnepeket, sok minden jóval és friss jó egeszséggel ugy a Nagyteletü urnak mint kedves csa­ládjának. Ezt kivánom Oroszlán tiszteletes urnak is Józsi bá­csinak. Mély tisztelettel Karacs tizedes.

 

84. 943 december 28 án. /XII. 28., XII.28., XII.31./

Nagytiszteletü Uram !

22 én irott lapját és a „Lélek Kardja” cimü ima könyvet

44


meg kaptam, melyért fogadja sok sok köszönetem. Kivánok én is, Boldog Ujévet sok minden jóval; A bibliát nem kaptam meg, szin­te csodálkozom, hogy még nem érkezett meg Hála Istennek semmi bajom, csak egy kicsit itt nehéz a levegő. Nagy tiszteletű Uram ! Arra kérem hogy imádkozon értünk, mert nekünk szomoru volt a karácsony ünnep. Boldog Új évet a kiének is Mély tiszte­lettel Zsigmond /Karacs/

 

85. 944 I 17 én. /I.17., I.18.,         I.21./

Nagytiszteletű Uram !

Deczember hó 31 irott lapját köszönettel vettem, azomban most van időm reá választ irni. Köszönöm a biztató szavakat és a jó kivánságot. A biblia még nen érkezett még most sem. Én jól vagyok ! Semmi bajom ! Tessék irni sok mindenről. Üdvöz­löm Oroszlán tiszteletes és Kurátor urakat. Kívánok sok min­den jót. Mély tisztelettel KaracsZs tiz

 

86. 1944 február 4 én /II.4., II.6., II.9./

Nagy tiszteletü Uram !

Január hó 21én irott lapját meg kaptam melyért fogadja

sok sok köszönetem. Olyan nehezen vártam s már azt hittem meg feledkezett róllam Nagytiszteletü uram. Itt bizony nem valami jó idő járás van. Irják nekem is Bakonszegből hogy othon ta­vasz van. Milyenek a vetések ? Nagyon örülök Oroszlán tisztele­tes ur szerencséjén. Kivánom neki, hogy munkáján legyen Isten­nek gazdag áldása. Bizony mi nekünk elégé hiányzik a lelki is­tápolás, mióta eljöttünk Bujfaluból nem halottunk semmi féle ige hirdetést. Pedig Istenem de sokszor jó volna. Nagyon sokat szeretnék irni, de lapom kicsi. Majd ha Isten segitségével ha­za jutok sok mindent beszélek. Tessék meg irni Oroszlán tisz­teletes Ur cimét is, és tessék sokat irni sok mindenről. Kezét csokolom a nagy tiszteletü aszsonynak. Kivánok sok minden jót Mely tisztelettel Zsiga /Karacs/


45

87. 1944 február hó 28án. /II.28., II.29., III.3./

Nagytiszteletü Uram !

Bocsánatot kérek, hogy ilyen későn válaszolok lapjára de sajnos csak most van reá időm Kedves lapjáért fogadja sok sok köszönetem. Hála Istennek szerencsésen meg érkeztem ez állomás helyemre. Oda volt e Nagy tiszteletü Uram a beiktatáson. Tes­sék rólla irni. Hogy sikerült az egyesület előadása. Bizony mondom, hogy szivesebben festegetnék az egyesület részére. No de egyszer vége fog lenni ennek a nehéz időnek és ujra karölt­ve fogunk dolgozni a szent ügyért. Ma volt az első Isten tisz­teletünk amit igen örömel vettünk. Kivánok sok minden jót friss jó egeszséget. Tessék irni Mély tisztelettel - Zsigmond /Karacs/

 

88. 1944 márc. 10 én.  /III.9., III.11., III.14./

Nagy tiszteletü Uram !

E hó 3 án irott lapját meg kaptam melyért fogadja sok sok köszönetem. Olyan jól esik itt egy kis othoni hirt hallani, mert egyéb szórakozásunk ugy sincs, csupán a levél irás. Itt bizony még tél van de bizunk, hogy itt is lesz egyszer tavasz. nagyon örülök hogy olyan szép sikere volt az előadásnak, s ve­lük együtt érzek én is. Hál Istennek jól vagyok, semmi bajom Üdvözlöm Józsi bácsit a kurátor urat. Nagy tiszteletü urnak és asszonynak sok minden jót friss jó egeszséget Mély tiszte­lettel Karacs szkv.

 

89. 944 IV. 5én.  /IV.5, IV.6., IV.12./

Nagytiszteletü Uram !

Kivánok „Boldog Husvéti Ünnepet” Mély tisztelettel Karacs Zs szkv.

 

90. Csap. 944 IV. 19 én.   /---, IV.19., IV.21./

Nagy tiszteletü Uram

Végre valahára Nagy tiszteletű Uramtól is kapok lapot már olyan sok mindent gondoltam, Azzal voltam hogy talán be is hiv­ták ujra katonának. Nagyon szépen köszönöm jó kivánságát. Igen ! Katona Mihály honvéd itt van velünk a mult hó közepén jött ki

46


hozzánk. Irok egy örvendetes hirt. E hó 14én be jötünk mi is az édes anya hazánkban és Csapon telepedtünk le, most itt mü­ködünk továbbra is abban a minőségben ami kint voltunk. Olyan jó itt a jó magyar tavaszi napokat élvezni. Ha szabad időm van azonnal mengyek a Tisza partra és gyönyörködöm a körülötem levő tájban Mi van Török Jóskával ? Tudnak e már rólla ? Tes­sék irni felőle valamit. Itten sok sok magyar testvéremtől bucsuzom „Katona szerencsével” kik mennek arra hol mi voltunk Sok sok üdvözletem az Oroszlán tiszteletes urnak, a Kurátor urnak. Nagy tiszteletű uramnak és kedves Családjának. Vala­mint Nagy István ig. tanitóurnak Mély tisztelettel Karacs Zs szkv.

 

91. Csap. 1944 május hó 7en.  /Y.7., V.7., V.11./

Nagy tisszteletü Uram !

Lev. lapját megkaptam, melyre sok dolgaim miatt csak most van időm válaszolni, mindenek előtt sok sok köszönet lapjáért. Tisza Adonyba nap nap után készülök, de folyton esik az eső és a Tisza árpart sáros, a kerékpár pedig a nyálkás uton csuszik, Nem messze van hozzánk kb. 24 km.re. Itt is elintézték a zsi­dókat egy kettőre, föl leltároztak mindeneket a lakásokban magyar es német katonaság van. őket pedig elvitték ungvíze mellett pedig valahova egy községbe vannak kitelepitve. Kivá­nok sok minden jót friss jó egeséseggel Mélytisztelettel Karacs szkv.

 

92. 1944 V. 23án  /V.24., V.24., V.27./

Nagytiszteletü Uram !

Kivánok a „Pünkösdi ünnepek alkalmával sok sok minden jót. Mély tisztelettel Karacs Zs szkv.

 

93. Valahol Oroszországból. 1943. XII. 17  /---, XII.20., XII.26./

Nagytiszteletű Úr !

Szűleimnél tett látogatása alkalmáb. hozzám kűldőtt ked­ves lapját megkaptam. És nagyon köszönöm az irántúnk való jó-

47­


indulatát és a rólam való megemlékezését. Szeretet és örömteljes ünnepeket kivánok, kedves mindnyájuknak Oroszórszágbob Kiss István örv

 

94. ---   /XII.25., XII.28., 1944.I.4./

Kedves Lelkész űr.

Nagyon szépen köszönom a, Karácson rólvaló megem lekezést Víszont kívánok Boldog karácsony űnepet és Boldog Újj évet a Lelkész Úrnak is. Maradok tiszteletel mesze Orosz Országban. Török Márton Őrvezető.

 

95. ---   /--- , II.8., 1944.II.13./

Mélyentisztelt Nagytiszteletu Ur !

Tisztelettel tudatom a Nagytiszteletu Urral, hogy hála Istennek jóegésségem van, nincs semmibajam. A hozzám küldött emlékkönyvét megkaptam. Amit őrömmel olvasgatok szabad időm­ben. Megkőszőnőm a Nagytiszteletu Urnak az irántam való sze­retetét, amit még a fronton lévő bajtársakkal is éreztet. Ma­radok haufíui igaztisztelettel Molnár József honvéd és egy püspökladányi bajtársam Fórián Lajos honvéd.

 

96. Táb.posta. F.-848.44.V.7.  /V.7., V.8., V.16., V.30./

Kedves Nagytisztelet Ur !

Elősször is bocsánatot kérek, hogy hosszab ideig megfe­ledkeztem a Nagytisztelet urról. Az őszinteséget bevalva iga­zán nem volt semmi kedvem sem irni, mert amit legjobban vártam, azt még ezidáig sem kaptam meg. Nem vettek még át, és nem is léptettek elő azért, mert nincsen hely, hogy átvegyenek. Így semmi kedvem sem volt arra, hogy valakinek irjak. Az apámnak irtam, hogy adja átal üdvözletemet mindenkinek, és azon felül a Nagytiszteletü urnak. Külömben a legutóbbi időben mindig változó volt az állomás helyem, hol it, hol pedig ott voltam, és igen akadályozta alevél irást. Üdvözletemet küldöm a Nagy­tiszteletü urnak, és kedves családjának kivánok kellemes Pün­kösti ünnepeket. Én hála Istennek elég jól érzem magamat, min­den esetre jobb szerettem volna az ünnepeket oda haza tölteni


48

bésen a földes-i közönség között. Zárom soraimat, kérek bocsá­natot az elmulasztásért, még egyeszer soraim végén kivánok, ugy a Nagytiszteletü urnak, és kedves családjának kellemes pünkösti ünnepeket, és Földes minden eggyes keresztyén test­véreimnek. Sápi László szk

 

97. 944 V 21.  /V.22., V.24., V.31./

Kellemes pünkösti ünnepeket kivánok az egész családnak Laci /Sápi/

 

98. 944 V. 21.  /V.22., V.24., V.31./

Kedves Nagytiszteletü Ur !

Bocsánatot kérek, hogy az othon letem alkalmával nem tud­tam szemelyesen beszélni, mert a templom után mennem kellett, hogy még üzlet zárás neg ne legyen ebédig. Nagytiszteletü ur pedig csak Pontosan szeret mindent. Én ez alatt a rovid idő alatt nem tudtam eleget tenni, mert az uton mindenki leálli­tott és bizony halladni nem tudtam. Délután pedig valami gyű­lés volt és ekkor meg szintén azért nem tudtam menni. Az idő rövidsége miat pedig már este elutaztam. Kivánok jóegézzéget Nagytiszteletü urnak és kedves családjának. Hazafias tiszte­lettel László /Sápi/

 

99. 944. V. 29.  /V.29., V.30., VI.10/

Kedves Nagytiszteletü Ur !

A hozámm küldött imakönyvet megkaptam és bocsánatot ké­rek, hogy még ezidáig nem tudtam megválaszolni xx és megkö­szönni a Nagytiszteletü urnak az irántam való kedvességét, hogy bár legyen olyan alkalom amikor az ember mindenkivel szembe feledékeny, de azért még is van aki ezt a feledékeny­séget szivünkben feleleveniteni. Nem volt alkalmam arra, hogy azalatt a kevés idő alatt felkeresni a Nagytiszteletü urat, mert olyan rövid volt az időm, hogy eggyik éjjel jöttem és a másik éjjel pedig mennem kellet vissza. Amikor a templomból kijöttem azonnal mennem kellett a fodrászhoz, mert ünnep al­kalmával pontosan délbe zárás van. Már pedig a Nagytiszteletü

49


ur pedig pontosan 12 órakor ebédel, utánra pedig a megszokott minden napi ebéd utáni levekvés miatt nem mehettem. Délután pedig a rokonságba tettem látogatást, sőt nen is tudtam min­denhova elmenni, mert rövid volt az idő. Megközönöm a Nagy­tiszteletü urnak az irántam való kedvességét és szeretetét, hogy részemre egy igen kedves imakönyvet szolgáltatott. Isten áldását kivánom minden munkájára. Sápi László szkv.

 

100. Táb.posta F-848. 44. VI. 4.   /VI.4., VI.7., ---./

Kedves Nagytiszteletü Ur !

A hozzám külödött lapot megkaptam igyekszem minél hama­rabb megválaszolni reá. Szerettem volna be menni, de olyan rö­vid volt az időm, hogy nem tudtam semmi esetre sem be menni. A kezem már azt lehet mondani, hogy meg is gyógyult. Egy kis zuhanás volt és ebből kifolyólag sérült meg. Külömben semmi különös bajom nincsen jóI érzem magamat bajtársaim között. Beszéltem a Pécsivel és még egy földimmel, hogy én kaptam-e imakönyvet, mert ők kaptak. Énis kaptam arra nem gondolva, hogy mindnyájan kapnak akik kint vagyunk a fronton. Egéségem hála Istennek jó van amit hasonlóan kivánok a Nagytiszteletü urnak és kedves családjának. Sápi László szkv. Maradok tiszteletel.

 

101. T.posta F.848. VI. 15 /VI.15., VI.15., VI.24./

Kedves Nagytiszteletü Ur

A hozzám küldött két lapot megkaptam, és megköszönöm a Nagytiszteletü urnak az irántam és bajtársaimmal eggyütt ér­zett szeretetét. Ne tessék megharagudni, hogy soraimmal meg­terhelem sürüen a Nagytiszteletü urat, de részemről felejthe­tetlen a Nagytiszteletü urnak minden eggyes szavai. Jól vagyok egésségem hála Istennek elég jó. Kivánok Nagytiszteletü urnak és kedves családjának jóegésséget: 2/ Üzenetemet küldöm a föl­desi gyülekezetnek és az ösmerős lányok, 1/ Üzenetemet küldöm Szüleimnek testvéreimnek és a rokonoknak. Hazafias tisztelettel Sápi László szkv.


50

102. 944. VII. 5.  /VII.6., VII.6., VII.12./

Kedves Nagytiszteletü Ur!

A junius hó 15-én irt lapot megkaptam. Bocsánatot kérek

a nagytiszteletü urtól azért néhány szavamért, de igazán nem tudom azt, hogy hogyan irtam azt a pár szót, hogy a nagytisz­teletü urat terhelem lapommal. Tudom azt, hogy a nagytiszte­letü ur mindig örömmel olvasta szerény soraimat, hiszen én si! Amig oda haza voltam, mindig boldog voltam ha egy pár szót vál­hattam a nagytiszteletü urral. Kedves Nagytiszteletü ur! Iga­zán boldog lehetett akkor amikor olyan sokan összegyültek ked­ves lányának az esküvőjére. Ez azt mutatja, hogy a földes-i gyülekezet mindig szeretettel és örömmel láthatta a nagytisz­teletü urat mindenhol. Hiszen amikor még magam is müködhettem az ifjusági eggyesület élén! Mindenkor és minden időbe példát mutattunk mindenkinek, és igyekeztünk a fiatalságot egy zászló alá gyüjteni. Jelenleg én most csak gondolatba és lelkileg vagyok az ifjuság között, de látom, hogy most csak azoknak az serdülő fiuknak és lányoknak kell összetartani mindaddig amig a sors dönt. a jobb jövőig. Üdvözletemet küldöm sok szeretet­tel kedves nagytiszteletü urnak és kedves családjának. Viszontlátásra! Sápi szkv.

 

103. 944 VII. 17.  /VII.17., VII.l7., VII.25./

Kedves Nagytiszteletü Ür !

Ma kaptam meg a lapot, de azonnal valaszolok is reá. Je­lenleg most a torkom fáj valami hideg vizet ittam, és olyan nehezen akar meggyógyulni. Egyébként nem panaszkodom munka az van dolgozni lehet. A ráérő időmet egy kis napozásra töltöm. egy pár levelet megirok ide vagy oda. Nevem napjára kapta 30 db. lapot vegyesen, alig győztem reá meg valaszolni. Külömben jól érzem magamat! Szép a táj, olyan mint ha nyaralás volna. Üdv. az egészcsaládot. és jóegézségett kívánok szeretettel Laci /Sápi/


51

104. 1944. VIII.15.   /VIII.15., VIII.15., VIII.21./

Kedves Nagytiszteletü Ur !

Julius 26-án dátumozott lapot meg kaptam, de jelenleg e­hó 13-án. Bocsánatott kérek, hogy ez idáig nem irtam, de őszin­tén bevalva alkalmam nem volt, mert utba voltam. Amikor pedig már meg telepedtem ax munkám anyira felvolt halmozódva, hogy még egy percre sem volt időm, hogy az asztal mellől meg moz­duljak. Ahogyan a lapot meg kaptam azonnal valaszolok hollé­temről. Jól vagyok ! Egésségem hala Istennek eleg jó van ! Amit kivánok a Nagytiszteletü urnak és kedves családjának. Alázatos tisztelettel Sápi szkv.

 

105. 944. V. 12.   /V.12., V.13., V.21./

Kedves Nagytiszteletü Ur !

Köszönjük azt a fígyelmességet, melyet az imakönyv elkül­désével írántunk tanusitott. Köszönjük az imakönyvet, melynek olvasása Istenben vetett hitünket erőssiti meg és meg kőnnyiti küzdelmünket. Nagy megnyugvással vesszük tudomásul mi, akik idekint küzdünk minden idők leg ádázabb ellensége ellen, hogy gondolnak ránk odahaza, reméljük és hisszük, hogy az otthon maradt hozzátartozóink is meg találják azt a támogatást, amit mi elvárunk és ami Őket megilleti. A jó Isten kegyelme ezidáig megtartott mindkettőnket és erős hittel hisszük, hogy segiteni fog mind végig bennünket. Kivánunk kellemes és boldog pünkösd ünnepet a Nagytiszteletü Urnak és kedves családjának: Adjon Isten szebb jövendőt minden magyarnak. Vékony István /szkv./ és László.

 

106. --- /V.23., V.23., 1944.V.29., V.30./

Tisztelt Lelkipásztor úr !

A földei Ref. Egyház ajándékát megkaptam S irhatom vég­telenűl jól esett az, hogy gondolnak rám és küldtek egy olyan ajándékot. Ami egy frontonlévő katonának nélkülözhetetlen Hi­szen itten mindnyájunk élete Isten kezében van Ránk nagyon jellenző, a kiskönyv tetején levő mondás Ha az Isten velunk, kicsoda ellenűnk ? Még egyszer meg köszönve a Reformátús Egyház


52

vezetöinek a fiaira való gondolást. Kűldöm űdvözletemet A nagy tísztelendö ürnak és minden földesi lakosnak Karacs József honvéd0

 

107. 1944. V. 18. 1V.18., V.21., V.29., V.30./

Nagyságos ref. lelkipásztori hivatal !

Részemre küldött kedves kis ima könyvet megkapttam, melyet nagyon szépen köszönök. Nagyon örültem mikor meg kapttam, hogy még rólam is volttak akik megemlékztek. Az ima köny nálam, egy öröké meg becsült lesz. Hazafia, bajtársi szeretettel Tencsényi őrm /Trencsényi József őrmester/

 

108. 1944 VI hó 4-én.   /VI.4., VII.4., VII.12./

Kedves tisztéletes ur 1

Majus hó 30-án irt kedves lapját megkapttam, melynek nagyon megórülttem, hogy megemlékezet rólam. Tanácsát megfogadttam, és az ima kinyvet ha csak anyi időm van olvasgattom: Kivánam Istentől, hogy lapam találja ugy tiszteletes urat, mint k. csa­ládját, mint az összes keresztény magyar othon lévő testvérein­ket a legjobb egésségbe. Isten áldásában és szeretetében bizva maradok hazazfias szeretettel Trencsényi őrm.

 

109. 1944. V 20.án. /V.21., Y.25., V.29., V.30./

„Méjen tisztelt lelkipásztorunk”

A leg nagyobb örömel irom e lapot a lelkészi hivatalnak, azal a tudattal, hogy nem hiába küzdünk itt a messze idegenbe, a vörös vihar ellen, látom, s érzem azt hogy az ott hagyott, ami drága. magyar hazánkban is élnek. Élnek még pedig mi nékünk az isten, s a boldogabb magyar hazáért küzdő katonáknak. Mert mi keresztyén magyar katonák azal az erős lélekkel léptük át e szép, és drága, magyar határt „hogy mindent a hazáért” ha kel életünkel fizetünk, mert itt é1 benünk a szentirás egyik igéje „ember küzdve küzdj, és bizva bizzál” Most pedig tudatom az Igen tisztelt lelkészi hivatalal hogy a Gara Gyulának czimzett lélek kardja czimü ima könyvet én vettem a tulajdononba, amit itt köszönök meg a méjen tisztelt Földesi lelkészi hivatalnak

53


mint igazi ref. keresztyén katona, a Gara egyik testi, s lelki, barátja mivel ő a hazáért idegen rabságba került, orosz fog­fogságba, én mikor kezdtem lapozni, olvasni a kis ima könyvet, sok jót és szépet találtam benne, s a bajtársak egymás közt igy vélekednek, ma nékem, holnap néked tünik le a fénysugár, ezért it üzenem az othon imádkozó keresztyén ref. testvéreknek, az apostolok által hirdetett igét „Ember ugy dolgoz mintha örökké élnél, s imádkoz mintha mindjárt meghalnál” mégegyszer köszö­nöm a barátom nevében aszeretetüket, hazafias és bajtársi sze­retettel a messze idegenből Kovács /Sándor/ szkv

 

110. Keltlapom 1944 V hó 22 nap.   /V.22., V.22., V.29., V.30./

Nagytiszteletű úram

elöször is bocsánatott kérek hogy ezel a pársor irásommal zavarom. Mert hála az Istenek most nyilt alkalmam ara hogy a nagytisz teletű uram hozám irányitott nagy jóságát levelem­ben megköszönjem. Nagytiszteletű uram nagyon szépen megköszö­nöm azt aszép imádságon könyvet amit nékem tetcet küldeni a­nagy idegenmeszeségben. Nagytiszteletűúram kívánom ez kérem az Istentől hogy elevelem a legjob egésegben találja úgy a Nagytisz teltűl úrat mint szeretett kedves családját. Es a Se­gédlelkész úrat. Üdvözletem kűldöm az egész tanitó úraknak és az egyházunk sok jó hű tagjainak. És az ifúsági egyesület ve­zetőinek és anak jó tagjainak. A mesze távolból maradok igaz és hű tiszteletel eloljáróim iránt én Tóth László honv.

 

111.Keltlapom 1944 VI hó 7 napján. /VI.6., VI.9., VI.15., VI.l6./ Nagy tisztelendő uram

örömeltudatom hogy a %o kán irt kedves levelét megkaptam mej nagy örömbe és egéség benta lált nagytisztelendő uram na­gyon szépen meg köszönöm a rólamvaló meg emlékezést hogy leve­lemre tetszet válaszolni Nagy tisztelendö uram kívánjuk és kér­jűk az Istent hogy elevelünk találja a legjob egéségbe ugy a­nagy tisztelendő urat mint Szeretet kedves családját és a se­géd lelkész urat és az egy házunk minden egyes jó tagjait mint

54


minket hagyot afia Földesi ifijuságot it anagy meszeségben tö­bet nem irünk maradunk Szeretetel az őszes Földesi Bajtásak Istenvelek. /Tóth László/

 

112. 1944. V. 14.   /V.16., V.20., V.29., V.30./

Mély tisztelettel

kőszönöm meg a lelkészi hivatalnak áldásos ajándékát a „Lélek kardja” imakönyvet. Itt kint elszakadva a meleg családi fészektől, ahol kötelességünk teljesitjük szent Hazánk védel­méért a szörnyű pusztulás ellen – nagy szűkség van az imakönyv­re. Elhagyatott perceinkben ebből meritűnk újabb erőt, ez nyujt szivűnknek biztató nyugalmat. Érzem s tudom, hogy ilyenkor ve­lem van az úr ez mindennél többet ér. Sokat imádkozom, mert hi­szem és bizom abba, hogy megsegit az Isten és ki „Benne bizik, sohasem csalatkozik.” Kérjük a Mindenhatott mindanyian, segit­sen a végső győzelemhez, vezéreljen minden baj nélkűl minnél előbb drága Hazánkba szeretteinkhez, hogy a hosszú szenvedés után egy békés, bóldog életett élhessünk a szebb jövő reményé­ben ! – Adja Isten hogy így legyen       Hálás szivvel köszönöm meg újolag gondos szeretetüket, meleg szivvel űdvözlöm s mara­dok mély tisztelettel szeretettel igaz hivük Tizedes Sándor honvéd.

 

113. 944. V- 29.  /V.30., ---, V.31./

Kedves Nagytiszteletü Úr !

Szivélyes üdvözletünket küldjük a Nagytiszteletü urnak a messzi távolból. Hazafias üdvözlettel Szebb jövőt BKovács Ká­roly /honvéd/

 

114. Kelt levelem 1944 Máj 29én dédután a szent űnnep másodnapján, /V.29., V.31, VI.8./

Nagy tiszteletes úr

tudatom, hogy hál istennek egészséges vagyok mejhez hason­ló jót kívánok az egész családnak is már kűldtűnk egy levelet Balogh baj társal de nem mulaszhatom el hogy kűlőn is meg ne kőszőnjem ezt az igen becses aján dékot mertóh csak aki ide


55

kerűl tudja még hogy mí az a reménység a család a haza iránt ez a hít és még a szeretet. de eről, a reménységről sokat tud­nék irni mivel űnnep első napján voltunk egy távisteni tiszte­letem ez mínket ugy meg hatott hogy nagy reménységel távoztunk, bár csak míeből bekövetkezne hogy az Isten haza segí tene ami családínk és ref egyházunk körébe, maradok kivaló tísztelettel Varga Lajos. /honvéd/

 

115. Valahol Oroszországban. 1944. máj. 12én. /V.14., V.27., VI.1./ Kedves Nagytiszteletes Ur.

Ön küldött kis imakönyvet 11.én megkaptam. Melyet nagyon szépen köszönök. És ezuton mondok szintén köszönetet, hogy megemlékeztek róllam. Igazán nagyon jól esik az embernek, hogy ha othonról is gondolnak rá. Mi is gondolunk az othoniakra a napnak minden órájában. A kis imakönyvnek nagy hasznát fogom venni, mert lapozgatása után sokkal nagyobb hittel és elszánt­sággal teljesitsük a ránk várt feladatot a bajtársainkal együtt Most be is fejezem soraimat mégegyszer köszönetet mondva, baj­társi üdv. Rácz Gyula örv.

 

116. 944. V. 13.   /V.15., V.15., V.23./

Igen tisz telt Lelkész úr !

Hozám küldőt Lélek kardja cimü ima könyvet meg kaptam, me­lyet szivböljövő szere tettel kőszőnők. A könyv mely hozóm ér­kezet. it a ma i helye tek közöt, szivben és lélekben batori tó, mely bő l hi tet és erőt merit hetek, és újult erővel küz­dők a szeb magy ar jövő felé ! Szeretőszível köszon tőm Tek. lekész úrat és kedves csaladját. Vala hol oroszorszagban v. Ke mecsey Imre htőrm.

 

117. ---.   /---, V.15., 1944.V.23./

Kedves Tiszteletes úr !

Bocsánatot kérek, hogy ezenpársoraimmal zavarom, de nem tudom továb hagyni, hogy ne írjak. Egy kérésem volna, ha lesz szives teljesiteni Tiszteletes úr. Egy imádságoskőnyvet részem-­


56

re elküldeni, vagy odahaza Szűleimnek át adni és azok elküldik, mert ez nekem itt nagyon hiányzik. Mert csak ugy bízhatunk ha imádkozunk Hála Istennek ez ideig nem történt semmi bajom, Tiszteletes Úrnak és Kedvescsaládjainak kivánom alegjobb e­gészséget, maradok bajtársi szeretettel Kiss Sándor /honvéd/

 

118. 1944. V 26  /---, V.29., VI.7./

Szeretet Tiszteletes Ur !

kivánom Istentől, hogy ezenpársorirásom alegjobb egész­ségben találja kedvescsaládjával eggyüt. Az e hó 4. én részem­re feltett Imádságos kiskönyvet 21.én megkaptam, mejet örömmel vettem és olvastam. A Tiszteletes Úrnak ez ajándékát és a ról­lam való megemlékezését szeretettel megköszönöm. Hála istennek eddig nem történt semmi bajom, jól vagyok. Kivánok Tiszteletes úrnak és Kedvescsaládjának legjobb egészséget és minden Egyház vezetőnknek, maradok szeretettel Kiss Sándor

 

119. ---. /---, VI.6., 1944.VI.15./

Kedves Tiszteletes úr !

Lapját junius 3-án köszönettel vettem. Lapjában emlitett imakönyvet ma 5én megkaptam, mejből pihenesünk ideje alatt ö­römmel olvasunk Bajtársaimmal együtt. Kérjük az Isten áldását a mi Magyarhazánkra és bizunk annak a Boldogab jövöjében. Mi is Istenben bizunk, hogy eztán is megsegit feladatáinkban, győzelemre viszi fegyvereinket. Isten áldását kérem Egyházunk­ra és Vezetőire szeretettel. Kiss Sándor honv

 

120. Kelt. 1944. jun. 24. /---, VI.28., VII,3./

Kedves Tiszteletes Úr !

Junius 16.án irt lapját ma Junius 24.én köszönettel vettem. Az-e hó. 7.én Kelt lapját és a vele eggyűtt feltett harmadik i­makönyvet is megkaptam. Szeretettel köszönöm a Tiszteletes úr­nak. ezen ajándékait. Mi boldogan imádkozunk e kis könyvekből a Mi mennyei Atyánkhoz. Kérjük, hogy segitsen meg minket, őriz­ze meg hazánkat és othon hagyott szeretteinket minden rosz el­lenségtől. Köszönöm Tiszteletes Úrnak és Családjainak űdvőzle-

­57


tét, Én is hasonlóan víszonzom. Isten áldását kérem Egyházunk­ra és vezetőire szeretettel: Kiss Sándor honv.

 

121. ---: /---, VII.12., 1944. VII.19./

Kedves Tiszteletes Úr !

Julius 3.-án irt kedves lapját, ma Jul. 11.-én köszönettel vettem Az imakönyvből minden Bajtársam őrömmel olvasgat; már adtam az imakönyvből az én legjobb Bajtársaimnak, ők is nagy őrömmel vették azt Ők is szeretettel köszönik, a Tiszteletes úrnak, hogy nekik is jutott ezen szép ajándékból. A vetések itt is nagyon szépek és kezd érni. Mi nagyon őrülünk, hogy ijen gazdagon megáldotta az Isten a mi szép főldjeinket és Imádkozunk Hozzá, hogy tartsa és őrizze meg minden veszedelem­től. Isten áldását kérem Egyházunkra, vezetőire szeretettel: Kiss Sándor honv

 

122. Kelt. 1944. VIII 6  /---, VIII.10., VIII.17./

Kedves Tiszteletes Úr !

Julius 19.-én irt lapját ma, Augusztus 6.án köszönettel vettem. Itt tudja, csak igazán és látja az ember, hogy mij csodálatosan megmenti és megőrzi a Jó Isten az embert és a benne bizokat. Odahaza sok valaki elsem hinné azt amit itt látunk. Mi bízunk, hogy megsegit bennünket. Itt is nagyon sok eső esik a héten minden nap esett. Isten áldását kérem egyhá­zunkra és vezetőire. Kiss Sándor honv.

 

123. 1944.V.13.  /V.13., V.13., V.21./

Kedves Nagytiszteletü Úr.

Egy szép májusi nap derült fel ránk, kintlévő magyar hon­védekre, mondván egymásnak mit hoz ma a tábori posta hazulról. Milyen levelet, kitől és milyen hirt hazulról. A nap nehezen telik mert késik a posta de végre mégis megérkezett. Az érdek­lődés nagy versenygés alakulki kinek jött a legtöbb levél és kiktől. Én is megkapom a leveleimet és egyismeretlen irásule­vél nagyon meglepet. Gondolom kinek is jutottam az eszébe szép Magyarországon, de nem gondolkozom sokat nézem mit küldtek,

58


hivatalos vagy más? De látom, hogy egy ajándék a számomra. Az is mert a „Lélek kardja” az nagy ajándék a frontra, mert elol­vasása után lelkimeggyőződést nyer a honvéd mindarról, hogy

ez a háboru a Krisztus háboruja és a Sátánországát csak Isten­ben vetett hitü honvéd győzheti le. Megköszönöm a Nagytiszte­letü Urnak és a Ref., egyháznak, hogy rólam nem feledkeztek meg és hogy a számomra egy ilyen kedves ajándékot küldtek. Bocsánatot kérek, hogy még folytatom a levelet de már egy al­kalommal akartam irni az Egyháznak a husvéti ünnepek előtt. Ugyanis az itteni Lelkész ur megkérdezett, hogy bajtárs van e bibliája sajnos a nemmel kelett felelnem. De még akkor othon voltunk ami széphazánkba és arra gondoltam, hogy a mi egyházunk szép szokása szerint az egybe kelt házaspárnak egy bibliát szokott adni az egyház ajándékba. Sajnos ezt a kedves emléket mi nem kaptuk meg bár még akkor arra gondoltam a feleségemmel együtt, hogy háboru van és nem tud adni az egyház De ez sem baj, mert a katonai egyház mindenkinek adott husvétra egy imád­ságos könyvet. Így most már teljes az Én fegyverzetem is mert még emlékszem a jutasi Lelkész urunk ama szavára, egy honvéd nincs felszerelve biblia vagy imádságos könyv nélkül. Még egy­szer megköszönöm a rólam való megemlékezést és kívánom Isten­től az othon maradtakra a legjobb egéséget és boldog megnyugvást a kint harcoló szereteik felől. Istenben vetett hittel a boldog viszontlátást várva hazafias tisztelettel maradok Kört­vélyesi Károly szkv. C.156.

 

124. 1944.VIII.20. /VIII.20., VIII.21., VIII.28./

Kedves Nagytiszteletü Ur.

Először bocsánatott kérek mulasztásomért, de mint katona igazán bevallom, előbb mig időm lett volna irni elmulasztottam a most elmult hetek pedig nem lehetett. A bibliát megkaptam melyet nagyon szépen megköszönök nem csak a saját nevemben, hanem a velem levő bajtársaira nevében is. Bizony az én rajöm is biblia nélkül jött ki, igy ez az egy állandóan mondhatom kézrőlkézre jár és igy szolgálja a legnagyobb célt. Az elmult hetekben na­gyon nehéz időket éltünk át mi is, de megtartott benünket az

59


Isten és próbára tett hogy meddig birja az ember hittel. Bi­zony sok embert az erősebbek ha nem biztatták volna kevés re­ményüket elvesztvén az életükkel fizeték volna meg. Hála Is­tennek mi mind anyian életbe vagyunk és ezek a megpróbálta­tások után el mondhatjuk meggyőződésből, ha az, Isten velünk ki lehet elenünk. Kérjük továbbra is hogy tartsa meg életün­ket, hogy az eljövendő békében boldogan szolgálhassuk majd drága hazánk és egyházunk nemes céljait. Még egyszer bocsá­natott kérek mulasztásomért élve a biblia szavaival, hogy az Isten megbocsájtja a megtérő bünösnek az ő vétkeit. Kivánok nagyon jó egéséget hazafias tisztelettel Körtvélyesi szkv.

 

125. Kelt, 1944. Május, 14én /V.14., V.15., V.23./

Nagy Tisztelendő

Köszönetel Fogatuk akűldöt emlékét zsotárt hogy meg em­lékezet rolam, nékem eznagyon jol eset mert afeleségem nem ir­még csak egylapot küldőt pedig iten nagyon jol esik ha az em­ber olvashatja hazai levelet nemtudom mi oka hogy afeleségem nemir üdvözletem küldöm amesze távolbol Gábor /Lakatos honvéd/

 

126. Ket 1944529 kén /V.31., V.31., VI.8./

tudatom véle kedves nagy tisztelendő úr

hogy a hozám küldőt lapját megkaptam mejet köszönetel fo­gadtam és megértetem belőle hogy a feleségemet fel tetszik hi­vatni ha lehet tesik megteni már kűldtem neki töb levelet de válászt nem küld és el kűldtem neki 50 pengőt is és szedi a segét de kedves nagy tisztelendő úr ugy látszik hogy neki csak a pénz a fontos nem pedig én mostmár töbet nem irok majd tések túdatni maradok továb tiszteletel valaszt várok Lakatos Gábor

 

127. Kelt 1944 V 14én   /V.16., V.17., V.23./

Nagy tisztelendő úr

hálás köszönettel kőszőnjük a hozánk küldött ima könyvet amit emlékként őrzünk túdatjúk még mind anyian jól vagyúnk egészségesek amít hasonlókép az othotliaknak és a nagy tiszte­letű úr és kedves családjának kivánók, vagy is kivánúnk minda-

60­


nyian újságot nem túdúnk maradúnk tisztelettel és egyszer kívánúnk jó egészséget levél író az egész nevébe Lakatos /József honvéd/

 

128. V 10.   /V.11., V.12., V.19., V.20./

Kedves ajándékukat köszönettel vettem,

azt hiszem Isten rendeléséből a legjobbkor érkezett ... „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” ez áll a fedő lapon ez kell minden magyar honvédnak a szívébenégni ez kell, hogy jelszavunk legyen akkor lessz győztes hazatérés ! Bajtársi szeretettel: EIata József szkvő.

 

129. V 26.   /V.27., V.28., V.27., VI.1./

Nagytiszteletű Úr !

Mindig öröm fogel ha szülőfalumból levelet kapok, de még boldogabb vagyok ha a Nagytiszteletű Úr levelét olvasom. Ilyen­kor úgy érzem mintha otthon volnék a mi kis akáclombos falunk templomábán és a szószékről hallanám felém szállni igehirdető hangját. Köszönöm jó kívánságait énis kivánok a Nagytisztele­tű Úrnak Istentől megáldott Pünkösdi ünnepet bajtársi szeretet­tel Mata szkvö.

 

130. Kelt. 1944. V. 12.én. /V.12., V.13., V.19., V.20./

Kedves Tiszteletes Ur !

Kedves sorait és a nekem küldött imakönyvet megkaptam amit őszinte szivvel köszönök. Nagyon jól esett, hogy van va­laki, aki ilyen szeretettel gondol rám az édes Magyar hazából amelyet remélünk hogy Isten segitségével megvédünk a rá háru­ló veszedelemtől. A bajtársak nevében is szeretettel üdvözlöm P. Máté Sándor szkv.

 

131. Kelt levelem 1944 V hó 12én   /---, V.15., V.23./

Anagy tiszteletes úrnak

nagyon szépen meg köszönöm a rólam való meg emlékezést Arakérem még anagy tiszteletes úratt, hogy a csalá k domról netesék elfeledkezni Töbett nem irok tisztelem a nagy tiszte­-

61


letü úrnok az egészcsaládjótt Még egyszer új ból meg köszö nöm a nagytiszteletes úrnak a jóságott. Maradok tiszteletel vala­hol oroszországból én Anti /Oláh honvéd/

 

132. 1944 V 13.   /---, V:20., V.25./ Kelt valahol messze

Szeretett lelki pásztorunk !

Talán ki sem tudjuk fejezni azt a forró lelki szeretetet, melyel bennünket elárasztott az ima könyvek küldése alkalmával a nagy tiszteletü Úr. Mint egy megujúlás lett lelkünknek az ima, mikor bajtársunkal együtt össze ültünk kezet kulcsolva imádhattuk az Istent. Szemünk elé tárult a földesi ref.'gyűlekezetnek telt pad sorai mikor az orgona szó kiséretében ének és ima közben kértük az Istent, hogy minél előbb hozza visza szeretteinket a családja körében…. Ezért a lelki háláért fogadást teszünk ref. egyházunknak hogy bár mijen körülmények között, s akár hogy süvit a gránát, lelkünkkel az egyházunk keblén maradunk. Maradunk mély tisztelettel egyházunk iránt a távoli iker testvérek Gábor és Gyula őrvezetők /Patay/

 

133. VI 12   /VI.12., VI.12., VI.16./

Nagy tisztelendő uram.

Üdvözletem küldöm. inen a havas kárpát bérceiről a prut vizétől, a kedves családjának. és apóssának. Én aki a multhábo rut 14–18 végig küzdöttem, és most. negyvenyolc éves apa létem­re, két fiával együt, tábori szám alat kűzdűnk, ehez hasonló pelda itt nincs, de oda haza sem, És ekkor fájós sziv vel ve­szek tudomást, arról, hogy az én lo vaimat nincs a ki be fogja és munkára hajtsa. Tehát kérem a nagy tisztelendő urat, mint hejji h. gondozót mielőbb intéz kedni szíveskedjen. Van munka szolgá latos elég ahogy túdom. Maradók t. tisztelettel Isten velűk, választ. /Patai Gábor őrvezető/

 

134. 1944 V. hó. 17.  /V.17., V.18., V.27./

Nagyságos Tiszteletes Ur !

Hálás köszönetemet felyezem ki, a hozzám szeretettel kül­dött, számomra meg fizethetetlen kis imakönyvért. Amibe az em­-

62


ber a legnehezebb helyzetében is, csak vigasztalást, és meg ujulást nyerhet. Szinte új erőt ad az embernek, a reá háruló nehéz feladatok lekűzdésére Amit meg is követel a Hazánk ! Minden eggyes honvéd Bajtársaktól, hogy az othol hagyott sze­retteink nyugalmait biaztositsuk. Akik értűnk könnyesszemmel imádkoznak. Hazafias üdvözlettel, messze idegenből. Pécsi /József/ szkv.

 

135. Kelt 1944. V 14.  /V.14., V.15., V.23. /

Nagyon szépen meg köszönöm a Nagy tiszteletű úr ajándékát. köszönöm a megemlékezést kivánok. kellemes és fris jó egéséget a Nagy tíszteletű urnak és kedves családjának a mesze orosz földről. Tudatom a tiszteletes urat hogy kérném szé­pen a családi segéjt nem kapta meg két gyerek Mihály és Juli­ánna gyermekein legyen szives elintézni mert 16 éves korig jár. alázatos tisztelője Pércsy Mihály. dohányunk nagyon kevés van. tisztelem a kántor urat és családját. töbet nem tudok irni mert tábori lapot kevés van. /honvéd/

 

136. Kelt 1944 május 12.   /---, V.12., V.19., V.20./

Mélyentisztelt nagy tisztelendő úr

nagy onszépen meg köszönöm arőlam való meg emlékezést ameszetávolból nagy onszépen meg köszönom azt a kis imádságos konyvet ami t tetszet kü ldeni. Ismért kérem anagy tisztelendő úrat tesék imádkozni értünk akint harcoló balj társai kért és aki is az jó Istentől várlyúk asegitségünket És bí zünk az Is­ten ben hogy lazafogsegi teni ha anagy tisztelendő úr fig ér­tünk imádkozni és mi is fogunk otan amesze távolban anehéz hely zetünk a jó Istenhez imádkozni Ismet bocsána tot kérek anagy tisztelendő úrtól hogy ezenpársor irásomal zavarom. Ma­radok amesze távolból továbrais hűséges tag lyai Szabó Lajos őrv.

 

137. Kelt 1944 június 7. /VI.8., VI.3., VI.15., VI.16./

Mélyentisz tel nagy tisz telendő úr

örömel olvas tam anagy tisztelendóur laplyát amit mél tóz-

63­


tat ni tetszet küldeni bünközsd ünepére. mostanbocsá natot ké­rek a nagy tisz telendóúrtól amirilyensoká válaszolokrá saj nos olyan hely zet ben voltam hogy nem tud tam válaszolni. Mostan írom ezt apársort a nagy tisz te lendő úrnak e nagy erdőből ahol sok keresz tyén baly társam alúsza örök álmát és nagy on szépen kéren a nagy tiszte lendő úrat tesék ímádkozni éretünk hogy mínél hamarob múljon el ez a há ború hogy minel hamo rob elpúsztithasúk ezt az nagy Orosz komi nista szürnye­ge tet mely hazánk feléront és törniakar mos tan mi is imád kozúnk bízúnk a Istenben hogy meg segit. Maradok tiszteletel az Orosz harc téren kínt harcoló baj társam nevébe. ésazénne vembe Lajos választvá rok. /Szabó őrvezető/

 

138. Kelt 1944 június 29.   /VI.30., VI.30., VII.7./

Mélyen tisztelt nagy tisztelendőúr

anagyon nehezenvárt levelét meg kaptam melyet nagyon nagy örömel olvas tam hogy milyen sokat fog imádkozni értünk akik mind nyá lyan kint harcolúnk akomi nizmos ellen hogy meg védhesük hazánkat ésmagunkat hogy elneseperjen elnepüstitson. Nagyon meg döbentő szi vel irom meg tisz telendő úrnak Jánbor Lajos szkv. nek ahalál esetét közel hozám egy 5 6. száz m. rel egy Oroszakna épen felyen találta szegényt és azonnal eleset és többet egy arva szótsem szólot többet írlya az feleségem meg a sógornőm hogy milyen szeren csétlenúl járt szegény öcse a Károly hogy avizbe fúlat hát az acsaládot mostan úgy szereti a jóatya debizúnk a jó Istenben. és nagyon szépen kérem anagy tiszte lendő urat hogy tesék imad kozni ertünk mi is folyton imod kozunk hogysegitsen meg az Isten maradúnk tiszteletel mesze távolból Lajos válaszvár /Szabó őrvezető/

 

139. 1944. V 12.  /---, V.18., V .21./

Kedves tiszteletes úr !

A hozzám küldött ima könyvet meg kaptam. Mejnek nagyon örülök és hálásan köszönök. Kivánok kellemes és boldog Pün­kösdti ünnepet. Szőllősi Imre tiz.


64

140. Kelt 1944 V/14.   /---, ---, ---/

Mélyen tisztelt nagy tiszteletü úr !

Mély tisztelettel és hállás köszönettel, köszönömmeg a Nagy tiszteletü úrnak és a földesi ref. egy háznak az ajándé­kát, és a rólamvaló meg emlékezését, Oly váratlanúl és jól e­ső érzés örömével kaptam-e kis lelki erősítő könyvecskét, melyre itt szükség van Itt valahol az orosz pokolban a bomba záporban, A mikor az Isten szent lelkét a félelmünkbe a tor­kúnkban érezzük, minden embert egy test egy lélekké változtat át, Itt nincs vagyonikülömbözet, Most a harci zaj csendessé­gében át szellemülve szeretteimnél vagyok És kérem az Istent hogy segitsen haza hozájok. Most mikor-e sorokat irom a mi kis falúnk nagy harang óra ülése cseng a fülembe. Alázatos tisz­telettel. kérem a Nagy tiszteletü urat, Imádkozzanak a mi kis templomúnban, hiveinkel eggyüt kis családjainkért, szerette­inkért, Értem és az öszes küzdő baj társainkért, Hogy kardja­inkat, hogy-e harcokat hazánk épségéért, és igaz szent ügyé­ért meg harcolva, A jó Isten segitsen haza szeretteinkhez és fele barátainkhoz, erőben és épségben mindnyájúnkat. Ámen. Alázatos tisztelettel és és hüséggel. Vitéz Szabó Miklós hon­véd A/208.

 

141. ---.     /V.14., V.15., 1944. V.23./

Méjen tisztelt Nagy Tisztelető Úr

a hozóm Kűldőt Ima Könyvet megkaptam, és nagy örömel olvastam Nagyon Szépen meg Köszönöm, a Nagy tiszteletű Úrnak a rólam való meg emlékezését. A tőbi Bajtársak is hálás Köszö­neteket fejezik ki a Nagy tiszteletű Úrnak hogy egy ojan Be­cses és nemes ajándékot tecet Küldeni amit ők is olvashatnak. Kérem én is a nagy tisztele- Urat hogy az othon marad Kedves Csaladom Érdekét Legyen szives Képviselni amenyiben lehet Mégegyszer meg Köszönom a Nagy tiszteletű Úr Becses ajándékát a mesze harctéren én Szőllősi Imre /honvéd/

65


142. 1944 V hó 17. 1---, V.18., V.24./

Nagy tiszteletetű úr

Nagyon szépen köszönöm azt a kedves kis ajándékot amivel meg tetszett róllam emlékezni. Így legaláb az idegeimrt tudom mivel csillapitani, olvasgatom és szorgalmasan és remény kedek abban, hogy megsegít a jó Isten és nem csa csak igy levélben hanem majd egyszer szeméjesen is meg fogom köszönni. Odahaza mi ujságvan. Itt mi nem valami kényelmes hejzetben vagyunk, mert ell ell lá..gatnak hozzánk az acél madarak szórakoztatni. Bárnem valami kellemes a szórakoztatá sok, Mert szoktak külde­ni szeretett csoma gokat amit ugyan nem nagyon szivesen foga­dunk. De az a vesztek hogy bár. /folytatása a következő le­vélben./

 

143. ---.    /---, V.18, V.24./

mikor is meglátogatnak bennünket, nem tudnak sikeres munkát végezni, mert minden alkalommal meg zavarják őket. Es igy si­kertelenl térnek vissza. Amelyik ugyan visza tud menni. Mert minden alkalommal meg tizedelik őket a légvédelmeink. Még egyszer nagy.n szépen köszönöm a kis ima könyvet. Aminél kedvesebbet nem is kaphattam volna Pünközsdi ajándéknak. Most pedig kellemes és boldog Pünközsd ünnepet kívánok és űdvöz le­temet kűldöm ugy a nagy tíszteletü urnak mint a kedves család jának a messze idegen bő1 valahol Galiciábó /Tóth István ti­zedes/

 

144. Kelt levelem 1944 év V hó 12 nap  /---, V.13., V.19., V.20/

Igen tísztelt lelkész urr

a hozám kűldött ajándékot az ina kőmyvet megkaptam. Amit nagyon szépen megköszönök hogy megemlékezet rólam is a tíszte­leted, úr.Maradok bajtársi szeretettel a meszetávolból, Tóth Balázs honvéd. Tisztelem a levente bajtársaimat a meszetávolból

 

145. 1944 jun. 7. napján   /---, VI.8., VI.15., VI.16./

Igen tisztelt Lelkipásztor úr:

Május hó 20-kán irot lapját megkaptam Melyel a Tisztelendő

66


ur Nékem nagy örömet szerzet nagyon szépen megköszönöm a Rólam való megemlékezést. Tisztelem a Físztelem a Tíszteletes urat kívánok jó egéségget a meszetávolból. Tisztelem a Levente bajtársaimat kívánok Nékik is jó egéséget és hasznos szórakozást

a Levente kislányokal… Bajtársi szeretettel Tóth Balázs honv.

 

146. 1944 junius 22kén   /---, VI.24., VI.29./

Kedves Lelkipásztor urr

tudatom hogy a junius 16 kán irot kedves lapját megkap­tam. Melyet nagy őrőmel olvastam nagyon szépen megkőszőnőm a rólam való megemlékezést. Erefelé is jó most az időjárás szé­pen zöldelenek afenyő erdők egyeb ujságot irni nem tudok nincs semi bajom egéséges vagyok. Tisztelem a Tiszteletes urat csa­ládjaval egyűt kivánok jó egéséget a meszetávolból egy Tísz­telem az Alezredes urat a Méltóságos aszonyt kívánok jó egé­séget a meszetávolból. Tísztelem a Leventegyesület vezetőit azoknak tagjait a Levente bajtársakat akikel egyűt eltöltöttük azt a sok szépnapokat. Kivánok Nékik jó egéséget hasznos szó­rakozást a Levente kíslányokal. Hazafias szeretettel gon glo­lok rátok kedves Levente bajtársaim. Szeretettel. A hegyek kőzűl Tóth Balázs honvéd.

 

147. 1944 máj. hó 14.  /V.14., V.15., V.23./

Nagytiszteletű Kiss Sándor ref. lelkipásztor ! Földes.

Hálatelt szivvel küldöm köszönetem a Nagytiszteletü úr ama figyelmességéért, hogy imakönyvvel megajándékozni méltóz­tatott, melynek nagyon megőrűltem, mivel 13-an vagyúnk együtt és csak engem ért eme figyelmes kitüntetés. Tudatom továbbá, hogy hála Istennek nincs semmi bajom, egészséges vagyok, me­lyet Nagytiszteletű úrnak és kedves családjának is szivből ki­vánok. Istenben vetett igaz hittel szivből üdvözli hive: Tóth Sándor. /honvéd/ u.t.i. papir hiány miatt csak ilyen kevest tudtam, de ha lesz mire, majd bővebben beszámolok helyzetem­ről.­


67

148. ---.   / ---, V.18., 1944.V.29., V.30./
Mélyen tisztelt Nagytiszteletes úr!

Becses lapját és a Lélek kardja cimü könyvecskét megkap­tam és igen jól esset, hogy a Nagytíszeletes úr, ilyen messze távolságban is megemlékezet rollam. Igérem, hogy ha a jó Isten haza vezet ugy engem, mint bajtársaimat győzelmesen akkor sze­mélyesen fogom meg köszönni ezt a nagy sziveséget de még ettől tovabb is megyek mert a Nagytiszteletes ur lekötelezett hállá­ra Istennel és becses személyével. szemben. Ismételten köszö­nöm és kérem a további támogatássát és jó tanácsát mindenben. Csokolom a Nagytiszteletes asszonynak kezeit és jó egéséget kivánok mindnyájuknak Kiválló tisztelettel. Pécsi. /Albert ti­zedes/

 

149. 1944. VI 19.   /VI.9., VI.9., ---./

Parancsnokságunknál sok átutazó katonamegfordul és ezek postáit szoktam cenzurázni igy láttam meg a neked irt levelet mire irtam egy pár sor Üdvözletet -- Köszönöm a választ és si­etek szivességedet viszonozni e lappal. – Én hál Istennek e­gészséges vagyok és remélem tovább is megsegit és alkalmam lesz még val oban is üdvözölni mindnyájatokat a hölgyeknek pedig Kézcsókomat a viszontlátásig Sanyi /Schlachta zls./

 

150. ---. /VI.23., VI.23., VI.29./

Kedves Sanyikám:

Örömmel olvasom lapodból kedves lányod esküvőjéről szóló hiradást. – Adja az Isten hogy a világégés rövides Győzelmes befejezése után boldog békében elhessék zavartalan életüket. és házasságukon legyen az Isten bő áldása. A fiataloknak üd­vözletemet add át vejedet ismeretlenül szivélyesen üdvözlöm a személyes viszontlátásig. Sanyi /Schlachta zls./

 

151. ---. /VII.17., VII.17., VII.23, VII.26./

Kedves Sanyi 1 kám !

Kedves leveled elintézésében vártam Böske vállaszát, arra hogy a rádióuzene tet milyen szöveggel adták le. mert kap tam

68


6 lapot is az ország minden részéből lányoktól. Én persze mint öreg mult háborus harcos leintettem őket de szeretném tudni hogy esetleg az üzenetben nem volt-e valami olyan amire az le­velek szóltak. Mindnyájatokat szeretettel üdvözöl Sanyi /Schlachta Sándor zls/

 

152. 1944 V. 21.én  /V.22., V.22., V.31./

Kedves Nagy tiszteletü úr !

Hálás köszönetem fejezemki azért a kedves ajándékért me­lyet nekem volt szíves ide elküldeni, e hó 16-án megkaptam Ennél szebb és értékesebb ajándékot nem is küldhetett volna ide a bolsevista oroszországba ! Hogy mit jelent számunkra egy imakönyv ? azt hiszem nem kel leirni ! Boldogan olvasgat­juk Isten igéjét mely nagymegnyugvással tölti el szivűnket.! Tudván azt, ha Isten velünk kilehet ellenünk ! Alázatos tisz tellettel Takács Imre szkvő.

 

153. 1944 VI. 12.én   /VI.13., VI.15., VI.29./

Kedves nagy tiszteletü ur !

A 31.én hozzám irt levelét tegnap 11.én megkap tam Na­gyon jól eső érzéssel tölt el az a tudat, hogy a nagytiszte­letü úr velünk érez, és imádkozik értünk, hogy Isten mielőbbi győzelemre vigye fegyvereinket. Őszintén irom életembe ennyit, és szivből még nem imádkoztam mint itt a bolsevista oroszor­szágban Végtelen megnyugvással olvasgatom a kis imakonyvet itt tanul csak meg ígazán imádkozni az ember egyedül ez nyug­tatja meg hábor gó lelkét. Mert ha Istenvelünk kicsoda elle­nünk Alázatos tisztelettel Takács Imre szkv.

 

154. 1944 V/13 /V.24., V.25., V.31./

Méjentisztelt Nagy tiszteletes úr

Bocsánatott kérek, hogy e pár soraimal drágaideit igény­be veszem. Ugyan is Áldozócsütörtökön kaptam meg a Nagytiszte­letes urtól a hozám küldött ajándékát. E pársorban hálás kö­szönettem fejezem ki a tiszteletes úrnak, a hozám való nagy lelküségiért. És kivánok a Nagytiszteletes úrnak, és kedves


69

családjának nagyon sok, „örömteljes boldog” ünepeket. Maradok őszinte tisztelettel a távolból Kiss Albert honvéd

 

155. 1944. V./28.án   /V.28., V.31., VI.10/

Megemlékezésűl.

Egy magyar honvéd üdvözletét kűldi a Ref. ker. egyház lel­készének, presbitereinek, és az egyház összes hiveinek. Imád­kozzanak sok-sok magyar honvéd lelki, testi épségéért. És a világ megbékéléséért. Udvözlöm a levente bajtársakat, az egye­sület parancsnokait. Isten áldását kérem mun kájokra és elő­menetelükre. Bajtársi szeretettel: Kiss Albert. honvéd.

 

156. 1944. jul 4. én.  /VII.4., VII.6., VII.12./

Igen tisztelt lelkész Ur!

Az ima könyvet, kivonatot és a levelet megkaptam. Nagy megtisztelést és leirhatatlan örömöt jelentett számomra. Na­gyon hálásan köszönöm-e drága ajándékokat. És a presbitérium velem éreztetett, irántam kifejezett nagy szeretetét. Idáig két ima könyvem volt, de ez a legszebb emlék számomra. Foga­dom, hogy hüségesen olvasgatom. Mint eddig, ezután is legna­gyob lelkiismerettel teljesitem hazám és szeretteim iránti kötelességem. Nagy örömel adom tudomásul, hogy jun. 28.án, a hadosztály parancsnok Ur személyesen léptetett elő, őrvezető­nek. Azon felül nagy dicséretet, jelentős értékű ajándékot kaptam. Továbra is minden jót kivánok a lelkész urnak és ked­ves csa ládjának. Üdvözlöm a presbiterium minden tagját: Ki­váló tisztelettel: Kiss A. /lbert/ őrv.

 

157. Valahol az oroszfrontról ---, 944. V/21.   /V.21., V.24. V.31./

Kedves Főtisztelendő Ur !

Bocsánatot kérek, hogy ezel a pár soraimal zavarom Tőtisz­telendói urat, de hozzám való nagy lelküségét, ez által a kis lapom által mégis meg köszönöm. Nagy melegség járta át szive­met, mikor a hozzám küldött, drága kis ima könyvét megkaptam. Már kérni akartam az Edesanyámtól, de a Tisztelendő ur nagy


70

lelküsége kérésem megelőzte. Kedves Főtisztelendő Ur még a mult évben, a szép levente életben együt töltöt csendes órák ideje eszembe jutnak azok A – lapok tartalma, melyeket akor kint lévő bajtársak küldtek hogy a Főtisztelendő ur számokra a lég értékeseb ajándékot küldte el. Itt a megpróbáltatások földjén, hol minden perc ezer-ezer vebsély fenyegeti , ezek az Úr Isten orző szeme ugyan minden emebere és legdrágáb, leg­értekesseb kis könyvaz ima könyv mely az elcsügedt szivok be uj reménytt uj vigaszt önt. Kedves Főtisztelendő ur nagyon sokat gondolunk, a drága Magyar hazánkra, szereteinkre, kis falunkra. Most hogy a sors meszeb szólitot Hazánktól szomoru látvány tárul elénk, hol a vörösgárda lábon tiporták a föl­det, minden csupa rosz, leéget falvak tanuskodnak nyomai u­tán. De mi megrendülhetetlenül, Istenben bizva, bátran vité­zűl harcolunk, egy „Boldogab szebb Magyar haza érdekeben, és vigyázunk az ithon hagyott szereteink boldogan éljenek, dol­goz hasanak. Ismételten köszönöm a Főtisztelendő ur ajándékát, és ha Isten haza segit személyesen fogok érte eleget tenni. Remélem az én pársoraim nem kellemetlen kedtek eltese az Isten Főtisztelendő urat, hogj feladatának sokáig tudjon eleget ten­ni, és szeretettel üdvözlom az egyház minden egyes tagját, kivánok „Boldog Pünkosd ünepeket” a mesze távol bol .. --, Kovács Albert hon

 

158. 1944 máj. 27 én.   /V.28., V.29., VI.5./

Mélyen tísztelt Tísztelendő Úr.'

Az 1944 máj. hó 22 én keltezett levélben küldött kedves könyvecskét meg kaptam, melyet szeretettel fogadtam nagyon meg lepett, hogy szülő falúmból íly hosszú ídő óta távol voltam, és életünk ezen krítíkús napjáíban is van kí szeretettel gon­dol rám és bátora tó – üdvözletétt a ha táron túl messze ide­genbe is elküldje. Hálás köszönetem fejezem kí ezért az egyház összes tagjának Kik szeretettel gondollnak a messze idegenbe harcoló magyar testvéreinkre. Hazafias Bajtársi üdvözlettel. Benke Bálint tizedes

71


159. Kel. 1944 V 12 /V.14., V.15., V.23./

Igen Tisztelt Nagytiszteletű Úr.

Ebben a levélben mondok köszönetet. azért a szép könyvecskéért, a mit az egyháztól kaptam és itt küldöm üzenétem is.

Messze a frontról küldöm üdvözlő szavam, Én itt még jól érzem magam. Soraim egésségben találja magát, Ki hirdeti a Jó Isten szavát. A falumtól most távol vagyok, A csillag azért itt is úgy ragyog. A jó Isten itt is úgy vigyáz reám, Mint othon, vagy még jobban talán. Imádkozzanak értünk az othovalók, Ezt kérjük mi a kint harcolók Hogy haza kerülhessünk épen boldogan, Örűl­hessűnk az életnek s ok asz edig Szilágyi. Üdvözlöm tanitóimat és levente parancsnokaimat, Itt is sok hasznát vesszük tanitá saiknak. Üdvözlöm előljáróinkat, kik jó szível intészzik ügyes bajos dolgainkat. Soraimat is a köszönettel zárom, Hogy virul­jon az egyház szívemből kívánom. Bocsássanak meg hogy kicsit rosszul írtam, de örülök hogy igy is meg tudhattam. A könyvecs­kének megfogadom szavát, Adja Isten hogy nagy legyen hazánk. Szebb Jövőt Benke Lajos – és Szilágyi Sándor Tetétleni vagyok

 

160. Valahol, Galiciában. 1944 V hó 28.án. /V.28., V.29., VI.7./ Igen Tisztelt Nagytiszteletű Úr,

Először is bocsánatot kérek ha netalán lapommal zavarnám De a íllendőség és a lelkiismeretem ugy diktálja hogy köteles­ségem rá válaszolni. Levelét megkaptam, őszinte szívvel kívá­nok, kívánok Bajtársaim nevében is; bár utólag; Igen tisz telt családjának is Kellemes és Boldog Pűnkősd űnnepeket. Bevallom hogy a multbani kőszőnő lapomat egy szomszédfalumbeli bajtár­sammal szedtem összea sáját gondolatainkból, Most pedig kérem a Jó Istent hogy minél előbb a végső győzelemben kerűljűnk ha­za, a mi szép falunkba. Maradok Őszinte Szeretettel az Egyház­hoz /Benke Lajos tűzér honv./

 

161. Kelt. 1944. V. h. 28n    /Y.28., V.29., VI.7./

Nagyságos Nagy Tíszteletű Ur

Méj tiszteletel köszönöm hogy Rólam is meg emlékezet mint

72


bajtársakról tudatom A nagy tíszteletes úrat Hogy a hozám kűl­döt Imaköny vet meg kaptam mejet köszönetel fogatam bizony az imakönyv nagyon jó és aki az istent Imádja az oszt meg segíti /Balogh Gábor honv./

 

162. Kelt 1944/5 hó 28 /V.29., V.29., VI.7., VI.8./

Tisztelettel kérem a nagy tisztelendő-urat

a meszetávolból legyenszíves egy íma könyvet ereja tábori postaszámra kűldeni én aki Tisza István urbírtoká balaktam mínt Főldesi ember maradok iten a hegyesbérczek kőzőt tiszte­lettel Bíró Imre /honvéd/

 

163. Kelt 1944. 3lén /V.31., VI.1., VI.B./

Igentísztelt nagytisztelendö ur

Kivárom tudat ni ez pár sorbol hogy jo egéség ben vagyok meljet viszot kivánok az Nagy tísztelen dö ru nak és kedves család janak az Jo Isten töl. Tudatom Nagy tíszte len dö urat hogy hozám küld öt kisima köny vet meg kaptam meljet köszöne­tel fogatam. És tudatom nagy tisz telen dö urat it nekük el­telik az idő mert it orosz szorakozt tato. De akor érezük ma­gunkat jol mikör haza i levelet olvasuk. Maradok kiválo tísz­teleletelel az meszi távol ban. Pánti Béla /honvéd/ És tisz­telem az öszes egy haz vezetö ket

 

164. Kelt 1944 6 ho 6án. /VII.6., VII.7., VII.11./

Igen tísz telt nagy tíszteletes ur

kíván nom értesite niezen pársor ból hogy most még hálá Istenek jóegéség ben vagyunk helyet vszot kívánok az Nagy Tísz­telen dö ur nak és kedves családjának Leg nagy ob saj nálatom mat Fejezem ki egy Bajtársunk küzülük meg halt Julius 5 ötö­dikén délután Lakatos Gábor Takács Julcsa az felesége Maradok kí várloti szteletel Pánti Béla /honvéd/

 

165. Kelt 1944 V hó 28-án /---, V.29., VI.10./

Nagyságos Tísztelendő úr.

Nagyon szépen köszönöm a hozám kűldöt imakönyvet nagy on

73


örűlök neki leg aláb minden percet felhasználok ara hogy imádkozhasak hogy segitse meg a jó Isten az othon lévőket és it minden honvéd bajtárs saimat hogy megvédjűk a hazánkat az o­rosz veszedelemtől othonmaradotaink boldogan élhesenek most kivánok a Nagytisztelendő úr egész családjának jó egéséget áldja meg a jó Isten az egyház minden tagját. /Csíkí Sándor honvéd/

 

166. Kelt 1944 Május 31. /V.31., VI.2., VI.10./

Kedves tiszteletes ur.

ahozám küldőt lapját meg kaptam amejet ehónap 23dikán tecetirni amit köszönetel vetttem. hisz én kisetudom mondani. hogy micsoda. örömet szerez egylapnekem. hogy ha hazulról ka­pok egyet. és tecik irni hogy Ján bor Lajos nem sebesült meg hála legyen ajóistenek hogy nem váltvalóra. én nékem hála is­tenek nincs semibajom jólérzem magam. most máritiselég jóidök járnak. melegvan. az ünepethála istenek. elégjól eltöltötük. most márzárom. soraimat továbrais jóegésséget kivánok a ked­ves tiszteletes ur nak. és kedves családjának és csókölöm kezeiket /Gábor/ /Karacs honvéd/

 

167. Kelt 1944 VI hó 18.   /VI.17., VI.19., VI.30., VII.3./

Kedves Tiszteletes ur.

Válaszolok. ehónapi 10dikén irot kedves lapjára. aminek nagyon megörültem hogy nem tecik elfelel keni rólam. hisz én mindig nagyon nehezen várom alapot. hazulról. nekem hála iste­nek nincs semi bajom jólérzem magam. és tecik irni hogy Jánbor Lajos hősi halált halt. adjon az isten neki csen des nyugalmat. én nagyon sajnálom. őtet. és tecik irni hogy oda haza nagyon szépen fejlődik minden hála istenek, most márzárom. sorai. mat továbrais jóegésséget kivánok a kedves tisztele tes urnak. és kedves családjának. és csókölöm kezeiket. /Gábor/ /Karacs hon­véd/


74

168: Kelt 1944 VI hó 25. /VI.25., VI.28., VII.2., VII.3./

Kedves Tiszteletes ur.

Válaszolok ehónap 16dikán irot kedves napjára amej aleg­job egésségben talált. és tecik irni sze gény Józsi bátyám e­setét. engem nagyon meg döbentet. ez aszomoruhir mikor megtu­tam hogy őneki ijen hirtelen elkelet menie. de ajóis ten aka­ratába belekel nyugodni. én nékem hála, istenek nincs semiba­jom jólérzem ma gam. amesze távoba. továbrais jóegésséget ki kívánok. a kedves tiszteletes urnak és kedves csa ládjának. és csókölöm kezeiket, Gábor ... /Karacs honvéd/

 

169. Kelt 1944 VII hó 12. /VII.11., VII.12., VII.19./

Kedves Tiszteletes ur:

Válaszolok ehónap 3dikán irott kedves lapjá ra. aminek nagyon megörültem hogy olvasha tom kedves sörait. hisz nekem egyvigasztalás. az hogyha hazulról kapok egylapot. nekem hála istenek nincsen semibajom jólérzem magam és tecik irni hogy odahaza nagyon szépmin den. csak valami csapás neérné már, ereis na gyon szépminden. amulkorába nagyonsok. esővolt. to­vábrais jóegésséget kivánok a kedves tiszteletes /urnak/ és kedves családánnak. ameszetávolból. Gábor. /Karacs honvéd/

 

170. Kelt 1944 agusztus 7. /VIII.6., VIII.7., VIII.14./

Kedves Tiszteletes ur.

Válaszolok akedves söraira amit nehezen vártam már. hisz márkét hetehogy nem kaptam lapot hazulról. de hála istenek most márjön aposta. megint. nekem hála istenek nincs semibajom jólérzem magam. és tecik irni hogy odaha za nagyon sokesővan amejkáros hatásalval a buzára. bizony itis nagyon sokesővan. továbra is jóegésséget kivánok akedves tiszteletes urnak. és kedves családjának. is csókölöm kezeiket Gábor. /Karacs honv./

 

171. 1944 V/1. /V.1., V12., V.8., VI.12./

Mélyen tisztelt nagytiszteletű ur !

Hála az Istenek a leg jobb egéségbenvagyok melyet melyet


75

kívánok a tiszteletes unnak is. Tiszteletes ur tegnap kaptam egy levelet melyben, irt a a Feleségem hogy oda haza minden a leg szeben megy és a legnagyobb rendbenvan csak ez a baj, hogy a tiszteletes ur el felejtete, hogy en is hadban vonult vagyok és az én hozám tartozóknak és épenugy jár a ból a ruha a nyag ból mint másnak a a mit az Állam arrautal ki hogy ezt kikel osztani és az én édes a nyám nak és járbelőle mert az énékem töb mindenél és minden kitöl te hát ara kérem a tiszte letes urat hogy moskor ne a zok nak ad ják a kinek esetleg protek ciájavan hanem azok nak a kik nek jár mert majd én is haza fo­gok meni és majd akor kérdem meg hogy az én hozám tartozók mért nem kap nak kivánok jó egéséget a viszont látá sig mara dok hazafias tiszttelettel Fazekas István Honvéd Táboriposta H 214.

 

172. 1944 VII. 23. /VII.23., VII.24.  VIII.1., VIII.3./

Mélyen tisztelt nagytiszteletü ur !

Hóllós köszönettel mondok a nagy tiszteletü urnak ahozzám küldött leveléért és nagyon szépen köszönöm hogy mégis meg em­lé kezett rólam és el néz te azt az éles levelemet mej egy ki­sé sértésvolt de netesék raj ta csodálkozni ha nem ugy ir az ember inet a hogy akkor mert itt az embernek az agyja nem ojan nyu godt mint oda haza mert itt nem a mi kis fehér templomunk ban halgatunk hogy a kán tor ur hogy orgonázik hanem az Isten nagy templomában ahonott anyi Fohász szól hozó itt a Stolin orgonázik amejet nem kellemes halgatni ezért nem ir az ember ajan nyugodt levelet amelyet a kor még egy szer kérem az ellö­beni levelemért elnézése sét a nagytiszteletü unnak kivánok jó egésé get és jó munkát hogy egy boldogobb felvi rodóson uj ra szemé lyesen udvözöl hesük egy mást hazafias tisz telettel Fazekas István

 

173. VIII/8.   /VIII.8., VIII.10., VIII.16./

Mélyen tisztelt nagytiszteletűur !

Agusztus 3 dikón hazóm intézett kedves lapját 8 dikón meg kaptom melyet nagyon szépen köszönök, hogy ojon jóvolt hozzón,

76


hogy elnézett amelett a hongos levelem melet és köszönöm hogy imát koznak értűnk mink isimád kozunk és kérjük ajó Istent hogy homorob hozza segit sen benünket és eggyütt adjünk hólót az egek urának azért hogy hozavezérelt benünket kívánok az egész csoládnak és ismerősöknek jó egéséget omessze tóvolböl szeretetel Fazekas István

 

174. Ooroszfront 1944 évi V hó 26. án  /V.26., V.29., VI.10./

Tisztelt Nagytiszteletű Űr !

A hozzám kűldőtt ima könyvet megkaptam köszönöm a nagytiszteletű úrnak hogy megemlékezett róllam evvel az imakőnyvel melyből az ember ha ereje fogytán tud frisset meríteni ha ál­kalmam van előveszem benne tartom feleségem és kislányom fény­képét és a fényképet megnézve egypársort belőle elolvasva arra kel gondolnom hogy erőssnek kel lenni mert nekem haza kel men­nem egyszer vároda haza a családom addig pedig itten kell evégeznem a rám bizott feladatot soraim viszont látás reményében zárom Isten mindgyájunkal Tisztelettel Domokos Zsigmond tiz

 

175. Oroszfront 1944 évi VI/17    /VI.18., VI.18., VI.29./

Igen tisztelt Nagytiszteletű Úr !

A hozzám küdőtt lapját megkaptam melynek nagyon megörül­tem, s kivánom hogy ezen pársorom a legjobb egésségben talál­ja a kedves családjával együtt mint egem hagyott már azért is nagyon megörültem a Nagytiszteletű úr lapjának mert az utóbbi időben hazulról a rossz vonat közlekedés miatt kevés postát kapok csak az ujságokból olvastam hogy a kőrnyékűnkön is jelen­tős károkat okoztak az ellenséges repülőgépek és a vasut vona­lat is meg rongálták eltudom képzelni hogy otthon is voltak légi riadók rosz rá is gondolni hogy nem csak mi vagyunk ve­szélyben akik kint vagyunk a fronton hanem azok is akik hoz­zánk tartoznak és azt hittük hogy nyugodt otthonban hagytunk soraim zártával maradok tisztelettel a viszont látásig Isten velünk. Domokos Zsigmond tiz.


77

176. Táb posta 1944 VII 18   /VII.18., ---, VII.25., VII.26./

Tek Bajtársi szolgálat Földes

Nagyon szépen meg köszönöm a baj társi szolgá latnak a rólam való meg emlékezését, és kérem a magyarok istenét, hogy áldásos múnkájukal még több bajtársamnak is őrömet szerezenek hazafias tisztelettel ifj vitéz Pécsi Zsigmond /őrmester/

 

177. 1944 VII/2. /VII.3., VII.4., VII.14./

Kedves földesi levente leányok.

Bocsánatot kérek hogy pár soral zavarom önöket. 1943ban Kabán tartot levente versenyen találkoztunk. És most eszembe jutot mijen jól szórakoztunk. Nevöket nem tudom ezért mind­nyájokra egyformán gondolok két nevet azért meg jegyeztem egy szőke kislány Berta és a másik Margit az pedegig egész barna. Enyit tudtam meg jegyezni csak. Hogy emlékezenek rám ki vagyok a Nádudvari zenekar réztányérosa igy remélem még emlékeznek rám. Most sokat gondolok magokra a muszka földön Maradok tisz­teletel Kovács őrvezető Űdvözletem kűlön a fiu leventeknek is. ha érdemestnek rá egy lapot kűldjenek mi ujsád othon. Isten magokal Laci

 

178. 1944 VI hó 30kén    /VI.31., ---, VIII.3./

Nagy tíszteletes ur

bocsánatot kérek hogy soraimal zavarom a mesze távolból de illőnek tartom hogy irjak mint egyház főnek és mert csak ittudja meg minden magyar bajtárs hogy miaz ahol nincsen hit és nencsenmeg az Isten félelem csak egy eberbe hisz és nem jó Istenbe bízík pedig ít níncsen hít és nem híszík csak azt a­mít az embere elkípzelnek hála Istenek egésséges vagyok mejet kívánok ngy tiszteletes urnak alázatos tíszteletel Martin Im­re/őrvezető/

 

179. 1944 VIII hó 6 kán /VIII.6., VIII.7., VIII.11./

Nagy tiszteletás ur

tudatom vele hogy a hozám Küldöt lapot meg kaptam mejnek nagyon Meg örültem hogy mégis vanak még oda hazais akik gon­-

78


dolnak ránk és Az othol maradot hozák tartozóról Sem felet kez­nek meg csak egy a hiba Hogy az én kis anyukám ki ment a Szüle­ihez és igy nemigen kap semit mert mire ő ell megy Földesre ellkel minden és igy kérem meg tartani az ő részét maradok tisz­teletel Martin /Imre őrvezető/

 

180. Kelt. 1944. VI 28. Messze Galiciából… ---, /VI.30., VII.4., VIII.4./

Kedves nagyt. úr.

választ kérek. Kivánom Istentől hogy ezen pársoraim talál­ja a legjob egészségben a kedves családjával együtt Egy kéré­sem van mivel igérteis hogy ha bármivel is fordulok a nagyt. úrhoz teljesiteni fogja. A zsidó házak ostásánál mivel nagy tekintéje van a nagyt. úrnak az én részemre is kérek egy há­zat, mert nincs hajlékom családos ember vagyok. Srészesitsen előnyben mert hadba vonúlt vagyok, nagyon szeretném ha kérésem teljesülne és bízok is bene hogy meg fogom kapni Maradok alá­zatos tiszteletel Bézi Antal. /honvéd/

 

181. ---. /VI.18., VII.11., VII.16., VII.18./

Igen tisztelt nagytisztelendő ur

Kivánom Isten kegyel mét bőven a fő tisztelen dő urra és kedves családjára Én itt a messze távolban jól vagyok nincs­semmi bajom. Kimond hatatlan hálám fejezem ki levelem ben A ked­ves Imakönyvért amelyet meg kaptam Nagy on örülök a kedves. meg em lékeznek hiszen oly sokszor ujerőt önt belénk a kedves könyv tartalma Sötét perceink ben. Isten Különős kegyel mét ál dását kivánom a ref. egy háztagjaira k. tisztelendő ur kedves család­jára Alázatos Tisztelettel V J honvéd /Ványi János/

 

182. 1944. Julius. 5.    /---, VII.12., VII.19./

Kedves Nagytiszteletü úr !

Néhány napja kaptam meg a nagytiszteletü ur őszinte örö­möt, és meglepetést szerző kedves ajándékát. Ez a kis imakönyv igaz belső vigasztalóm lesz, mig édes Hazánktól távol, idegen­földön kelharcolnunk. Nincs semi panaszom, kosztuk nagyonjó.

79


mosttanában elég csend van mifelénk. Kivánom, hogy othon is mindenki csendben és nyugodtan éljén, Maradok a nagytisztele­tü ur őszinte tisztelője: Szabó Imre. honvéd.

 

183. 1944 VIII hó 10.   /VIII.12., VIII...., VIII.18./

Mélyen tisztelt Nagytiszteletű Ur !

Messze idegenbe hozzám küldött meg em lé kezését. hálás szivel közönöm. Jól eső szivel érzéssel tőlt el az othoni ok gondoskodása. A lélek kardja cimü imádságos könyvet nagyon gyakran elő veszem, és örömel olvasgatom. Az ot honiakra sze­retettel gondolva maradok a Nagy tiszteletű Úrnak igaz hive. Kádár Antal honvéd

 

184. Valahonnan 1944 VIII/9. /VIII.9., VIII.10., VIII.15./

Kedves Nagytiszteletü Uram!

Őszinte hálaérzés hatott át, midőn a mai postával a föl­desi református egyház ajándékaképen a „Lélek Kalandja” cimü imakönyvet megkaptam. Ugy a magam, mint a felekezetünkhöz tar­tozó bajtársaim nevében midőn köszönötemet fejezem ki az oly szép és nemes ajándékért, egyben kérjük a Mindenhatót, hogy minden ellenséges rombolás és feldulástól tartsa távol szere­tett egyházunkat és annak minden egyes tagját. Tartsa meg sze­retett Lelkészünket és az Urnak házát, hogy a mindenki által oly nehezen várandó béke eljövetele alkalmával közösen borul­hassunk le az Ur szine elé, hálátadni és imátmondani nagy jó­ságáért amiért megtartott. Az ima könyvet mégegyszer hálásan köszönve maradok Nagytiszteletű uram kézséges és alázatos hí­ve Vaskó József honvéd.

 

185. ---. /VIII.12., VIII.15., VIII.24./

Lelkészi Hivatalnak Földes.

Augusztus 3.val keltezet és cimemre elküldött „Lélek Kard­já”-t ma köszönettel megkaptam. Egyben nagyon köszönöm, hogy felméltóztatott e figyelmességgel keresni melyből ugy én is mint azok a többi bajtársaim is kik a kis könyvet megkapták, hitet, erőt és reményt kaptam a további nehéz küzdelmek elvise­léséhez, mej bizony sokszor próbára tesz mindannyiónkat: Még­egyszer maradok köszönettel Arany Tibor  /törzsőrmester/

 

Földesi hősi halott katonák, leventék és civil áldozatok, jelenlegi ismereteink szerint

 

sor-

szám

név

születés

helye, ideje

apa neve

anya neve

utolsó

lakhelye

házastárs

neve

állapota

halálozás

helye, ideje

1.

Andirkó Imre

Debrecen

1904.VIII.20.

Imre

Gyöngyösi Eszter

Földes

119.

Kemecsei

Zsófia

 

 

2.

Antós István

Földes 301.

1930.IV.11.

István

Pálfi Gizella

Földes

 

levente

 

3.

Antós Károly

Földes 376.

1912.V.31.

Sándor

Jenei Julianna

Földes

927.

Végh Eszter

honvéd

földmiv.

Szolyva

1944.IX.30.

4.

Antós Zsigmond

Földes 380.

914.V.26.

Zsigmond

Kiss Ilona

Földes

380.

Sápi Róza

 

 

 

5.

Ács Ferenc

Konyár

1910.XII.11.

Imre

Kelemen Amália

 

Nagy Julianna

cipészs.

1944.IX.15.

6.

Ákom Sándor

Földes 441.

1920.XII.26.

Sándor

Karacs Eszter

Földes

97.

 

 

7.

Balogh Albert

Földes 1005.

1913.VII.15.

Albert

Szőllősi Eszter

Földes

325.

földmiv.

1942.IV.15.

8.

Balogh Imre

Földes

1914.XI.2.

Mihály

Szabó Julianna

 

Lukács

Julianna

törm.

napszám.

Dotsimira

1945.I.27.

9.

Balogh Julianna

Földes 985.

908.II.15.

Mihály

Rácz Eszter

Földes

275.

civil

háztart.

Földes

1944.X.9.

10.

Balogh Lajos

Földes 743.

1924.VIII.26.

Lajos

Nagy Teréz

Földes

751.

 

 

11.

Balogh Márton

Földes 438.

1890.III.30.

Márton

Nagy Eszter

Földes

457.

Pércsi Eszter

civil

kisgazda

Hajduszovát

1944.X.20.

12.

Bánhegyesi

Zoltán

1923.XI.4.

Sándor

Karacs Karolina

Földes

372.

 

 

13.

Bene Albert

Földes 144.

1926.V.12.

Zsigmond

Gyenge Piroska

Földes

144.

levente

csal.tag

Földes

1944.X.9.

14.

Bene Antal

Földes 967.

1903.XII.29.

Antal

Szabó Zsuzsanna

Földes

Sólyom

Erzsébet

földmiv

1944.XII.15.

15.

Benke Bálint

Földes 1149.

1914.V.13.

Bálint

Pócsi Zsófia

Földes

1149.

Landán

Csordás Margit

 

 

16.

Benke József

Földes 468.

1902.I.4.

Imre

Kemecsei Ágnes

 

 

1945.VIII.18.

17.

Benke József

Földes 304.

1917.VII.6.

Sándor

Makai Eszter

Földes

520

 

 

Szolnok

1944.X.

18.

Berindza József

Rákospalota

1914.VII.15.

János

Ádám Mária

Földes

 

Domokos Róza

keresk.s.

Sztalingrád

943.IV.15.

19.

Birizdó Ferenc

 

Mihály

Oláh Zsuzsanna

 

 

 

 

20.

Biró Antal

Földes 1092.

 

Antal

Szőllősy Zsuzsanna

Földes

 

 

21.

Biró Imre

Földes 475.

1910.XI.1.

Imre

Bene Eszter

Földes

500

Szabó Izabella

földmiv.

Gyulafehérvár

1944.X.9.

22.

Bojtor József

Földes 433.

1899.XII.7.

József

Kemecsei Terézia

Földes

404.

Baranyai Róza

 

Szolnok

1944.

23.

Boldogh Imre

Földes 808.

1907.XII.19.

Lajos

Boldogh Julianna

Földes

854.

Szűcs Erzsébet

földmiv.

1944.XII.15.

24.

v.Boldogh Imre

Földes 1055.

1915.VI.9.

Imre

Biró Margit

Földes

689.

Bogár Erzsébet

honvéd

keresk.s.

Sztrij

946.V.3.

25.

Boldogh József

Földes 902.

1924.VI.13.

József

Joó Lidia

Földes

 

1944.IX. 21.

26.

Bóné Lajos

 

Imre

Gál Eszter

 

 

 

 

27.

Böjtös Lajos

Püspökladány

1915.XI.15.

Lajos

Tóth Mária

Földes

116.

 

 

 

28.

Bunya Antal

Földes

1909.VI.1.

György

Antós Eszter

Földes

1009.

Papp Eszter

napszám.

1944.IX.26.

29.

Csiki Bálint

Földes 1059.

1915.11.12.

Menyhért

Molnár Borbála

Földes

45.

Csiki Julianna

napszám.

1943.II.17.

30.

Csiki Bálint

Földes 30.

1930.X.21.

Bálint

Szabó Erzsébet

Földes

47.

civil

Földes

1944.X.16.

31.

Csiki Lajos

Földes 330.

1914.VII.8.

Lajos

Wavrrek Amália

Földes

Bt. 28.

 

 

32.

Csiki Sándor

Földes 592.

1922.VIII.16

Lajos

Wawrek Amália

Földes

 

 

33.

Csoma Sándor

Debrecen

1910.III.31.

Sándor

Bodnár Rozália

Földes

237.

Oláh Ágnes

földmiv.

 

34.

Csóka Rudolf

Bihartorda

1914.IX.26.

Rudolf

Csabai Margit

Földes

658.

Kiss Irma

kovácss.

Pinszk

1944.IV.15.

35.

Dajka Imre

Földes 817.

1926.VIII.28.

Imre

Szabó Karolina

Földes

 

munkaszolg

földmiv.

1945.I.21.

36.

Dajka József

Kunszentmárton

1908.III.8

 

Nagy Mária

Földes

Molnár Teréz

 

1945.V.10.

37.

Domokos Gábor

Földes 462.

1925.IV.21.

Sándor

Oláh Erzsébet

Földes

801.

levente

földmiv.

1944.XII.31.

38.

Domokos Gyula

Földes 602.

1922.VII.2.

Lajos

Bene Ilona

Földes

603.

 

1944.XII.31.

39.

Domokos Imre

Földes 890.

1914.VI.26

Márton

Rácz Eszter

Földes

890.

szkv.

földmiv.

1944.X.15.

40.

Domokos Imre

 

Földes 725.

1918.VIII.14.

József

Jámbor Klára

Földes

943.

Lukács Ilona

napszám.

1943.XII.31.

41.

Domokos István

Földes 663.

1921.VII.23.

Zsigmond

Török Zsófia

Debrecen

Erzsébet u.53.

őrm.

csapos

1945.V.17.

42.

Domokos Jenő

 

Földes 550.

1898.VIII.16.

Zsigmond

Szabó Eszter

Földes

582.

Gyarmati

Eszter

földmiv.

Foksani

1945.VI.15.

43.

Domokos Károly

Földes 778.

1906.VI.29.

Károly

Kemecsei Zsófia

Földes

702.

Kun Margit

földmiv.

1944.X11.31.

44.

Domokos László

Földes tanya

1907.IX.14.

Márton

Gyöngyösi Zsófia

Földes

717

Domokos

Terézia

 

 

45.

Dudás Imre

1915.VII.1.

Imre

Ozsváth Zsófia

Földes

576.

Topa Mária

honvéd

napszám.

 

1945.III.27.

46.

Dudás László

Földes 279.

1822.IX.23

Imre

Ozsváth Zsófia

Földes

576.

 

Frics

47.

Duró Imre

1921.

Imre

Mata Sára

Földes

 

 

 

48.

Farkas József

Földes

1907.VIII.13.

Albert

Somogyi Terézia

Földes

802.

Ványi Terézia

földmiv.

1944.XII.31.

49.

Farkas Károly

Szentpéterszeg

1903.I.31

Károly

Rada Róza

Földes

Karácsony

Róza

főtüzmest.

földmiv.

 

50.

Gara Gyula

Földes 365.

1915.III.18.

Sándor

Bagoly Zsófia

Földes

358.

Forgács Anna

 

 

51.

Gara Sándor

Földes 354.

1909.X.11.

Sándor

Bagoly Zsófia

 

Budai Irma

törzsőrm.

Landshut

1945.I.13.

52

Gál Antal

Földes 894.

1917.X.8.

Sándor

Tóth Julianna

Földes

1055

 

1941.

53.

Gál Imre

Földes 434.

1906.IV.30

Imre

Szücs Terézia

Földes

807.

Domokos

Margit

földmiv.

1944.XII.15.

54

Gál Imre

Földes 261.

1920.I.21.

Imre

Domokos Ilona

Földes

261.

 

földmiv.

1944.XII.15.

55.

Gál Imre

Földes 727.

1924.X.18.

István

Kristóf Zsófia

Földes

727.

 

levente

földmiv.

1945.1.15.

56.

Gál József

Földes 593­

1906.V.8.

János

Szabó Zsuzsanna

Földes

629.

Szőllősi Margit

napszám.

1944.II.15.

57.

Andódi Lajos

Földes 64.

1916.VI.6.

Andódi Lajos

Gara Mária

Földes

64.

Nagy Gizella

tizedes

kisbirt.

Delatyn

1944.VI.23.

58.

Gál Sándor

Földes 224­

1907.X.11.

Lajos

Nagy Julianna

Földes

260.

Takács Julia

honvéd

kisbirt.

Debrecen

1944.X.15.

59.

Gál Sándor

Földes 444.

1920.XI.6.

Károly

Kemecsei Karolina

.

.

honvéd

1945.IV.5.

 

60.

Gonda Ferenc

Földes 299.

1924.X.2.

Ferenc

Kiss Piroska

Földes

587.

 

cipésztan

Földes.

944.XII.3.

61.

Gyöngyösi Imre

Földes tanya

1908.IX.6.

Imre

Nagy Julianna

Földes

Szabó Julianna

földmiv.

1944.XII.15.

62

Hodosi Albert

Földes 308.

1915.IV.29.

Sándor

Jámbor Eszter

Földes

308.

földmiv.

1944.XII.31.

63.

Hodosi Gyula

Földes 301.

1906.V.27.

Zsigmond

Szőllősy Eszter

Budapest

Brindza Teréz

vaseszt.

1945.II.15­-

 

64.

Hodosi József

Földes 6.

1994.II.25.

Sámuel

Pásztor Eszter

Földes

6.

Nagy Róza

kisbirt.

Foksani

1945.X.15.

65.

Jámbor Károly

Földes 494.

1924.I.25.

Zsigmond

Jenei Ágnes

Földes

494.

levente

Dés

1944.VI.6.

66.

Jámbor Lajos

Földes 494.

1913.VIII.14.

Zsigmond

Jenei Ágnes

Földes

649.

Pécsi Terézia

szkv.

földmiv.

Sztaniszló

1944.V.30.

67.

Jámbor

Zsigmond

Földes 1011.

911.11.16.

Zsigmond

Jenei Ágnes

Földes

1062

Nagy Eszter

honvéd

kerékgy.

Börc

1945.IX.15.

68.

Jenei Imre

Földes 241.

1919.IX.15.

József

Török Zsuzsanna

Földes

241.

 

Rohatin

1942.

69.

Jenei Sándor

Földes 241.

1925.IV.4.

József

Török Zsuzsanna

Földes

levente

 

70.

Joó Gábor

Földes 1140.

1920.IV.1.

Gábor

Szilágyi Julianna

Földes

szkv.

 

71.

Joó István

Berettyóujfalu

1920.

Lajos

Domokos Eszter

Földes

103.

honvéd

 

 

72.

Joó Lajos

Földes Ujsor

1929.VIII.10.

Lajos

Jenei Mária

Földes

Bt. 24.

 

civil

földmiv.

Földes

1944.X.8.

73.

Joó Mihály

Földes 645.

1908.VII.29.

Mihály

Kemecsei Karolina

Földes

Dudás Terézia

földmiv.

Kolomia

1944.XII.15.

74.

Karacs Imre

Földes 127.

1910.XII.25.

Imre

Dajka Erzsébet

Földes

125.

Andódi Terézia

honvéd

földmiv.

Tiszatarján

75.

Karacs Imre

Földes 448.

1916.III.14.

Ferenc

Biró Julianna

Földes

152.

Nagy Karolina

földmiv.

Szilasháza

1945.III.18.

76.

Karacs Lajos

Földes 125.

1935.X.6.

Imre

Andódi Terézia

Földes

civil

Földes

1946.VII.31.

77.

Karácsony Antal

Földes 971.

1919.X.25

Antal

Jámbor Zsófia

Földes

943/b.

 

 

 

78.

Karácsony Antal

Földes 11.

1897.III.20

Márton

Török Zsófia

Földes

12.

Domokos Ágnes

kisbirt.

Budapest

1945.II.15.

79.

Kecskés Gyula

Földes 68.

1913.X1.1.

János

Gerda Karolina

Földes

69.

 

 

 

80.

Kemecsei Etelka

Földes 481.

1933.VII.17

László

Pércsi Etelka

Földes

481.

civil

Földes

1945.V.28.

81.

v.Kemecsei Imre

Földes 476.

1916.XI.6.

Lajos

Domokos Zsófia

Földes

 

 

 

82.

Kemecsei Lajos

Földes tanya

1907.V.21.

László

Katona Julianna

Debrecen

Kunhalom

u.54

Balogh Róza

 

 

Protock

1943.IV.15.

83.

Kemecsei Lajos

Földes 471.

1915.XI.9.

Lajos

Végh Mária

Földes

471.

Rácz Julia

 

1944.XI.15.

84.

Kiss Antal

Földes 938.

1908.III.16.

László

Boldogh Zsófia

Földes

Kemecsei

Margit

 

 

85.

Kiss Ferenc

Budapest

1915.XII.4.

Bálint

Pásztor Róza

Földes

843.

Török Vilma

földmiv.

1941.

87.

Kiss Gábor

Földes 282.

1920.VI.28.

Gábor

Gera Zsófia

Földes

943/b.

őrvezető

 

88.

Kiss Gyula

Földes 324.

1921.XII.28.

Kiss Julianna

Földes

323.

 

1943.

89.

Kiss Imre

Földes 851.

1907.VII.25.

Imre

Széles Róza

Földes

900.

Sápi Róza

honvéd

földmiv.

1944.XII.31.

90.

Kiss Károly

Földes 1002.

1918.IX.10.

István

Szabó Mária

Földes

földmiv.

1944.V.15.

91.

Kiss László

Földes tanya

1906.II.9.

Márton

Veress Zsuzsa

Földes

 

 

 

92.

S.Kiss László

Földes 330.

1909.X.3.

László

Fekete Emma

Földes

Mester Ilona

 

 

93.

Kiss László

Földes 277.

1922.VIII.16.

Imre

Balku Eszter

Földes

277.

 

 

94.

Kiss Miklós

Földes 866.

B.926.V.19.

Miklós

Dénes Erzsébet

 

levente

 

1944.X.15.

95.

Kiss Sándor

Földes 966.

1921.VII.29.

Zsigmond

Domokos Eszter

Földes

961.

földmiv.

Brassó

1944.II.15.

96.

Kiss Zsigmond

Földes 1002

921.X.1.

István

Szabó Mária

 

földmiv.

1943.I.15.

97.

Kovács Albert

Földes 134.

1920.X.11.

Zsigmond

Domokos Erzsébet

Földes

134.

 

 

98.

Kovács István

1922.

 

István

Szekeres Erzsébet

 

 

 

99.

Kovács Lajos

Földes 350.

1920.XII.27.

Lajos

Szutor Irma

Földes

350.

huszár

földmiv.

Csongrád

100.

Kóti Benedek

Földes 791.

1918.III.3.

Imre

G.Szabó Erzsébet

 

 

 

101.

Körtvélyesi

Zsigmond

Földes 799.

1921.IV.6.

Lajos

Nagy Teréz

Földes

666.

 

 

102.

Kun Mihály

Földes 668

1906.VII.17.

Mihály

Domokos Sára

Földes

88

Antós Ilona

földmiv.

1944.XII.15.

103.

Lakatos Gábor

1897.IV.16.

József

Orbán Zsófia

Földes

700.

Takács Julianna

földmiv.

1944.VII.6.

104.

Makula Gusztáv

19…

Gusztáv

Raffael Mária

 

 

 

105.

Marton József

Földes 438.

1915.X.6.

Imre

Biró Eszter

Földes

586.

Kása Ida

 

Börc

106.

Mata József

Földes 275.

1925.V.6.

József

Kádár Krisztina

Földes

 

honvéd

1945. XI.30.

107.

Molnár József

 

József

 

 

 

108.

Molnár Miklós

Földes 1125.

1915.IX.24.

 

Molnár Erzsébet

Báránd

Kónya Vilma

földmiv.

1946.X.15.

109.

Molnár Sándor

Gy.

Földes 74.

924.I.31.

József

Zsófi Vilma

Földes

 

1944.XII.31.

110.

Nagy Albert

Földes 250.

1901.IV.3.

Antal

Nagy Julianna

Földes

195.

Ungvári Ilona

honvéd

ács,kőmiv.

1947.XII.26.

111.

Nagy Albert

Földes 978.

1915.XI.17.

Imre

Szőllősi Gizella

Földes

978.

földmiv.

1944.XII.31.

112.

Nagy Imre

Földes 158.

1914.II.1.

Albert

Boldogh Rozália

Földes

605.

Szörnyi Irén

honvéd

kisbirt.

Garbitz

1944.VIII.15.

113.

 

Nagy József

Földes 1053.

1908.VIII.1.

Lajos

Pércsy Ágnes

Földes

1130.

Bene Eszter

földmiv.

1945.V.15.­

114.

Nagy Márton

Földes 591.

1922.VI.26.

Márton

Körtvélyesi Irén

Földes

levente

isk.tanuló

945.II.15.

115.

Nagy Miklós

Földes 815.

1906.IX.9

Imre

Marton Ágnes

Földes

 

Debrecen

116.

 

Nagy Sándor

Földes 727.

1914.II.27.

Sándor

Gáll Róza

Földes

1052.

Győrfi Mária

honvéd

földmiv.

Uralkabaras

1945.II.20.

117.

Nagy Sándor

Földes 565.

1920.VI.23.

Sándor

Gá1 Mária

Földes

565.

földmiv.

Világos

1944.X.15.

118.

Nikolics József

Földes 432.

1921.VII.7

József

Kovács Irén

Földes

432.

Molnár Irén

kőmivestan.

Budapest

945.II.8.

119.

 

Oláh Albert

Földes 385.

1911.VIII.3.

László

Erdei Karolina

Földes

 

1945.IV.12.

120.

Oláh Miklós

Földes 300.

1912.X.28.

János

Karmazsin Eszter

Földes

Kóti Terézia

napszám.

1944.XII.31.

121.

Oláh Miklós

Földes 957.

1914.XII.23

Imre

Domokos Ilona

Földes

682.

Nagy Róza

honvéd

földmiv.

Vorosilov gytp.

1945.VII.27.

122.

Oláh Miklós

Földes 150.

1922.IV.14.

Miklós

Meggyesi Ágnes

Földes

 

1943.XII.9.

123.

Orosz József

Földes 699.

1907.III.20.

János

Szabó Julianna

Debrecen

Kadarcs u.

10.

Burger Erzsébet

 

földmiv.

1944.X.15.

124.

Ölvedi Miklós

Földes Ujsor

1933.XII.28.

András

Szabó Eszter

Földes

civil

Földes

1944.X.16.

125.

Patai Gyula

Földes 1084.

1922.II.6.

Gábor

Nagy Etelka

Földes

1084

Rábai Irén

őrvezető

földmiv.

1947.IV.16.

126.

Pataki József

Földes 353.

1914.VII.19.

Imre

Szerencsés Mária

Földes

353.

tizedes

földmiv.

1945.III.16

127.

Pécsi Sándor

Földes 1066.

1911.VI.20.

Nagyidai István

Kádár Eszter

Berettyó-

ujfalu

honvéd

kalapos s.

1944.IX.15

128.

 

Pércsi József

Földes 33.

1914.III.15.

Márton

Tóth Zsófia

 

 

 

1945.IV.24.

129.

 

Pércsi Sándor

Földes 625.

1917.VIII.12

Lajos

Rácz Zsófia

Földes

 

 

130.

 

Pócsi Albert

Földes tanya

1911.I.5.

Mihály

Nagy Julianna

Földes

951.

Domokos

Erzsébet

földmiv.

 

131.

Pócsi Antal

Földes 1024.

1911.II.1.

Imre

Rácz Ilona

Földes

1057.

Pércsi Vilma

földmiv.

Esztergom

132.

Rácz Ferenc

Földes 958.

1913.II.22.

Imre

Pércsi Zsófia

Földes

958.

 

 

133.

Rácz Imre

Földes 900.

1910.VI.27.

Imre

Pércsi Zsófia

Földes

958.

Fekete

Mária Magd.

honvéd

kisbirt.

Világos

1944.X.15.

134.

Sápi Imre

Földes 283.

1914. X.22.

Zsigmond

Gyöngyösi Viktória

Földes

283.

tizedes

földmives

Zaporozs

1941.XI.4.

135.

Sápi Márton

Földes 411.

1914.XI.16.

Márton

Sala Irén

 

 

honvéd

ffiszabó.

1946.II.15

136.

Sápi Sándor

Földes 793.

1922.XII.2.

Gábor

Pásztor Eszter

Földes

793.

földmives

1944.XII.15.

137.

Serdült József

Földes 1174.

1914.XII.26

Zsigmond

Nagy Zsófia

Földes

Ócs Mária

napszámos

Földes

1944.III.28.

138.

Szabó István

Nagykereki

1906.III.1.

Lajos

Sipos Erzsébet

Földes

Csiki Lidia

napszámos

 

139.

Szalontai Sándor

Derecske

1920.V.27.

József

Szabó Mária

Földes

281.

Varga Mária

földmives

 

140.

Szatai Lajos

Földes 449.

1905.VIII.25.

Lajos

Végh Terézia

Földes

469.

Szabó Ágnes

napszámos

1944.X.15.

141.

Szatai Mihály

Földes 355.

1914.IX.14.

Gábor

Tóth Margit

Jolsva

Bóné Irma

szkv.

tsz.katona

Szentgotthárd

142.

Széles Imre

Derecske

1918.V.23.

Sándor

Benedek Julianna

Földes

tanya

Nagy Gizella

napszámos

Luca

1944.

143.

Széles Sándor

Földes 442.

1914.II.26.

Lajos

Nyirő Karolina

Földes

435.

Nyirő Ilona

honvéd

kisbirtokos

Kiev

1944.XII.31.

144.

Szörnyi János

Tetétlen

1919.XI.28.

János

Szücs Etelka

Földes

Bt. 45

Szabó Irma

napszámos

 

145.

Szőke József

Földes 213.

1923.V.8.

Imre

Kemecsei Teréz

 

honvéd

szijgy.s.

1945.VII.17.

146.

Szőllősi Gábor

Földes 606.

1922.IX.15.

Gábor

Tóth Emma

Földes

606.

 

 

147.

Szőllősi György

Földes 788.

1924.VII.7.

Imre

Biró Eszter

Földes

 

 

148.

Szőllősi Imre

Földes 1155.

1925.III.26.

Lajos

Domokos Karolina

Földes

1034.

tizedes

földmives

Bohorodin

1944.VII.8.

149.

Szőllősy Miklós

Földes 486.

1922.XII.5

István

Végh Piroska

Földes

486.

földmives

1944.XII.15.

150.

Szücs Imre

Földes 265.

1914.IX.5.

 

Szücs Etelka

Földes

265.

Hajdu Mária

napszámos.

1943.XII.31

151.

Takács József

Földes 592.

1918.XI.10.

Sándor

Tóth Piroska

Nádudvar

földmives

1941.I.15.

152.

Tóth Gábor

Földes 1113.

1912.III.27.

Károly

Ványi Zsófia

Földes

287.

Bóné Eszter

napszámos

1944.XII.31.

153.

Tóth Gyula

Földes 276.

1922.I.9.

Mihály

Sápi Zsófia

Földes

földmives

1944.I.15.

154.

Tóth Lajos

Földes 320.

1914.V.27.

József

Szabó Julianna

Földes

342.

Németh Róza

napszámos

1944.I.15.

155.

Tóth Mihály

Hajduszovát

1906.II.11.

Mihály

Sárosi Julianna

Földes

701.

Fábián Irma

honvéd

kerékgy.

1945. I.15.

156.

Tóth Sándor

Földes 1031.

1902.IX.25.

Sándor

László Eszter

Földes

676

Nagy Julianna

munkaszolg.

géplakatos

1944.X.15

157.

Tóth Sándor

Földes 922.

1904.VI.18.

Lőrinc

Földi Rozália

Földes

1168.

Jámbor Ágnes

földmives

1944.XII.31.

158.

Török Bálint

Földes 44.

1933.IX.25.

Sándor

Kiss Erzsébet

Földes

Bt. 73.

civil

Földes

1944.X.16

159.

Török János

Földes 883.

1911.III.24.

János

Szöllősy Piroska

Földes

1001.

Kiss Erzsébet

tizedes

 

160.

Varga Imre

Földes 700.

1916.VII.15.

Imre

Bujdosó Julianna

Földes

700.

Benke Erzsébet

 

 

161.

Varga József

Földes 227.

1903.VIII.3.

Lajos

Balla Erzsébet

Karcag

 

Mariák Etelka

M.

cipészs.

1945.XII.31.

162.

Ványi Antal

Földes 1067.

1892.XII.15.

Imre

Balogh Zsófia

Földes

tanya

Márkus Mária

civil

gazd.csel.

Földes

1944.XI.6.

163.

Veress Sándor

Földes 86.

1908.IV.30 .

János

Gál Piroska

Berettyó-

ujfalu

Szücs Erzsébet

földmives

1944.IX.15.

 

164.

Végh Pál

 

Földes 687.

1906.X.9.

Sándor

Gyöngyösi Zsófia

Földes

 

Hajduhadház

1944.IX.15

165.

Vida Ferenc

Sátoraljaujhely

1900.VIII.29

Ferenc

Márta Klára

Földes

323.

Kiss Erzsébet

napszámos

 

166.

Zákány László

 

Földes 368

1914.IX.11.

Antal

Domokos Zsófia

Földes

368

Nagy Terézia

 

 

földmives

1944.XI.31./?/

A földesi 1944. évi őszi harcokban elesett magyar katonák

sor-

szám

név

születés

helye, ideje

apa neve

anya neve

utolsó

lakhelye

házastárs

neve

állapota

halálozás

helye, ideje

1.

Bene Sándor

 

 

Pál

 

Herend

 

 

 

Földes

1944.

2.

Berendi Ferenc

 

Szakcs

1913.I.28.

József

Nágotsi Mária

Szakcs

 

Tánczi Margit

 

földmives

 

1944.X.14.

3.

Berki István

 

Farád

1908.III.20.

 

Csorna

Horváth Teréz

 

tényl.kat.

Földes

1944.X.7.

4.

Füleki János

 

 

 

 

 

tizedes

Földes

1944.

5.

Horváth János

 

Vízvár

Zsitva pta.

1922.VI.13.

József

Vitelics Mária

Szigetvár

Derkács Anna

 

tényl.kat.

Földes

1944.X.22.

6.

Markovics Péter

 

1916.

Vince

Szudorevics Katalin

 

 

honvéd

 

Földes

1944.IX.26.

7.

Schmidt István

 

1905.

Antal

Szautner Mária

Budapest

III. Szőlő

u. 64.

Herdey

Erzsébet

honvéd

Füszerker.

Földes

1944.X.14.

8.

Szegi Béla

 

 

 

 

 

honvéd

Földes

1944.

9.

Tóth Miklós

 

 

 

Kunhegyes

 

honvéd

Földes

1944.X

10.

Vadas Lajos

 

1912.

 

János

Domokos Mária

Árpás

Harsányi

Terézia

Szakaszv.

napszános

Földes

1944.X.9.

11.

Vulyák Sándor

1916.

 

 

 

hadnagy

Földes

1944.

 

  A földesi 1944. évi őszi harcokban elesett német katonák

Deutsche Kriegstote in Földes/Ungarn

 

Name

Vorname

 geboren

 Todestag

1.

Brandes

Karl

02. 03. 1903

14. 10. 1944

2.

Bürkle

Otto

21. 01. 1923

15. 10. 1944

3.

Dresen

Johann-Anton

14. 03. 1922

08. 10. 1944

4.

Fiebig

Richard

15. 01. 1915

14. 10. 1944

5.

Jahn

Richard

22. 12. 1910

16. 10. 1944

6.

Kleinert

Ewald

22. 07. 1913

10. 10. 1944

7.

Krimonosow

Iwan

20. 02. 1927

14. 10. 1944

8.

Kröplin

Elias

10. 11. 1914

15. 10. 1944

9.

Kühnert

Karl-Heinz

14. 08. 1918

16. 10. 1944

10.

Lechner

Willi

12. 02. 1926

16. 10. 1944

11.

Locher

Erich

06. 04. 1914

14. 10. 1944

12.

Meißnitzer

Herbert

02. 08. 1926

16. 10. 1944

13.

Morgenstern

Jakob

30. 08. 1924

14. 10. 1944

14.

Müller

Josef

24. 12. 1921

14. 10. 1944

15.

Pickel

Georg

08. 04. 1914

14. 10. 1944

16.

Radlow

Wolfgang

15. 08. 1925

16. 10. 1944

17.

Raphelt

Rudi

13. 08. 1923

15. 10. 1944

18.

Riess

Hans

25. 07. 1926

15. 10. 1944

19.

Roth

August

26. 08. 1917

08. 10. 1944

20.

Schiefer

Karl

26. 09. 1911

14. 10. 1944

21.

Thomas

Rudolf

09. 09. 1913

14. 10. 1944

22.

Wörstenfeld

Alfred

19. 03. 1910

15. 10. 1944