Halomsorjan.hu

 

Honismeret 1997. XXV. évf. 2. szám 88–90. old.

 

Köszöntjük a 90 éves Boross Zoltánt

 

Boross Zoltán édesapja Hajdú megyéből Földesről került a Felvidékre, miután a debreceni jogakadémiát – amikor Ady Endre is ott tanult – elvégezte. Először Barsba, Aranyosmarótra, majd Gömörbe Rimaszécsre került járásbírónak, ahol az ifjabb Boross Zoltán 1906. október 25-én született. Az ifjú Boross középiskolásként „Batyiba” (Rimaszombat) került. Ott lett cserkész, de a pozsonyi Komensky egyetemen teljesedett ki kapcsolata a felvidéki magyar ifjúság regös mozgalmával, a Szent György körrel, amiben a Prágában tanuló Balogh Edgár vezetése alatt egyesítették a csehszlovákiai magyar regöscserkész csapatokat. A regösök írásainak a Scherer Lajos losonci gimnáziumi tanár szerkesztette Mi Lapunk adott megjelenési lehetőséget, ott láthatjuk Boross Zoltán első versét is 1926-ból.

A szlovák nacionalisták kitették Scherer Lajost az állásából. A Szent György körből, az időközben – történetesen éppen a feledi Boross házban – Sarlóvá alakult mozgalom vezetői kötelességüknek érezték, hogy segítsenek szerkesztőjükön, aki talán éppen miattuk került bajba. Kihallgatást kértek Masaryk csehszlovák köztársasági elnöktől, ki a legnagyobb meglepetésükre fogadta őket. Balogh Edgár, Terebessy János és Boross Zoltán fiatalságukból fakadó naiv önbizalma pillanatnyilag elérte, hogy Scherer Lajos Losoncon visszakapja az állását. Millió koronás ígéretet kaptak egy a magyar kultúrát is támogató kisebbségi intézet felállítására. Közbenjárásuk eredményeként a szlovákokhoz hasonlóan azontúl a magyar iskolák tanulói is ingyenes iskolatejhez jutottak.

Regösjárásaikon a magyar lakta Felvidék, illetve Kárpátalja falvaiban igyekeztek felmérni a kisebbségi lét minél sokoldalúbb formáit. Boross Zoltán Istók Jánossal járta be 1926 nyarán a gömöri barkóság falvait néprajzi és szociográfiai adatgyűjtés szándékával, így Serke, Simonyi, Péterfala, Gesztete, Almágy és Sőreg községekből szereztek a mindennapi lét küzdelmeiről felbecsülhetetlen tapasztalatokat. E munka jegyében három magyar író vált tudatosan példaképükké: Ady Endre, Szabó Dezső és Móricz Zsigmond. Móricz Zsigmond egyenesen az ő számukra közölte a Mi Lapunkban Gyalogolni jó című írását. Természetes, hogy nem csak olvasták és elemezték írásait, hanem a személyes találkozás minden előnyével is élni akartak, Móricz Zsigmondot meghívták egy felvidéki látogatásra. Móricz Zsigmond 1927 áprilisi felvidéki körútján 10-én érkezett Feledre, innen kezdve a körút gömöri állomásain Boross Zoltán volt hű kísérője, aki a Levélféle Móricz Zsigmondhoz című Ady verssel köszöntötte.

Boross Zoltán ma Debrecenben él, s nem kis büszkeséggel mutatja azt a bőr pamlagot, melyen valamikor Mikszáth üldögélt, majd Móricz Zsigmond is jól érezte magát – náluk, Feleden. Boross Zoltán földesi elődei közül az egyiknek felesége Zemplén megyéből származott és Pallagi ősökkel is büszkélkedhetett. „Móricz Zsigmondnak egy alkalommal eldicsekedtem közös atyafisági eredetünkről, hiszen az ő egyik őse szintén a Pallaghy családból, Zemplénből származott.”

Az 1930-as évek közepén a Sarlósok mozgalmát Csehszlovákiában betiltották, előzőleg pedig Magyarországon is nemkívánatos személyeknek nyilvánították őket. Boross Zoltán ifjúkori elveihez és emlékeihez ragaszkodva továbbra is kapcsolatot tartott egykori Sarlós társaival és gyűjtötte, nyomtatásban megjelent írásaikat.

Feledi otthonuk az „Öregház” – amit Győry Dezső is megénekelt – édesanyja öröksége, kinek felmenői közt a Vécseyeket is láthatjuk, ezen a réven az aradi vértanú Vécsey Károly honvédtábornoknak gyerekkori kedvenc tartózkodási helye volt. A családot itt érte Felvidék magyarlakta részének a hazához való visszatérése. Édesapja ápolni és felújítani kívánván szülőhelyével való kapcsolatait; Földes és Feled testvérközségi viszonyt létesített.1 Az ifjú Boross Zoltán izgalmas napoknak nézett elébe, a Sarlóban való részvétele miatt hadbíróság elé állították, szerencsés kapcsolatainak köszönhetően azonban ügye felmentéssel végződött, sőt még a csehszlovák hadseregben kapott zászlós rangját is igazolták.2

A háború utolsó szakaszában Boross Zoltánnak is mundért kellett öltenie, jogi végzettségének köszönhetően hadbíró főhadnagyként szolgált. Az úgynevezett felszabadulás az újjászervezett Csehszlovák államban, a Felvidék milliós magyarságának az üldöztetés hosszú keserves éveit hozta. Elég volt, hogy ha valaki 1938-ban a bevonuló magyar honvédeket virággal köszöntötte, vagy valamilyen pozíciót, tisztséget vállalt az elkövetkezett hat évben, hogy az új hódítók háborús bűnössé nyilvánítsák. Több tízezer magyar került a háborús bűnösök listájára pusztán nemzetiségük miatt.3 Természetesen dr. Boross Zoltán is háborús bűnössé nyilvánítva került börtönbe, a családját: feleségét és két apró gyermekét kivitték a határra, ott hetekig egy tyúkól volt a szállásuk.

Az erőszakosan kimódolt csehszlovák-magyar lakosságcserének több volt Sarlóssal együtt Boross Zoltán is egyik magyar meghatalmazottja lett. A magyarlakta Felvidéket hat körzetre osztották, ő a rimaszombati érdekvédelmi hivatalt vezette, a körzetek munkáját a Pozsonyban székelő Jócsik Lajos (Sarlós, részt vett az 1943. évi szárszói találkozón) fogta össze. A lakosságcsere lezártával, 1949 nyarán szüleit a feledi Öregházban hátrahagyva, Boross Zoltánt és családját is áttelepítették Földesre, a nagyszülei házába,4 ahol annak idején a Világos alól menekülő Jókai Mór néhány napra enyhet adó szállásra lelt.5 Boross Zoltán a magyar kormány tisztviselőjének számított, így áttelepülésekor szinte mindent magával vihetett, néhány kisebb csomag elhozásával még másokon is segíthetett. Hatalmas gyűjteményét a lakosságcseréről az 1970-es évek elején közvetítettem a gyulai levéltárba, magam megelégedtem a másodpéldányokkal, illetve az eredetiek másolatával.6 Ugyancsak hiánytalanul Földesre került a Sarlóra vonatkozó óriási gyűjteménye, melyet szintén a hetvenes években közvetítettem a debreceni Déri Múzeum irodalmi gyűjteményébe.7

Ifjúkorában nagyszüleit látogatva Boross Zoltán gyakran járt Földesen, most feleleveníti a régi kapcsolatokat. „A magyar költészet leggyönyörűbb sorait mormolom – „Elhull a virág, eliramlik az élet – , a földesi Tisza kúria düledező falai előtt találom magam. Emlékezetes ház, 1949 nyarán itt találkoztam utoljára Karácsony Sándor egyetemi tanárral, theológussal, íróval, a magyar élet egyik kimagasló egyéniségével. Fiatal gyerekkoromban ismertem meg Földesen, diákjaival ott szorongott a templom karzatján, gomblyukában a cserkész liliomos jelvény, a hóna alatt a zsoltár és egy Ady kötet. Évek során eltávolodtunk egymástól, de tudtunk útjainkról. Könyveit nekem a miskolci Királyfalvy Könyvkereskedés szállította, majd felszabadulás után megküldte A magyar demokráciáról szóló nagy feltűnést keltő írását. Ki volt Sándor bácsi, mi volt az általa propagált és azóta is „sandrizmus”-nak nevezett világnézeti irány? Istenes szocializmus, egyben demokratikus szocializmus. Az istenhitet és a tudatot Istenben tartja elsődlegesnek, az anyag sorrendileg a tudatot követi. Reformálni akarja magát a kálvinista egyházat, nem a liturgiát, de az egyház belső demokráciáját, ahonnét az urak kirekesztették a népet és a pantallósok, basaparasztok és nagyiparosok ültek a presbiteri székben, de a templombajárás az urak szerint csak „az alsóbb néposztálybeliek vallásos életének formái”. Minden könyvet elolvas, mindegyik könyvről véleményt alkot, egy demokrata és egy biblikus ember szemüvegén keresztül. Megismeri alkotóink közül a valódi értékeket, hiányolja azonban mindenütt az evangélium szellemét.

Karácsony Sándor három éve halott. Utolsó találkozásunk alkalmával konok hallgatással jelezte, hogy a magyar demokrácia az önkény vakvágányára lett átállítva. Ekkor már elefántózisa oly mértékű volt, hogy a Tisza-lakban nem tudta csak egy öreg dívány befogadni. Magával megbékülve, a világgal meghasonolva várta a halált. Én beszéltem, szentségeltem, átkozódtam. Ő hallgatott. Az egykor roppant nagy hatású professzorra ma már – három év múltán – alig emlékeznek. A „sandrizmust” törölték a világ elhajló bal-urai.”8

A földesi Boross ház a rokonság menedéke, velük élt apósa, Éles Géza is, a legnagyobb hazai szükségpénzgyűjtő, volt diósgyőri polgármester. Ott keresik fel az áttelepített Sarlósok: Vass László, Bólya Lajos, Jócsik Lajos pedig igen sokszor meglátogatja, az államtitkárságból kikopva Boross Zoltánnal együtt a talajerő gazdálkodásban keresnek új lehetőségeket. Egyik földesi tartózkodása idején felkeresik a harmadik faluba, Nagyrábéra áttelepített Scherer Lajost, a losonci Mi Lapunk egykori szerkesztőjét. „Szent öregek! Ma Jócsik Lajossal átmentünk Nagyrábéra, ahol mozgalmunk »szent örege« Scherer Lajos bácsi lakik. Nyolcvanat már betöltötte, süket, alig lát. Naplót vezet, verseket ír, szomorú klapanciákat. Alig ismer ránk. Mikor felfedjük magunkat, elsírja magát. »Hát nem feledkeztetek meg rólam?« Órákat töltünk együtt, fülébe gyónjuk a múltat és a vigasztalást. Átadja nekem a losonci »Phönix« páholy jegyzőkönyveit. Itt marad örökre irataim között. Örök emlék. Több lapban olvasom egykori előadásai rövid ismertetését. Mindenből kifosztották 1945-ben. Egy szál ruhában eresztették útnak, kiverték ősi otthonából. Mindezt megírja naplójában, ami most Márfynénál, lányánál van megőrzésben. Sarlóról írt jegyzeteimben sokat beszélek erről a találkozásról és ennek a nagy nevelőnek szomorú sorsát híven igyekeztem megörökíteni. Lajossal könnyezve veszünk búcsút Öregünktől. Bevégeztetett. »Stille und fröhlich« mondja Thomas Mann. Így távozunk.9

Az 1948-as fordulat után Rákosiéknak már a Sarlósok sem voltak szalonképesek, rövid időre Boross Zoltán is börtönbe került. 1958-ban Debrecenbe költözött a családjával, sokáig visszavonultan élt. Az 1960-as évek végén, már több mint egy évtizedes földesi hagyományfeltáró foglalatosságom során hozzá is eljutottam. Akkor láttam, milyen hatalmas anyaggal rendelkezik. Hosszú beszélgetéseink után, feladta addigi remete életét, kinyílott a világra. A Sarló gyűjtemény bekerülésével, a mai napig munkatársa a debreceni Irodalmi Múzeumnak.

 

 

1 A testvérközségi viszony felvételéről szóló megállapodást mind a két község főbírája aláírta, s a községi képviselőtestület elfogadta.

2 M. kir. miskolci 7. honvéd kerületi parancsnokság. 17.934. szám. Elri. szü. Oszt. T. 1942.

3 Feledről hat személyt nyilvánítottak háborús bűnössé a csehszlovák hatóságok a magyarok számára kreált törvények alapján, ebből négy személy az 5. §. szerint úgynevezett kis háborús bűnös volt, ezen a listán szerepelt dr. Boross Zoltán.

4 A felvidéki magyarság szolgálatában. Interjú dr. Boross Zoltánnal, készítette: Molnár Imre. Gömör Néprajza XXXIII. Debrecen, 1992. 137–192. old.

5 Karacs Zsigmond: Jókai adalékok Földesről. Irodalomtörténeti Közlemények 1981. 1. sz. 59. old.

6 Ennek az anyagnak az alapján készült 1986-ban Lázár István egyetemi szakdolgozata, címe: Magyar-Csehszlovák viszony 1944–1949. ELTE BTK.

7 Karacs Zsigmond: A Sarló a helytörténet vonzásában. Múzeumi Kurir 1979. 31. sz. 12. old.

8 Boross Zoltán naplójegyzetei 1953. szeptember végén.

9 Boross Zoltán naplójegyzetei 1955. szeptember 21.