Halomsorjan.hu

 

Hajdú-Bihari Napló 1979. augusztus 26.

36. évfolyam 199. szám 10. oldal

 

Karacs Zsigmond

Csáth Géza Kosztolányihoz írt két levele földesi napjairól

 

Dr. Brenner József 1919. szeptember 11-én megszökött a szabadkai kórház elmebe­teg osztályáról, és a gyógy­szerész rokonától lopott pantoponnal elindult Budapest felé. A demarkációs vonalon szerb katonák tartóztatták fel, majd bekísérték az őrszo­bába, hol az elővett panto­pont lenyelte, lebukott a föld­re és meghalt. Így ért véget a századelő nagy ígéretének, Csáth Gézának eltékozolt éle­te.

Rövid másfél évet töltött Földesen, a katonai szolgálat­ra bevonult Matolcsy Pál orvost helyettesítve. 1915 októ­berében, amikor feleségével együtt a községbe költözik, már teljesen átitatta szerve­zetét a halálos méreg, mor­fium nélkül már létezni sem tud. A község lakói mindebből semmit sem sejtenek, amint azt sem tudják, hogy orvosuk befutott, jónevú író. Húsz évvel később, amikor Bóka László Karácsony Sán­dort faggatja (akinek a szülei a Csáth Gézának otthont adó Szőllősy-kúria mellett lak­tak), csak annyit tud elmon­dani: „Földesen csendes, ma­gába vonult embernek ismer­ték, kit a helybeli intelligen­cia finom modoráért becsült, de senki sem tudta róla, hogy író, hogy (Brenner dok­tor úr) Csáth Gézával azo­nos.” 1973-ban amikor a nyo­mát kutattam, a jó szeren­csém gyermekkorom kedves ismerősétől kéretett felvilágo­sítást.

Sólyom Károlyné már ek­kor nyolcvannégy (84) esztendőt megért, kitűnő emlékezet­tel megáldott néni volt. Bren­ner József 1916-ban hosszú hónapokon át kezelte nagybe­teg apósát, nyár elejétől 1917 januárjáig. Az orvos görbe bottal járt, a felesége is nagy volt, szép emberek voltak. Sólyomné apósának elmezavara volt, az orvos sűrűn eljárt a Debreceni utcán (akkor Bocskai utca) levő, az idén lebontott kétszáz éves nádfe­delű egykori Zákány-kúriába. Még ő helyezi el a nagybeteget egy barátja révén Pes­ten az angyalföldi idegszanatóriumban, de amikor az após januárban meghalt, az orvos már nem lakott a faluban. Meglepetést okoztam vele, mikor elmondtam, hogy egy­kori orvosuk író is volt, s ta­lán egy kellemes emlékképet tettem zavarossá a Földesen Nagy Brennerként ismert Csáth Géza különös életének és halálának az elmondásá­val.

Az alább közölt egyik leve­léből kiderül, mennyire együtt érzett Csáth Géza a súlyos háborús terhekkel sújtott földesiekkel, a maga nagy elesettségében is ekkor még tudott másokkal törőd­ni. Még telve van irodalmi ambíciókkal. Knernél újabb kötetet szeretne kiadni, egy előbbi földesi levelében – amit Réz Pál tett közzé az Üzenet 1977. évi, Csáth Géza­ emlékszámában – tizenöt régibb es újabb novellát je­löl meg a soha napvilágot nem látott mű tartalmául. Egy novellán dolgozik, és egy librettó tervét forgatja a fe­jében, egyik sem született meg, utolsó novellája a Dénes Imre 1918-ban jelent meg az Esztendőben.

Emlékeznek-e rá a faluban, ahol rövid és eltékozolt életé­nek tizenhat, a munkának és az olyan reménytelenül óhaj­tott újjászületésnek áldozott hónapját töltötte? Bizony nem, hiába porosodik a könyvtárban A varázsló halá­la, pedig jó földesi szokás sze­rint rojtossá olvasnák ha tudnák, hogy íróját köti va­lami a faluhoz. Ébresszük rá őket. Maga a falu is elrugaszkodott tőle, pusztítva az emlékét őriző házakat. Már csak a sorsa beteljesedésére vár az egészségház elhanya­golt épülete, ahol lakott, és mindent elpusztít az idő föl­desi emlékeiből, hogy még egy emléktábla se kerülhes­sen azokra a falakra. ame­lyek még látták őt élni és szenvedni.

 

***

 

Az alább közölt két levél a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában a Kosz­tolányi hagyatékban találha­tó. „Szegény Csáth Géza ha­gyatéka, hozzám írt végren­delkező levelei.” – írta rájuk Kosztolányi, az unokatestvér.

Az időben első a debreceni Árpád téri református templomot ábrázoló képeslap. A postabélyegző kelte: Debre­czen 916. ápr. 7.

Ngs. Kosztolányi Dezső úr­nak

Budapest Fehérvár út 15/a

 

Kedves Desiré!

1916. IV. 6.

 

Levelednek őszintén meg­örültem. Sajnálom, hogy nem kaptam elég idejében az érte­sítést Grószi haláláról, mert különben Szabadkán talál­kozhattunk volna. Jelenleg csak bevásárlások céljából vagyok Debrecenben, Olgával. Egyébként Földesen élünk. Kettesben, azaz hár­masban, mert van egy remek Kis okos Kuvasz Kutyánk, akin halálra nevetjük magun­kat. (Ha elkezdem hegedülni a Traümereit: érzékenyen. csendesen és tercelve! vonít hozzá. Ilyet még nem láttam. Egy kincs ez a kutya.) Falu­si életünk főkép a kényelmes praxisra és az olcsó menage­ra van alapítva. Jelenleg há­borúban ezek fontos szem­pontok. Feleségem főz nekem és kibontakozott teljesen rit­ka főző,  szakácsi tehetséqe. Én tanulmányozom a parasz­tot és igyekszem progresszív eszméket elhinteni. A napok­ban vonultak be itt a 44–50 évesek. Szívszaggató látvány volt. Ez a község amelyből a 39. gy. e. zöme került ki. Minden 3. családnak elesett halottja van. A háborút itt sokkal jobban látni, mint Pesten. Mert nem találkozhatsz 3 emberrel, hogy azok közzül valakinek apja fia vagy testvére el ne esett vol­na. Így itt élek, semleges fa­lusi életet. Este hegedülök, Jókayt olvasok; egy novellán dolgozom, amely Győrikről szól. A Johanna pandantja lesz. A háború végéig ki aka­rom választani, hogy hol te­lepedjem le vidéken.

Ilonkát és téged mindket­ten sokszor üdvözölve ölel Józsi.

 

A második levél borítékja nincs meg. Dér Zoltán Az árny zarándoka című köny­vében az ötödik bekezdését már közölte.

 

Kedves Desiré!

Földes 1916. Júl. 12.

 

Megkaptam második ra­gasztásos idézettel ellátott levelező lapodat is. Hálásan köszönöm Kedves közbenjá­rásodat. S ha újra neki adom magam, majd magamat az írásnak – kétségtelenül en­nek a jóindulatú és baráti cselekedetednek lesz benne a legnagyobb része.

Azóta már te is régen meg­kaphattad hosszú levelemet. Kérlek, hogy ha Kedved lesz válaszolni: vedd majd elő ezt és azt a levelet és folytassuk a felvetett témákat. Nézetem szerint ugyanis a levelezés­nek csak úgy van teteje! Ha a beszélgetéshez hasonlít. – Ne hidd, hogy ezzel valami nagyot akarok mondani, de tudom, hogy te manapság már – mint levélíró – nem követed ezt a methodust, el­lentétben egyetemi diákko­roddal, amikor viszont így cselekedtél.

Knernek a napokban írok. Kézirataim Pesten vannak, és elküldöm neki azokat, mi­helyt alkalmam lesz Pestre utazni. Nem szándékozom tő­le sok pénzt kérni, sőt direct olcsón adom a kötetet, mert azt szeretném kivinni, hogy példányok után fizessen (úgy mint Erdős Renée fizetteti magát, így saját aláírásával szignál minden eladásra jogo­sult kötetet.)

Olvastam a P. N.-ban az .„Ördög étlapjá”-t. Mondhatom, hogy nagyon tetszett ne­kem. Ez valami új dolog volt nálad. Kétségtelenül kiszéle­sítése a théma-körödnek s így emelkedés – elvileg. A nagy írót kell hogy az egész élet érdekelje. S te most ama finom ételsor leírásával talán először igazoltad, hogy van ízlésed (gustus) és gyomrod. Azt hiszem egész így el fogsz érkezni a természet iránti ap­rólékosabb érdeklődéshez is, ami szintén hiányzott eddig nálad. – Nem tökéletlenség volt ez a hiány, hanem az ifjúság stigmája, amely még annyira tele van önmagával, hogy nincs ideje és kedve ki­felé nézni és lehajolni meg­nézni egy virágot vagy követ. Így gondolom, hogy egy na­pon észre fogod venni a ter­mészetet, amely eddig csak mint staffage és symboliku­san szerepel nálad. Egyszer majd théma és realitás lesz. Mit gondolsz erről?

K. Desiré! Volna egy nagy­szerű operett – thémám, amelyet veled szeretnék ki­dolgozni – NB A librettot együtt írnok, a verseket te, a zenét én. De nagyon félek, hogy elmeséled a barátaidnak és elkapják az orrunk elől. Azaz egy napon azon veszed észre magad, hogy a színlapon hirdetik a mi thémánkat. Azt mondhatom, hogy párat­lanul kitűnő dolog és az ope­rettben egy új lépést jelen­tene a műfaj számára. Világ­cikk lenne belőle – ezt tu­dom.

Vajjon számíthatok-e teljes titoktartásodra. Küldd el le­vélben becsületszavadat és akkor megküldöm a thémát és a darab vázlatát. A szö­vegkönyv még a nyáron elkészülhetne.

Még csak egyet róla. Nem volt még ilyen!

Annyira kitűnő, mulattató mulatságos és mégis milyen költői.

Zenésítésre pedig azért al­kalmas, mert általánosan ismert történet, be van idegez­ve reá a közönség és az új relációk a mese teljessége is alkalmas reá, hogy a közön­ségben már meglevő emléke­ket hatalmas erővel ébressze fel és nagy figyelmet érdek­lődést keltsen.

Mit dolgozol K. Desiré?

Mi hír Árpiról?

(Ilona most a nyár alatt nem lett-e valamivel sová­nyabb, nem mutatkoztak-e hébe hóba lázak? Főfájások? Mert ha igen, akkor ez ellen lehet tenni!)

Írj! Írj!

 

Mindkettőtöket sokszor köszöntünk mind a ketten

J. és O.”