Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1818. VIII. 14 – 1820. IV. 5.

Ferenc nemesség-bizonyítási iratai

a Hajdú-Bihari Levéltárban

 

HBm levéltár IV. A. 1/6. 383. csomó

Az 1813-as közgyűlés után, amikor a kétséges nemeseket

 összeírták, Bihar vármegye 1818-ban elrendel egy újabb

összeírást, perbe idézést, a kimaradt, továbbra

is kétségesnek tartott nemesek számára.

 

1818. év első

Ki-íródott Czikkelye Az 1818 dik Esztendő Mártius' 30 kán

 Várad Olasziban folytatva tartatott T. N. Bihar Vármegye'

Közönséges Gyűlése Jegyző Könyvének.

 

 

Név nélküli helyettes alispáni felhívás Körtvélyesi Ferenc

 Nagyváradi lakosnak, mint kétséges nemesnek, 

perbe hívására, 1818. szeptember 21-re.

 

1818. év második

Hívatalbéli szolgálatomat ajánlomat ajánlom azon szolga-bíró,

és esküdt uraknak, a' kik ezennel megkerestetnek!

 

 

Ferencet Bihar vármegye egyik szolgabírója

beidézi a törvényszékre 1818. IX. 21-re.

 

1818. VIII. 14.

Hogy a' Kéttséges Nemesek eránt, az 1818-ik Esztdő Márcz 30-án V. Olasziban tartatott Kőzőnséges Gyűlés végzése szerint, N. Váradi Lakos Kőrtvélyesi Ferentz ..., az a' F. E. September 21-ik napjára, az évégre ki rendeltetett T. Tőrvény Székre, a' Magistratualis Fiscus Actiója meg adásánál fogva személyesen, az alább irt Helyen, napon, Holnapba, és Esztendöbe, meg idéztem, bizonyitom V. Olasziban Augustus 14-én 1818.

T. N. Bihar Vgye 2-k V. Szolga Birája Jokoch Imre mk

 

 

Ferenc felkészülve a perre elsőnek beszerzi nagyapjának

Zsigmondnak 1743-as latin Bizonyságlevelét.

A Bizonyságlevél magyar fordítása.

 

1818. IX. 18.

 

 

Ugyancsak beszerzi Ferenc a másik latin levelet, amelyikben

három Bizonyságlevél van belefoglalva. Az 1743-as királyi, az

1755-ös nádori és az 1767-es megerősítő Bizonyságlevél. Ez

utóbbiban benne van Ferenc édesapjának Bálintnak a neve is.

A második levél magyar fordítása.

 

1818. IX. 18. Első oldal

 

2. oldal

 

3. oldal

 

 

Bihar vármegye Törvényhatósági Kincstárának Rendes Ügyvédje

megindítja a pert Ferenc ellen. Annak ellenére, hogy Ferenc

Bihar vármegye részéről is megkapja a Bizonyságlevelet

1820. IV. 5-én,  a kincstár 1826. IV. 24-én teszi

meg utolsó bejegyzését a perben. 

 

1818. IX. 21 – 1819. V. 10.

Az 1818-dik Esztendő September Hava 21-kén V. Olaszi Városában tartatott Törvény - Széke előtt Tekintetes Nemes Bihar Vármegyének

Fel - vétetett Magistratualis Productionalis Ügye Nemes Bige Mártonnak, mint a' szent és tisztelt Tettes Nemes Vármegye Magistratualis Ord. Fiscálisának mint felperesnek N. Váradi Lakos, és Nemesi szabadságban élő Körtvéllyesi Ferentz Eő Kigyelme mint Alperes ellen

A' midön a' Magistratualis Fiscus elő-adván a' maga Actióját ez A. alatt, az annak Törvényesen lett meg-adásából szólló Bizonyság Levelét a' B. alatt: és azokhoz, 's az Actióban citált Törvényekhez ragaszkodván, kár magának /: az előre botsás ami szokott ki-hirdetés mellett:/ a' Kereső Levélhez képest Törvényt, és Igazságot Excentióval is szolgáltatni.

Alperes Körtvélyesi Ferencz Személlyében tőrvényesen meg bizott Prokátor Bagolý´ Sándor meg jelen, elő mutatván a' nevezett Alperes édes Attya Testimonialissait Tekintetes Nemes Zabólcs Vármegyéről jub-stris? 1. 2. melylyeknél fogva kéri ezen kereset alól magát fel szabaditatni – egyéb eránt

Ao 1818 et 26 Nov

A fiscus ezen Pert elő veszi  fl

Pro I. Az előbbeni Prókátor Bagolý´ Sándor meg jelen  I a' I

1819 Jan 25

A fiscus ezen Pert elő veszi fl

Pro I. Az előbbeni Prókátor Bagolý´ Sándor meg jelenik  I a' I

15 Martý´ 1819

A fiscus ezen Pert újra elő veszi fl

Pro I. Az előbbeni Prókátor ismét meg jelen  I a' I

10 Maý´ 1819

A fiscus ezen Pert elő veszi fl

 

1819. XI. 4–1821. V. 21.

Pro I. Az előbbeni Prókátor ismét meg jelen  I a' I

4 Sept 1819

A Felperes Fiscus ezen Pert elő veszi fl

Pro I. Az előbbeni Prókátor ismét meg jelen  II

1879 26 Nov

A Fiscus ezen Pert elő veszi fl

Pro I. Az előbbeni Prókátor ismét meg jelen  II

1820 Jan 4

A Felperes Fiscus ezen Pert elő veszi fl

Pro I. Az előbbeni Prókátor ismét meg jelen  II

1820 1 Maý´

A Fiscus ezen Pert elő veszi fl

Az Alperesért Az előbbeni Prokátor meg jelen II

Az 1820-dik Eszt Sept 4-dikén

A Fiscus ezen Pert elő veszi fl

Az Alperesért Az előbbeni Prokátor ismét meg jelen II

Az Alperes Nemes Körtvélyesý´ Ferencznek ezen T. N. Vgye

altal Nemessége el fogadtatvan mivelhogy ezen Ns Megyétől

már Nemesi Bizonyság Levelet is nyertt, Kéri ezen

pert az Archivumba betétetni Submitt 17 Sept 820

1820. November 27-én

A Fiscus ezen pert elővészi fl

Pro I. Az előbbeni Prokator meg jelen II

Pro I. Az előbbeni Prokator meg jelen II

1821.et 22 Januar

A Felpers Fiscus elő veszi fl

1821. et 26 Marty

A Felpres Fiscus elő veszi fl

1821. et 21 Maý

A Felpe Fiscus elő veszi fl

 

1821. IX. 11 – 1826. IV. 24.

1821. et 11 Sept

A felperes Fiscus előveszi fl

1821. 26 Nov

A Fiscus elő veszi fl

1822  28 Jan

A Fiscus elő veszi fl

1822 et 11 Mart

Pro A elő veszi fl

1822 1 Maý´

A Fiscus elő veszi fl

1822 11 September

A Fiscus elő veszi fl

1822 eszt Nov 26

A Fiscus elő veszi fl

1823 est Jan 27

A Fiscus elő veszi fl

1823 3 Martý´

A Fiscus elő veszi fl

1823 28 Apr

A Fiscus elő veszi fl

823 4 Sept

A Fiscus elő veszi fl

823 26 9bris

A' Fiscus elő veszi fl

824 26 Januar

A' Fiscus elő veszi fl

1824-dik Esztendö Márczius 22

A Fiscus elő veszi fl

Anno 824. 18. Maý´

A Fiscus elő veszi

824. 4. Sept A Fiscus elő veszi fl

824 26 Nov

A Fiscus elő veszi fl

Anno 825 24 Jan A Fiscus elő veszi fl

Anno 825 7 Mart A Fiscus elő veszi fl

825 13 Jun a Fiscus elő veszi fl

825 5 Sept a Fiscus elő veszi fl

825 26 Nov a Fiscus elő veszi fl

826 23 Jan a Fiscus elő veszi fl

826 24 Apr a Fiscus elő veszi fl

 

 

A Körtvélyesi nemzetség – köztük második helyen Ferenc –

közösen kér ki Nemesi Bizonyságlevelet Szabolcs

vármegyétől, amibe belefoglaltatják a

fiú utódaik nevét is önmaguk mellett.

 

1819. II. 8. Első oldal

 

Mi Zabolch Vármegye Egyházi Fö Rendjeinek, Ország Zászlossainak, Nagyainak, és Nemesseinek Közönsége, adjuk tudtokra jelen való levelűnknek rendiben, jelentvén mindeneknek a' kiknek illik, hogy midön Mi a'z alább irt napon, helyen, és  Esztendöben, A' mi Dicsőségesen Országló Felséges Királyunk szolgálatját a' Köz - Jússát mi exalását?, és Megyénknek egyébb Tárgyait érdeklő dolgoknak folytatására 's elintézésére e' mi Köz Gyülésünkben együtt jelen lettünk volna Ugyan akkor Megyénkben Földesen lakó Ns Körtvélyesý´ Márton nem külömben Ns Bihar vármegyében N Váradon lakó Körtvélyesi Ferentz és Kis Várdában Oskola Mester Ns Körtvélyesý´ János egy Testvér atyafiak 's a'  Néhai Körtvélyesý´ Bálint gyermekei Ferencz ugyan Lajos fiának is nevében továbbá Ns Körtvélyesy Bálint, Ferencz és Sándor ugyancsak egy testvérek, a' Néhai Körtvélyesi Ferencznek, az elöbb emlitett Bálint egyik Testvérének Édes fiai Bálint ugyan csak Bálint, Ferencz pedig Sándor, Sándor ugyan csak egy egy fiainak nevekben is, nemkülömben Ns Körtvélyesý´ István és Jósef ugyan csak Testvér Atyafiak néhai Körtvélyesý´ Jánosnak amár említett Körtvélyesý´ Bálint másik Testvérjének Fiai, István János fiának, Jósef pedig Lajos és Jósef Fiainak is nevekben és képekben tartozó alázatossággal ... az  1743-ik Esztendőben Pünkösd Havának 16-ik napján Balkány Helységében tartott Köz Gyülésünkből az Ő Nagy Attyoknak Néhai Ns Körtvélyesy Sigmondnak, és Ferencznek a Néhai Körtvélyesý János Fiainak kiadott Nemesi Bizonyság Levelet terjesztvén előnkbe esedeztek az eránt, hogy mi azon Nemesi Bizonyság Levelet, az Ő és Fiaiknaka Nevei béiktatásával részekre hiteles Pecsetünk alatt ki adni méltóztatnánk.

A Mely Bizonyság Levél szóról szóra igy következik:

A latinul írt Bizonyságlevél magyar fordítása.

Nos Universitas Prelatorum Barorum Magnatum et Nobilium Cottus (Comitaty) de Zabolch damus pro memoria significantes quibus espedit Universis quod tametatis sub deslutu Generalis Congregationus die 16 Mensis Decembris (Xbris) in Anno 1743 in Possessione Sz. Mihály celebrata demissam nonnulli Földesiensis Incola qui memórum nobilitarem suam prerogativam adaquati comprobariunt, coram nobis intuitu extradandarum Testimonialium instituissent Substantiam sad propter szenitatem temporis ex eotum tractatam insurrectionis materiam aliaque quam

2. oldal

 plurima publica praefati Instantes cum extradatione petitarom Testimonialium attume Consolati hand potuissent, ed eojusto ac legitimo corundem petito permoti Siquidem Egregii Sigismundus  et Franciscus Körtvélyesy Filii Egregii olim Joannis Körtvélyesy in praefata Curiali Possessione Földes residentes, de numero eorundem Instantium esse dictoscerentur, Genitorqui eorundem praedenotatus, Joannes Körtvélyesy nobilitarem praerogativam Ferdinandeis Literis Privilegialibus deductione Genealogia, ac usu praehabita Nobilitatis sua praerogativa, veluti Anno adhuc 1738 Jundate  comprobavit, ita etiam in vera et indubitata Nobilitate sua Stabilitues exstitit. Ne itaque Filii ejusdem producentis Supra Nominati intuitu edocta Nobilitatis Necessaicis suis destituantur Testimonialibus, in signum legitimata eorundem Nobilitatis praelibatis Sigismund et Francisco Körtvélyesi hasce nostras, pro futura ipsorum, successorum que suorum securitate deserituras sub usitato authentico Cottus Nostri Sigillo concedeudas et extradandas esse ductimus Literas Nostras Testimonialis prouti etiam Communi ita suadente Justitia concessimus exextradadimus Datum in Generali Congregatione Nostris in Possessione Balkány die 16-a Mensis Maý´ Anno 1743 Celebrata /:L. S. Authentin:/ Lectum publictum et extradatumper me Franciscum Szunyoghy de Eadem prealibati J.Cottus Ordinarius Notariums mg. J.Cottus de Zabolch Subs. V. Comes Stefanus Jósa mg. Memorati J.Cottus Ord. Judtium Stephanus Ramocsaházý´ mg. Joannes Szunyoghý´ J.Cottus de Zabolch Ord. Judtium mg. ejusdem J.Cottus Ord. Judtium Georgius Eördögh mg. Judtium J.Cottus de Zabolch Ladislaus Jármý´ mg.

Minthogy pedig az Igazságot kérők esedezését nem kell megtagadni, de külömbenis az Esedezők az illető Ekklesiák Anya Könyvéből tett hiteles ki húzásokkal elegendő képpen meg bizonyitották azt, hogy a' fent emlitett 1743-ik Esztendőben Pünkösd Havának 16-ik napján Balkányban tartott Köz - Gyülésünkből Költ Nemesi Bizonyság Levelet kinyert Ns Körtvélyesý´ Sigmond tulajdon az ő Nagy Attyok vólt, és hogy azon Körtvélyesý´Sigmondnak négy fiai voltak, úgymint Marton Bálint Ferencz 's Janos, az Esedezők Édes Attyaik nevezetesen ezen Bálintnak, a' most Esedező Körtvélyesý´ Márton nemkülömben N Váradon lakó Körtvélyesý´ Ferencz és Kis - Várdában Oskola Mester Körtvélyesy János

3. oldal

Ns Körtvélyesý´ Ferencznek pedig Bálint, Ferencz, és Sándor továbbá  Nemes Körtvélyesý´ Jánosnak, az emlitett Körtvélyesy Márton, Bálint, és Ferencz negyedik Testvérjeknek István, és Jósef törvény, és természet szerént való fiaikig továbbá a' N Varadon lakó s' többször emlitett Körtvélyesý´ Ferencznek Lajos, Körtvélyesy Bálintnak pedig ugyan csak Bálint, Ferencznek pedig az elsőbb Balint testvérjének Sándor, a' másik Sándornak pedig, a' most emlitett Bálint, és Ferencz harmadik Testvérjeknek, ugyan csak Sándor. Istvánnak továbbá a' fent emlitatt Sigmond János fiától származott egyik unokájának János, másik unokájának Jósefnek pedig Lajos, és ugyan csak Jósef legyenek magok össz ... ellen is valóságos Édes Gyermekei. Ugyan ezért a' fent emlitett Nemesi Bizonyság Levelet, melynek kiadása ellen, a Tiszti Ügyesznek is semmi szava nem lehetett, és a' melyben elő fordúló Sz. Mihályon tartott Köz - Gyűlésünk idejének az azt kiadó 's Balkányba tartott Köz - Gyűlésünk idejével való ellenkezését egyedül az író hibájából történtnek lenni Leveles Tárunkból meg győzettettünk az eő, és megnevezett Fiaiknak is nevei beiktatásával ezen Bizonyság Levelünkben béfoglaltatván kiadtuk az ő valóságos nemességekről a' jelen való 's Megyénk Hiteles Pecsettyével megerősíttetett Bizonyság Levelünket a' köz igazság azt javasolván. Költ N Kállóban a' mi 1819-ik Esztendöben Böjtelő Havának 8-ik és több napjain folytatva tartatott Köz Gyülésünkből (L. S.) Meg olvasta, és ki adta a' fent tisztelt T Ns Szabolch Vármegyének Hítes Fö Notariussa Désy György mg. Désy Mihály mk. M Vice Ispán. Ludányi Baý´ István Cs. Kir. Tanátsos és Tabla Bíró mg. Molnár Antal Tabla Biró mg. Gentsi, és Mihályfalui Gentsý´ Sámuel mk. Tsegei Zoltán István mg. Tábla Biró. Tahy Jósef mg. Tabla Biró. N Kéti Vállyi Sándor Tabla Biró mg. Molnár János mg. Tábla Biró. Szolnoky Jármý Imre mg. Tabla Biró. Jármý Abrahám mg. Fö Szolga Bíró. N Kállay Kristóf Fö Szolga Bíró mg. Szolnoky Jármý´ Tamás mk. Szolga Biró. Pózner Antal Szolga Biró. Felsö Szemesi Filó Pál mg. Ord. Esküdt. Molnár Gábor mg. Eskütt. Szondy György mg. Ord. Esküdt. és Rasó János mk. Ord. Fiscalis.

 

 

Ferenc a Szabolcs vármegyétől közösen szerzett

Bizonyságlevéllel kér maga és fia számára

Nagyváradon is hiteles Bizonyságlevelet

Bihar vármegyétől

 

1819. VI. 20.

Tekintetes Nemes Vármegye

T. N. Zabólch Vármégyének az Én és familiám nevére ki adott hiteles Bizonyság Levelet olly alázatos kéréssel mutatom bé a T. N. Vármegyének, hogy a' szerént itt is mint Rendes Lakásom hellyén, az én különös szűkségemre magam és Lajos nevű fiam nevére Eggy hiteles Bizonyság Levelet adatni méltóztasson. Kész Tisztelettel maradván Nagy Varadon Június 20-án 1819

A' T. N. Vármegyének alázatos szolgája Nemes Körtvéllyesi Ferentz Nagy Váradi Lakos.

 

 

Ferenc újabb kérőlevelét a vármegye főjegyzője

jelentéstétel végett átküldi a kincstári ügyvédnek.

 

1819. VI. 21.

T. N Bihar Vármegye Köz Gyűléséhez alázatos kérése a' belől irónak

Ki adatik ezen Esedező Levél Ord: Fiscalis Bige Márton Urnak, a' szükséges Combinatió és Jelentés tétel végett. Költ az 1819-ik Esz-dő Junius 21-én V Olasziban tartatott Ts Ns Bihar Vármegye Köz Gyüléséből

FőNotarius Beőthy Sándor

 

 

A kincstári ügyvéd jelentésében támogatja Ferenc

Nemesi Bizonyságlevelének a kiadását, a fia Lajos

is belekerülhet, ha Ferenc bemutatja a református

gyülekezettől kikért kereszlevelet.

 

1819. IX. 27.

Nagy Váradi Lakos Ns Körtvélyesi Ferentz, azon Nemesi Bizonyságnál fogva mellyet a múlt Februarius 8-ik Napján tartatott Köz - Gyűléséből Ns Szabólch Vármegyének ugyan tsak Ns Szabólch Vármegyében Főldesen lakó Ns Körtvélyesi Márton, az Instans Körtvélyesi Ferentz, és Kiss Várdában Oskola Mesterkedő Körtvélyesi János három egy Testvér Atyafijak, mint Szinte Néhai Körtvélyesi Bálint Gyermekei, Ferentz, Lajos fija, Körtvélyesi Bálint, Ferentz és Sándor hasonlóképpen egy Testvérek, a Néhai Körtvélyesi Ferentznek az elsőbb emlitett Bálint egy Testvérjének Édes Fijai, Bálint ugyan tsak Bálint, Ferentz, Sándor, Sándor ugyan tsak Sándor egy egy Fijaik Nevekben, nem külömben Ns Körtvélyesi István, és Jósef, ismét egy Testvér Atyafijak Néhai Körtvélyesi Jánosnak, a Bálint másik Testvérjének Fijai, István ugyan János, Jósef pedig Lajos, és Jósef Fijainak képekben nyertek: kéri magát ezen Tettes Vármegye Nemessei közzé bé iratni, és a maga, 's Lajos Fija Nevére Bizonyság Levelet adatni.

Melly Bizonyság Levél épűletét vévén ugyan tsak Ns Szabólch Vármegyében Május Hava 16-án az 1743-ik Eszt-dőben tartatott Köz Gyűléséből a Főldesen lakott Körtvélyesi Sigmond és Ferentz a Körtvélyesi János Gyermekei részére ki adott Nemesi Bizonyság Levelet mellyben tudniillik el-ösmertetik az, hogy Néhai Körtvélyesi János a Ferdinánd Császártol, és Királytól nyert Privilegiális  Levélnél fogva, 's az Impetratorhoz  való köttetésnél 's szakadatlan Nemesi Ususánál  fogva még az 1738-ik Esz-őben, a' maga kéttségen kivűl Való Nemességét felállítván, abban meg is erősittetett e' mellett pedig az azt illető Ekklésiák Anya Könyveiből ki irott Kereszt Levelekkel elegendő képpen meg bizonyították azt is, hogy ők az 1743-ik Esz-őben Pünkösd 16-án a' Ns Körtvélyesi Sigmond részére ki adott 's ugyan ott meg nevezett Sigmondnak tulajdon Unokái Márton, Bálint, Ferentz, és János Fijai után.

Mindenekre nézve nem látok semmi nehézséget, hogy az Instans  kérése ne teljesittethessen, és néki a' kért Testimonalis a Fija Lajos Neve be írásával, a midőn arról a Keresztelő Levelet elő adja ne resolváltathasson.

Nagy Szánton Sept 27-én 1819 Bige Márton Ord. Fiscalis

 

 

Aláírás nélküli irat a vármegyei közgyűlésről tudatja, hogy

Bihar vármegye Körtvélyesi Ferenc és fia Lajos részére,

ellenvetés nélkül, a Nemesi Bizonyságlevelet kiadta,

elismeri Nemeseknek őket, és a vármegyei Nemesek

Lajstromába be lettek írva.

 

1820. IV. 5.

Mi Bihar Vm-gyének Egyházi és Világi Rendei Akkoronn N. Váradi lakos Ns Körtvélyesi Ferencz, bé mutatván Levelét, mely az 1819 eszt-dő Feb. 8-án az Esedező és testvérei részére, az Esedező Lajos fia nevének beirásával ki adatott, egész alázatossággal esedezett előttünk, hogy ezen Bizonyság Levélnél fogva az Esedezőt a' Megyénkbeli Nemesek Lajstromába beiratni, és e' felől hiteles Bizonyság Levelünket ki adni Méltóztatnánk.

Mely bémutatott Nemesi Bizonyság Levélnek ez a foglalatja:

Mi Zabolch Vm-gyének

A levél idézi Szabolcs vármegye 1819. II. 8-i levelének kezdő szavait, ezzel jelezve, hogy el lett olvasva.

Minthogy pedig az előadottak szerént a' Körtvélyesi Nemzettség a' maga Nemességét Ns Zabolch Vm-gyében fel - állitván, az ólta mind az Esedező Elei, mind maga az Esedező is szakadatlanúl Nemesi szabadságban élt mind ez ideig:

Annak okáért, az Esedező Körtvélyesi Ferenczet, Lajos fiával, valóságos Nemeseknek elesmérjük, őket a' Megyénkbeli Nemesek Lajstromába beirattuk, és nem lévén  Magr. Filialisunknak semmi ellenvetése, e' jelen való Nemesi Bizonyság Levelet, hiteles petsétünkkel megerősitve kiadtuk.

Költ az 1820 eszt-dő Apr. 5-ik és több Napjain V.Olasziban folyt. tart. Köz - Gyűlésünkből.