Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1818. XI. 9.

Zsigmond és Ferenc 1743-as, 1755-ös

és 1767-es Testimonálisainak  másolata

 

Címoldal

Első oldal

Második oldal

Harmadik oldal

 

Nro 2do

A' Nagy Váradi Deák Káptalanból ki adott

Testimonalisnak magyarra való le forditása

Családi iratok közt

 

Mi Nagy Váradi Káptalanbéli Sz. Szék, adjuk tudtokra mindeneknek a' kiknek illik: Hogy Tekintetes Nemes Szabólts Vármegyében fekvő, Nemes Szabad Főldes Helységében Lakozó Nemes Körtvélyesy Sigmond előttűnk személyesen meg Jelenvén, elő muttatta, mind Nemességéről, mely az 1743ik  Eszt Május Hónap 16kán Balkány Helységébenn, mind birtokosi Jógáról mely az 1767ik Eszt Sept Hónap 16kán  Nagy Kálló Városában, mind kettő az nevezett Vmegye petséttye alatt ki adott Szólló leveleket, kérvén minket illendően, hogy a' mennyibe ugyan azokat, az Ő és Gyermekei  U. M. Márton, Bálint, Ferentz, és János átaljába mind nyájan a Körtvélyesiek Személyűket illetik le iratni, Jegyző Könyvűnkbe bévitetni, és Ugyan azoknak párját lemásoltatvánn ami Káptalanbéli Szokott hiteles Petsétűnk alatt kiadni neterheltessűnk, a' mely kérésnek helyt adván azoknak értelmét a Következő módon kűlőnősőnn, Nemességéről Szólló bizonyság levelet le iratvánn.

 

Mi Szabólts Vármegyében gyűlekezett Prelátusok, Bárók, Mágnások, és Nemesek, adjuk emlékezetekbe mind azoknak akiknek illik, Hogy Ámbár ami köz Gyűlésűnknek vége felé a'mi December 16án  1743ik  Eszt. Sz. Mihály Helységébenn fojtatódott, el kűldőttek némely Főldesi lakosok akik a' magok Nemességeket előttűnk be bizonyitották Szeműnk láttára és az Ő bizonyitványokat ki adatnikérték, De az Idő rövidsége, és az akkori időben fenn álló Insurrectio, által s még más közönséges dólgokkal el lévén a' Vármegye foglaltatva, a' kérőket az ő nemesi bizonyitványúknak ki adásával nem elégitettűkki, ebből és hejjes Okonn fel indúltak, ugyan is, a' Nemes Kőrtvélyesiek 'Sigmond és Ferentz, az Öreg Körtvélyesy János Gyermekei a' ki ugyan tsak Főldesen lakik, ami béís bizonyitódott, még Körtvélyesy János által, az ő kért Nemesy levelét Ferdinánd nevének alá irásával bémutatta, az 1738ik  Eszt, és ugyan ekkor kétségkívűli el Ősmértetett. Hogy tehát az Ő fejjebb említett Fiait u: m: 'Sigmondot és Ferentzet, s az Ő maradékit az Ő Nemesi Jógaiba ne háborgassák – ezenn bizonyitványúnkat ki adjuk az Ő jővendőbéli bóldogságúkért és hasznúkért ami Vármegyénknek Szokott petsétjével meg erősitve s ezen bizonyitványt a mit maga az Közvelemény és az igazság is helybe hagyott ki adtuk. Kőlt a' mi kőz Gyűlésűnkbe, Balkány Helységébe 16ik May 1743ik Eszt   L.S.   Fel olvasódott, s ki kirdetődőtt Szúnyoghy Ferentz ugyantsak az emlitett Vármegyének Fel eskűdtt Irnoka által mgr Tekintetes Nemes Szabólts Vármegyének Tábla Birája Ramotsaházi István S.K. Szúnyogh János Tábla Biró S.K. Erdődy György Tábla Biró S.K. Jármi László Tábla Biró S.K.

 

Mi Szabólts Vármegyébenn gyűlekezett Prelátusok Mágnások Bárók és Nemesek adjúk tudtokra minden jelenlévőknek, és azoknak akiket fog illetni, hogy midon mi az Esztendőről, Hólnapról, Napról, és Helyről, adgyúnk bizonyságot, a' leg Felsőbb Királyi rendelések szerént azokról hogymi a' midőn a' Vármegyénkbe Őszve gyűltűnk akkor múnkálkodtúnk azonn dólgokról mellyek megyénket illetik, és vegyes Gyűlésűnkbe azokról a' perekről amelyek, Tőrvény Székűnk eleibe terjesztődtek, a' holis mind nyájjan kik oda rendeltettűnk jelen vóltúnk. Ugyan ekkor Nemes Kőrtvélyesy 'Sigmond kérte hogy fiainak is U.M. Mártonnak, Bálintnak, Ferentznek, és Jánosnak, és minden Kőrtvélyesiekk adnánk ki az Ő Nemes Levelűket, a' mint hogy helyesen is kérték, és mi tőllűk meg nem tagadhattúk, a' mi kőz Gyűlésűnkbe a' mi tartatott Balkányba 1743ik Eszt 10 May, Kőrtvélyesy Ferentznek hátra maradott Nemesi leveléből el ősmértűk, igaz és nem kétséges Nemesnek lenni, ennek erősségére Királyi adományát is meg mutattván, a' mit a' ki kűldőttség is megvisgálván el Ősmérte, és ekkor újj Palatinátusi Donátiót nyert, ami vólt Ugyan tsak Vármegyénkbe Kebeledzett Sz. Miklós Helységében a' Kőrmőnd Várban, ezenkivűl megmúttatta azonn Statutoriumot melyet a' Leleszi Sz. Keresztes Ekklésiai Gyűlésben kapottDonatioval Edgyűtt Januarius 14kén 1755dik Eszt, és azonn régi nyert Jószágokat is ami a' Nagy Váradi Deák Káptalannál is kőzőltetett 3k Fébruárius 1776ikba továbbá azonn Authentieumaitis amely a' Szokott mód Szerént három tanukkal bizonyitódik az 1ső tanu 56. az 2ik tanu 77. az 3. tanu 62. Eszt sők a' melyek hogy igy estek bizonyittyuk, Ámbár Tisztviselő Űgyvéd, a Közlekedésből való levélben ellent mondott 1szőr Hogy a' Határatai kiterjedése Sz. Miklósnak igen Szűk, 2szor Hogy Főldes Határát és magát a Várast is a' Főldesi Communitásnál lévő Privillégiumok által tsupán a Főldesiek birják, es már Ő nállok meg győkeredzett; hogy ha pedig a' Privillégium a' Communitásnak meg engedtetett, s ezenn Királyi adomány által Ők senkit nem nemesithetnek s még annyival is inkább Jószágot sem adhatnak 3szor Hogy a' Jószágot tanúk által kapták, ez pedig a' nyert Tőrvénnyel meg Győkerezvén a' Statutiónak ellene tétetvén, az Contradictió /:vagy ellentmondás:/ által meg sértetett, mind azonn által mint hogy a' jó téteményt az az a' Jószágot nyert nem a' Javainak menyiségén, hanem EŐ Felségével vólt Őszvekőttetésbe, a Kérő továbbá mivel a' Tőrvények tőr'sőkét tanitotta és azt a'mely Privillégiumai néki a' Tőrvénybe vagynak  és azt magára alkalmatosnak látott, igen erőssen Óltalmazta és igy az Uraságot mind igaznak, mind hasznosnak lenni nyilván helybe hagyta, az 6dik Articulus 1729ik Eszt azt mondja hogy a Főldes Urak mindnyájan minden adó Fizetéstől mentek légyenek, hogy havalaki akkor midőn Statuájatartatik ellent nem mond, mivel ezen Statutio reális szokásból erősittetett meg, Ugyan azonn kűldöttségűnk Ugyan azon kérőt mint kéttségnélkűli Nemest az tőbb Nemes Főldes Uraságok Sorába Számláltatott, fel terjesztvén pedig a' jelenlévő köz Gyűlésre és egyszersmind az Törvény Székre a' Tabla Biráknak Véleményeitis, és az Vallomások által kijőtt bizonyitványokat rővideden újra újjküldőttség által áttnézetvén helyben hagytúk; innen az világosságra jőttek meg erősittettek, a' bévett szokások szerént, az említett Nemes Kőrtvélyesy 'Sigmondott és Fijait Mártont, Bálintott, Ferentzett, és Jánost és minden Kőrtvélyesieket a' Számába és Sorába a' mi megyénknek Főldes Urai kőzzé Számláljúk fel irjúk és hozzá Olvassúk, ami erősségünk bizonyitványúnk Erősitven Kőlt ami kőz Gyűlésűnkben és Tőrvényszékűnkbe a Tábla Bírák vigyázata alatt Febr 16an és az azt kővető napjaiban Isten kegyelméből 1767ikbe Nagy Kálló Várossában  L.S.  általam fel olvastatott és ki adatott Szabólts Vármegyébenn Szőgyényi Imre Megye Notáriussa által, Honnan miis hogy ezen bizonyitvány levél Szóról Szóra az Originalissal meg egyez és azonn originálist mi újjra szóról Szóra le irtúk és meg tartottúk bizonyittyúk, Azon okért ha a jővő maradéknak valaha ezenn párra szűksége lejéndene azon párt Szűkségesen néki ki adni rendeltűk Ezen mi Szokásunk is az tőrvényes és az igasság korlátozása szerént és hogy ezen párt a' kőzőnség javallására amikor az idő úgy hozza magával viszsza fogjúk adni bizonyitjúk: Kollonits László Kollegrádrol, Alapy János Dulcinensi Pűspők az Isteni szólgálatok Olvasója és az hét Személyes Táblának Assessora. Szenety István, B. Mi Abbás. Fáji Ferentz Ugyan tsak Abbás, Szent Antal és Szent Arjusitin Őrzője. Icellisten Antal az Isteni Tudományok tanitója. Rier Ferentz B. Mi. Abbás  Brintó Alexius a' Canonokságnak Fel űgyelője Ki adatott November 15kén Isten Kegyelméből 1761ik Esztendőbenn. el olvasódott és ki adatott Bimbó Alézius által Váradi Canonok.

 

Atirt másolatott, az Originalissal mindenben meg egyezőnek bizonyitok Várad Olasziba 9ik November 1818 Eszt Bihar Vármegye kőzőnséges Tábla Birája Miskóltzi Mihály  Egyszersmind Fő Szólga Birája mgs  L.S.