Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1738. IX. 23. Gáva

János nemességvizsgálatának befejezése 

 

A bejegyzés első része

A bejegyzés második része

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár    IV.  A 1.   F 39.  N 290.

1.oldal
23tio. Johannes Körtvélyesi in fulcimentum suae nobilitatis producit Literae Donationalis Ferdinandi tertij Romanorum Imperatoris et Hungariae Regis gloriosissimae recordationis Viennae Austriae die 24. Mensis May,

1.oldal
23. Körtvélyesi János nemességének vizsgálatakor bemutatta a boldog emlékezetű   III. Ferdinánd német-római császártól, magyar királytól kapott adománylevelét, amely egy Bécsben, május 24-én

2.oldal
A. 1629 emanatas, … Camerali Iae regiae Camerae Hungariae Posoniensis et per dominum Franciscum …, ejusdem regiae camerae Registratoris extradatas

2.oldal
1629-ben, … a pozsonyi magyar királyi kamarában, …Kákonyi Ferenc úr ama kamara regisztrátora által kiadott

oldalszél
## quibus mediantibus eadem altefata regia Majestas pro fidelibus seruitiis Stephani condam Körtvélyesi officio capitaneatus … eorum tangenti totales et integras possessiones partim populatas partim desertas Samador, Bezenfalva, StLászon, Botfalva, Sz.Tamás, Hajmásker sive Hajmas, Tőryek, Hasángi, Tormás, Szerdahely, Léder sive Lentsér, Gálosfalva, Dercze, Vizló, Diós partim in Simigiensi partim in de Baranya I. Comitatibus existentes habitas clementissime cenentes licet, ##

oldalszél
## oklevél, melyben az említett királyi Felség ama néhai Körtvélyesi István főkapitánynak hűséges szolgálataiért adományozta teljesen és egészen, részint lakottan, részint elhagyatott állapotban lévő Samador, Bezenfalva, StLászon, Botfalva, Sz.Tamás, Hajmásker vagy Hajmas, Tőryek, Hasángi, Tormás, Szerdahely, Léder vagy Lentsér, Gálosfalva, Dercze, Vizló, Diós birtokokat, melyek egyrészt Somogy vármegyében, másrészt Baranya vármegyében fekszenek,##

quae tametsi in originalibus … debuissent inhibentius tamen si quod in originali paris etiam donationem ad manus habere nequivisset, hanc quoque copiam tmaquam per eundem dominum registratorem sufficiente vidimatam, acceptandam decerni

s ezt az adományozó oklevelet eredetiben bemutatták, s egy ezzel egyező másolatot ama regisztrátor úr kezeihez adtak, melyet az elégségesnek és elfogadhatónak mondott.

Ad comprobandam autem gradualem suam descendentiam exhibuit Lras Inquisitionales in quibus contentant authenticorum quinque testium partim sexagenariorum partim septuagenariorum fassioni sufficienter venans aut latens producens parentem suum Martinum habuerit, quod vero Martinj hujus genitor Stephanus existeret,

Az egyenes ági leszármazás vizsgálatára bemutattak egy hiteles tanúságlevelet, melyben öt, részint 60 év körüli, részint 70 év körüli tanú vallotta, hogy fent nevezett személyek apja Márton volt, akinek apja István volt,

praenominati testificantes partim a praefato Martino Körtvélyesi producentis parente partim ab alius senioribus audiverint id ipsum firmiter consolidant praehabitum autem usum nobilitatis in confomitate puncti 2di ab Excelso Regio Loctli consilio quoad intigandam nobilium armalistam investigationem ex benigna Suae Mattis Scae clementia resolutione transmissi coram deputare authenticatorum testium fassionibus fundare docet, hinc antelatus producens praemissis ex rationibus et motivis pro vero et indubitato nobili ulterius quoque tenendus decernitur.

ama tanúságlevelet egyfelől eme Körtvélyesi Mártonnak, másfelől más idősebb rokonok kérésére adták ki, s ők erősen állították, hogy nemesi jogaikat gyakorolják, s a tekintetes királyi Helytartótanács 2. pontja szerint a nemességvizsgálaton megálltak, s a kegyes királyi rendelet értelmében azt megküldte, elismerte a tanúk és a vallomások hitelességét, s így tehát eme nemességigazolót elismerjük valódi és kétségbevonhatatlan nemes embernek.

Praeinsinuatae investigationis seriem pro gratiosa modificatione vel approbatione ordinata in praemissis deputatio Irae universitati I. hujusce comitatus de Szabolcs habita sub moderna Generalis congregatione in possessione Gáva die 23. Mensis Septembris Ao. 1738 celebrata quam demississime representata..

Fenti nemességvizsgálatot rend szerint elvégeztük a tekintetes Szabolcs vármegye kiküldött bizottsága előtt a legutóbbi közgyűlésünk alkalmával Gáva birtokon, 1738. szeptember 23-án.

Itt újra III. Ferdinánd szerepel sőt mellette a titulus német-római császár aki 1629-ben csak II. Ferdinánd lehetett.

 

Az egyenesági leszármazásról néhány szót. Az irat egyesszám első személyben kezdődik majd átvált többesszámba majd újból egyesszámba. Mindenesetre benne van, hogy „fent nevezett személyek apja Márton volt akinek apja István volt”. És itt egy újabb kérdés. Elég nagy a nemzedéki űr István és Márton között. Természetesen azt, hogy mikor született, illetve pontosan mikor halt meg Márton, senki sem tudja. Ebben az iratban az áll  érthetően, hogy Mártonnak az apja István  aki a birtokadományozáskor még veszprémi főkapitány volt.

 

A bizonyításról. A bizonyítók a tanúk. Első vizsgálat: a 7., 8., és 28. tanú nem tud nemességéről. Harmadik vizsgálat: 1. 3. 4. 5. tanú tud róla. Befejezéskor újabb tanúságlevél: öt részint 60 és 70 éves hiteles tanú bizonyít. Jánosnak a kancellárián be kellett szerezni az adománylevelet, (és be tudta szerezni), majd bizonyítani vele a Helytartótanács előtt és végül a vármegye közgyűlésein a kinevezett bizottságok előtt.

  

 

 

 

A bejegyzés első része

 

 

 

 

 

A bejegyzés második része