Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1639. IV. 11.

István hatodik levele Batthyány Ádámnak

 

A levél egyik belső oldala

A levél másik belső oldala

A levél külső oldala

A levél külső oldala megfordítva

István pecsétje

 

Magyar Országos Levéltár

Batthyány család misszilis levelei  P  1314  27573. levél

Kegyelmes Uram. Legkegyelmesebb Gróf Úr! (latinul)

Kegyelmes Uram. Legkegyelmesebb Gróf Úr!

Üdvözletemet küldöm és örökké való szolgálatomat ajánlom. (latinul)

 Az Nagysagod sexta aprilis iratot leuelet uettem ugy tetsik jnkab, meltatlan valo pirogatast hogi sem mint Nagysagtol ualami jo akaratot ismertem volna az Nagysagod irasabol, bizonios legjen Nagysagdo abba itt minalunk nem csak az lopo Toluajlo Latrokat soktuk megh bűntetnj, seöt megh az Csatazokatis kik ebben az ideöben az eö feölsege parancsolattia ellen soktak jarnj, affelektől sem Rabokat sem egyéb Ajandekot nem soktunk el vennj. Fanczi Uramnal az Nagysagod Szolgajanal az minemeö Jobbag jöne vagis bizonios lehet Nagysagod benne hogi ennekem holdult Jobbagim Mindszenten lakot s Szent Agottan fogtak megh az Saar mellett az Szegeni Apinijs itt targia, megis kerem Nagysagod Parancsollion Fanczy Uramnak bocsassa ell en teölem eö Keglme se szarczot se egyéb fizetest ne vargion. De bar ugian holdulatlan Racz uonais Nagysagos Uram noha en annak sem tuduast sem adomanert partiat nem fognam de Ngysagod jo itelet micsoda Constientiaual szarczoltathatnj azoktais kiualkeppen ez mostanj ideőben, Midön Herczőgh Vrunkat informaltam uolna arrol az Nagysagod irasarol hogi se eö Herczeghsege se en hamissan ne informalliuk eö Feölseget, aszt nem Szinten jokeduel hallottam s bizonios legjen abbannis Nagysagod nem hogi eggi hatalmas Csaszar eleőt de akar holis megh csak kősz helennis sem hamissaggall sem hazuksaggal nem szoktam jarnj Ami az rosz Tehenet illetj noha leuele van Nagysagodnak nalam az kiben megh igerte amelkolis el lehetek seőt ha Nagysagod kiuannia teőlem akar megh eggiöt külgjek Nagysagodnak melleje. Kerem Nagysagodat ezekert ueuen ne neheztelljen mert az igazat megh kől jrnom Tarcza Isten Nagysagodat jo egesseghben mint nekem kegjelmes Vramat.

Kelt Győrben, április 11-én 1639-ben.(latin)

Üdvözletemet küldöm és örökké való szolgálatomat ajánlom.

Az Nagyságod sexta április iratot levelet vettem úgy tetszik inkább, méltatlan való pirongatást hogysem mint Nagyságodtól valami jó akaratot ismertem volna az Nagyságod irásából, bizonyos legyen Nagyságod abba itt minálunk nem csak az lopo Tolvajló Latrokat szoktuk meg bűntetni, söt meg az Csakazokatis kik ebben az idöben az ö felsége parancsolattya ellen szoktak járni, afféléktől sem Rabokat sem egyéb Ajandékot nem szoktunk el venni. Fanczi Uramnál az Nagyságod Szolgájánál az minemö Jobbágy jönne vagyis bizonyos lehet Nagyságod benne hogy énnekem holdult Jobbágyom Mindszenten lakott s Szent Ágottán fogták meg az Saar mellett az Szegeny Apjais itt targya, mégis kérem Nagyságod Parancsollyon Fanczy Uramnak bocsássa el én tölem ö Kelme se sarczot se egyéb fizetést ne várjon. De bár ugyan holdulatlan Racz vónais Nagyságos Uram noha én annak sem tudvást sem adományért pártyát nem fognám de Nagyságod jó itélete micsoda szándékkal sarczoltathatná azokatis kiválképpen ez mostani időben, Midön Herczeg Urunkat informáltam volna arról az Nagyságod irásárol hogy se ö Herczegsége se én hamissan ne informállyuk ö Felségét, aszt nem Szintén jókedvel hallottam s bizonyos legyen abbannis Nagyságod nem hogy eggy hatalmas Császár előtt de akár holis még csak kösz helyennis sem hamissággal sem hazuksággal nem szoktam járni Ami az rossz Tehenet illeti noha levele van Nagyságodnak nálam az kiben meg igérte anélkülis el lehetek sőt ha Nagyságod kivánna tőlem akár még eggyet külgyek Nagyságodnak melléje. Kérem Nagyságodat ezeket vévén ne neheztellyen mert az igazat meg kőll írnom Tarcsa Isten Nagyságodat jo egésségben mint nekem kegyelmes Uramat.

Kelt Győrben, április 11-én 1639-ben.

Örökké alázatos szolgája
Steph. Körtueliesj

Örökké alázatos szolgája
Körtveliesi István

A borítékon:

Illustrissimo Domino Domino Comite Adamo de Battian Sacrae Caes. Regiaeque Mattis Consiliario Cubiculario et partium Regni cis Danibuonarum necnon confiniorum Canisa oppositorum supremo generalj capitaneo etc. Dno Dno mihi gratiosissimo.

A borítékon:

Kegyelmes gróf Batthyány Ádámnak, Őfelsége tanácsosának, főkamarásának, Dunáninneni részek és a Kanizsával szembeni végek főkapitányának, legkegyelmesebb uramnak.

A borítékon megfordítva:

Anno 1638 es 1639 az Esztendeöbéli hiöry vesek hazibol vallo Feö es vicze Generalis levelei es vaydio kesztelei kapitanio sarkani miklosi es vasoni vaydaio

A borítékon megfordítva:

Anno 1638 es 1639 az Esztendőbéli Győri végek háziból való Fő és vicze Generális levelei és Sárkány Miklós kapitányé keszthelyi és vázsonyi vajda

 

 

 Két rejtélyes szó fordul elő ebben a levélbe, „holdult” és „holdulatlan”. Először arra gondoltam, hogy „holdas” vagyis földdel rendelkező és föld nélküli. A levélből kiderül, hogy nem azt jelenti. A  jobbágyok 10–20–30 hold földesúri földet műveltek, tartottak állatokat, de emellett helyhez kötöttek voltak. Itt is az a baj, hogy szökött jobbágyoknak nézik őket. És a jobbágynak nem volt mindegy honnan szökött. Hódoltsági (holdult) területről szökött – vagyis török által állandó vagy nem állandóan érintett területről – vagy nem hódoltsági (holdulatlan) területről. István állítja, hogy jobbágya „holdult” és nem hajlandó sarcot fizetni érte sőt, bár pártját nem fogná, de azt se tartja jónak ha egy „holdulatlan” jobbágyot megsarcolnak „ez mostani időben”. Batthyány azzal vádolta Istvánt – derül ki tovább a levélből – , hogy a nádorral (Esterházy Miklós ebben az időben),  félretájékoztatták a császárt, amit István megbántottan visszautasít.

Végül a tehén ügyben kifakad és közli a gróffal, hogy „akár még eggyet külgyek Nagyságodnak melléje”.

Ezen a levélen volt a legjobb állapotú pecsét. A pajzsban oldalranéző kardot tartó oroszlán, a sisakdíszben ugyancsak oldalranéző és kardot tartó, de emelkedő oroszlán látható.

 

Sajnos ezután nem sokáig él István mert 1639 augusztusában meghal. Halálának pontos okát nem tudjuk.

 

 

 

A levél egyik belső oldala

 

 

 

 

A levél másik belső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala megfordítva

 

 

 

 

István pecsétje