Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1639. IV. 4.

István ötödik levele Batthyány Ádámnak

 

A levél egyik belső oldala

A levél másik belső oldala

A levél külső oldala

 

Magyar Országos Levéltár

Batthyány család misszilis levelei  P  1314  27572. levél

Illustrissimi Domine Domine Comes Dne mihi semper gratiosissime!

Kegyelmes Uram. Legkegyelmesebb Gróf Úr!

Üdvözletemet küldöm és örökké való szolgálatomat ajánlom. (latinul)

Nagysagodat mint Kegielmes Vramat ez dologh felöl Kölletek megh talalnom, az minapiban az Rabaközy csauargok hoztak uolt el ket holdult Racz Jobbagiomat, es Harmadikat Palatinus Vram eö Nagysaga Szakczin lakozo Racz Jobbagiat, hiremme aduan Wespremi Kapitani Uram ez dolgot, mingiarast irtam uala Papaj Vice Kapitani Uramnak hogi ki külgiön es megh fogdozhatna azokat az Csauargokat, mind az Raczokat es es az elluont Louakat megh Szabadettassa. Nem tudom mint törtent az eggyk Jobbagiomat es at ket Louat ell hoztak, az kettej Eaczot ell uittek az Csauargok, es ualamint azon Raczok iutottak az Nagysagod Hadnaggia Fanczi Paal Ur Kezeben azokat Fanczi Ur megh sarczoltatuan harom Szaz Ezüst Tallerban es közel szaz Taller erö Partekaban boczatotta ell az Sarczot Szakczin lakozo Palatinus Ur Nagysaga Jobbagiat az En Minszenten lakozo Racz Jobgiomat Ogian neuüt Zalgon ott tartya, ilien okkal, ha egi honapra ki nem hozza az sarczot Palatinus Ur eö Nagysaga Jobgia, Szemeit ki toliattija, füleit ell meteltetij Palatinus Ur eö Nagysaga Jobagiat az ky az sarczot ment uolna, mind Fanczi Ur Sarczoltato es hatalmas parancsolo Leueliuel eggiüt ide hoztak uala mellieket En Palatinus Urhoz eö Nagysagahoz dirigaltam, Herczegh Urunkkis tuttara aduan, eö Herczegsegeis irt Nagysagodnak Felöle. Kerem nagysagodat mint Kegyelmes Uramat ezen Leuelek uiuő Kathonaknak Paranczollia megh Fanczi Urmanak adgia Kezekben Jobbagiomat, az Szegeni Apiais sirankozasokkal es panaszokkal uaria ott bator mencze magat azzal Fanczi Ur hogi az Raczok masuneet montak uolna Magokat lennij, abban Nagysagod semit elö ne uegein, mert az Raczok nem egiebert czelekettek azt hogimasunnet montak Magokat lennij, hanem hogi inkab megh maradhasson eletek, es konniebben talalhassanak modot Szabadulasokban. Ha tudgia Nagysagod hogi itt nalunkis töb Giörhöz tartozo Uegh hazokbannis mind az ell hazoiat, mind az megh ueuöjetes az sarczoltatoiat annalis inkab megh büntetnenk. Meghis kerem Nagysagodat, ne köllessek töbször busettanom Nagysaggodat ez Jobbagiom felöl, ugian most boczattassa ell Nagysagod s jöhessen ezen Leuel uiuö Katonakkal. Talan Nagysagos Uram szemerem az keres de bizuan az Nagysagod hozzam ualo jo akarattiahoz errülis köllessek Nagysagodat megh talalnom, Tott Marthon Teheneiuel eggiüt haitottak uolt ell egi szöke Tehenemet, Vadszörü Eökör boriaual eggiüt, ha Nagysagod azokat az Marhakat auagi ha megh többeteneis egi ideigh Segethetne Nagysagod ualamelj Szegenj Emberenel uissza haitatny ha nem mind Giörighis talan ezen Kathonaink Raban innet Magokis gongiat uiselnek, Nagysagod uelem mint igaz es Köteles Szolgaiaual minden idöben Szolgaltasson. Tarcza Isten jo egessegben Nagysagodat mint nekem jo akaro Kegyelmes Uramat.

Kelt Győrben, április 4-én, 1639-ben.(latinul)

Üdvözletemet küldöm és örökké való szolgálatomat ajánlom.

Nagyságodat mint Kegyelmes Uramat ez dolog felöl Kölletek meg találnom, az minapiban az Rábaközi csavargók hoztak volt el két holdult Rácz Jobbágyomat, és Harmadikat Palatinus Uram ő Nagysága Szakczin lakozó Rácz Jobbágyát, hiremmé adván Weszprémi Kapitány Uram ez dolgot, mingyárast irtam vala Pápai Vice Kapitány Uramnak hogy ki külgyön és meg fogdoshatná azokat az Csavargókat, mind az Ráczokat és és az elvont Lovakat meg Szabadéttassa. Nem tudom mint történt az eggyik Jobbagyomat és at két Lovat el hozták, az kettő Ráczot el vittek az Csavargók, és valamint azon Ráczok jutottak az Nagyságod Hadnaggya Fanczi Pál Úr Kezében azokat Fanczi Úr meg sarczoltatván három Száz Ezüst Tallérban és közel száz Tallér erő Portékában bocsátotta el az Sarczot, Szakczin lakozó Palatinus Úr Nagysága Jobbágyát az Én Minszenten lakozó Rácz Jobbágyomat Olyan nevűt Zálgon ott tartya, ilyen okkal, ha egy hónapra ki nem hozza az sarczot Palatinus Ur ő Nagysága Jobbágya, Szemeit ki tolattyja, füleit el metélteti Palatinus Úr ő Nagysága Jobbágyát az ki az sarczot ment volna, mind Fanczi Ur Sarczoltató és hatalmas parancsoló Levelivel eggyütt ide hoztak vala mellyeket Én Palatinus Úrhoz ő Nagyságához dirigáltam, Herczeg Urunkis tuttára adván, ő Herczegségeis irt Nagyságodnak Felöle. Kérem nagyságodat mint Kegyelmes Uramat ezen Leveleket vivő Katonáknak Parancsolja meg Fanczi Uramnak adgya Kezekben Jobbágyomat, az Szegény Apjais siránkozásokkal és panaszokkal várja ott bátor mencse magát azzal Fanczi Úr hogy az Ráczok máshunnet monták volna Magokat lenni, abban Nagysagod semmit elö ne vegyen, mert az Ráczok nem egyébért cselekették azt hogymáshunnet montak Magokat lenni, hanem hogy inkább meg maradhasson életek, és könnyebben találhassanak módot Szabadulásokban. Ha tudgya Nagyságod hogy itt nálunkis több Győrhöz tartozó Vég házokbannis mind az eladóját, mind az meg vevőjétés az sarczoltatóját annális inkab meg büntetnénk. Mégis kérem Nagyságodat, ne köllessek töbször búsítanom Nagyságodat ez Jobbagyom felöl, ugyan most bocsáttassa el Nagyságod s jöhessen ezen Levél vivő Katonákkal. Talán Nagyságos Uram szégyen az kérés de bizván az Nagyságod hozzám való jó akarattyához errülis köllessek Nagyságodat meg találnom, Tót Márton Teheneivel eggyüt hajtottak volt el egy szöke Tehenemet, Vadszörü Ökör borjával eggyüt, ha Nagyságod azokat az Marhákat avagy ha még többetneis egy ideig Segéthetné Nagyságod valamely Szegeny Emberével vissza hajtatni ha nem mind Györigis talán ezen Katonáink Rábán innet Magokis gongyát viselnék, Nagyságod velem mint igaz és Köteles Szolgájaval minden idöben Szolgáltasson. Tarcsa Isten jó egésségben Nagyságodat mint nekem jó akaró Kegyelmes Uramat.

Kelt Győrben, április 4-én, 1639-ben.

Nagyságos úr odaadó szolgája(latinul)

Steph. Köruielies

Nagyságos úr odaadó szolgája

Körvielies István

A borítékon:

Illustrissimo Domino Domino Comite Adamo de Battian Sacrae Caes. Regiaeque Mattis Consiliario Cubiculario et partium Regni cis Danibuonarum necnon confiniorum Canisa oppositorum supremo generalj capitaneo etc. Dno Dno mihi semper gratiosissimo.

A borítékon:

Kegyelmes gróf Batthyány Ádámnak, Őfelsége tanácsosának, főkamarásának, Dunáninneni részek és a Kanizsával szembeni végek főkapitányának, legkegyelmesebb uramnak.

Rábaközi csavargók vitték el Istvánnak két és a nádornak egy jobbágyát lovakkal együtt. István katonái kezébe végül csak az egyik jobbágya került. A másik jobbágya és a nádoré is végül a gróf katonái – Fanczi Pál hadnagy – kezébe került aki hatalmas fenyegetésekkel meg is sarcoltatta őket. A nádor jobbágya került István elé a fenyegető levéllel. Mivel saját jobbágya még mindig a gróf katonáinak kezébe volt ezért kéri a grófot, hogy adja át jobbágyát az érte küldött katonáknak. Újból említi a „szőke” tehenet és „vadszőrű” ökrét és kéri a grófot azt is küldje vissza katonáival együtt.

holdult (hódoltsági) szó – lásd következő levél

 

 

A levél egyik belső oldala

 

 

 

 

A levél másik belső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala