Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1639. I. 29.

István negyedik levele Batthyány Ádámnak

 

A levél belső oldala

A levél külső oldala

 

Magyar Országos Levéltár

Batthyány család misszilis levelei  P  1314  27571. levél

Zolgalattomat ajalnom Nagysagdonak mint kegielmes Vramnak. Isten minden io szerencsekkel io egeseggel Algia megh Magysagodatt ez Uij eztendöben. Vettem az Nagysagod böchöletes leuelet, a melibeöl megh ertettem az Nagysagod parancsolattiat, ha illien nagi szökseges utambon nem uolnek, mingiarast el mentem uolna Nagysagodhozde nem keuesben iar az mastani Wesprimben ualo utam, ahoz kepest semi uttal el nem hallazthatom, nemis tehetek bizonios ualaszt az Nagysagod parancsolattiara addigh, mighlen mas fö Vrral szemben nem lezek, minthogi hasomlo dologhal talalt megh eö Nagysagha es imar olj ualazt tettem, hogi menteöl hamareb lehet azon lezek hogi zemben legiek eö nagysagaual es ha io modgiaual uegezhetwnk oda adom az mi kicsin kezem közöt lezen, hoot ueghben nem mehetni uegezeswnk, en Nagysagod io akarattiatul nem uolnek idegen, abbul ualo akarattiat örömset erettem uolna Nagysagodnak, mennit kiuant uolna Nagysagod es micsoda Jozagota adot uolna Nekem Nagysagos Vram sok minden, de maradekim keuesert kapnek az Jozagh zerzeten, hahol iob modgiaual iuthatnek hozza. Nagysagod nekem mint köteles szolgaijonak parancsollion kez zolgaija uagiok Nagysagodnak. Tarcsa Isten io egesseghben Nagysagodat mint nekem kegielmes uromat. Paon, 29. Jan. 1639.

Szolgálatomat ajálnom Nagyságodnak mint kegyelmes Uramnak. Isten minden jó szerencsékkel jó egésséggel Álgya meg Nagyságodat ez Új eztendőben. Vettem az Nagyságod böcsületes levelét, a melyből meg értettem az Nagysagod parancsolattyát, ha ilyen nagy szükséges utamban nem volnék, mingyárast el mentem volna Nagyságodhoz de nem kevésben jár az mastani Weszprimben valo utam, ahoz képest semmi úttal el nem hallaszthatom, nemis tehetek bizonyos választ az Nagysagod parancsolattyára addig, míglen más fő Úrral szemben nem leszek, minthogy hasonló dologgal talált meg ő Nagysága és immár oly választ tettem, hogy mentül hamarébb lehet azon leszek hogy szemben legyek ő nagyságával és ha jó módgyával végezhetünk oda adom azt mi kicsiny kezem között lészen, hótt végben nem mehet végezésünk, én Nagyságod jó akarattyátúl nem volnék idegen, abbúl való akarattyát örömest éreztem volna Nagyságodnak, mennyit kívánt volna Nagyságod és micsoda Jószágot adott volna Nékem Nagyságos Uram sok minden, de maradékim kevésért kapnék az Jószág szerzeten, ahol jobb módgyával juthatnék hozzá. Nagyságod nekem mint köteles szolgájának parancsoljon, kész szolgája vagyok Nagyságodnak. Tarcsa Isten jó egésségben Nagyságodat mint nekem kegyelmes uramat. Pápán, 29. Jan. 1639.

Nagysagodnak io akaro zolgaija
Körtueliesj Istuan

Nagyságodnak jó akaró szolgája
Körtveliesi István

A borítékon:

Illustrissimo Domino Domino Comite Adamo de Battian Sacrae Caes. Regiaeque Mattis Consiliario Cubiculario et partium Regni cis Danibuonarum necnon confiniorum Canisa oppositorum supremo generalj capitaneo etc. Dno Dno mihi gratiosissimo.

 A borítékon:

Kegyelmes gróf Batthyány Ádámnak, Őfelsége tanácsosának, főkamarásának, Dunáninneni részek és a Kanizsával szembeni végek főkapitányának, legkegyelmesebb uramnak.

 

 

 Útban Veszprémbe, Pápán kapta meg István a gróf levelét, amiben magához hívja, hogy egyezzenek meg. Veszprémbe „hasonló dolog” miatt megy. A gróf szeretne valamennyi pénzt Istvántól és azért adna valamilyen jószágot. István viszont ott szeretne jószágot venni „ahol jobb módgyával” tud hozzájutni.

 

 

 

A levél belső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala