Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1638. XII. 1.

István harmadik levele Batthyány Ádámnak

 

A levél belső oldala

A levél külső oldala

 

Magyar Országos Levéltár

Batthyány család misszilis levelei  P  1314  27570. levél

Illustrissimi Domine Domine Comes Dne mihi semper gratiosissime Salutem et seruitiorum meorum perpetuam commendationem.

Legkegyelmesebb gróf uram, nagyságos uram! Üdvözletemet és örökké való szolgálatomat ajánlom.

Az minapiban talaltam vala megh Nagysagodat miuel Tot Marton marhaj közöt az eniemetis egi tehenet haitottak uolt el tauaj boriaual egyiwtt, kj felöl azt iria Nagysagod az töbi közöt, hogi az kart nem uallok az en marhambon, Im azert az nemes kaptalon Jobagia ment Nagysagodhoz Barko Janos neueö az magha marhaj ueget, ha Nagysagod Jo karatt’a azon Ember uizza haitt’a az magha marhaiual egyiwtt, Nagysagod adassa kezekhez, Elsö leueleben mintha ketelkedet uolna Nagysagod hogi az az en marham köztök let uolna, el hidgie Nagysagod sok tehenert sem irnek en Nagysagodnak hazugsagot mert nem uehetnem Embersegemre söt Nagysagod nekem parancsollion mindekor kez Zolgaija uagiok Nagysagodnak Tarcsa Isten io egesseghben Nagysagodat mint nekem kegielmes Vramatat Geöröt 1. Xbris(decembris)1638.

Az minapiban találtam vala meg Nagyságodat mivel Tót Márton marhai között az enyémetis egy tehenet hajtottak volt el tavaly borjával együtt, ki felöl azt irja Nagyságod az többi között, hogy az kárt nem vallok az én marhámban, Im azért az nemes káptalon Jobbágya ment Nagyságodhoz Barkó János nevű az maga marhái végett, ha Nagyságodnak Jó az akarattya azon Ember vissza hajtya az maga marhájával együtt, Nagyságod adassa kezekhez, Elsö levelében mintha kételkedett volna Nagyságod hogy az az én marhám köztök lett volna, el hidgye Nagyságod sok tehénért sem irnék én Nagyságodnak hazugságot mert nem vehetném Emberségemre sőt Nagyságod nekem parancsolljon mindekor kész Szolgaja vagyok Nagyságodnak Tarcsa Isten jó egésséghben Nagyságodat mint nekem kegyelmes Uramat Györött 1. Xbris(december) 1638.

Nagyasagdoank io akaro Zolgaija
Körtueliesj Istuan

Nagyságodnak jó akaró Szolgája
Körtveliesi István

A borítékon:

 Illustrissimo Domino Domino Comite Adamo de Battian Sacrae Caes. Regiaeque Mattis Consiliario Cubiculario et partium Regni cis Danibuonarum necnon confiniorum Canisa oppositorum supremo generalj capitaneo etc. Dno Dno mihi gratiosissimo.

A borítékon

Kegyelmes gróf Batthyány Ádámnak, Őfelsége tanácsosának, főkamarásának, Dunáninneni részek és a Kanizsával szembeni végek főkapitányának, legkegyelmesebb uramnak.

Megtudjuk, hogy már tavaly elhajtották a marhákat és a gróf azt írta Istvánnak, hogy nem fog kárt szenvedni. Itt említi István, hogy a gróf első válaszlevelében kételkedik abban, hogy az István marhája is köztük lett volna. Arra biztatja a grófot, hogy a győri káptalan jobbágyának, Barkó Jánosnak, a marháival együtt küldje vissza az övét is.

 

 

A levél belső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala