Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1638. XI. 2.

István második levele Batthyány Ádámnak

 

A levél belső oldala

A levél külső oldala

A levél külső oldala megfordítva

 

Magyar Országos Levéltár

 Batthyány család misszilis levelei  P  1314  27569. levél

Illustrissimi Domine Domine Comes Dne mihi semper gratiosissime Salutem et seruitiorum meorum addictissimam commendationem.

Legkegyelmesebb gróf uram, nagyságos uram! Üdvözletemet és örökké való szolgálatomat ajánlom.

Isten sok iokkal latogassa Nagysagodat keduesiuel egietemben mint nekem kegielmes Vromat. Nemelj Kaijorj Emberek iönenek hozzam. Kettej ugian az maghtai jobaghi Mezaros Janos es Sooti Pál, az töbi az it ualo Pater Jesuitak Jobaghi Jelentek hogi Nagyságod neueuel Ezer tallerokat tartottak uolna Bildonban el adatot marhaiok arrat, ugi hogi az Nagysagod Eninghreöl el ieöt Tott Marton Jobagia penzi let uolna bizonios legien Nagysagod benne hogi ezek az Emberek egj penzel sem adossak Tot Martonnnak, es semiben nem közösök vele, magoktul böveben megh ertheti Nagyságod, kerem azert Nagyságodat mint kegielmes Vromat, szabadetassa föl a Zegeni Emberek penzit Nagyságod, mert eökis massaknak adossak uele, Azon kivülis bwntetese uagion Nagyságodnak mar Toott Martonon, söt az minapibanis irtam uala Nagyságodnak azon Tot Marton marhaj közöt Egi Tehenemet uittek el boriustul az Nagyságod Zolgaj akaruan ha vizza adatta uolna Nagyságod, nemis köllöt uolna az en marhamat el uinnj de ha törtenetbwl eset csak legien megh az en marham megh eleghzem uele Nagyságod nekem parancsollion örömöl zolgalok Nagyságodnak, Tarcsa Isten io egesseghben Nagyságodat. Georöt 29bris(novembris) Anno 1638.Nagyságos uram örökkön való szolgája Steph. Körtueliesi

Isten sok jókkal látogassa Nagyságodat kedvesivel egyetemben mint nekem kegyelmes Uromat. Némely Kajári Emberek jönnének hozzám. Kettejök ugyan az maghtai jobbágyai Mészáros János és Soóti Pál, az többi az itt való Páter Jezsuiták Jobbágyai Jelentek meg hogy Nagyságod nevével Ezer tallérokra tartották volna Bildonban eladott marhájok árát, úgyhogy az Nagyságod Enyingről eljött Tót Márton Jobbágya pénze lett volna bizonyos legyen Nagyságod benne hogy ezek az Emberek egy pénzel sem adóssak Tót Mártonnak, és semmiben sem közösök vele magoktúl bővebben megértheti Nagyságod, kérem azért Nagyságodat mint kegyelmes Uromat szabadéttassa föl a Szegény Emberek pénzit Nagyságod, mert őkis mássaknak adóssak vele, Azon kivülis büntetése vagyon Nagyságodnak már Tót Mártonon, sőt az minapibanis írtam Nagyságodnak azon Tót Márton marhái között Egy Tehenemet vittek el borjústúl az Nagyságod Szolgái akarván ha vissza adatta volna Nagyságod nemis köllött volna az én marhámat elvinni de ha történetesen megesett csak legyen meg az én marhám meg elégszem vele Nagyságod nekem parancsoljon örömmel szolgálok Nagyságodnak, Tarcsa Isten jó egésségben Nagyságodat. Győrött 29bris(november) Anno 1638. Körtveliesi István

A borítékon:
Illustrissimo Domino Domino Comite Adamo de Battian Sacrae Caes. Regiaeque Mattis Consiliario Cubiculario et partium Regni cis Danibuonarum necnon confiniorum Canisa oppositorum supremo generalj capitaneo etc. Dno Dno mihi gratiosissimo.

A borítékon:

Kegyelmes gróf Batthyány Ádámnak, Őfelsége tanácsosának, főkamarásának, Dunáninneni részek és a Kanizsával szembeni végek főkapitányának, legkegyelmesebb uramnak.

A borítékon megfordítva:

Az tav melet valo Joszagombol sziökiött el egi Tott Marton nevö Jobbagiom anak haitattam volt el az Rabakiözben levö felles barmat vgi mint eökrot tehent arol asztan az mint irt az giöri kaptalan es prepost azon kivöl masokis hogi visza adattam ele semi sem kiölt kene, hogi visza adattam volna,

A borítékon megfordítva:

Az tó mellett való Jószágomból szökött el egy Tót Márton nevű Jobbágyom annak hajtattam volt el az Rábaközben levő feles barmát úgymint ökröt tehént, arról asztán azmint írt az győri káptalan és prépost azon kívöl másokis, hogy vissza adattam vele semmit sem kéne költeni, hogy vissza adattam volna,

 A gróf  Tót Márton elhajtott állatai mellett a többi jobbágyét azért hajtotta el mert szerinte tartoztak Tót Mártonnak. Vagyis a többi emberek jószágait is Tót Márton felesben tartotta. Ráadásul azokat Bildonban el is adatta. István bizonygatja, hogy nem így van és a többi ember jószága nem közös Tót Mártonnal hanem másokkal.

 

A gróf a borítékra írt megjegyzésében azt írja, hogy nem kéne foglalkozni sem a győri káptalannak és prépostnak és másoknak, hogy így adatta vissza Tót Mártonnal a barmát.

 

 

 

A levél belső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala megfordítva