Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1638. X. 29.

István első levele Batthyány Ádámnak

 

A levél belső oldala

A levél külső oldala

 

Magyar Országos Levéltár

Batthyány család misszilis levelei  P  1314  27568. levél

Illustrissimi Domine Domine Comes Dne mihi semper gratiosissime Salutem et seruitiorum meorum perpetuam commendationem.

Legkegyelmesebb gróf uram, nagyságos uram! Üdvözletemet és örökké való szolgálatomat ajánlom.

Egi Tott Marton neueö Jobagia iött uolt föl ide Giörre Nagyságtoknak, ki annak elötte Eningben lakott egineheni esztendeigh, de nem akaruan az Török Igajat touab viselni, a ueghre igiekezet ide föl ieönni az bekeseges földre, Nemelj eczagha az Nagyságtok Rabaközi Zolgaj el haitotak minden marhaiat, söt nem csak azokat hanem más Emberek marhaitis, azok közöt sött magamnakis egi öregh szöke tehenem uolt köztök kitcj boriaual egyiwtt, Nagyságtokat kerem azt az en marhamatis adassa uizza es az töb itt ualo Emberek marhaiaual eggiwt haicsak haza. Maghais keze niaualias irnek Nagyságtoknak mellette cselekednek olj irgalmassagot uele, hanem mindig egi reze marhaiat adatna uizza Nagyságod ugi tectik meghis cselekdheit Nagyságod, mert az mint mongia eö, Nagyságtoknak nem Jobagia fia uolt, hanem csak ideig telepedet uolt megh zolgalattiaual talalt marhaj kilencert, de Nagyságod Jozagaban Eningen mast iutot, niaualias ez szolgarsaghtul ugion ki akarta magat uennj, de Comornik Vram informatioiabul eset Nagyságtoknak ilien nagi haragiabon, azert ha Nagyságod ualami irgalmassagot cselekezik uele enis igiekezem Nagysagtoknak zolgalni erette Nagyságod ennekem mint köteles zolgaionak parancsollion. Tarcsa Isten Nagyságodat io egessegben mint nekem kegielmes Vramat. Georöt 29 8bris(octobris) 1638.

Egy Tót Márton nevű jobbágya jött volt fel ide Győrre Nagyságtoknak, ki annak előtte Enyingben lakott egynéhány esztendeig, de nem akarván az Török Igáját tovább viselni, a végre igyekezett ide föl jönni az békességes földre, Némely éccaka az Nagyságtok Rábaközi Szolgái el hajtották minden marháját, sőt nem csak azokat hanem más emberek marhájátis, azok között sőt magamnakis egy öreg szőke tehenem volt köztök kicsi borjával együtt, Nagyságtokat kérem azt az én marhámatis adassa vissza és az több itt való Emberek marhájával együtt hajcsák haza. Magais irnék Nagyságtoknak de keze nyavalyás, Nagyságod mellette cselekednék oly irgalmasságot vele, hogy mindig egy rezes marháját adatná vissza, úgy teccik megis cselekedheti Nagyságod, azmint mondja ő, Nagyságtoknak nem Jobbágya fia volt, hanem csak egy ideig telepedett volt meg, szolgálattyával talált marhája kilencet ért de Nagyságod Jószágában Enyingen más jutott, nyavalyás ez szolgárságtúl ugyan ki akarta magát venni de Komornyik Uram információjábúl esett Nagyságtoknal ilyen nagy haragja, azért ha Nagyságod valami irgalmasságot cselekszik vele énis igyekezem nagyságtoknak szolgálni érette s Nagyságod énnekem mint köteles szolgájának parancsollyon. Tarcsa Isten Nagyságodat jó egésségben mint nekem kegyelmes Uramat. Győrött 29 8bris(október) 1638.

Nagyságtoknak io akaro zolgaija migh ell
Körtueliesj Istvan

Nagyságtoknak jóakaró szolgája míg él.
Körtveliesi István

A borítékon:
Illustrissimo Domino Domino Comite Adamo de Battian Sacrae Caes. Regiaeque Mattis Consiliario Cubiculario et partium Regni cis Danibuonarum necnon confiniorum Canisa oppositorum supremo generalj capitaneo etc. Dno Dno mihi semper gratiosissimo.


Kegyelmes gróf Batthyány Ádámnak, Őfelsége tanácsosának, főkamarásának, Dunáninneni részek és a Kanizsával szembeni végek főkapitányának, legkegyelmesebb uramnak.

A dúsgazdag gróf  elhajtja a jobbágyokéval együtt István „öreg szőke tehenét” is. István önmaga mellett fellép Tót Márton és a többi ember érdekében is.

 

A Batthyány család levelezése történelmi kincs amely a XVI-XVII századra vonatkozóan több mint 55000 levél ami kedvező ezt a korszakot kutatók számára.

 

 

A levél belső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala