Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1629. VIII. 6.

Nádori adománylevél György részére

 

Az adománylevél első oldala

Az adománylevél második oldala

Az adománylevél harmadik oldala

 

Magyar Országos Levéltár   E 226.  2. kötet  482–483–484. oldal

Donatio per deffectum seminis Nobilis quondam Joannis Friderici Tuschenstain Egregio Georgio Kőrtvélesy collata

A néhai előkelő Tuschenstain János-Frigyes magszakadása miatti adomány a kiváló Kőrtvélesy György részére

482. oldal

Nos Comes, etc. Memorie commendamus tenore praesentium significantes etc. Fidelitate fideliumque servitiorum meritis

482. oldal

Mi, Gróf. stb. Jelen oklevél tartama által, stb. Hűségét, és hűséges szolgálatait, érdemeit

483. oldal

meritis Egregii Georgy Kőrtvélesy Vicecomitis comitatus Mosoniensis quae ipse sacrae primum hujus Regni Hungariae Coronae ac deinde praefata etc. Totalem et integram domum seu Curiam Nobilitarem in Oppido Óvvár ac comitatu Mosoniensi existente habitam necnon quaslibet res mobiles aureas et argenteas pecuniam paratam cujuscunque generici et materiei eae existant, quae alias nobilis condam Joannis Friderici Tuschenstain praefuisse dicuntur, sed per mortem et deffectum seiminis ejusdem etc. Totum item et omne jus regium siquod sua Majestas in praedicta Domo seu Curia Nobilitari in dicto oppido Ovár et comitatu Mosoniensi existente habita rebusque mobilibus quibuslibet aureis scilicet et argenteis pecuniisque paratis etiam aliter etc. memorato Georgio Kőrtvélesy ipsiusque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis authoritate nostra palatinali et locumtenentiali qua pleno jure fungimur (si et in quantum ad aliquam ecclesiam vel suae Majestatis arcem non pertinet) dedimus, donavimus et contulimus etc. salvo jure alieno. Harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante, quas praefata sacra caesarea et regia Majestas in formam sui privilegij redigi

483. oldal

a kiváló Kőrtvélesy Györgynek, Moson vármegye alispánjának, melyeket ő a Szent Magyar Korona országainak tett, megvizsgáltuk és megszemléltük és ezáltal, stb. Az egész és teljes, Óvár mezővárosban, Moson vármegyében található nemesi kúriát, valamint minden ingóságot, arany és ezüst marhát, az összes hasonló fajtájú vagyontárgyat, mely a néhai előkelő Tuschenstain János Frigyes úr tulajdonának mondatik, de halála és ezáltal magszakadása miatt Őfelsége összes királyi jogáról, melyet valaha ama mondott házban, avagy nemesi kúriában, mely Óvár mezővárosban, Moson vármegyében található, valamint ama arany és ezüst marhában, és ilyesféle egyéb ingóságokban bírt, lemond mondott Kőrtvélesy György és mindkét nembeli összes örökösei és utódai javára, és ezeket nádori és helytartói tekintélyünknél fogva (amennyiben az egyházat és Őfelsége valamely erődjeinek tulajdonát nem érinti a dolog), adjuk, adományozzuk, és ajándékozzuk, mások előjogának sérelme nélkül, eme oklevelünk ereje és tartalma által, melyet Őfelsége szokott privilégiumleveleinek

484.oldal
redigi faciet, dum sua Majestati in specie fuerint reportatae. Datum in castello nostro Lakompak die 6. Mensis Augusti Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Nono.

484. oldal

formája szerint adtunk ki, amíg Őfelsége saját személyében is meg nem erősíti azt. Kelt Lakompak várunkban, augusztus 6-án, az Úr 1629. esztendejében.

Ennél az oklevélnél : „Mi Gróf. stb”   királyi többesszámú kezdés gróf Esterházy Miklós nádort jelenti aki 1625–45 között viselte ezt a tisztséget. István előző két oklevele ehhez hasonló kezdésű: „Mi a győri egyház káptalanja..., Mi Ferdinánd stb.”

A Kőrtvélesy név írásáról: háromszor van az iratban, az „ö” betű az első kettőben egyértelműen „ő” a harmadikban is inkább „ő” mint „ö”. Maga György, amúgy István testvére

 

 

 

Az adománylevél első oldala

 

 

 

 

Az adománylevél második oldala

 

 

 

 

 

Az adománylevél harmadik oldala