Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1629. V. 23.

Királyi adománylevél István részére

 

Az adománylevél első oldala

Az adománylevél második oldala

 

Magyar Országos Levéltár  E 227

Magyar Kamara Archívuma

Libri Donationum VI. kötet 282–283.

Donatium certarum possessionum per defectum seminis Volfgangi Bako Egregio Stephano Körtvélessy etc. facta

Adománylevél a kiváló Körtvélessy István részére bizonyos birtokok felől Bako Farkas magszakadása miatt

282. oldal

Nos Ferdinandus, etc. Memorie commendamus etc. Quod nos cum ad nonnullorum fidelium nostrorum humillimam suplicationem nostra propterea factam Majestati tum vero attentis et consideratis fidelitate et fidelibus servitiis fidelis nostri Egregii Stephani Kertvélessy praesidii nostri Vesprimiensis supremi capitanei quae ipse sacrae primum Regni nostri Hungariae Coronae et deinde Majestati nostrae pro locorum et temporum varietate inde ab adolescentia sua et primo quidem in praesidio nostro Jauriensi stipendium militare merens deinde vero in Tihaniensi capitaneatus officio functus juxta occasionis exigentiam fideliter exhibuit et impendit ac nunc quoque in dies exhibet et impendit totalee et integras possessiones partim populosas partim vero desertas Samador nimirum Berenfalva, Zent Laszlo, Botfalva, Szent Tamás, Hagymaskér avagy Hagymas, Töryek, Hasagi,Tormas, Zerdahely, Leder sive Lenczier, Galosfalva, Dörcho, Vizlo et Dios sic nuncupatas et partim in Simigiensi partim vero in de Baranya comitatibus existentibus habitas, quae priis egregii quondam Wolffganfi

282. oldal

Mi, Ferdinánd, stb. Jelen oklevél tartama által, stb. Hogy egynémely hívünknek nekünk tett alázatos kérésére megvizsgáltuk és megszemléltük a kiváló Kertvélessy Istvánnak, veszprémi erődünk főkapitányának hűségét, és hűséges szolgálatait, melyeket különböző időkben és helyeken a Szent Magyar Koronánk országainak, és ezáltal személyünknek tett, különösen győri végvárunkban, majd tihanyi kapitányként minden alkalommal hűségesen megcselekedett, és mostanában a napokban is megcselekszik, és végrehajt, ezért a teljes és egész, részint lakott, és részint elhagyatott Samador, Berenfalva, Zent Laszlo, Botfalva, Szent Tamás, Hagymaskér avagy Hagymas, Töryek, Hasagi,Tormas, Zerdahely, Leder avagy Lenczier, Galosfalva, Dörcho, Vizlo és Diós nevű birtokokat, melyek részint Somogy, részint Baranya vármegyében fekszenek, és korábban néhai Imreffi

283. oldal

Imreffi praefuisse, sed per mortem et defectum seminis ejusdem per nos primis temporibus quondam Wolffgango Bako de Davot collata esse, ac non ita prium ipso quoque Wolffgango Bako adverso casu immatura morte praevento, per hocque sine haeredum solatio et haec vita decedente, denuo ad Sacram praedicti regni Hungariae Coronam consequenterque collationalem nostram regiam juxta antiquam et aprobatam ejusdem regni nostri consuetudinem atque legem rite et legitime devoluta esse perhibentur et ad quae bona idem Stephanus Körtvélessy alioquin quoque jus successorium se habere praetendit, totum item et omne jus nostrum regium si quod in supraspecificatis possessionibus etiam aliter qualitercunque haberemus, aut eadem notsram ex quibuscunque causis viis modis et rationibus concernerent Majestatem simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentijs et pertinentiis quibuslibet, terris scilicet arabilibus cunctis et incultis agris, pratis, pascuis, capmis, fanctis, sylvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis, vinearumque promonthoriis Auis, fluviis, piscinis, piscaturis, auqarumque decursibus, molendinis, et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum et pertinentiarum suarum integritatibus, quovis nominis vocabulo vocitatis sub suis veris metis et antiquis limitibus existentibus ad easdem possessiones de jure et ab antiquo spectantibus, et pertinere debentibus rebusque sic ut stantibus et se habentibus, ac si et in quantum eadem bona in toto vel in parte ad aliquem Ecclesiam vel arcem aut praesidium nsotrum non pertinent, memorato Stephano Körtvélessy ipsiusque haeredibus et posteritatibus universis dedimus, donavimus et contulimus, imo damus, donamus et conferimus jure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam pariter et habendam salvo semper alieno et Ecclesiarum Dei jure permanente, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum, quas in formam privilegij nsotri redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae. Datum in civitate nostra Vienna Austriae, die vigesima tertia Maij, Anno Dni millesimo sexcentesimo vigesimo nono. Regnorum etc.

283. oldal

Farkas tulajdonában volt, majd magszakadás révén akkoriban Bako de Davot Farkasnak adományozták, s erőszakos halála miatt utód nélkül elhalálozván visszaszállt királyi koronánkra, és országunk régi szokásánál és törvényeinél fogva királyi adományozó jogunkra, s mivel Körtvélessy István ama birtokokat illetőleg leszármazási jogon magának óhajtotta, összes királyi jogunknak, melyet ama birtokokban bármiféle úton-módon valaha is birtokoltunk, lemondásával, adjuk és adományozzuk azoknak összes tartozékával, hasznával és haszonvételével, azaz szántóföldeket, művelt és műveletlen földeket, mezőket, réteket, legelőket, kaszálókat, erdőket, ligeteket, hegyeket, völgyeket, szőlőket, szőlőhegyeket, vizeket, tavakat, halastavakat, mindenféle folyóvizeket, malmokat és molnákat, általában véve mindenféle azokhoz tartozó és néven nevezendő hasznot és haszonvételt, melyeket ama birtokok régi határaikon belül jog szerint vagy régi szokás szerint bírnak, ama Körtvélessy Istvánnak, és összes örököseinek és leszármazottainak, sőt, ajándékozzuk, és odaadjuk, örök jogon való és visszavonhatatlan bírásra és birtoklásra, másoknak, de különösen az egyház előjogának sérelme nélkül jelen, privilégiumlevél formájában, személyünk előtt kiállított tanúságlevelünk által. Kelt Bécs városában, Ausztriában, május 23-án, az Úr 1629. esztendejében.

István alázatos kérésére megvizsgálták hűségét, szolgálatait és adományként megkapta azokat a birtokokat amelyeket, leszármazási jogon,  magának óhajtott. Ez az egyház érdekeit nem, de mások érdekeit – köztük nagybátyjáét Zichy Pálét is – sértette. Az adomány beiktatási bejegyzéséből jobban kiderül.  Bakó de Davot Farkas, az előző tulajdonos, erőszakos halál miatt utód nélkül hal meg. A bejegyzés 1629-ből való, viszont nem szerepel benne, hogy hányadik Ferdinánd. Majd Jánosnál – akinek 1738-ban kellett bizonyítani a nemességét –­­ harmadik Ferdinándot írnak. Csakhogy II. Ferdinánd uralkodott 1619–39 között és volt német-római császár. A fiát III. Ferdinándot viszont még apja életében 1625-ben koronázták magyar királlyá. A trónra lépés és a koronázás  nem egy időben történt. A stb. a címek sokaságát rövidítette le.

A név négyszer fordul elő: Körtvélessy kétszer, benne az „é”-n vonás helyett pont és „y”-on szintén pont; Kertvélessy egyszer, benne az „é”-n vonás helyett pont és „y”-on szintén pont; Kortvélessy egyszer, benne az „o”-n egy pont, „é”-n vonás helyett pont és „y”-on szintén pont.

 

 

 

Az adománylevél első oldala

 

 

 

 

Az adománylevél második oldala