Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1613. IX. 2.

Lengyel Boldizsár záloglevele István részére

 

A záloglevél oldala

 

Győri Levéltár – Győri Székeskáptalan Hiteleshelyi Levéltára

Incipit Prothocolum 6. kötet 44. oldal
 1613. Mária nevenapja előtti péntek.

Inscriptionalis grosi Balthasar Lengyel super quorum bonorum Eggio Stephano Körtuelyesy facta.

Lengyel Boldizsár záloglevele egynémely birtokairól a kiváló Körtuelyesy István részére.

Nocs Capitulum Ecclesiae Jauriensis Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis quos Balthasar Lengyel de Thoty certorum equitum Sacr. Caesar. Regiaeque Mattis hujus praesidij Jauriensis autem Grosi quondam Stephani fili Lengyel de dicta Thoty coram nobis personaliter constitutus omnibus et quibuslibet haeredum fratrum suorum proximorumque et consanuineorum suorum quorumlibet quos videlicet infrascriptus … quum ipse pro quibusdam certis et arduis suis necessitatibus ipsum suum .. pro redemptione quantum rerum argentearum impignoratitiam quarum redemptio ipsum fatens concernetur … suorum condivisionalium tempore diuisionis quorum bonorum suorum facta, et quod eosdem res dnus fatens pro aedificatione et restauratione domus suae Jauriensis oppignorauisset, Ob hoc totales suas alteram integram colonicalem in qua nunc prouidus Paulus Porwan resideret, alteres alteras veri duas in quarum prima Petrus Porwan in secunda uero Nicolaus Tooth prouidi ad praesens personales in possessione Oroszwar in Cottu Mosoniensi existentes habitas, simul cum cunctis earum vtilitatibus quibuslibet terris sclt arabilibus cultis et incultis agris, pratis, pascuis, campis etc. debentur, Stephanio Körtuelyessy stipendiario militij equestri ordinis huius praedictij praesidij Jauriensis, suis haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis in et pro trecentis et quinquaginta florenum Hungaricum plene et integre habitis lectis et … perceptis, titulo pignoris utque id tempus … omnj eo jure et seruitio quibus idem dnus fatens possidebat auxisset impignorantur et impignorauit et inscrsit croam nobis hujuscunque sub conditionis vt dum et quancumque memoratus vel post decessum ejusdem (quod tamen nunc Deus ops Max. emereat) generosis Joannj Nicolai similiter Lengyel de eadem Toothy fratris suis carnalibus et vterinis facultas redimendi adfuerit, ex…endo praescriptistrecentis et quinquaginta flor. Hung. Easdem sessiones colonicales unacum cunctis … Stephanus Körtuelyessy vel haeredes ejusdem absque vllo strepito juris et .. sine omin …ouis damno (nisi per ignem aut per turcas quampiarj nominis hostes quod tamen Deus emereat) redigantur et tenentur. Assumens etiam idem fatens rpaenotatum Stephanum Körtuelyessy ac haeredes ejusque vtriusque sexus universis in pacifice et quiete dnio ac libera possessione praetactarum trium … etiam fatens jure impignoratitio possessarum infra temous redemptionis earum contra quiouis … titores. Causidicos et actores proprijs suis laboribus et expensis teneri protegere et deferre harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediantibus. Datum feria sexta proxima ante festum Natiuitatis beatae Mariae virginis anno partes ejusdem 1613

Mi, a győri egyház káptalanja jelen oklevél tartalma által adjuk tudtul mindenkinek, akit illet, hogy Lengyel de Tothy Boldizsár, Őfelsége ama győri erődítésének lovaskatonája, néhai Lengyel de Tothy István fia színünk előtt megjelenvén valamennyi örököseinek, rokonainak és atyafiaknak nevében bizonyos sürgős és égető szükségtől hajtván bizonyos ezüstneműek visszaváltása végett, melyeket még atyafiai zálogosítottak el győri házuk építésére és rendbehozatalára, ezért ama telket, melyen Powran Pál, két másikat melyeken Powran Péter és Tooth Miklós ül, és a Moson vármegyében található Oroszwar nevű birtokhoz tartozik, összes hasznával és haszonvételével, művelt és műveletlen szántóival, rétjeivel, legelőivel, mezőivel, stb. egyetemben Körtuelyessy István győri lovaskatona részére, valamint mindkét nembeli összes örököseinek és leszármazottainak 350 magyar forint fejében átadja zálogbirtokként mindama jogokkal és szolgálatokkal együtt, melyeket jelen időben eme tanúságtévő is bír; tehát színünk előtt elzálogosította azt, azon feltétellel, hogy azt később, avagy halála után (miként Isten akarja), Lengyel de Thoty János és Miklós, testvérei kiválthassák ama 350 forintért, akár ama Körtuelyessy Istvántól, vagy annak örököseitől a meglévő jogokkal egyetemben, minden kisebbítés és kár nélkül, kivéve ha esetleg – miként Isten akarja – természeti csapás vagy török támadás jönne. Így tehát ama Körtuelyessy István és mindkét nembeli örökösei és leszármazottai ama birtokokat békésen és jog szerint, szabadon birtokolhassák, s ha ama tanúságtévő idővel a megváltást kezdeményezné, tegye ezt saját fáradságán és költségén, s mindezt oklevelünk tartalma által is megerősítjük. Kelt Mária nevenapja előtti pénteken, az Úr 1613. esztendejében.

A tóti Lengyel Boldizsár, János és Miklós testvérek mellett a szerződésben nem említett negyedik fiútestvérnek, Lászlónak, az István nevű fia 1651-ben Körtvélyessy Magdolna férje.

 

 

 

A záloglevél oldala