Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1587. V. 14.

János második levele a Soproni Tanácsnak

 

A levél belső oldala

A levél külső oldala

 

 

Soproni Levéltár  Ladula  B  Fasciculus  3.  Nr 31.

132. 1587. Rákos, május 14. Körtvélyesi János figyelmezteti a soproni tanácsot, hogy a kelénpataki jobbágyok részéről, akik a mezőőrét véresre verték, elégtételt adjanak, a nevezett jobbágyok pedig a marháikat a tilosba ne hajtsák, mert ha kár érné őket csak magukra vessenek.

Kózónethemet zolgalathomat Aijanlom thj keg(elme)teknek mijnt jo zomzed vrajimnak barathimnak, Annak utanna errwl akarom thij kegelmeteket meg talalnom hogj Clijmpoijak az keg(elme)tek falubeliek Itt az rakosi fóldón sok kart teznek, Juhokkal apro Marhakkal es egies fele barommal mivel vetesinket reteinket zabadon etetik, tegnap az mezó órzó az karrűl be, Akartha hajtani, valami Apro marhakat es Juhokat, Azok Neki tamadwan, fóldre eijtettek es rut dolog mikeppen vertek megh, hogi emberj zó melij alig Ismerzik rajtha az sok ver(és) Mijat Kerem azert thj keg(elme)teket mijnt jo zomzed vrajmat hogi affele gonoz embereket meg búntessen es az zegenj emberrel meg alkoggianak Az kijt meg verthenek es meg haggia kegelmetek(nek) hogi Ide Ne hajczanak kart ne tetessenek, mert bizonj Nem fognak jol jarni ha karo(n) kapiak wket, mert lattja thi kegelmetek mostanis mi Allapatban legien az gabonaknak dolga. chak errwl akara(m) meg talalno(m) thi kegelmeteket, Mijnt Jo zomzed vrajmat. Valazt varok thi kegelmetektwl Az vr Isten tarcha Jo egessegben meg thi kegelmeteket.

Köszönetemet szolgálatomat Ajánlom ti keg(yelme)teknek mint jó szomszéd uraimnak barátimnak, Annak utánna errűl akarom ti kegyelmeteket meg találnom hogy Kelénpatakiak az keg(yelme)tek falubeliek Itt az rákosi földön sok kárt tesznek, Juhokkal apró Marhákkal és egyes féle barommal mivel vetésinket réteinket szabadon etetik, tegnap az mező őrző az kárrúl be, Akarta hajtani, valami Apró marhákat és Juhokat, Azok neki támadván, földre ejtették és rút dolog miképpen verték meg, hogy emberi szó mely alig Ismerszik rajta. az sok ver(és) Mijat Kérem azért ti keg(yelme)teket mint jó szomszéd uraimat hogy afféle gonosz embereket meg büntessen és az szegény emberrel meg alkoggyanak Az kit meg vertenek és meg haggya kegyelmetek(nek) hogy Ide Ne hajcsanak kárt ne tetessenek, mert bizony Nem fognak jól járni ha káro(n) kapják űket mert láttya ti kegyelmeteket mostanis mi Állapatban légyen az gabonáknak dolga.chak errwl akara(m) meg találno(m) thi kegelmeteket, Mint Jó szomszéd uraimat. Választ várok ti kegyelmetektűl az úr Isten tarcsa Jó egésségben meg ti kegyelmeteket.

Datum ex oppido Rakos, 14. Maii 1587.Servitor et vicinus

 Joannes Kerthüelesi manu scriptura

Kelt Rákos városában, 1587. május 14. Szolgájuk és szomszédjuk

Kerthvélesi János kézírása

Kívűl: Ez Leüel Adassek Sopronj polgar mesternek, es az egez Tanacznak, etz. Nekem Jo zomzed vrajmnak es baratimnak kezekben

Jelzése: Lad. B fasc. 3. nr.31.

Kívűl: Ez Levél Adassék Soprony polgár mesternek, és az egész Tanácsnak, stb. Nekem Jó szomszéd uraimnak és barátimnak kezekben.

Jelzése: Lad. B fasc. 3. nr.31.

Házi Jenő: XVI. századi magyarnyelvű levelek Sopron szabad királyi város levéltárából. Sopron, Székely? és társa ...nyomdája.

„Rozsdafoltos papiros vízjegy nélkül zárlatán ovális alakú födött gyűrűspecséttel. A címerpajzson és a sisakdíszen is jobbranéző kardot tartó oroszlán látható.

Megjegyzés: A soproniak – hiába kértem – nem fényképezték le kinagyítva a pecséteket mint a budapestiek. Azok közül a legjobbat betettem a bemutatóba. Két oroszlánfej és kard látszik rajta.

ó = ö, ő     ü,ű = v     ij = y, i      w (vagyis w felett egy függőleges vonás) = ű     w = ü, v, u     v = v,u     z = sz,z      cz = cs     ch = cs     g (néha) = gy    ú (egyszer) = ü

Voltak még benne kettőspontok mint elválasztójelek a sorok végén és a következő sorok elején.

 

 

 

A levél belső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala