Halomsorjan.hu

 

Körtvélyesiek a levéltárakban

XVI–XIX. század

 

1585. X. 2.

János első levele a Soproni Tanácsnak

 

A levél belső oldala

A levél külső oldala

 

 

Soproni Levéltár  Ladula  XXXVII. et.  MM  Nr. 3.

124. 1585. Rákos, okt. 2. Körtvélyesi János a soproni tanácstól hordók rendbehozására két pintért, az építkezéséhez pedig 12 szál gerendafát és 12 kötés szarufát kér.

Zolgalathomat Irom kegelmeteknek, mijnt bijzodalmas, zomzed wraijmnak. Annak utanna ennek elótteis kegelmetek Igerkezetth volt, Hogij pijntert ad az úr w Nagijsaga (a győri püspök) zwksegere, Azert kerem Thij kegelmeteket hogij kegelmetek bochatana, Ide bathor(kodni) chak ket pijntert Had vernek meg az mij kenes hordo itt wagio(n), mert az itth walo Hordokban kezóbe (Kesző vár Sopron megyében a győri püspök tulajdona volt) vijttenek wolt bort, meg az hordokat nem hoztak meg, Ha meg Hozangiak akkor ismet meg Talalom kegelmeteket, en lezek penig kezes hogj walamijben meg zórzódóm welek hogij mijndiarast megfijzetem. etz. Annak vtanna Hijzem hogij Tudvais vagion kegelmeteknek hogi enis Itt epwlók kegelmetek zomzedsagaban rakoson, es kegelmetektwl vettem Immar egnijhanij forijnt arra mezet es teglat, kerem Azon thij kegelmeteket, hogij thij kegelmetek lenne walamij segetseggel epwlesemre, Adna kegelmetek vagij tijzen (utána kel áthúzva) ket zal gerenda fat, es tijzen ket kótes zarúfat, Ha isten eltet Itt az zomzedsagban, az en kegelmes vram vtan Ismet igiekezem zolgalnom thij kegelmeteknek ezekrwl minden jo walazt warok kegelmetektwl. Az ur Isten tarcza Jo egessegben meg thij kegelmeteket.

Szolgálatomat Irom kegyelmeteknek mint bizodalmas szomszéd uraimnak. Annak utánna ennek előtteis kegyelmetek Igérkezett volt, Hogy pintért ad az úr ű  Nagysága (a győri püspök) szűkségére, Azért kérem Ti kegyelmeteket hogy kegyelmetek bocsátana Ide bátor(kodni) csak két pintért Had vernék meg az mi kénes hordó itt vagyo(n), mert az itt való Hordókban keszőbe (Kesző vár Sopron megyében a győri püspök tulajdona volt) vittenek volt bort, meg az hordókat nem hozták meg. Ha meg Hozangyák akkor ismét meg Találom kegyelmeteket, én leszek penig kezes hogy valamiben meg szörződöm velek hogy mindgyárast megfizetem stb. Annak utánna Hiszem hogy Tudvais vagyon kegyelmeteknek hogy énis Itt épűlök kegyelmetek szomszédságában rákoson, és kegyelmetektűl vettem Immár egyníhány forint ára meszet és téglát, kérem Azon ti kegyelmeteket, hogy ti kegyelmetek lenne valami segétséggel épűlésemre, Adna kegyelmetek vagy tizen (utána kel áthúzva) két szál gerenda fát, és tizen két kötés szarufát, Ha isten éltet Itt a szomszédságban, az én kegyelmes uram után Ismét igyekezem szolgálnom ti kegyelmeteknek ezekrűl minden jó választ várok kegyelmetektűl. Az úr Isten tarcsa Jó egésségben meg ti kegyelmeteket.

Datum ex oppido Rakos, 2. Octobris 1585. Kegelmetek barattja es zomzedgija
Kórthüelesij Janos.

Kelt Rákos városában, 2. Október 1585. Kegyelmetek baráttya és szomszédgya
Körthvélesy János

Kívűl: ez Leűel Adassek Sopronij polgar mesternek, es az egez Tanacznak, nekem Jo bijzotth wraijmnak kezekben.

Kívűl: ez Levél Adassék Soprony polgár mesternek, és az egész Tanácsnak, nekem Jó bizotth uraimnak kezekben.

Jánosnak ezt, és az ezután következő második levelét a Soproni Tanácsnak, Házi Jenő a Soproni Városi Levéltár főlevéltárosa (1918–1950)  adta ki először 1921-ben: „XVI. századi magyarnyelvű levelek Sopron szabad királyi város levéltárából” című könyvében. Sopron, Székely? és társa nyomdája.

 

Rozsdafoltos papiros vízjegy nélkül, zárlatán elmosódott ovális alakú, födött gyűrűspecséttel. 
ó = ö,ő    ü,ű = v    w (vagyis w felett egy függőleges vonás) = ű    w = ü,v,u    
v = v,u     ij = i,y    z = sz,z        cz = cs      ch = cs       g (néha) = gy
Voltak még benne kettőspontok mint elválasztó jelek a sorok végén és a következő sorok elején.

 

 

 

A levél belső oldala

 

 

 

 

A levél külső oldala